2 research outputs found

    Esculturas y relieves figurados de época romana, realizados en material lapídeo local, del noreste de la península ibérica. Litotipos y centros de producción

    No full text
    En aquest treball s’han estudiat tallers de producció escultòrica d’època romana, realitzats en material lapidi local, del nord-est de la península ibèrica. S’ha pretès ampliar el coneixement actual sobre la plàstica local hispana dins d’un marc cronològic precís que va des del segle III aC. fins al III dC. El projecte té un marcat caràcter multidisciplinari, combinant disciplines humanístiques i científiques. Això s’ha reflectit metodològicament en l’adopció de dues vies de recerca, una pròpia dels àmbits de la Història de l’Art i l’Arqueologia i una altra de caire més científic i experimental, en particular centrat en la Geologia. L’objectiu de partida del nostre estudi ha estat la catalogació exhaustiva de les escultures i relleus figurats romans procedents de jaciments catalans i realitzats en materials locals, incloent-ne la identificació i la caracterització arqueomètrica. A partir de la catalogació descrita s’ha quantificat la freqüència d’ús de diferents litotipus ja coneguts i se n’han identificat d’altres que fins ara no s’havien descrit. També s’han associat els diferents litotipus a determinats centres productors. Els objectius s’han concretat en la catalogació de 171 obres i en la detecció de 18 litotipus locals amb què s’han realitzat aquestes obres. La seva caracterització arqueomètrica, amb especial èmfasi en l’anàlisi petrogràfica, s’ha fet sobre un total de 44 peces. Aquest vessant més científic ha implicat el desenvolupament d’aptituds en diverses tècniques analítiques, un coneixement totalment aliè a la formació prèvia amb què s’ha afrontat aquest projecte de tesi. La major part de les obres que hem catalogat estan ubicades actualment a institucions públiques i privades catalanes (122). A més de les peces situades als museus, del total d’obres catalogades n’hem trobat 49 que no formen part de cap inventari i es troben o bé in situ, en propietats privades o estan actualment en lloc desconegut.Este trabajo consiste en el estudio de talleres de producción escultórica de época romana, realizados en material lapídeo local, del noreste de la península ibérica. Se ha pretendido ampliar el conocimiento actual sobre la plástica local hispana dentro de un marco cronológico preciso que va desde el siglo III a.C. hasta el III d.C. El proyecto tiene un marcado carácter multidisciplinar, combinando doctrinas humanísticas y científicas. Esto se ha reflejado metodológicamente en la adopción de dos vías de investigación, una propia de los ámbitos de la Historia del Arte y la Arqueología y otra de las Ciencias experimentales, en particular la Geología. El objetivo de partida de nuestro estudio ha sido la catalogación exhaustiva de las esculturas y relieves figurados romanos procedentes de yacimientos catalanes y realizados en materiales locales, incluyendo su identificación y caracterización arqueométrica. A partir de la catalogación descrita se ha cuantificado la frecuencia de uso de distintos litotipos ya conocidos y se han identificados otros no descritos anteriormente. También se han asociado los distintos litotipos a determinados centros productores. Los objetivos se han concretado en la catalogación de 171 obras y en la detección de 18 litotipos locales con los que se han realizado dichas obras. Su caracterización arqueométrica, con énfasis en el análisis petrográfico, se ha realizado sobre un total de 44 piezas. Esta vertiente más científica ha implicado el desarrollo de aptitudes en diversas técnicas analíticas, un conocimiento totalmente ajeno a la formación previa con la que se ha afrontado el presente proyecto de tesis. La mayor parte de las obras que hemos catalogado están ubicadas actualmente en instituciones públicas y privadas catalanas (122). Además de las piezas localizadas en los museos, del total de obras catalogadas hemos hallado 49 que no forman parte de ningún inventario y que se encuentran o bien in situ, en propiedades privadas o están actualmente en paradero desconocido.This work deals with the study of the Roman workshops that produced sculptural works carved in local stones, from the northeast corner of the Iberian Peninsula. The aim has been to broaden the current knowledge about local Hispanic art within a precise chronological window that goes from the 3rd century BC to the 3rd century AD. The project has a remarkable multidisciplinary character, combining humanistic and scientific disciplines. This has been methodologically reflected by the adoption of two distinct types of research approaches, on the one hand that common in the fields of Art History and Archeology and on the other hand, a more scientific and experimental approach, particularly focusing in geological methods. The starting objective of our study has been the exhaustive cataloging of Roman figurative sculptures and reliefs from Catalan sites, carved in local materials, The work has involved their identification and archaeometric characterization. From the compilation of the described catalogue, we have quantified the frequency of use of different lithotypes, most of them were already known but some had not been previously described. The different lithotypes have been associated with their corresponding production centers. The objectives have materialized in a catalogue that comprises 171 artworks and includes 18 different local lithotypes. Their archaeometric characterization, particularly focused on the petrographic analysis, has been applied to a total of 44 pieces. This scientific-oriented facet of the project has implied the development of competence in various analytical techniques, a completely new knowledge that has been assumed without any previous background. Most of the works that we have compiled are currently located in Catalan public and private institutions (122). In addition to the pieces located in the museums, of the total number of cataloged works we have found 49 items that were not catalogued, they are in situ, on private collections or presently missing.Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Història de l'Art i Musicologi
    corecore