84 research outputs found

  O plano de parto como mecanismo de proteção do direito à autodeterminação da mulher em contexto obstétrico em Portugal

  No full text
  La viol√®ncia obst√®trica √©s una forma de viol√®ncia contra les dones, vulnerant drets com la salut, seguretat, integritat f√≠sica i psicol√≤gica, i, en els casos m√©s extrems, el dret a la vida. Abordarem la viol√®ncia que es produeix en el part a trav√©s d'insults, falta d'informaci√≥, falta de respecte a l'autonomia i autodeterminaci√≥ de la dona i violaci√≥ del consentiment informat. La pr√†ctica de procediments m√®dics com l'episiotomia, medicaci√≥ excessiva, privaci√≥ de moviment, maniobres de Kristeller, entre altres, s√≥n factors potencials de risc per a la salut i la vida del fetus/nen. Afirmem que la viol√®ncia obst√®trica √©s, en molts casos, no sols viol√®ncia contra la dona, sin√≥ tamb√© contra el nen. Els casos en qu√® el nen neix amb malformacions o malalties resultants del maltractament que la mare va sofrir en el part, generen responsabilitat m√®dica. Recorrem a treballs en l'√†rea del Dret, la Bio√®tica i la Salut Reproductiva i textos jur√≠dics internacionals i nacionals. Concloem que aquest tipus de viol√®ncia contra la dona atenta directament contra les leges artis medicinae i constitueix una forma de greu discriminaci√≥ de g√®nere que mereix la censura jur√≠dica dels Estats i de la pr√≤pia professi√≥ m√®dica. Afirmem que l'episiotomia est√† qualificada actualment com una mena de mutilaci√≥ genital femenina, sancionable penalment. Sostenim que el dret a estar acompanyada durant el part i a complir amb el pla de part elaborat per la dona o la parella s√≥n dos mecanismes essencials per a mitigar o eliminar la viol√®ncia obst√®trica.Obstetric violence is a form of violence against women, infringing rights such as health, safety, physical and psychological integrity, and, in the most extreme cases, the right to life. We will address violence during childbirth through insults, lack of information, lack of respect for women's autonomy and self-determination, and violation of informed consent. The practice of medical procedures such as episiotomy, excessive medication, deprivation of movement, Kristeller maneuvers, among others, are potential risk factors for the health and life of the fetus/child. We affirm that obstetric violence is, in many cases, not only violence against the woman, but also against the child. Cases in which the child is born with malformations or diseases resulting from the mistreatment suffered by the mother during childbirth, generate medical responsibility. We refer to works in the area of Law, Bioethics and Reproductive Health and international and national legal texts. We conclude that this type of violence against women is a direct violation of leges artis medicinae and constitutes a form of serious gender discrimination that deserves legal censure by States and the medical profession itself. We affirm that episiotomy is currently classified as a type of female genital mutilation, punishable under criminal law. We maintain that the right to be accompanied during childbirth and to comply with the birth plan drawn up by the woman or partner are two essential mechanisms for mitigating or eliminating obstetric violence.La violencia obst√©trica es una forma de violencia contra las mujeres, vulnerando derechos como la salud, seguridad, integridad f√≠sica y psicol√≥gica, y, en los casos m√°s extremos, el derecho a la vida. Abordaremos la violencia que se produce en el parto a trav√©s de insultos, falta de informaci√≥n, falta de respeto a la autonom√≠a y autodeterminaci√≥n de la mujer y violaci√≥n del consentimiento informado. La pr√°ctica de procedimientos m√©dicos como la episiotom√≠a, medicaci√≥n excesiva, privaci√≥n de movimiento, maniobras de Kristeller, entre otros, son factores potenciales de riesgo para la salud y la vida del feto/ni√Īo. Afirmamos que la violencia obst√©trica es, en muchos casos, no s√≥lo violencia contra la mujer, sino tambi√©n contra el ni√Īo. Los casos en que el ni√Īo nace con malformaciones o enfermedades resultantes del maltrato que la madre sufri√≥ en el parto, generan responsabilidad m√©dica. Recurrimos a trabajos en el √°rea del Derecho, la Bio√©tica y la Salud Reproductiva y textos jur√≠dicos internacionales y nacionales. Concluimos que este tipo de violencia contra la mujer atenta directamente contra las leges artis medicinae y constituye una forma de grave discriminaci√≥n de g√©nero que merece la censura jur√≠dica de los Estados y de la propia profesi√≥n m√©dica. Afirmamos que la episiotom√≠a est√° calificada actualmente como un tipo de mutilaci√≥n genital femenina, sancionable penalmente. Sostenemos que el derecho a estar acompa√Īada durante el parto y a cumplir con el plan de parto elaborado por la mujer o la pareja son dos mecanismos esenciales para mitigar o eliminar la violencia obst√©trica.A viol√™ncia obst√©trica constitui duas formas de viol√™ncia contra a mulher, violando seus direitos humanos, como sa√ļde, seguran√ßa, integridade f√≠sica, integridade mental, respeito e, nos casos mais extremos, ou a pr√≥pria vida . Abordaremos, as diversas tipologias, especialmente a viol√™ncia f√≠sica ocorrida fora do parto, atrav√©s de insultos, falta de informa√ß√£o, desrespeito √† autonomia e autodetermina√ß√£o da mulher e viola√ß√£o do consentimento informado, livre e informado. Por outro lado, a pr√°tica de procedimentos m√©dicos como episiotomia, excesso de medica√ß√£o, priva√ß√£o de movimento, manobras como Kristeller, s√£o potencializadores de risco para a sa√ļde e a vida do pr√≥prio feto/inf√Ęncia. Portanto, afirmamos que a viol√™ncia obst√©trica n√£o √© apenas uma viol√™ncia contra a mulher, mas tamb√©m contra a crian√ßa. Revisamos, em termos bibliogr√°ficos, trabalhos e estudos na √°rea do Direito, Bio√©tica e Sa√ļde Reprodutiva bem como, procedemos a uma exaustiva an√°lise de diplomas legais internacionais e nacionais. Conclu√≠mos que a viol√™ncia exercida contra a mulher em contexto obst√©trico √© um ataque frontal √†s artes jur√≠dicas da medicina e constitui uma forma de grave discrimina√ß√£o de g√™nero que merece censura legal por dois Estados e pelas classes m√©dica e de enfermagem. Afirmamos, com justifica√ß√£o, que a episiotomia √© atualmente qualificada como uma esp√©cie de mutila√ß√£o genital feminina, pun√≠vel criminalmente. Por fim, defendemos que o acompanhamento direto do n√£o parto e o cumprimento do plano de parto elaborado pela mulher ou domiciliar s√£o mecanismos preventivos da viol√™ncia obst√©trica

  The birth plan as a safeguard mechanism the right to self-determination of women in obstetric context in Portugal

  Get PDF
  A viol√™ncia obst√©trica constitui uma das formas de viol√™ncia contra a mulher e seus direitos √† sa√ļde, seguran√ßa, integridade f√≠sica e ps√≠quica, e, nos casos mais extremos, o direito √† pr√≥pria vida. Abordaremos a viol√™ncia ocorrida no parto, atrav√©s de insultos, falta de informa√ß√£o, desrespeito pela autonomia e autodetermina√ß√£o da mulher e da viola√ß√£o do consentimento informado. A pr√°tica de procedimentos m√©dicos como a episiotomia, excesso de medica√ß√£o, priva√ß√£o de movimentos, manobras de Kristeller, entre outras, s√£o potenciadoras de risco para a sa√ļde e vida do pr√≥prio feto/crian√ßa. Afirmamos que a viol√™ncia obst√©trica √©, em muitos casos, n√£o apenas uma viol√™ncia contra a mulher, mas tamb√©m contra a crian√ßa. Os casos em que a crian√ßa venha a nascer com malforma√ß√Ķes ou doen√ßas resultantes dos maus-tratos que a m√£e sofreu no parto, geram responsabilidade m√©dica. Recorremos a obras e a estudos na √°rea do Direito, Bio√©tica e Sa√ļde Reprodutiva assim como, procedemos √† an√°lise exaustiva de diplomas legais internacionais e nacionais. Conclu√≠mos que a viol√™ncia exercida contra a mulher no contexto obst√©trico atenta frontalmente contra as leges artis medicinae e constitui uma forma de discrimina√ß√£o de g√©nero severa que merece censura legal por parte dos Estados e por parte da pr√≥pria classe m√©dica. Afirmamos que a episiotomia √© atualmente qualificada como uma esp√©cie de mutila√ß√£o genital feminina, criminalmente pun√≠vel. Defendemos que o direito a acompanhamento no parto e ao cumprimento do plano de parto elaborado pela mulher ou casal s√£o dois mecanismos essenciais a atenuar ou a eliminar a viol√™ncia obst√©trica.La viol√®ncia obst√®trica √©s una forma de viol√®ncia contra les dones, vulnerant drets com la salut, seguretat, integritat f√≠sica i psicol√≤gica, i, en els casos m√©s extrems, el dret a la vida. Abordarem la viol√®ncia que es produeix en el part a trav√©s d'insults, falta d'informaci√≥, falta de respecte a l'autonomia i autodeterminaci√≥ de la dona i violaci√≥ del consentiment informat. La pr√†ctica de procediments m√®dics com l'episiotomia, medicaci√≥ excessiva, privaci√≥ de moviment, maniobres de Kristeller, entre altres, s√≥n factors potencials de risc per a la salut i la vida del fetus/nen. Afirmem que la viol√®ncia obst√®trica √©s, en molts casos, no sols viol√®ncia contra la dona, sin√≥ tamb√© contra el nen. Els casos en qu√® el nen neix amb malformacions o malalties resultants del maltractament que la mare va sofrir en el part, generen responsabilitat m√®dica. Recorrem a treballs en l'√†rea del Dret, la Bio√®tica i la Salut Reproductiva i textos jur√≠dics internacionals i nacionals. Concloem que aquest tipus de viol√®ncia contra la dona atenta directament contra les leges artis medicinae i constitueix una forma de greu discriminaci√≥ de g√®nere que mereix la censura jur√≠dica dels Estats i de la pr√≤pia professi√≥ m√®dica. Afirmem que l'episiotomia est√† qualificada actualment com una mena de mutilaci√≥ genital femenina, sancionable penalment. Sostenim que el dret a estar acompanyada durant el part i a complir amb el pla de part elaborat per la dona o la parella s√≥n dos mecanismes essencials per a mitigar o eliminar la viol√®ncia obst√®trica.La violencia obst√©trica es una forma de violencia contra las mujeres, vulnerando derechos como la salud, seguridad, integridad f√≠sica y psicol√≥gica, y, en los casos m√°s extremos, el derecho a la vida. Abordaremos la violencia que se produce en el parto a trav√©s de insultos, falta de informaci√≥n, falta de respeto a la autonom√≠a y autodeterminaci√≥n de la mujer y violaci√≥n del consentimiento informado. La pr√°ctica de procedimientos m√©dicos como la episiotom√≠a, medicaci√≥n excesiva, privaci√≥n de movimiento, maniobras de Kristeller, entre otros, son factores potenciales de riesgo para la salud y la vida del feto/ni√Īo. Afirmamos que la violencia obst√©trica es, en muchos casos, no s√≥lo violencia contra la mujer, sino tambi√©n contra el ni√Īo. Los casos en que el ni√Īo nace con malformaciones o enfermedades resultantes del maltrato que la madre sufri√≥ en el parto, generan responsabilidad m√©dica. Recurrimos a trabajos en el √°rea del Derecho, la Bio√©tica y la Salud Reproductiva y textos jur√≠dicos internacionales y nacionales. Concluimos que este tipo de violencia contra la mujer atenta directamente contra las leges artis medicinae y constituye una forma de grave discriminaci√≥n de g√©nero que merece la censura jur√≠dica de los Estados y de la propia profesi√≥n m√©dica. Afirmamos que la episiotom√≠a est√° calificada actualmente como un tipo de mutilaci√≥n genital femenina, sancionable penalmente. Sostenemos que el derecho a estar acompa√Īada durante el parto y a cumplir con el plan de parto elaborado por la mujer o la pareja son dos mecanismos esenciales para mitigar o eliminar la violencia obst√©trica.Obstetric violence is a form of violence against women, infringing rights such as health, safety, physical and psychological integrity, and, in the most extreme cases, the right to life. We will address violence during childbirth through insults, lack of information, lack of respect for women's autonomy and self-determination, and violation of informed consent. The practice of medical procedures such as episiotomy, excessive medication, deprivation of movement, Kristeller maneuvers, among others, are potential risk factors for the health and life of the fetus/child. We affirm that obstetric violence is, in many cases, not only violence against the woman, but also against the child. Cases in which the child is born with malformations or diseases resulting from the mistreatment suffered by the mother during childbirth, generate medical responsibility. We refer to works in the area of Law, Bioethics and Reproductive Health and international and national legal texts. We conclude that this type of violence against women is a direct violation of leges artis medicinae and constitutes a form of serious gender discrimination that deserves legal censure by States and the medical profession itself. We affirm that episiotomy is currently classified as a type of female genital mutilation, punishable under criminal law. We maintain that the right to be accompanied during childbirth and to comply with the birth plan drawn up by the woman or partner are two essential mechanisms for mitigating or eliminating obstetric violence

  Teoria das transi√ß√Ķes em enfermagem de Afaf Meleis: Uma an√°lise do filme ‚ÄúFLAWLESS‚ÄĚ

  No full text
  A an√°lise documental, realizada a partir de fotos, filmes, jornais, imagens, v√≠deos, entre outros, apela a uma grande capacidade reflexiva e criativa do investigador na forma como compreende o problema e como o relaciona com o contexto, como estabelece conclus√Ķes e como as comunica, balizado pela conce√ß√£o epistemol√≥gica na qual ele pr√≥pria se filia (Andrade et al 2018). Nesta an√°lise, adotou-se uma abordagem qualitativa do m√©todo, enfatizando a import√Ęncia das informa√ß√Ķes que podem ser geradas a partir de um olhar cuidadoso e cr√≠tico do filme Flawless o qual constituiu a √ļnica fonte documental utilizada. Pretendeu se encontrar pontos de encontro com a teoria das transi√ß√Ķes em enfermagem, desenvolvida por Meleis 2010 A an√°lise do filme exigiu uma observa√ß√£o rigorosa, atenta e detalhada a v√°rios planos do mesmo

  Conhecimento dos enfermeiros sobre as diretivas antecipadas de vontade

  Get PDF
  Em Portugal est√° consignado, desde 2012 pela Lei n ¬ļ 25 2012 de 16 de julho o direito da pessoa elaborar uma diretiva antecipada de vontade ( sob a forma de testamento vital ( e/ou nomea√ß√£o do procurador de cuidados de sa√ļde ( Tratando se de um instrumento que √© vinculativo e de aplica√ß√£o em ambiente hospitalar, √© de suma import√Ęncia que os profissionais de sa√ļde em geral e os enfermeiros em particular tenham um n√≠vel elevado de literacia neste dom√≠nio Deste modo, consideramos que h√° relev√Ęncia em identificar o n√≠vel de conhecimentos que os enfermeiros det√™m nesta √°rea para no √Ęmbito do seu mandato social atender √†s necessidades da pessoa que cuidam e observarem a garantia do respeito pela dignidade do outro em situa√ß√£o de vulnerabilidade

  Plano de parto: um exercício da autonomia

  Get PDF
  O plano de parto √© um documento escrito no qual a parturiente expressa as suas prefer√™ncias/vontades sobre o processo de parto e nascimento. A institucionaliza√ß√£o deste instrumento acarreta uma mudan√ßa no modelo de presta√ß√£o de cuidados de sa√ļde, do paradigma paternalista para um paradigma de autonomia informada. Objetivos: Pretendemos, atrav√©s de uma revis√£o bibliogr√°fica expor a import√Ęncia do plano de parto, como uma boa pr√°tica √©tica, descriminando alguns dos itens que podem constar do documento e, simultaneamente, destacar o papel do Enfermeiro Especialista em Sa√ļde Materna e Obst√©trica no processo de capacita√ß√£o/empoderamento da mulher/casal gr√°vido para a elabora√ß√£o deste documento. Conclus√Ķes: Conclu√≠mos com a necessidade de introduzir o tema plano de parto nas sess√Ķes de prepara√ß√£o para o parto/parentalidade bem como proporcionar aconselhamento individual √† mulher/casal gr√°vido. Desta forma estaremos a aumentar a literacia em sa√ļde e a respeitar o direito fundamental de autodetermina√ß√£o da mulher no processo de parto e nasciment

  Legislar para proteger: Ley Sena, la primera ley de salud mental en Portugal (1889)

  Get PDF
  Background: Psychiatry gained ground as a science in the 19th century, in Portugal, and important laws were created in this context. Although nurses were care providers in various health institutions, it was also at this time that nursing was born as a profession. Objectives: To analyze the law presented; to explain its importance in the development of psychiatry and mental health in Portugal; to identify its contributions to the history of Portuguese psychiatric and mental health nursing. Methodology: Historical research, using as source the Law of 4 July 1889, Government Gazette No. 155 of 15 July 1889. Results: In Portugal, there was a need for the legislation and organization of care provision to the insane, creating structures suitable for this purpose. However, the legislative interventions planned were never implemented, and thus poor care was provided to the insane in Portugal until the end of the 19th century. Conclusion: This law was important for the development of mental health and psychiatry in Portugal because it was the first legal document issued in this domain.Contexto: A psiquiatria em Portugal ganhou relevo como ci√™ncia nos anos de oitocentos, sendo criada legisla√ß√£o importante nesse √Ęmbito e, embora os enfermeiros fossem praticantes da assist√™ncia nas diversas institui√ß√Ķes de sa√ļde, foi igualmente nessa √©poca que a enfermagem nasceu como profiss√£o. Objetivos: Analisar a lei em apre√ßo; indicar a sua import√Ęncia no desenvolvimento da psiquiatria e da sa√ļde mental em Portugal; identificar contributos para a hist√≥ria da enfermagem de sa√ļde mental e psiqui√°trica portuguesa. Metodologia: Investiga√ß√£o hist√≥rica, utilizando-se como fonte a Lei de 4 de julho de 1889, Di√°rio do Governo n.¬ļ 155 de 15 de julho de 1889. Resultados: Pretendia-se que a assist√™ncia dos alienados em Portugal fosse legislada e organizada, criando- se estruturas pr√≥prias para esse efeito. Contudo, as interven√ß√Ķes previstas a n√≠vel legislativo nunca foram concretizadas e o pa√≠s manteve d√©fices na assist√™ncia dos alienados at√© ao final do s√©culo XIX. Conclus√£o: A lei analisada foi importante para o desenvolvimento da sa√ļde mental e da psiquiatria portuguesa, visto ter sido o primeiro documento legal emanado nesse dom√≠nio.Contexto: La psiquiatr√≠a en Portugal se desarroll√≥ como ciencia en el siglo XIX, se creando una importante legislaci√≥n en esta √°rea y, si bien los enfermeros eran practicantes de asistencia en las instituciones de salud, fue tambi√©n en ese momento cuando naci√≥ la enfermer√≠a como profesi√≥n. Objetivos: Analizar la ley presentada; mostrar su importancia en el desarrollo de la psiquiatr√≠a y de la salud mental en Portugal; identificar contribuciones para la historia de la enfermer√≠a de salud mental y psiqui√°trica portuguesa. Metodolog√≠a: Investigaci√≥n hist√≥rica, utiliz√°ndose como fuente la Ley del 4 de julio de 1889, Di√°rio do Governo n.¬ļ 155 de 15 de julio de 1889. Resultados: Se pretend√≠a legislar y organizar la asistencia de los enajenados en Portugal, mediante la creaci√≥n de estructuras para tal fin. Sin embargo, las intervenciones previstas a nivel legislativo nunca se llevaron a cabo y el pa√≠s mantuvo d√©ficits en la asistencia a los enajenados hasta finales del siglo XIX. Conclus√≠on: La ley analizada fue importante para el desarrollo de la salud mental y la psiquiatr√≠a portuguesa, ya que fue el primer documento legal emitido en esta √°rea.(undefined

  Plano de parto: um exercício da autonomia

  No full text
  O plano de parto √© um documento escrito no qual a parturiente expressa as suas prefer√™ncias/vontades sobre o processo de parto e nascimento. A institucionaliza√ß√£o deste instrumento acarreta uma mudan√ßa no modelo de presta√ß√£o de cuidados de sa√ļde do paradigma paternalista para um paradigma de autonomia informada. Pretendemos, atrav√©s de uma revis√£o bibliogr√°fica e de uma an√°lise dos principios bio√©ticos (autonomia, benefic√™ncia, n√£o maleficencia e justica) expor a import√Ęncia do plano de parto, como uma boa pr√°tica bio√©tica. Efectuamos a descrimina√ß√£o de alguns dos itens que podem constar do documento e, simultaneamente, destacamos o papel do Enfermeiro Especialista em Sa√ļde Materna e Obst√©trica no processo de capacita√ß√£o/empoderamento da mulher/casal gr√°vido para a elabora√ß√£o deste documento. Conclu√≠mos com a necessidade de introduzir o tema plano de parto nas sess√Ķes de prepara√ß√£o para o parto/parentalidade bem como proporcionar aconselhamento individual √° mulher/casal gr√°vido. Desta forma estaremos a aumentar a literacia em sa√ļde e a respeitar o direito fundamental de autodetermina√ß√£o da mulher no processo de parto e nascimento

  Transi√ß√Ķes em Enfermagem: An√°lise do Filme "Flawless"

  No full text
  [Excerto] Introdu√ß√£o: uma transi√ß√£o pode ser definida como uma passagem de um estado razoavelmente est√°vel para outro tamb√©m razoavelmente est√°vel, sendo um processo desencadeador de mudan√ßa. Esta mudan√ßa pode produzir altera√ß√Ķes profundas na vida dos indiv√≠duos, as quais t√™m implica√ß√Ķes importantes na sa√ļde e bem-estar. Processo, desconex√£o, perce√ß√£o, conhecimento e padr√Ķes de resposta s√£o caracter√≠sticas definidoras das transi√ß√Ķes, que podem assumir diferentes tipologias - desenvolvimento, situacionais, sa√ļde-doen√ßa e organizacionais. Mesmo perante circunst√Ęncias aparentemente iguais, as transi√ß√Ķes n√£o s√£o experimentadas de forma similar e uniforme pelas pessoas. [...

  Qualidade de vida de pessoas com doenças do humor

  No full text
  Introdu√ß√£o: A Qualidade de Vida (QdV) √© assumida como uma medida de resultado em sa√ļde, a par da mortalidade e da morbilidade. Perante o aumento de pessoas com doen√ßas do humor, a mudan√ßa de paradigma de presta√ß√£o de cuidados e a necessidade de melhorarmos esses cuidados, emergiu a necessidade de avaliarmos a sua QdV. Objetivo: identificar rela√ß√Ķes significativas entre os dom√≠nios da QDV e as vari√°veis cl√≠nicas e sociodemogr√°ficas e condi√ß√Ķes de acompanhamento em pessoas com doen√ßas do humor. M√©todos: Foi elaborado um estudo descritivo correlacioanal numa amostra com 36 sujeitos com uma m√©dia de idades de 52,18 anos. Instrumentos: WHOQOL-Bref, validado para a popula√ß√£o portuguesa; √ćndice de Graffar; Question√°rio de Dados Sociodemogr√°ficos e Cl√≠nicos e, Guia de Observa√ß√£o. Os dados foram recolhidos no domic√≠lio dos sujeitos. Utilizados testes param√©tricos, sempre que se verificou a normalidade das vari√°veis e n√£o param√©tricos. Utilizou-se o ŌĀ de Spearman como alternativa ao r de Pearson, quando neste √ļltimo violava o pressuposto da normalidade. Resultados: Foram encontradas diferen√ßas comparando o grupo com perturba√ß√Ķes depressivas sem outra especifica√ß√£o (PDSOE) com os grupos com depress√£o major, distimia e perturba√ß√£o bipolar, respetivamente. Relativamente √† compara√ß√£o do grupo PDSOE e da depress√£o major, este apresentou pior QdV no que respeita √† faceta QdV geral. Os sujeitos com distimia sugeriram piores valores de QdV nos dom√≠nio f√≠sico (DF) e psicol√≥gico (DP), quando comparados com o grupo PDSOE. Os sujeitos com doen√ßa bipolar demonstraram piores √≠ndices de QDV no DF e DP que os sujeitos com PDSOE. Encontraram-se diferen√ßas no que diz respeito a algumas vari√°veis siciodemogr√°ficas e de acompanhamento e a QdV. Conclus√Ķes: No contexto cl√≠nico √© imprescind√≠vel investigar a efic√°cia da implementa√ß√£o de programas de promo√ß√£o da QdV para pessoas com diferentes doen√ßas do humor e, mais particularmente, sobre as interven√ß√Ķes constantes no plano terap√™utico que visam melhorar a QdV

  Tutoria por pares na educação em enfermagem: a voz dos tutores

  Get PDF
  Background: pedagogical experiences involving peer tutoring have been increasingly diversified. In the case of nursing education, tutoring has registered a significant increase This study is integrated in Project for Innovation and Development of Teaching and Learning - Peer tutoring in the academic context of nursing (TutorParE). It aims to promote innovative pedagogical strategies in order to facilitate both the development of academic and transversal skills in nursing students. Objectives: analyze the experience of tutors on academic tutoring in nursing education. Methodology: this study, qualitative, exploratory and descriptive design enrolled eleven students from the 4th year of the nursing degree in one discipline of the 1st year. Results: two categories emerged from the Results: (1) personal development and; (2) collaborative learning. The strategy adopted in peer tutoring in nursing education was considered useful to enhance the acquisition of students' knowledge and skills, allowing personal development and collaborative learning. Conclusion: the findings achieved reinforce the importance of adopting active and innovative pedagogical practices, based on peer tutoring.Marco contextual: las experiencias pedag√≥gicas que involucran la tutor√≠a entre pares se han diversificado cada vez m√°s. En el caso de la formaci√≥n en enfermer√≠a, la tutor√≠a ha registrado un aumento significativo. Este estudio es parte de un Proyecto de Innovaci√≥n y Desarrollo para la Ense√Īanza y el Aprendizaje - Tutor√≠a entre pares en el contexto acad√©mico de enfermer√≠a (TutorParE). Su prop√≥sito es promover estrategias pedag√≥gicas innovadoras que promuevan el desarrollo de habilidades acad√©micas y transversales en los estudiantes de Educaci√≥n Superior. Objetivo: analizar la experiencia de los tutores en la tutor√≠a acad√©mica en la educaci√≥n en enfermer√≠a. Metodologia: este estudio, cualitativo, exploratorio y descriptivo involucr√≥ a once estudiantes de cuarto a√Īo de la carrera de Enfermer√≠a en una mat√©ria de primero ano. Resultados: surgieron dos categor√≠as: (1) desarrollo personal y; (2) aprendizaje colaborativo. La estrategia de tutor√≠a entre pares se consider√≥ √ļtil para mejorar la adquisici√≥n de conocimientos y habilidades de los estudiantes al permitir su desarrollo personal al tiempo que mejora el aprendizaje colaborativo. Conclusiones: los hallazgos son pistas v√°lidas que refuerzan la importancia de adoptar pr√°cticas pedag√≥gicas activas e innovadoras, basadas en la tutor√≠a entre pares.Enquadramento: as experi√™ncias pedag√≥gicas que envolvem tutoria por pares t√™m sido cada vez mais diversificadas. No caso do ensino de enfermagem, a tutoria tem registado um aumento significativo. O presente estudo insere-se num Projeto de Inova√ß√£o e Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem - Tutorias por pares em contexto acad√©mico de Enfermagem (TutorParE). Tem como finalidade a promo√ß√£o de estrat√©gias pedag√≥gicas inovadoras e promotoras do desenvolvimento de compet√™ncias acad√©micas e transversais nos estudantes do ensino superior. Objetivos: analisar a experi√™ncia dos tutores sobre a tutoria acad√©mica no ensino de enfermagem. Metodologia: o estudo desenvolvido, qualitativo, explorat√≥rio e descritivo, envolveu onze estudantes tutores do 4.¬ļ ano do curso de licenciatura em enfermagem, numa Unidade Curricular do 1.¬ļ ano do curso. Resultados: emergiram duas categorias: (1) desenvolvimento pessoal e; (2) aprendizagem colaborativa. A estrat√©gia de tutoria por pares foi considerada √ļtil na aquisi√ß√£o de conhecimentos e de compet√™ncias nos estudantes, facilitando o desenvolvimento pessoal e a aprendizagem colaborativa. Conclus√£o: os achados refor√ßam a import√Ęncia da ado√ß√£o de pr√°ticas pedag√≥gicas ativas e inovadoras, baseadas na tutoria por pares
  • ‚Ķ
  corecore