3 research outputs found

    Det som bĂŠrer

    Get PDF
    Utgangspunktet for denne masteroppgaven var interessen for sykepleiedokumentasjon og for hvordan arbeidet med dette kan fÞre til best mulig kvalitet og kontinuitet i sykepleien. Min fÞrste erfaring med denne dokumentasjonen ligger mange Är tilbake - til en tid og et miljÞ som pÄ mange mÄter Äpnet dÞren til "sykepleiens verden" - slik den sÄ ut for meg den gang. Tilbaketuren dit ble viktig for Ä forstÄ sykepleiefaget i en samfunnssammenheng, men kanskje like viktig for Ä forstÄ meg selv som sykepleier i denne sammenhengen. PÄ et tidspunkt forsto jeg ogsÄ - med en god del hjelp - at det ble nÞdvendig Ä gÄ enda lenger tilbake, slik at jeg ikke bare forsto faget i en samfunnssammenheng men ogsÄ meg selv i en livssammenheng. Dette fÞrte meg gjennom en fantastisk reise tilbake til barndom og oppvekst og ga meg pÄ mange mÄter en ny erkjennelse av hvem jeg er og hvordan jeg forholder meg til livet og sykepleiefaget. Den teoretiske diskusjonen har kastet nytt lys over min egen erfaring. Men refleksjonen over mine egne erfaringer har ogsÄ Äpnet opp for min forstÄelse av teorien. Gjennom disse diskusjonene har jeg derfor kommet til ny innsikt nÄr det gjelder sykepleiedokumentasjon. Jeg har innsett at dokumentasjonen har sine klare begrensninger - fordi vitenskapens sprÄk - og da sÊrlig datasprÄket - ikke strekker til for Ä kunne beskrive alle nyansene i sykepleierens virkelighet. Lidelsen - og livet selv fÄr ikke plass. Det er bare bruddstykker av det som kan passere gjennom datalinjene. Men datasystemene som brukes for Ä dokumentere sykepleie har kommet for Ä bli. Den vitenskapsteoretiske diskusjonen - somjeg gjennom dette arbeidet forsÞker Ä belyse - er bare aktuell som en forstÄelse og en erkjennelse av hva vi har mistet. Derfor handler det nÄ mest av alt om hvordan vi kan "redde stumpene". Vi kan gjeme arbeide for at sykepleiedokumentasjonen skal bli bedre - isolert sett. Men minst like viktig blir erkjennelsen og formidlingen av hva sykepleiedokumentasjonen aldri kan romme - uansett hvor god den er. Fortellingen mÄ fÄ stÞrre plass i sykepleiefaget - og vi mÄ verne om den gjenvÊrende arenaen for formidling: nemlig den muntlige rapporten
    corecore