67 research outputs found

  A NOTE ON SOME SYSTEMS OF GENERALIZED SYLVESTER EQUATIONS

  Get PDF
  In this paper, we study two systems of generalized Sylvester operator equations. We derive necessary and sufficient conditions for the existence of a solution and provide the general form of a solution. We extend some recent results to more general settings

  Direktna metoda za određivanje ukupne alfa/beta aktivnosti u vodama

  Get PDF
  Monitoring of environmental samples, drinking and surface waters, is continuously carried out, demanding development of methods that are both reliable and accurate on one side, but as simple and fast as possible, on the other. Screening tests such as gross alpha/beta activity measurements in water samples are one liquid scintillation counting (LSC) technique widely used as an efficient tool for radiological assesment and estimation whether water sample needs further analysis or not. In this paper, establishment of rapid gross alpha/beta screening technique in waters has been presented, which assumes modification of conventional ASTM D 7283-06 method, since samples were directly mixed with liquid scintillation cocktail, without any sample pretreatment. Method’s optimization involved sample-to-cocktail ratio determination based on the achieved detection limit and sample’s quench level. Optimal value of Pulse Shape Analysis (PSA) discriminator that considerably improves performance of LSC technique through alpha/beta spectra separation during radiological quality measurements of drinking waters has also been investigated. Results of calibration experiments and method’s validity measurements on spiked samples with 241Am and 90Sr/90Y aqueous standards are presented. Achieved detection limits for 300 minutes of counting are MDAα=0.294(11) Bq l-1 and MDAβ=0.405(5) Bq l-1, in alpha and beta window, respectively. Direct alpha/beta method provides deviations up to 40% from reference values, but it offers advantages over conventional alpha/beta measurements, it is ultra fast, simple and inexpensive test for efficient screening of water samples.Rutinski monitoring pijaćih i površinskih voda sprovodi se kontinuirano i nameće potrebu za razvojem metoda koje su, s jedne strane, pouzdane i tačne, ali istovremeno, jednostavne i brze. Screening testovi radi procene ukupne alfa/beta aktivnosti u uzorcima voda, jedna su od često primenjenih tehnika tečne scintilacione spektroskopije, kojima se efikasno može utvrditi da li uzorak zahteva dalju radiološku analizu ili ne. U radu je predstavljena optimizacija brze direktne metode za ispitivanje ukupne alfa/beta aktivnosti u vodama, uz prikaz i diskusiju postignutih granica detekcije. Ova metoda je modifikacija standardne test metode ASTM D 7283-06 za ispitivanje ukupne alfa i beta aktivnosti i podrazumeva direktno mešanje uzorka vode sa scintilacionim koktelom. Na taj način, uzorak je spreman za merenje bez prethodne pripreme koja, prema standardnim metodama, obično podrazumeva duge procedure poput uparavanja do suvog ostatka. Optimizacija metode sastoji se u određivanju optimalnog odnosa uzorak: scintilacioni koktel na osnovu granica detekcije (MDA) u alfa i beta kanalima, kao i nivoa prigušenja u uzorcima, uzimajući u obzir i maksimalni kapacitet određenog koktela. Podešena je vrednost PSA (Pulse Shape Analysis) diskriminatora u cilju optimalne separacije alfa i beta spektara i redukcije pozadinskih efekata. Kalibracija i validacija metode je izvršena standardnim referentnim materijalima, rastvorima 241Am i 90Sr/90Y. Utvrđeno je da za 300 minuta merenja tečnim scintilacionim brojačem, mogu se izmeriti koncentracije aktivnosti koje premašuju vrednosti MDAα=0,294(11) Bq l-1 i MDAβ=0,405(5) Bq l-1 u alfa i beta kanalima, respektivno. Rezultati validacije metode pokazuju da maksimalna relativna odstupanja mogu iznositi do 40%, što je prihvatljivo, uzimajući u obzir da metod nije predviđen za precizno merenje koncentracija aktivnosti pojedinih radionuklida, već za celokupnu procenu radiološke bezbednosti uzoraka voda.Зборник радова : XXIX симпозијум ДЗЗСЦГ : Сребрно језеро, 27-29. септембар 2017. годин

  Utjecaj radija na mjerenje radona u vodi – usporedba monofazne i dvofazne tekućinske scintilacijske spektrometrije

  Get PDF
  Assessment of radiation exposure to drinking, surface, and groundwater and of the associated health risks calls for accurate and precise 226Ra and 222Rn measurements. One method that fits the bill is liquid scintillation counting (LSC), which allows measurements in onephase (homogenous) or two-phase samples. The aim of our study was to compare the measurement efficiency with both variations in Niška Banja spa water, known for its elevated 222Rn content to get a better insight into the stability and behaviour of the samples and 226Ra interference in samples spiked with 226Ra with 222Rn measurement. 226Ra interference was more evident in homogenous, one-phase and much lower in two-phase samples. However, one-phase samples offer more accurate indirect 226Ra measurements. Water-immiscible cocktails (in two-phase samples) have shown a limited capacity for receiving 222Rn generated by Ra decay from the aqueous to organic phase when 222Rn/226Ra equilibrium is reached. We have also learned that samples with naturally high 222Rn content should not be spiked with 226Ra activities higher than the ones found in native samples and that calibration of two-phase samples can be rather challenging if measurements span over longer time. Further research would require much lower 226Ra activities for spiking to provide more practical answers to questions arising from the demonstrated phenomena.Točne i precizne metode za mjerenje aktivnosti 226Ra i 222Rn u pitkim vodama, kao i u površinskim i podzemnim vodama, nužne su kako bi se procijenilo izlaganje zračenju i radiološki rizik za zdravlje stanovništva. Tekućinska scintilacijska spektrometrija (tzv. liquid scintillation counting, krat. LSC) veoma je pogodna metoda za koju je potrebno pripremiti bilo monofazne (homogene) ili dvofazne uzorke. Cilj našega istraživanja bio je usporediti detekcijsku učinkovitost spomenutih metoda na stvarnim uzorcima iz Niške Banje s povišenom koncentracijom aktivnosti 222Rn, u koje je dodana otopina standarda 226Ra, što je dalo uvid u ponašanje tih uzoraka, njihovu stabilnost i utjecaj 226Ra na mjerenje koncentracije 222Rn. Prisutnost 226Ra može se preciznije detektirati u homogenim uzorcima, a dvofazna metoda pouzdanija je pri mjerenju sadržaja 222Rn s manjim 226Ra doprinosom u dobivenim rezultatima. Međutim, u monofaznim uzorcima dobiva se veća točnost pri neizravnom mjerenju koncentracija aktivnosti 226Ra. Nakon uspostavljanja radioaktivne ravnoteže između 222Rn i 226Ra u uzorku, primijećeno je da kokteli koji se ne miješaju s vodom (u dvofaznim uzorcima) imaju ograničeni kapacitet za transfer radijeva potomka 222Rn iz vode u organsku fazu. Također smo zaključili da se uzorci s prirodno povišenim sadržajem 222Rn ne trebaju obogaćivati višim koncentracijama 226Ra od onih pronađenih u stvarnim uzorcima te da je kalibriranje metode s dvofaznim uzorcima izazovno pri mjerenjima koja traju duže vrijeme. Daljnja istraživanja zahtijevaju obogaćivanje znatno nižim koncentracijama 226Ra radi dobivanja praktičnih odgovora na pitanja koja proizlaze iz demonstriranih fenomena

  Determination of neutron energy spectra presence in gamma spectroscopic measurements using Ge-detectors

  Get PDF
  Određivanje prisustva neutrona tokom niskofonskih gama spektrometrijskih merenja je od posebne važnosti. Zbog toga je u ovom radu analiziran način određivanja energetskog spektra neutrona prisutnog u merenjima sa HPGe detektorima. Ovaj metod se zasniva na korišćenju metoda dekonvolucije. Za to je neophodno poznavati gama aktivnost indukovanu neutronskim reakcijama sa različitim izotopima germanijuma kao i efikasne preseke za date neutronske reakcije. Ovaj pristup je testiran merenjima sa fisionim izvorom neutrona 252Cf koji je bio postavljen u blizini HPGe detektora. Dobijeni rezultati pokazuju da ovaj metod moze pružiti pouzdane podatke o obliku energetskog spektra neutrona tokom gama spektrometrijskih merenja.Determination of neutron spectra in the Ge-detector during low-level gamma spectroscopy measurements is of great importance. Thus, in this paper we analyzed the method for the determination of neutron energy spectra present during measurements with HPGe detectors. This method is based on using the deconvolution procedure. It requires the knowledge of neutron induced gamma activities of Ge isotopes and the cross section data for the neutron reactions of interest. This approach was tested with measurements that used the fission neutron source 252Cf placed in proximity of the HPGe detector. Results show that this method can provide reliable data about the shape of neutron energy spectrum during gamma spectroscopy measurements.Зборник радова : XXIX симпозијум ДЗЗСЦГ : Сребрно језеро, 27-29. септембар 2017. годин

  Determination of neutron energy spectra presence in gamma spectroscopic measurements using Ge-detectors

  Get PDF
  Određivanje prisustva neutrona tokom niskofonskih gama spektrometrijskih merenja je od posebne važnosti. Zbog toga je u ovom radu analiziran način određivanja energetskog spektra neutrona prisutnog u merenjima sa HPGe detektorima. Ovaj metod se zasniva na korišćenju metoda dekonvolucije. Za to je neophodno poznavati gama aktivnost indukovanu neutronskim reakcijama sa različitim izotopima germanijuma kao i efikasne preseke za date neutronske reakcije. Ovaj pristup je testiran merenjima sa fisionim izvorom neutrona 252Cf koji je bio postavljen u blizini HPGe detektora. Dobijeni rezultati pokazuju da ovaj metod moze pružiti pouzdane podatke o obliku energetskog spektra neutrona tokom gama spektrometrijskih merenja.Determination of neutron spectra in the Ge-detector during low-level gamma spectroscopy measurements is of great importance. Thus, in this paper we analyzed the method for the determination of neutron energy spectra present during measurements with HPGe detectors. This method is based on using the deconvolution procedure. It requires the knowledge of neutron induced gamma activities of Ge isotopes and the cross section data for the neutron reactions of interest. This approach was tested with measurements that used the fission neutron source 252Cf placed in proximity of the HPGe detector. Results show that this method can provide reliable data about the shape of neutron energy spectrum during gamma spectroscopy measurements.Зборник радова : XXIX симпозијум ДЗЗСЦГ : Сребрно језеро, 27-29. септембар 2017. годин

  Direktna metoda za određivanje ukupne alfa/beta aktivnosti u vodama

  Get PDF
  Monitoring of environmental samples, drinking and surface waters, is continuously carried out, demanding development of methods that are both reliable and accurate on one side, but as simple and fast as possible, on the other. Screening tests such as gross alpha/beta activity measurements in water samples are one liquid scintillation counting (LSC) technique widely used as an efficient tool for radiological assesment and estimation whether water sample needs further analysis or not. In this paper, establishment of rapid gross alpha/beta screening technique in waters has been presented, which assumes modification of conventional ASTM D 7283-06 method, since samples were directly mixed with liquid scintillation cocktail, without any sample pretreatment. Method’s optimization involved sample-to-cocktail ratio determination based on the achieved detection limit and sample’s quench level. Optimal value of Pulse Shape Analysis (PSA) discriminator that considerably improves performance of LSC technique through alpha/beta spectra separation during radiological quality measurements of drinking waters has also been investigated. Results of calibration experiments and method’s validity measurements on spiked samples with 241Am and 90Sr/90Y aqueous standards are presented. Achieved detection limits for 300 minutes of counting are MDAα=0.294(11) Bq l-1 and MDAβ=0.405(5) Bq l-1, in alpha and beta window, respectively. Direct alpha/beta method provides deviations up to 40% from reference values, but it offers advantages over conventional alpha/beta measurements, it is ultra fast, simple and inexpensive test for efficient screening of water samples.Rutinski monitoring pijaćih i površinskih voda sprovodi se kontinuirano i nameće potrebu za razvojem metoda koje su, s jedne strane, pouzdane i tačne, ali istovremeno, jednostavne i brze. Screening testovi radi procene ukupne alfa/beta aktivnosti u uzorcima voda, jedna su od često primenjenih tehnika tečne scintilacione spektroskopije, kojima se efikasno može utvrditi da li uzorak zahteva dalju radiološku analizu ili ne. U radu je predstavljena optimizacija brze direktne metode za ispitivanje ukupne alfa/beta aktivnosti u vodama, uz prikaz i diskusiju postignutih granica detekcije. Ova metoda je modifikacija standardne test metode ASTM D 7283-06 za ispitivanje ukupne alfa i beta aktivnosti i podrazumeva direktno mešanje uzorka vode sa scintilacionim koktelom. Na taj način, uzorak je spreman za merenje bez prethodne pripreme koja, prema standardnim metodama, obično podrazumeva duge procedure poput uparavanja do suvog ostatka. Optimizacija metode sastoji se u određivanju optimalnog odnosa uzorak: scintilacioni koktel na osnovu granica detekcije (MDA) u alfa i beta kanalima, kao i nivoa prigušenja u uzorcima, uzimajući u obzir i maksimalni kapacitet određenog koktela. Podešena je vrednost PSA (Pulse Shape Analysis) diskriminatora u cilju optimalne separacije alfa i beta spektara i redukcije pozadinskih efekata. Kalibracija i validacija metode je izvršena standardnim referentnim materijalima, rastvorima 241Am i 90Sr/90Y. Utvrđeno je da za 300 minuta merenja tečnim scintilacionim brojačem, mogu se izmeriti koncentracije aktivnosti koje premašuju vrednosti MDAα=0,294(11) Bq l-1 i MDAβ=0,405(5) Bq l-1 u alfa i beta kanalima, respektivno. Rezultati validacije metode pokazuju da maksimalna relativna odstupanja mogu iznositi do 40%, što je prihvatljivo, uzimajući u obzir da metod nije predviđen za precizno merenje koncentracija aktivnosti pojedinih radionuklida, već za celokupnu procenu radiološke bezbednosti uzoraka voda.Зборник радова : XXIX симпозијум ДЗЗСЦГ : Сребрно језеро, 27-29. септембар 2017. годин
  corecore