382 research outputs found

  LOAD DISTRIBUTION AND RESOURCE SHARING

  Get PDF
  This paper will discuss about the system structure and system design philosophy for the large scale control systems. The design philosophy, the main theme of this article, is "load distribution and resource sharing", but also the following items will be discussed: - three level hierarchy control system philosophy; - coupling and optimal load sharing among SCC/DDC computers; - sharing of the process resources among computers.load distribution

  Search for supersymmetry at the CMS in all-hadronic final state

  Full text link
  We present a search for supersymmetry (SUSY) in the fully hadronic final state with the CMS detector at the LHC. This final state contains at least two jets and a significant transverse energy imbalance due to neutralinos escaping detection. The background to all-hadronic signature arise from QCD multijet production, ttbar and electroweak boson+jet production. These background can be estimated by utilizing a data-driven approach using events thus enabling a possible discovery of SUSY in the early physics data. In addition to the generic search, we also present an analysis which utilizes a new quantity, alpha_T, constructed exclusively from the transverse energies of the jets to effectively eliminate the QCD background.Comment: To be published in the proceedings of DPF-2009, Detroit, MI, July 2009, eConf C09072

  Incidenţa traumelor craniocerebrale soldate cu deces la persoanele de vârsta a treia

  Get PDF
  Catedra Medicina Legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Laboratorul Ştiinţific de Gerontologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, I-a Conferinţă Internaţională de Geriatrie şi Gerontologie din Republica Moldova 21 septembrie 2012Afecţiunile traumatice craniocerebrale în zilele noastre au devenit unele din cele mai grave și frecvent cauzatoare de deces, plasându-se pe primele locuri în structura morţii violente, produse prin acţiunea agenţilor traumatici mecanici. Sursele contemporane ale medicinii legale menţionează faptul că în traumele letale ale capului doar leziunile meningo-cerebrale prezintă anumite particularităţi caracteristice numai pentru persoanele în etate, spre deosebire de alte categorii de vârstă. Unii autori menţionează faptul că dilacerarea cerebrală posttraumatică este mai frecvent întâlnită la bătrâni spre deosebire de alte categorii de vârstă, procesul fiind explicat prin micșorarea densităţii și scăderea friabilităţii creierului. Literatura pe specialitate axată pe neurotraumatologia la vârstnici arată că și edemul cerebral survine destul de rar la persoanele de vârsta a 3-ea. Acest fenomen se datorează atât stării de deshidratare inerente vârstei, cât și gradului de sclerozare ale vaselor cerebrale. Astfel, se consideră că în traumele craniocerebrale deschise, la bătrâni, numai în cazuri excepţionale, apare detritusul cerebral. Conform unor cercetări anterioare ale noastre, incidenţa cazurilor de traume craniocerebrale cu consecinţe letale constituie 11,7% din numărul total de cadavre examinate în secţia tanatologie medico-legală din mun. Chișinău și 24,7% – din totalitatea cazurilor de moarte violentă. Acești indici cu prisosință ne demonstrează despre actualitatea cercetărilor întreprinse, cu atât mai mult că problema dată se referă la categoria oamenilor în etate, la care evoluţia clinică și consecinţele traumei dispun de particularităţi specifice, care, adesea, nu se încadrează în concepţiile contemporane. Scopul lucrării constă în stabilirea incidenţei și specificului morfologic al traumelor craniocerebrale letale la persoanele de vârsta a treia. În calitate de material al investigaţiilor noastre au servit 273 cazuri de traume craniocerebrale cu consecinţe letale ale persoanelor care au depășit vârsta de 60 ani și care au fost cercetate în secţia tanatologie din mun. Chișinău a Centrului de Medicină Legală în perioada anilor 2007–2011. Rezultatele cercetărilor au certificat că circumstanţele în care se produc traumele craniocerebrale cu consecinţe letale la diferite grupe de vârstă a populaţiei esenţial se deosebesc între ele. Astfel, dacă la copii predomină traumatizările prin căderi și precipitări de la înălţime, apoi la persoanele în etate (peste 60 de ani) traumele craniocerebrale mai frecvent se produc în timpul accidentelor cu diverse mijloace de transport sau prin acţiuni cu obiecte contondente în cadrul actelor de heteroagresiune. S-a constatat că traumele craniocerebrale cu consecinţe letale au constituit în perioada investigată 56,3% din numărul total de leziuni mecanice soldate cu decesul victimelor, iar majoritatea dintre acestea (70%) au fost bărbaţii. Oscilaţiile anuale au fost nesemnificative, de la 46 până la 64 cazuri. S-a observat o descreștere conturată, treptată, a numărului de traume craniocerebrale odată cu mărirea vârstei persoanelor decedate. Cel mai mare număr de cazuri (32,6%) s-a înregistrat în grupa de vârstă de 61-65 ani, urmată de reprezentanţii vârstelor de 66-70 ani (24,6%), de 71-75 ani (18,7%) și 76-80 ani (13,9%). Cel mai mic număr de traume craniocerebrale cu consecinţe letale, după cum era și de așteptat, s-au înregistrat la longevivi, la persoanele ce au depășit vârsta de 80 ani și care, împreună, au constituit doar 10,2%. Conform datelor noastre locul de deces al victimelor variază, fiind determinat de o serie de factori, precum: volumul și gravitatea leziunilor corporale, timpul în care se declanșează suprimarea activităţilor funcţionale ale organelor de importanţă vitală, capacitatea individuală a victimelor de a supravieţui, maladiile preexistente, precum și vârsta înaintată a persoanei. Mai mult de jumătate din victime cu traume craniocerebrale au decedat în instituţiile medicale la diferit timp după spitalizare, de la câteva minute până la câteva zeci de zile. Totodată, anual circa în 30-38% de cazuri se constată traume craniocerebrale deschise, ceea ce indică despre un volum lezional imens și stări periculoase pentru viaţa victimei. Tocmai în atare cazuri persoanele supuse traumatismului mecanic au decedat la faţa locului. Cele relatate mai sus se referă și la traumele craniocerebrale închise, soldate cu imense dilacerări ale encefalului sau cu revărsate sangvine intracerebrale masive. Prin urmare, analiza morfo-lezională a cazurilor de traume craniocerebrale cu consecinţe letale denotă că sectoarele de contuzie ale creierului la persoanele de vârsta a treia sunt mai intense și ocupă o suprafaţă relativ mai mare, comparativ cu efectul traumatic constatat la categoriile de vârstă mai tineri, ceea ce se datorează reducerii elasticităţii vaselor cerebrale. În același context, s-a stabilit că, uneori revărsatele sangvine epiși subdurale la vârstnici au o suprafaţă și grosime mai mică, ca urmare a aderenţelor crescute a durei mater de tăblia osoasă internă. Evoluţia morfologică macroscopică a acumulărilor sangvine epi- și subdurale, ne-a permis să afirmăm, că hemoragiile meningiene la bătrâni au o perioadă de dezvoltare mai lentă, fapt ce poate fi explicat prin încetinirea proceselor de regenerare hemato-tisulară

  Information Systems in University Learning

  Get PDF
  The authors of this article are going to bring into light the significance, the place and the role of information systems in the university education process. At the same time they define the objectives and the target group of the subject named Economic Information Systems and state the competence gained by students by studying this subject. Special attention is given to the curriculum to be taught to students and to a suggestive enumeration of a series of economic applications that can be themes for laboratory practice and for students’ dissertation (graduation thesis).Information System, Academic Partnership, Curriculum, General Competence, Specific Competence, Open Systems

  Морфолезиональная характеристика черепно-мозговых травм, причинённых тупыми предметами

  Get PDF
  Catedra Medicină Legală, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae TestemiţanuSummary. This work includes 2 groups of study: analytical-statistic (descriptive) and morphological, that consists of specific researches of traumatic actions on the head. In the first a group 698 cases of lethal craniocerebral traumas is analyzed, which were examined within the tanathologycal department of the Center of Forensic Medicine, during the 1999-2001 period. Based on this group, there was determined the structure of lethal cranio-cerebral traumas due to blunt objects, there were established trauma particularities depending on the lezional character. The morphological study included 165 cases of lethal cranio-cerebral traumas selected and examined by the author within the period of 2000-2010. Based on this group, there was researched the morphological lezional aspect of cranio-cerebral traumas due to blunt objects, depending on the mechanism of action, interaction surface of the object, specific place of interaction of the traumatic force and time of its occurrence. There were elaborated criterions of differential diagnosis of cranio-cerebral traumas depending on the characteristics of the trauma.Резюме. Работа основана на 2 группах исследования: аналитикостатистическая и морфологическая, включающая специфические исследования форм травматического воздействия на голову. В рамках первой группы проанализировано 698 случаев летальных черепно-мозговых травм, исследованных в танатологическом отделении ЦСМ в период с 1999 по 2001 год. На основании этих исследований установлена структура летальных черепно-мозговых травм, причинённых тупыми предметами, оценены особенности травматизации в зависимости от характера повреждений. Морфологические исследования включили 165 случаев черепно-мозговых травм со смертельным исходом, отобранных и изученных автором в период с 2000 по 2010 год. На основании этих наблюдений были изучены специфические морфолезиональные характеристики черепно-мозговых травм, причинённых тупыми предметами, в зависимости от механизма воздействия, поверхности взаимодействия травматического объекта, места приложения силы и давности установленных повреждений. Были выработаны критерии дифференциальной диагностики черепно-мозговых травм в зависимости от характера травматизации

  Information Systems in University Learning

  Get PDF
  The authors of this article are going to bring into light the significance, the place and the role of information systems in the university education process. At the same time they define the objectives and the target group of the subject named Economic Information Systems and state the competence gained by students by studying this subject. Special attention is given to the curriculum to be taught to students and to a suggestive enumeration of a series of economic applications that can be themes for laboratory practice and for students’ dissertation (graduation thesis)

  ANALYSIS OF THE CAUSES OF CIRCULATION LOSS IN THE LOWER CRETACEOUS DEPOSITS DURING THE HORIZONTAL DRILLING UNDERCROSSING THE DANUBE RIVER (GIURGIU-RUSE SECTION)

  Get PDF
  The geotechnical, electrometric and magnetometric investigation data, correlated with the technological data from the horizontal directional drillings made for the undercrossing of the Danube River with gas pipelines, showed that in the Giurgiu-Ruse section, under a clastic sequence of 14-19 m thickness, consisting of layers of sandy clays, sands and white-grey, alluvial gravels, are developed Cretaceous grey altered limestones, yellowish-brown lumachelle limestones and grey-pink, compact limestones. The altered, eroded, and karstified limestones seems to be the explanation of drastic circulation loss of mud in the technological process of digging through horizontal directional drillings. In the studied section, on the Giurgiu-Ruse alignment in the southern area of the Moesian Platform (Wallachian sector), there are several relevant papers occasioned by the construction of the Saint Gheorghe harbour channel related to the Giurgiu harbour, at the time of the 19th century (1888-1890), as well as the papers related to the investigations occasioned by the construction of the Giurgiu-Ruse Bridge in 1959. Older or newer papers are added, relating to the carbonate deposits of different ages of the Cretaceous in the outcrops of the Bulgarian bank of the Danube, as well as descriptions from drillings adjacent to the studied section

  Women Book Business Travel Earlier, Saving Companies Millions

  Get PDF
  The demand for business travel is gender-independent, but men and women demonstrate different travel habits that impact the bottom line. We know from previous research that women react more strongly to unforeseen events and are more stressed than men when traveling for work. But what about when planning travel? Do gender differences show up there, and if so, how? To answer these questions, we examined a database of 6.4 million flight bookings in 2014. We isolated data on how far in advance of flight women and men book their travel

  Synthesis of New Homodrimane Sesquiterpenoids Containing Diazine, 1,2,4-triazole and Carbazole Rings

  Get PDF
  The study describes the synthesis of 11-homodrim-6,8-dien-12-oic acid N-substituted amides containing diazine, 1,2,4-triazole and carbazole rings based on commercially available sclareolide. The mentioned compounds were prepared for the first time by interaction of the generated in situ acyl chloride with some heterocyclic amines: 2- and 4-aminopyrimidine, 2-aminopyrazine, 3-amino-1,2,4-triazole and N-aminocarbazole. Their structures were fully elucidated by elemental and spectral analyses (IR, 1H and 13C NMR)
  corecore