20 research outputs found

  Cross section measurement of the muon neutrino charged current single positive pion interaction on hydrocarbon using the T2K near detector with 4‚ąŹ solid angle acceptance

  Get PDF
  T2K √©s un experiment de neutrinos de base llarga situat a Jap√≥ que t√© com a objectiu medir les oscil¬∑lacions de neutrinos. La l√≠nia de llum de neutrins est√† dissenyada perqu√® l‚Äôespectre d‚Äôenergia dels neutrins es pugui ajustar, fet que converteix T2K en el primer experiment a utilitzar fora de l‚Äôeix. Un accelerador produeix neutrins, que se detecten en un complex de detectors propers i un detector llejano (Super-Kamiokande). Las interaccions de corriente cargada de neutrino mu√≥nico en el detector cercano (ND280) s‚Äôutilitzen per determinar la tasa d‚Äôesdeveniments en el detector lejano i restringir millor els par√†metres de la secci√≥ efica√ß, que √©s dominant en l‚Äôan√†lisi de l‚Äôoscil¬∑laci√≥, junt amb la incertesa. en el flux. Presentem l‚Äôestudi de les interaccions de corrent carregada al carboni amb un sol pi√≥ carregat positivament a l‚Äôestat final en el detector proper fora del T2K. Esta senyal, definit com un mu√≥ amb c√†rrega negativa (amb acceptaci√≥ d‚Äôangle s√≤lid de 4ŌÄ\pi), un pi√≥ amb c√†rrega positiva (que es pot observar en el TPC, com una pista aislada en el FGD oa trav√©s de l‚Äôetiquetatge de electrones de Michel), no mesones i qualsevol nombre de nucleons com a part√≠cules d‚Äôestat final. Aquesta senyal constituye l‚Äôantecedent principal per a la medici√≥ de la desaparici√≥ de neutrins mu√≤nics quan no es veu el pi√≥ carregat, i el seu coneixement preciso √©s rellevant per a tots els experiments d‚Äôoscil¬∑laci√≥ de neutrins actuals i planificats. La producci√≥ d‚Äôun sol pi√≥ √©s sensible principalment als processos ressonants, amb algunes contribucions a la producci√≥ de pions no ressonants i coherents. A m√©s, s‚Äôhan de considerar les interaccions d‚Äôestat final en l‚Äôobjectiu nuclear. La medici√≥ de la senyal CC1ŌÄ+1\pi^+ es basa en un resultat anterior, amb canvis significatius en els rangs de part√≠cules cinem√†tiques considerades, acceptaci√≥ d‚Äôangles s√≤lids, un augment en les estad√≠stiques i un nou tractament per a l‚Äôavaluaci√≥ i propagaci√≥ de incertidumbres sistem√†tics. Aquesta tesis ha produ√Įt un conjunt de seccions transversals CC1ŌÄ+1\pi^+ de neutrinos mu√≤nics de flux integrat en hidrocarburs utilitzant les dades del detector proper fora del T2K. Aquestes mesures de secci√≥ transversal s‚Äôutilitzen per reduir la sistem√†tica relacionada amb el model, que ser√† especialment important per als experiments d‚Äôoscil¬∑laci√≥ de la propera generaci√≥. Los √°ngulos de Adler son observables y transportan informaci√≥n sobre la polarizaci√≥n de la resonancia Delta y la interferencia con la producci√≥n de un solo pi√≥n no resonante. Es van mesurar estad√≠stiques limitades en experiments de c√†mera de burbuixes, per√≤ √©s possible medir els angles d‚ÄôAdler per a la producci√≥ de pions carregats individuals en interaccions de neutrins amb nuclis pesats blancs.T2K es un experimento de neutrinos de base larga ubicado en Jap√≥n que tiene como objetivo medir las oscilaciones de neutrinos. La l√≠nea de luz de neutrinos est√° dise√Īada para que el espectro de energ√≠a de los neutrinos se pueda ajustar, lo que convierte a T2K en el primer experimento en usar fuera del eje. Un acelerador produce neutrinos, que se detectan en un complejo de detectores cercanos y un detector lejano (Super-Kamiokande). Las interacciones de corriente cargada de neutrino mu√≥nico en el detector cercano (ND280) se utilizan para predecir la tasa de eventos en el detector lejano y restringir mejor los par√°metros de la secci√≥n eficaz, que es dominante en el an√°lisis de oscilaci√≥n, junto con la incertidumbre en el flujo. Presentamos el estudio de las interacciones de corriente cargada en el carbono con un solo pi√≥n cargado positivamente en el estado final en el detector cercano fuera del eje T2K. Esta se√Īal, definida como un mu√≥n con carga negativa (con aceptaci√≥n de √°ngulo s√≥lido de 4ŌÄ\pi), un pi√≥n con carga positiva (que se puede observar en el TPC, como una pista aislada en el FGD o a trav√©s del etiquetado de electrones de Michel), no mesones y cualquier n√ļmero de nucleones como part√≠culas de estado final. Esta se√Īal constituye el antecedente principal para la medici√≥n de la desaparici√≥n de neutrinos mu√≥nicos cuando no se observa el pi√≥n cargado, y su conocimiento preciso es relevante para todos los experimentos de oscilaci√≥n de neutrinos actuales y planificados. La producci√≥n de un solo pi√≥n es sensible principalmente a los procesos resonantes, con algunas contribuciones a la producci√≥n de piones no resonantes y coherentes. Adem√°s, se deben considerar las interacciones de estado final en el objetivo nuclear. La medici√≥n de la se√Īal CC1ŌÄ+1\pi^+ se basa en un resultado anterior, con cambios significativos en los rangos de part√≠culas cinem√°ticas considerados, aceptaci√≥n de √°ngulos s√≥lidos, un aumento en las estad√≠sticas y un nuevo tratamiento para la evaluaci√≥n y propagaci√≥n de incertidumbres sistem√°ticas. Esta tesis ha producido un conjunto de secciones transversales CC1ŌÄ+1\pi^+ de neutrinos mu√≥nicos de flujo integrado en hidrocarburos utilizando los datos del detector cercano fuera del eje T2K. Estas medidas de secci√≥n transversal se utilizan para reducir la sistem√°tica relacionada con el modelo, que ser√° especialmente importante para los experimentos de oscilaci√≥n de pr√≥xima generaci√≥n. Los √°ngulos de Adler son observables y transportan informaci√≥n sobre la polarizaci√≥n de la resonancia Delta y la interferencia con la producci√≥n de un solo pi√≥n no resonante. Se midieron con estad√≠sticas limitadas en experimentos de c√°mara de burbujas, pero es posible medir los √°ngulos de Adler para la producci√≥n de piones cargados individuales en interacciones de neutrinos con n√ļcleos pesados blanco.T2K is a long-baseline neutrino experiment located in Japan that aims to measure neutrino oscillations. The neutrino beamline is designed so that the neutrino energy spectrum can be tuned making T2K the first experiment to use off-axis. An accelerator produces neutrinos, which are detected in a near detector complex and a far detector (Super-Kamiokande). The muon neutrino charged current interactions in the near detector (ND280) are used to predict the event rate at the far detector and better constrain the cross section parameters, which is dominant in the oscillation analysis, together with the flux uncertainty. We present the study of charged current interactions on carbon with a single positively charged pion in the final state at the T2K off-axis near detector. This signal, defined as a single negatively charged muon and a single positively charged pion exiting from the target nucleus with 4ŌÄ\pi solid angle acceptance, constitutes the main background for the muon neutrino disappearance measurement when the charged pion is not observed, and its precise knowledge is relevant for all current and planned neutrino oscillation experiments. Single pion production is sensitive mainly to resonant processes, with some non-resonant and coherent pion production contributions. Additionally, final-state interactions in the nuclear target have to be considered. The CC1ŌÄ+1\pi^+ signal measurement builds on a previous result, with significant changes to the kinematic particle ranges considered, solid angle acceptance, an increase in statistics, and a new treatment for the evaluation and propagation of systematic uncertainties. This thesis has produced a set of flux integrated muon neutrino CC1pi+ cross sections on hydrocarbon using the T2K off-axis near detector data. These cross section measurements are used to reduce model-related systematics, which will be particularly important for next generation oscillation experiments. Adler Angles are observable carrying information about the polarization of the Delta resonance and the interference with the non-resonant single pion production. They were measured with limited statistics in bubble chamber experiments, but it is possible to measure the Adler angles for single charged pion production in neutrino interactions with heavy nuclei as the target.Universitat Aut√≤noma de Barcelona. Programa de Doctorat en F√≠sic

  The DUNE Far Detector Vertical Drift Technology, Technical Design Report

  No full text
  International audienceDUNE is an international experiment dedicated to addressing some of the questions at the forefront of particle physics and astrophysics, including the mystifying preponderance of matter over antimatter in the early universe. The dual-site experiment will employ an intense neutrino beam focused on a near and a far detector as it aims to determine the neutrino mass hierarchy and to make high-precision measurements of the PMNS matrix parameters, including the CP-violating phase. It will also stand ready to observe supernova neutrino bursts, and seeks to observe nucleon decay as a signature of a grand unified theory underlying the standard model. The DUNE far detector implements liquid argon time-projection chamber (LArTPC) technology, and combines the many tens-of-kiloton fiducial mass necessary for rare event searches with the sub-centimeter spatial resolution required to image those events with high precision. The addition of a photon detection system enhances physics capabilities for all DUNE physics drivers and opens prospects for further physics explorations. Given its size, the far detector will be implemented as a set of modules, with LArTPC designs that differ from one another as newer technologies arise. In the vertical drift LArTPC design, a horizontal cathode bisects the detector, creating two stacked drift volumes in which ionization charges drift towards anodes at either the top or bottom. The anodes are composed of perforated PCB layers with conductive strips, enabling reconstruction in 3D. Light-trap-style photon detection modules are placed both on the cryostat's side walls and on the central cathode where they are optically powered. This Technical Design Report describes in detail the technical implementations of each subsystem of this LArTPC that, together with the other far detector modules and the near detector, will enable DUNE to achieve its physics goals

  The DUNE Far Detector Vertical Drift Technology, Technical Design Report

  No full text
  DUNE is an international experiment dedicated to addressing some of the questions at the forefront of particle physics and astrophysics, including the mystifying preponderance of matter over antimatter in the early universe. The dual-site experiment will employ an intense neutrino beam focused on a near and a far detector as it aims to determine the neutrino mass hierarchy and to make high-precision measurements of the PMNS matrix parameters, including the CP-violating phase. It will also stand ready to observe supernova neutrino bursts, and seeks to observe nucleon decay as a signature of a grand unified theory underlying the standard model. The DUNE far detector implements liquid argon time-projection chamber (LArTPC) technology, and combines the many tens-of-kiloton fiducial mass necessary for rare event searches with the sub-centimeter spatial resolution required to image those events with high precision. The addition of a photon detection system enhances physics capabilities for all DUNE physics drivers and opens prospects for further physics explorations. Given its size, the far detector will be implemented as a set of modules, with LArTPC designs that differ from one another as newer technologies arise. In the vertical drift LArTPC design, a horizontal cathode bisects the detector, creating two stacked drift volumes in which ionization charges drift towards anodes at either the top or bottom. The anodes are composed of perforated PCB layers with conductive strips, enabling reconstruction in 3D. Light-trap-style photon detection modules are placed both on the cryostat's side walls and on the central cathode where they are optically powered. This Technical Design Report describes in detail the technical implementations of each subsystem of this LArTPC that, together with the other far detector modules and the near detector, will enable DUNE to achieve its physics goals

  Highly-parallelized simulation of a pixelated LArTPC on a GPU