215 research outputs found

  Роль соціальних інновацій у діяльності вітчизняних підприємств

  Get PDF
  Активізація людського фактору в діяльності підприємства є одним з вирішальних факторів сукупного соціально-економічного потенціалу суб`єкта господарювання, адже недооцінка значення соціальних інновацій керівництвом вітчизняних підприємств значною мірою призводить до неефективної роботи всієї організації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3116

  Креативний підхід до організації практичних занять студентів економічних спеціальностей

  Get PDF
  У тезах запропонований підхід до проведення практичних занять, наближений до реальних умов роботи майбутніх фахівців у сфері маркетингу.В тезисах предложен подход к проведению практических занятий, приближенный к реальным условиям работы будущих специалистов в сфере маркетинга.The thesis proposes an approach to carrying out practical classes, which is close to the real conditions of work of future specialists in the field of marketing

  Innovative marketing approaches to promote the consumption of tourist product

  Get PDF
  У тезах проаналізовані сучасні маркетингові технології, зокрема інноваційні, які дають можливість більш ефективно просувати туристичні продукти на ринку, а також істотно підвищувати їх конкурентоспроможність. Розглянуті такі інструменти, як блокчейн-технології, агентства нестандартних туристичних пропозиціій, віртуальні туристичні агентства, краудшипінг та інші.В тезисах проанализированы современные маркетинговые технологии, в частности инновационные, которые дают возможность более эффективно продвигать туристические продукты на рынке, а также существенно повысить их конкурентоспособность. Рассмотрены такие инструменты, как блокчейн-технологии, агентства нестандартных туристических предложений, виртуальные туристические агентства, краудшипинг и др.Theses analyze modern marketing technologies, in particular, innovative ones, which make it possible to promote tourism products on the market more efficiently and significantly increase their competitiveness. Tools such as blockchain technologies, non-standard travel agencies, virtual travel agencies, crowdsourcing are considered

  Роль соціального маркетингу в управлінні розвитком людського капіталу

  Get PDF
  У тезах проаналізовано роль соціального маркетингу у розвитку людського капіталу підприємства. Розроблено класифікацію функцій цього типу маркетингу в управлінні розвитком людського капіталу. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30431В тезисах проанализирована роль социального маркетинга в развитии человеческого капитала предприятия. Разработана классификация функций этого типа маркетинга в управлении развитием человеческого капитала. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30431The role of social marketing in human capital development of the enterprise is analyzed in thesis. The classification of functions of this type of marketing in human capital management is proposed. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3043

  Управління потенціалом об’єктів соціальної сфери промислових підприємств

  Get PDF
  Дисертація присвячена розвитку теоретичних і науково-методичних основ управління потенціалом соціальних об’єктів промислових підприємств. У роботі проаналізовані основні проблеми соціально-економічної діяльності промислових підприємств України. Уточнено сутність об’єктів соціальної сфери як елемента соціально відповідального управління підприємством та доповнено їх класифікацію. Сформовано науково-методичний підхід до оцінювання рівня адекватності потенціалу об’єктів соціальної сфери промислових підприємств та обґрунтовано стратегії і комплекс інструментів підвищення їх ефективності. Визначено пріоритетність послуг соціальних об’єктів підприємств для працівників залежно від їх соціально-психологічного типу. Здійснено оцінювання якості роботи персоналу підприємства, що дає можливість поділити працівників на грейди. Розроблено економіко-математичну модель установлення диференційованого коефіцієнта соціальних пільг для персоналу. Основні теоретичні й науково-методичні розробки та рекомендації дисертаційного дослідження упроваджено в практику управління потенціалом об’єктів соціальної сфери промислових підприємств України.Диссертация посвящена развитию теоретических и научно-методических основ управления потенциалом объектов социального предназначения промышленных предприятий. В диссертации проанализированы основные проблемы социально-экономической деятельности промышленных предприятий Украины. Уточнена сущность объектов социальной сферы как элемента социально ответственного управления предприятием и дополнена их классификация. Сформирован научно-методический подход к оценке уровня адекватности потенциала объектов социальной сферы промышленных предприятий, а также обоснованы стратегии и комплекс инструментов повышения их эффективности. Определена приоритетность услуг социальных объектов предприятий для работников зависимо от их социально-психологического типа. Проведено оценивание качества работы персонала предприятия, давшее возможность поделить работников на грейды. Разработана экономико-математическая модель установления дифференцированного коэффициента социальных льгот для персонала. Основные теоретические и научно-методические разработки и рекомендации диссертационного исследования внедрены в практику управления потенциалом объектов социальной сферы промышленных предприятий Украины.Thesis deals with development of theoretical and scientific and methodical bases to control social objects at the industrial enterprises. Main problems, occurring in the social sphere at Ukrainian industrial enterprises are analyzed in thesis. Groups of factors, influencing the efficient management system formation for the social sphere at industrial enterprises are studied. Objective and subjective reasons, leading to the effectiveness decrease in the social sphere, are revealed. The concept of the definition of enterprise social infrastructure (social objects of enterprise) is formulated. Classification of social objects of industrial enterprises is improved. It is established, that efficient modern management of the social sphere objects at the industrial enterprises has benefits for enterprise. These benefits are grouped into three directions – direct, motivational and indirect. Main methods to define social infrastructure efficiency at industrial enterprises, studied by native and foreign scientists, are investigated. Scientific and methodic approach to estimate corporate social sphere objects’ potential adequacy level is suggested. It is based on three components analyses considering satisfaction of social service supply participants’ interests. It is established that the adequacy of the potential of social object is its conformity to ideal sample – object of social sphere that has maximum value components of the proposed estimation methodology. It is also proved that mechanism to introduce social innovations at the enterprise includes several stages, among which are: innovations selection, their adaptation, and innovations integration. The consequence to evaluate social sphere objects’ potential is defined. It includes the following stages: to collect information, necessary to evaluate social objects; to form components to estimate social sphere objects (constituent of the economic efficiency, constituent of service priority among enterprise workers, value constituent); to determine estimation factors of the market and economic efficiency constituent (activity total profitability; coefficient of service supply plan conducting; percent of clients, who are not enterprise workers and other); to form approach to determine social objects service priority among enterprise workers (it is carried out in three stages: determination of necessary selection among respondents, based on personnel motivation dominant group setting, then selected respondents’ interviewing concerning priority of social sphere objects service with further social infrastructure objects ranging by their priority among economy subjects personnel); to define estimating factors of the value component (service range rationality, availability, service quality, price level, uniqueness, popularity); to estimate potential of each objects from the enterprise social sphere by the proper constituents; to locate the investigated objects on their importance matrix for interested sides; to have complex characteristic of social sphere objects after estimation. The approach to evaluate total potential of the social objects of industrial enterprise is formed. Limit values of the potential factor are defined, within which one may confirm the management efficiency / inefficiency. Approach to choose practical strategies of social infrastructure potential at the industrial enterprise is improved, particularly concerning criteria the economy subject’s check with opportunity to realize proposed strategies of the social institution management. Complex of instruments to increase social sphere objects’ efficiency at the industrial enterprises, including marketing, optimization, partnering, organizational, and other, is suggested and grounded. One improves methodological approach to estimate enterprise personnel by work quality criteria. The order to form staff social proposition concerning privileges for enterprise social service use, based on personnel division into groups in the process of grading, is specified. The economic and mathematical model of differentiated coefficient of personnel social benefits setting is developed. Main theoretical and scientific and methodic investigations and recommendations of the thesis study are introduced into practice concerning social sphere objects’ potential management at the Ukrainian industrial enterprises

  Соціальні інновації в діяльності підприємств

  Get PDF
  Як зазначають спеціалісти, у соціальному розвитку підприємств намітилися такі тенденції: збільшення гнучкості соціальних програм, посилення індивідуального підходу; збагачення змісту соціальних програм, зв’язане з необхідністю задоволення нових соціальних потреб. Усе це є підтвердженням того, що соціальна функція підприємств розвивається і посилюється, що сприяє їх соціально-економічному розвитку, формуванню партнерських відносин та підвищенню ефективності трудової діяльності

  Зарубіжний та вітчизняний досвід соціального забезпечення працівників підприємства

  Get PDF
  У тезах аналізується проблема соціального забезпечення працівників вітчизняних підприємств. Виокремлено два підходи до розвитку соціальногої сфери суб`єктів господарювання - західну та східну модель - та здійснено їх порівняння. Узагальнено досвід зарубіжних країн у сфері розвитку та підтримки відомчої соціальної інфраструктури. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33287В тезисах анализируется проблема социального обеспечение работников отечественных предприятий. Выделены два подхода к развитию социальной сферы субъектов хозяйствования - западную и восточную модель - и проведено их сравнение. Обобщен опыт зарубежных стран в сфере развития и поддержки ведомственной социальной инфраструктуры. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33287The problem of social security of emploees at domestic enterprises is analyzed in the theses. Author notes that there are two approaches to the development of social entities - the Western and the Eastern model. They are compared. The experience of foreign countries in the sphere of development and support of departmental social infrastructure is summarized. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3328

  Enterprise's image: the social aspect

  Get PDF
  У тезах доповідей розглядається роль соціального іміджу для підприємства. Автором сформовані фактори, що формують позитивний соціальний імідж промислового підприємства. Практичні аспекти формування соціального іміджу проаналізовані на прикладі підприємства машинобудівної галузі.В тезисах рассматривается роль социального имиджа для предприятия. Автором сформированы факторы, которые формируют позитивный социальный имидж промышленного предприятия. Практические аспекты формирования социального имиджа проанализированы на примере предприятия машиностроительной отрасли.The thesis examines the role of social image for an enterprise. Author formed the factors that form a positive social image of an industrial enterprise. Practical aspects of social image formation are analyzed by the example of machine-building enterprise

  Фінансування в системі соціальних пріоритетів підприємства в умовах інноваційного розвитку

  Get PDF
  Інноваційна спрямованість розвитку вітчизняної економіки висуває нові вимоги до діяльності суб’єктів господарювання, зокрема зростає важливість людського фактору (мотивація персоналу, ставлення до роботи, рівень кваліфікації тощо) у забезпеченні конкурентоспроможності українських виробників

  Роль держави у сфері розвитку соціальної інфрастуктури промислових підприємств

  Get PDF
  Сучасний економіка ставить перед вітчизняними підприємствами велику кількість запитань у сфері забезпечення перспективного розвитку основної діяльності, пошуку шляхів удосконалення виробничого процесу, способів розширення ринків збуту тощо. Важливе місце у системі управління підприємством належить управлінню соціальною сферою, яка містить у собі спектр підкатегорій. У теперішній час особливої актуальності набуває вирішення проблеми перспективності закладів соціального призначення промислових підприємств у майбутньому. Пік їх появи та розвитку відбувся у ХХ ст., але в процесі реструктуризації промисловості після набуття Україною незалежності, у рамках загального переходу до ринкової економіки, велика кількість закладів соціального призначення була закрита або передана на баланси місцевих і регіональних органів влади. У результаті багато об’єктів занепали, у багатьох випадках узагалі не використовуються. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3695
  corecore