108,911 research outputs found

  Cultural modernity in China : what is it?

  Full text link

  Foreword: Workmen’s Compensation in Ohio

  Get PDF

  The Positional-Risk Doctrine in Workmen’s Compensation

  Get PDF

  The Social Security-Workmen’s Compensation Offset in Practice

  Get PDF
  En sakr√§ttsligt giltig √∂verl√•telse kr√§ver ett utf√∂rande av ett sakr√§ttsligt moment. De vanligaste sakr√§ttsliga momenten √§r tradition, denuntiation samt registrering. Traditionsprincipen har betraktats blivit etablerad i svensk r√§tt genom HD:s dom i NJA 1925 s. 130. I r√§ttsfallet har HD angett att det vid √∂verl√•telse av l√∂s√∂re kr√§vs tradition, alternativt registrering av √∂verl√•telsen enligt Lag (1845:50 s. 1) om handel med l√∂s√∂ren, som k√∂paren l√•ter i s√§ljarens v√•rd kvarbliva. I det fall tradition eller registrering saknar betydelse, till exempel vid √∂verl√•telse av enkla fordringar, utg√∂r denuntiation det sakr√§ttsliga momentet. Denuntiation √§r √§ven det sakr√§ttsliga momentet f√∂r borgen√§rsskydd n√§r den √∂verl√•tna egendomen finns hos tredje man. I b√•de r√§ttspraxis och doktrin har omtalats att det viktigaste f√∂r att √•stadkomma ett sakr√§ttsligt giltigt f√∂rv√§rv √§r, att √∂verl√•taren blir avskuren sin r√•dighet √∂ver den √∂verl√•tna egendomen. Det r√•der delade meningar om m√∂jligheten att √•stadkomma en sakr√§ttsligt giltig √∂verl√•telse av egendom mellan parter i bolagsf√∂rh√•llande. Problemet som uppst√•r i en s√•dan √∂verl√•telse √§r hur man √•stadkommer ett r√•dighetsavsk√§rande f√∂r det bolag som bolagsmannen representerar. HovR har ansett att r√•dighetsavsk√§rning blir om√∂jligt i de fall √∂verl√•telse har skett till en person som √§r ensam representant f√∂r bolaget.1 HD har dock uttalat att ‚ÄĚ[d]en omst√§ndighet att ett bolag har √∂verl√§mnat en pant till n√•gon som har r√§tt att f√∂retr√§da bolaget hindrar inte att en sakr√§ttsligt giltig pants√§ttning kan ha √§gt rum. √Ötminstone [‚Ķ] d√• den som tagit emot panten sj√§lv √§r den avsedde panthavaren [‚Ķ] och allts√• inte tar emot panten i egenskap av f√∂retr√§dare f√∂r panthavaren...‚ÄĚ.2 Nial & Hemstr√∂m har ansett att HD:s uttalande i domen b√∂r kunna appliceras √§ven vad g√§ller √∂verl√•telse i handelsbolag. Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag √§r till st√∂rre delen dispositiv och g√§ller endast till den del bolagsm√§nnen inte ing√•tt avtal om annat. I 2 kap 20 ¬ß HBL anges att varje bolagsman solidariskt svarar f√∂r bolagets f√∂rpliktelser. Det inneb√§r att en bolagsborgen√§r har r√§tt att, vid bolagets konkurs, antingen v√§nda sig till bolaget eller direkt till en av bolagsm√§nnen med sin fordran. Det inneb√§r √§ven att en bolagsman, till den del borgen√§ren inte f√•r betalt ur bolagets konkurs, m√•ste betala med sin privata egendom. Det solidariska ansvaret kan inte √•sidos√§ttas genom inb√∂rdes avtal mellan bolagsm√§nnen utan √§r tvingande. Ett undantag fr√•n regeln om solidariskt ansvar genom inb√∂rdes avtal blir inte g√§llande mot tredje man. Det solidariska ansvaret b√∂r inte utg√∂ra n√•got hinder mot att en sakr√§ttsligt giltig √∂verl√•telse mellan 1 RH 1985:6 och RH 1990:116. 2 NJA 2000 s. 88.3handelsbolag och bolagsman sker, men det sakr√§ttsliga skyddet f√•r kanske inte samma betydelse som vid √∂verl√•telse mellan parter som inte har ett bolagsf√∂rh√•llande. I och med att en bolagsborgen√§r har r√§tt att rikta sina krav direkt mot bolagsmannen och att bolagsmannen i en s√•dan situation m√•ste prestera, med avdrag f√∂r vad bolaget kan utge, inneb√§r en indirekt begr√§nsning i det sakr√§ttsliga skyddet. Bolagsborgen√§ren har kanske inte r√§tt att erh√•lla just den √∂verl√•tna egendomen, om den inte √§r beh√§ftad med pantr√§tt eller liknande, men han har likv√§l r√§tt att utf√• betalning ur bolagsmannens privata egendom. Slutsatserna av utredningen av m√∂jligheten till sakr√§ttsligt giltiga √∂verl√•telser mellan handelsbolag och bolagsman blir att det √§r av st√∂rsta vikt att √∂verl√•tarens f√∂rfogander√§tt √∂ver den √∂verl√•tna egendomen avsk√§rs. Det √§r med andra ord r√•dighetsavsk√§randet som √§r det centrala i en s√•dan transaktion. Ut√∂ver r√•dighetsavsk√§rning √§r det av st√∂rsta vikt att en besittningsf√∂r√§ndring sker. Egendom som √∂verl√•ts till bolagsman, men som likv√§l efter √∂verl√•telsen som f√∂re f√∂rvaras hos bolaget, blir inte sakr√§ttsligt giltig gentemot bolagets borgen√§rer. Vad g√§ller √∂verl√•telser av andelar i handelsbolag denuntieras bolaget och samtycke kr√§vs fr√•n samtliga, eller i vart fall en av de f√∂rvaltningsber√§ttigade, bolagsm√§nnen. F√∂r sakr√§ttsligt skydd kr√§vs endast denuntiation till bolaget, men f√∂r att f√∂rv√§rvaren ska kunna intr√§da som ny bolagsman och √•tnjuta de r√§ttigheter och skyldigheter som det medf√∂r kr√§vs samtycke

  Nonphysical Torts and Workmen’s Compensation

  Get PDF

  The Law Structure of Peace

  Get PDF

  Sex Discrimination as to Maternity Benefits

  Get PDF
  A general survey of the state of the law at all points where maternity produces a claim of sex discrimination in employment and discussion of whether, under Geduldig v. Aiello, all private fringe benefit systems must equate normal pregnancy with temporary sickness and disability. (JT
  • ‚Ķ
  corecore