3 research outputs found

    Predictions and explanations

    Get PDF
    Kinderen worden vaak beschouwd als relatief stabiele presteerders, maar in werkelijkheid fluctueert de prestatie van kinderen, zelfs van moment tot moment binnen Ă©Ă©n taak. Het doel van dit proefschrift (welke is uitgevoerd als onderdeel van het programma ‘TalentenKracht’) is om inzicht te verkrijgen in de korte-termijn processen van wetenschappelijk inzicht van kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Het eerste deel van dit proefschrift (hoofdstuk 2 en 3) richt zich op de verklaringen van kinderen met betrekking tot wetenschap en techniek. ‘Skill theory’ blijkt een veelzijdig en bruikbare methode te bieden voor het kwantificeren van de verklaringen van kinderen. Een meerderheid van de kinderen liet een hoge mate van intra-individuele variabiliteit zien waarbij de meeste kinderen neigden te stabiliseren in de inhoud en complexiteit van de verklaringen tegen het einde van een enkele taak. Het tweede deel van het proefschrift (hoofdstukken 4 tot 6) bestaat uit verschillende studies die zowel de voorspellingen als de verklaringen van de kinderen meenemen als maat voor wetenschappelijk inzicht. Beide maten worden veelvuldig als inwisselbaar gebruikt om wetenschappelijk inzicht te kwantificeren. Echter, de resultaten tonen dat voorspellingen en verklaringen van jonge kinderen beschouwd dienen te worden als twee aparte, emergerende processen. De resultaten benadrukken daarnaast het belang van de materiele en sociale context voor het wetenschappelijk inzicht bij jonge kinderen. De bevindingen in dit proefschrift demonstreren het belang van korte termijn processen bij (het onderzoek naar) de ontwikkeling van wetenschappelijk inzicht bij jonge kinderen. Deze bevindingen zijn van groot belang voor leerkrachten, onderzoekers en beleidsmakers. Children are often referred to as stable performers, but in reality, children’s performance fluctuates, even from moment to moment in the same task setting. The aim of this dissertation (which is part of the nationwide program ‘Curious Minds’) is to gain insight into the short‐term processes of scientific understanding in young children between the ages of 4 to 6 years. The first part of this dissertation (chapters 2 and 3) focuses on the explanations of children regarding scientific phenomena. Skill theory proves to be a versatile and useful method for quantifying children’s explanations. A majority of children showed a high degree of intra‐individual variability and most children tended to stabilize in both complexity and content towards the end of a single task. The second part of the dissertation (chapters 4 through 6) consists of studies using both predictions and explanations as measures of scientific understanding. Both measures are often used almost interchangeable as rulers for scientific understanding. However, the results indicate that predictions and explanations should be regarded as distinct, emergent processes in young children. The results further emphasize the importance of the material and social context for children’s scientific understanding. The findings in this dissertation have demonstrated the importance of short-term processes in the development of young children’s scientific understanding. These findings have implications for teachers, researches and policymakers.
    corecore