209 research outputs found

  BI-AXIS YOUNG TREES IN THE INTENSIFICATION OF APPLE FRUIT PRODUCTION

  Get PDF
  The systematization of literature sources for bi-axis apple young tree is carried out. It has been established that similar forms of the crown have been developed for ornamental gardens since ancient times. At present, an adapted doubleaxis vertical cordon with the name Bibaum has been introduced in modern commercial fruit growing in Italy. According to the literature analysis, a number of advantages the Bibaum apple tree crown were discovered. It makes promising the cultivation of two-axis apple young trees on the clone rootstocks for the intensification of modern fruit orchard

  Trends in the innovative development of service sector enterprises

  Get PDF
  У статті визначено сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. Актуальність дослідження визначається, насамперед, необхідністю постійного динамічного аналізу показників інноваційної активності підприємств сфери послуг у розрізі їх видів, масштабів діяльності, місця розташування та основних показників діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: аналітичні та статистичні методи при виявленні та опрацюванні вітчизняних та іноземних статистичних даних; метод експертних оцінок, історичний та логічний методи при екстраполяції стану минулих років на майбутнє. Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності у сфері послуг в Україні в умовах пандемії та вплив на неї інших факторів економічної турбулентності. Визначено, що зростання потреб споживачів неминуче впливає на зростання номенклатури та асортименту комерційних та некомерційних послуг, що відображається у зростанні їх експорту. Особлива увага зосереджена на вивченні процесу модернізації та впровадження інновацій, що свідчить про зростання експорту та конкурентоспроможності послуг, чого можна досягнути підприємствам сфери послуг при реалізації інноваційних проєктів. Доведено, що в дослідженні варто виокремлювати та аналізувати послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, адже вони свідчать про наявність потенціалу для інноваційного розвитку. Досліджено та проаналізовано тенденції у зовнішньоекономічній діяльності інноваційної продукції підприємств сфери послуг. Визначено, що у секторі роялті та використання послуг інтелектуальної власності імпорт значно перевищує їх експорт, а це свідчить про залежність від зарубіжних технологій, методологій та ноу-хау; у секторі послуг із дослідження та розробок тенденція зворотня експорт значно перевищує їх імпорт, що свідчить про прогалини у реалізації інноваційного процесу на рівні впровадження нововведень; різниця між експортом та імпортом у зазначених секторах доводить необхідність інтенсифікації зусиль щодо комерціалізації інновацій у сфері послуг та реалізації засад щодо формування інституційних засад для реалізації інтелектуального капіталу. За результатами досліження запропоновано враховувати світові тренди ринку послуг при визначенні причин та наслідків діяльності вітчизняних гравців сфери послуг. Також доцільно акцентувати увагу на інтелектуальних послугах, реалізація яких на внутрішньому та зовнішньому ринках сприятиме виконанню пріоритетних завдань національної економіки.The article defines modern trends in the innovative development of service sector enterprises. The relevance of the study is determined, primarily, by the need for constant dynamic analysis of innovative activity indicators in the service sector enterprises in terms of their types, scope of activity, location and main indicators of activity both in the domestic and foreign markets. The following general scientific methods were used in the research process: analytical and statistical methods for identifying and processing domestic and foreign statistical data; the method of expert evaluations, historical and logical methods for extrapolating the state of past years to the future. The current state of innovative activity in the service sector in Ukraine under the conditions of pandemic and influence of other factors of economic turbulence are analyzed. It was determined that the growth of consumer needs inevitably affects an increase of nomenclature and range of commercial and non-commercial services, which is reflected in the growth of their exports. Special attention is focused on the study of modernization process and innovations implementation, which indicates the growth of services exports and competitiveness, which can be achieved by implementing innovative projects for service sector enterprises. It has been proven that the research should distinguish and analyze services related to the use of intellectual property, because they indicate the presence of potential for innovative development. Trends in the foreign economic activity of innovative products in the service sector enterprises are studied and analyzed. It was determined that in the royalties sector and intellectual property services using sector, imports significantly exceed their exports, which indicates dependence on foreign technologies, methodologies and know-how; and also in the research and development services sector, the trend is reversed exports significantly exceed their imports, which indicates gaps in the innovation process implementation at the level of introduction of innovations; the difference between export and import in the specified sectors proves the need to intensify efforts to commercialize innovations in the service sector and implement the principles of institutional foundations formation for intellectual capital realization. According to the research results, it is proposed to take into account the global trends of services market for determining the causes and consequences of domestic players activities in the service sector. It is also advisable to focus attention on intellectual services, because their implementation on the domestic and foreign markets will contribute to the fulfillment of priority tasks of the national economy

  ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ, ОСОБЛИВОСТІ СЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ТА ГОДУВАННЯ

  Get PDF
  The article deals with nutrition problems of patients with cerebral stroke and with screening issues of dysphagia diagnostics. Investigates the main points which have to be addressed in help providing and preventing complications in case of impaired swallowing after a cerebral stroke.У статті розглянуто проблеми харчування пацієнтів із мозковим інсультом та проведення скринінгу для виявлення дисфагії.  Розглянуто основні моменти, на які необхідно звертати увагу при наданні допомоги та для профілактики ускладнень при порушенні ковтання після мозкового інсульту

  ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В ВІДДІЛЕННЯХ НЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  Get PDF
  The article analyzes the problems of nursing care in treatment of patients with impaired cerebral circulation. It defines the necessity of development and implementation of special nursing protocol according examination of a patient with this disorder.У статті проаналізовано проблеми медсестринського процесу в лікуванні пацієнтів із порушенням мозкового кровообігу; визначено необхідність розробки і впровадження протоколу медичної сестри щодо обстеження пацієнта з даною патологією

  РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОФІЛАКТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

  Get PDF
  The article examines the role of a nurse in helping the stroke sufferers and describes the main points to be addressed within providing assistance in prevention of cerebral stroke complications.У статті висвітлено роль медичної сестри у наданні допомоги хворим, які перенесли інсульт. Розглянуто основні моменти, на які необхідно звертати увагу при наданні допомоги для профілактики ускладнень мозкового інсульту

  Забезпечення виконання спадкового договору після смерті відчужувача

  Get PDF
  Майборода, Ю. В. Забезпечення виконання спадкового договору після смерті відчужувача / Юлія Валентинівна Майборода // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 86-87.Розглянуто питання, пов’язані із правовим статусом особи, яка здійснюватиме контроль за виконанням спадкового договору, кола її повноважень, а також можливості за власною ініціативою розірвати спадковий договір. Запропоновано доповнити главу 90 ЦК положенням про конкретні повноваження особи, яка здійснює контроль за виконанням спадкового договору після смерті відчужувача.Issues related to the legal status of the person who will control the execution of the inheritance contract, the scope of his powers, as well as the possibility to terminate the inheritance contract on his own initiative are considered. It is proposed to supplement Chapter 90 of the Civil Code with a provision on the specific powers of the person who supervises the execution of the inheritance contract after the death of the alienator.Рассмотрены вопросы, связанные с правовым статусом лица, осуществляющего контроль за исполнением наследственного договора, круга его полномочий, а также возможности по собственной инициативе расторгнуть наследственный договор. Предложено дополнить главу 90 ГК положением о конкретных полномочиях лица, осуществляющего контроль за исполнением наследственного договора после смерти отчуждателя

  АКВАПОНІКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЕКО-ЛОГІЧНО ЧИСТИХ ПРОДУКТІВ

  Get PDF
  Global environmental, social and economic problems that arise in modern society determine the need for new and improved solutions in the field of food production and consumption and the use of water resources [6]. Food production in such conditions requires innovative technologies that go beyond traditional agricultural methods. Aquaponics is a progressive way of conducting economic activity that impresses with its high results – a modern technology that is a hybrid combination of aquaculture (technological system of artificial breeding of fish and / or aquatic animals) with hydroponics (substrate-free technological system of growing cultivated plants in the aquatic environment). As a result of such a hybrid combination, a new symbiotic system is formed, which is both an environment for the production of fishery products and fruits and vegetables.It is a sustainable system that can combine the characteristics of traditional aquaculture together with the characteristics of modern hydroponic culture. They are the two main elements used to grow aquatic animals while growing plants. Fisheries waste is generated in the production process and can accumulate in water and be used in closed systems that circulate in traditional aquaculture systems.Although the waters are rich in toxic effluents, they can be dangerous to certain animals. The key is that these drains are an important part of plant growth and development. It is necessary to control the level of concentration of these effluents.In general, aquaponics is a rather interesting and promising technology, however, it requires further study and development of sound recommendations and principles of production of products in the system, therefore, today it is not widely used in production. The introduction and further development of aquaponics are actively engaged in by scientists and specialists of the USA, a number of developed European countries (Great Britain, Germany, Denmark, etc.). Aquaponics is considered to be one of the most promising technologies for growing agricultural crops in closed soil for the countries of the Middle East and Africa, which have very arid climatic conditions along with a significant shortage of high-quality fresh water to meet the needs of the housing, communal and water management complex.Глобальні екологічні, соціальні та економічні проблеми, які виникають у сучасному суспільстві обумовлюють необхідність нових і вдосконалених рішень в області виробництва і споживання продовольства та використання водних ресурсів [6]. Виробництво продовольства в таких умовах вимагає інноваційних технологій, що виходять за рамки традиційних аграрних методів. Прогресивним способом ведення господарської діяльності, який вражає своїми високими результатами є аквапоніка – сучасна технологія, що є гібридним поєднанням аквакультури (тобто технологічної системи штучного розведення риби та/або водних тварин) з гідропонікою (безсубстратною технологічною системою вирощування культурних рослин у водному середовищі). Внаслідок такого гібридного поєднання утворюється нова симбіотична система, яка є одночасно як середовищем для отримання продукції рибництва, так і плодоовочевої продукції.Це стійка система, яка може поєднувати характеристики традиційної аквакультури разом із характеристиками сучасної гідропонної культури. Вони є двома основними елементами, які служать для вирощування водних тварин під час вирощування рослин. Відходи рибного господарства, які утворюються в процесі виробництва, можуть накопичуватися у воді та використовуватися в закритій системі.Хоча води багаті на токсичні стоки, вони можуть бути небезпечними для певних тварин. Ключовим є те, що ці стоки є важливою частиною для росту та розвитку рослин.В цілому аквапоніка є досить цікавою та перспективною технологією, проте вона потребує подальшого вивчення та розробки обґрунтованих рекомендацій та принципів виробництва продукції в системі, тому на сьогодні вона мало поширена у виробництві. Впровадженням та подальшою розробкою аквапоніки активно займаються вчені та фахівці США, ряду розвинених країн Європи (Великобританія, Німеччина, Данія тощо).  Аквапоніку вважають чи не однією з найперспективніших технологій вирощування сільськогосподарських культур у закритому ґрунті для країн Близького Сходу та Африки, які мають дуже посушливі кліматичні умови поряд із значним дефіцитом якісної прісної води для задоволення потреб житлово-комунального та водогосподарського комплексу

  Analisys of the conditions of a magneto-abrasive polishing of endmills of hard alloys during their positioning in ring-type working areas

  Get PDF
  В роботі представлені дані по розрахунку складових швидкості руху точок на робочих поверхнях кінцевих фрез при їх магнітно-абразивній обробці за схемою «кільцева ванна». Для гвинтової канавки найбільше підходить обробка в режимі натікання при куті нахилу фрези відносно осі «кільцевої ванни» рівному p=30-60°. Задня поверхня бокової кромки піддається ефективному полірування при русі фрези в обох напрямках під час обробки, незалежно від кута установки фрези в оправці. Задня поверхня торцевої кромки ефективно оброблюється лише в режимі натікання при куті p>10°.The following paper shows the results of mathematical calculations of speed components of points on the tool surfaces of endmills, during their magneto-abrasive machining in the ring-type working area. The rotation speed of an endmill around the axis of ring bath influences the intensity of the preparation dramatically. At the same time axial rotation of a tool serves for the immixture of the polishing powder in the contact zone. The most suitable preparation conditions for the chip flute are reached during the magneto-abrasive machining in the drilling direction with the tilt angle from about p=30-60°. Clearance surface of periphery cutting edges of the endmill is being efficiently polished during its machining in both directions and independent from the degree of a tilt angle. Clearance surface of the end cutting edge can be effectively polished only during the tool movement in the drilling direction, tilt angle should be chosen as p>10°.В работе представлены данные по расчету составляющих скорости движения точек на рабочих поверхностях концевых фрез при их магнитно-абразивной обработке по схеме «кольцевая ванна». Для винтовой канавки наиболее подходящей является обработка в режиме натекания при угле наклона фрезы относительно оси «кольцевой ванны» равному p=30-60°. Задняя поверхность боковой кромки поддается эффективному полированию при движении фрезы в обоих направлениях во время обработки, независимо от угла установки фрезы в оправке. Задняя поверхность торцевой кромки эффективно обрабатывается только в режиме натекания при угле p>10°

  EVALUATION METHODS OF ESTIMATION OF YOUNG APPLE TREES LEAF AREA

  Get PDF
  The analysis of the three measurement methods of leaf blade area of young bi-axis apple trees on rootstock 54-118 was made. High accuracy of the measurement results by a method of area calculation within a leaf contour on millimeter graph paper (31, 21 cm2) and with help of a method of computer sight using application “Petiole” on Smartphone with operational system Android (31, 28 cm2) was established. The gravimetric method and the use of mobile application “Petiole” appeared to be the most productive as to time consumption to carry out the operatio

  Flat surfaces machining by the magneto-abrasive method with permanent magnet end-type heads 2. The influence of the design of the working surfaces of the heads on the effectiveness of the magneto-abrasive machining

  Get PDF
  Виконано дослідження процесу магнітно-абразивного оброблення плоских поверхонь деталей з феромагнітного матеріалу сталь 45 торцевими головками на базі високопотужних постійних магнітів, які формують магнітно-абразивний інструмент типу «щітка». Для забезпечення високої ефективності процесу магнітно-абразивного оброблення виконано аналіз оброблення головками на робочих поверхнях яких виконані виступи різної форми, розмірів і конфігурації. Досліджено дванадцять типів робочих поверхонь. Контроль ефективності процесу магнітно-абразивного оброблення виконували за зміною параметра Ra, величини відносної шорсткості і швидкості її зміни, величини опорної поверхні формуючогося мікро-профілю та параметра геометричної спадковості, отриманої при обробленні. Встановлено, що найбільш раціональною конструкцією робочої поверхні торцевої головки з магнітно-абразивним інструментом типу «щітка» буде поверхня, з нанесеними на неї 9 - 12 променеподібними виступами трикутної форми. Використання таких головок забезпечує високоефективне формування шорсткості оброблених поверхонь з Ra <0,03 мкм при початковій Ra на рівні 0,8 мкм, отриманій після торцевого фрезерування. При цьому практично повністю усувається мікрохвилястість, що формується при фрезеруванні. За характером зміни величини відносної опорної поверхні мікропрофілю проаналізована кінетика його формування. Показано, що на початковому етапі відбувається переважне видалення мікровиступів, в подальшому активно обробляються мікровпадини з подальшим вигладжуванням мікропрофілю.Investigation of the magneto-abrasive machining process of flat surfaces of parts made of ferromagnetic material steel 45 by the end heads based on high-power permanent magnets, which form the magneto-abrasive tool of the "brush" type, was carried out. For ensuring the high efficiency of the magneto-abrasive machining process, an analysis of the machining by heads on the working surfaces of which located protrusions of various shapes, sizes and configurations was carried out. Twelve types of working surfaces were investigated. The control of magneto-abrasive machining process efficiency was curried for the changing of the parameter Ra, the value of the relative roughness and the rate of its change, the size of the surface's relative reference profile length from the section level of the formed microprofile and the parameter of geometric heredity obtained during the machining. It has been determined that the most rational design of the working surface of the end head with the magneto-abrasive tool of the “brush” type was the surface with 9–12 radial triangular protrusions located on it. Using of such heads provides a highly efficient form of the roughness of machined surfaces with Ra < 0.03 m with an initial Ra of 0.8 m obtained after face milling. At the same time, microwaves had been formed after milling was almost eliminated. The kinetics formation of the relative reference profile length from the section level was analyzed by the nature of its size change. It was shown that at the initial stage, the predominant removal of micro peaks had occurred, and then micro valleys were actively machined with further smoothing of the microprofile.Выполнены исследования процесса магнитно-абразивной обработки плоских поверхностей деталей из ферро-магнитного материала сталь 45 торцевыми головками на базе высокомощных постоянных магнитов, формирующих магнитно-абразивный инструмент типа «щетка». Для обеспечения высокой эффективности процесса магнитно-абразивной обработки выполнено анализ обработки головками на рабочих поверхностях которых выполнены выступы разной формы, размеров и конфигурации. Исследовано двенадцать типов рабочих поверхностей. Контроль эффективности процесса магнитно-абразивной обработки выполняли по изменению параметра Ra, величины относительной шероховатости и скорости ее изменения, величины опорной поверхности формируемого микропрофиля и параметра геометрической наследственности, полученной прио бработке. Установлено, что наиболее рациональной конструкцией рабочей поверхности торцевой головки с магнитно-абразивным инструментом типа «щетка» будет поверхность, с нанесенными на нее 9 - 12 лучеобразными вы-ступами треугольной формы. Использованиетакихголовокобеспечиваетвысокоэффективноеформированиешероховато-стиобработанныхповерхностейс Ra < 0,03 мкм при исходной Ra науровне 0,8 мкм, полученной после торцевого фрезеро-вания. При этом практически полностью устраняется микроволнистость, формирующаяся при фрезеровании. По характеру изменения величины относительной опорной поверхности микропрофиля проанализирована кинетика его формирования. Показано, что на начальном этапе происходит преимущественное удаление микровыступов, в последующем активно обрабатываются микровпадины с дальнейшим выглаживанием микропрофиля
  corecore