735 research outputs found

  Involving users in OPAC interface design: Perspective from a UK study

  Get PDF
  This is the post-print versoin of the Article. The official published version can be accessed from the link below - Copyright @ 2007 SpringerThe purpose of this study was to determine user suggestions for a typical OPAC (Online Public Library Catalogue) application’s functionality and features. An experiment was undertaken to find out the type of interactions features that users prefer to have in an OPAC. The study revealed that regardless of users’ Information Technology (IT) backgrounds, their functionality expectations of OPACs are the same. However, based on users’ previous experiences with OPACs, their requirements with respect to specific features may change. Users should be involved early in the OPAC development cycle process in order to ensure usable and functional interface

  Application of Structured Decision Making to Elk Archery Regulation Decisions in Montana

  Get PDF
  Prior to 2008, 22 hunting districts (HDs) in Montana had limited-draw, either-sex rifle permits, while the archery season was open for either-sex hunting to anyone possessing a general elk license. In addition, an unlimited number of hunters could obtain an either-sex archery elk permit in the 7 Missouri River Breaks HDs, where rifle hunting of bull elk is also limited. In 2008 the Montana Fish, Wildlife and Parks (MFWP) Commission implemented limited-draw archery regulations in these districts. These regulations have been very controversial since they were implemented. Certain public sectors have argued fervently for changes to these limited regulations in every MFWP season-setting process since 2008, and legislation that would reverse these regulations was introduced and defeated in the last two legislative sessions. In response to the contentious debate on this topic, in 2011 MFWP staff and the Montana Cooperative Wildlife Research Unit facilitated a 10-citizen working group composed of landowners, public sporting interests and commercial/fee hunting perspectives. Using a Structured Decision Making (SDM) process, the working group developed a problem statement, fundamental objectives and assessed the performance of multiple archery season options relative to the fundamental objectives to arrive at an elk archery season proposal. In December of 2011 the MFWP Commission used these results as a basis for tentative season proposals that they distributed for wider public input and comment. Here we present the results of the SDM process and the working group proposal, as well as subsequent MFWP Commission action relative to the proposal

  Poor neural and perceptual phoneme discrimination during acoustic variation in dyslexia

  Get PDF
  Whereas natural acoustic variation in speech does not compromise phoneme discrimination in healthy adults, it was hypothesized to be a challenge for developmental dyslexics. We investigated dyslexics’ neural and perceptual discrimination of native language phonemes during acoustic variation. Dyslexics and non-dyslexics heard /æ/ and /i/ phonemes in a context with fo variation and then in a context without it. Mismatch negativity (MMN) and P3a responses to phoneme changes were recorded with electroencephalogram to compare groups during ignore and attentive listening. perceptual phoneme discrimination in the variable context was evaluated with hit-ratios and reaction times. MMN/N2bs were diminished in dyslexics in the variable context. Hit-ratios were smaller in dyslexics than controls. MMNs did not differ between groups in the context without variation. These results suggest that even distinctive vowels are challenging to discriminate for dyslexics when the context resembles natural variability of speech. This most likely reflects poor categorical perception of phonemes in dyslexics. Difficulties to detect linguistically relevant invariant information during acoustic variation in speech may contribute to dyslexics’ deficits in forming native language phoneme representations during infancy. Future studies should acknowledge that simple experimental paradigms with repetitive stimuli can be insensitive to dyslexics’ speech processing deficits.Peer reviewe

  Luokanopettajien ja oppilashuollon toimijoiden yhteistyö luokanopettajien kuvaamana

  Get PDF
  Tiivistelmä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on yksittäisen oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013). Tässä Pro gradu -tutkielmassa tutkittiin luokanopettajien ja oppilashuollon toimijoiden yhteistyötä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisissa oppilashuollollisissa asioissa luokanopettaja teki yhteistyötä koulun sisäisten oppilashuollon toimijoiden kanssa ja millaisia toimia yhteistyöstä seurasi. Lisäksi tavoitteena oli saada selville, mitkä tekijät edistivät luokanopettajien mukaan yhdessä työskentelyä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja analysointimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Analyysivaiheessa hyödynnettiin Konun (2002) koulun hyvinvointimallia sekä Bronsteinin (2003) käsityksiä monitieteisen yhteistyön työskentelyyn vaikuttavista tekijöistä. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla Webrobol-kyselylomakkeella helmikuussa 2022 sosiaalisen median opettajille suunnattujen ryhmien kautta. Tutkimukseen osallistui 23 luokanopettajaa. Tarpeet oppilashuollolliselle yhteistyölle jakautuivat sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuollollisen yhteistyön tarpeista oli löydettävissä Konun (2002) koulun hyvinvointimallin osa-alueista terveydentilaan, sosiaalisiin suhteisiin sekä itsensä toteuttamiseen liittyviä sisältöjä. Oppilaiden haasteiden lisäksi luokanopettajat hakeutuivat oppilashuollolliseen yhteistyöhön, mikäli he olivat huolestuneita oppilaan perhetilanteesta tai he tarvitsivat itse monialaisesta yhteistyöstä tukea oman osaamisensa vahvistamiseksi. Yleisimpinä oppilashuollollisesta yhteistyöstä seuranneina toimina olivat oppilaiden ohjautuminen jatkotutkimuksiin tai erilaisten tukipalvelujen piiriin sekä opettajan saama tuki tilanteeseen muilta asiantuntijoilta. Luokanopettajat toivat esille yhteistyön onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä Bronsteinin (2003) monitieteisen yhteistyömallin mukaisesti yhteistyötahojen ammatillisen roolin, persoonalliset tekijät, yhteisen historian ja yhteistyön mahdollistavat rakenteelliset ratkaisut. Aineistossa tuotiin esille myös vahvasti lapsen edun ensisijaisuuden tunnistaminen onnistuneen yhteistyön edellytyksenä

  Motoric training alters speech sound perception and production ‚Äď active listening does not lead into learning outcomes

  Get PDF
  Accurate speech-sound perception and production are prerequisites for communication in a non-native language. Earlier research has shown that new categorization and pronunciation patterns evolve in different learning settings and that these skills can be trained with various methods. We tested the effects of two types of training protocols on the production and identification of L2 vowels embedded in a pseudo-word context. Group 1 (Producers) participated in a listen and repeat training, where they produced the target stimulus /tŠĶĺ:ti/ and the non-target stimulus /ty:ti/ after the example in a pseudo-randomized order; Group 2 (Listeners) was instructed to count the number of targets /tŠĶĺ:ti/ in the same stimulus train without any motoric production movements. The results showed clearly that listen and repeat training led to plastic changes both in production and in identification, while no learning effects were obtained with the listening paradigm. This suggests a significant role of motoric experience in the acquisition of speech.Peer reviewe

  Point defect balance in epitaxial GaSb

  Get PDF
  Positron annihilation spectroscopy in both conventional and coincidence Doppler broadening mode is used for studying the effect of growth conditions on the point defect balance in GaSb:Bi epitaxial layers grown by molecular beam epitaxy. Positron annihilation characteristics in GaSb are also calculated using density functional theory and compared to experimental results. We conclude that while the main positron trapping defect in bulk samples is the Ga antisite, the Ga vacancy is the most prominent trap in the samples grown by molecular beam epitaxy. The results suggest that the p‚Äďtype conductivity is caused by different defects in GaSb grown with different methods.Peer reviewe

  ‚ÄĚVaikkei ossaiskaan jotaki yksinkertaista asiaa nii ei ala silleen moittimaan, ett√§ kyll√§ t√§√§ pit√§s jo osata‚ÄĚ:yhdeks√§sluokkalaisten lukioppilaiden k√§sityksi√§ hyv√§st√§ koulunk√§ynnin tuesta

  Get PDF
  Tiivistelmä. Tässä pro gradu -tutkimuksessa selvitetään yhdeksäsluokkalaisten lukioppilaiden käsityksiä hyvästä koulunkäynnin tuesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu lukivaikeuden määritelmästä ja lukivaikeuden vaikutuksista oppimiseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan kolmiportaisen tuen toteuttamista yleisesti sekä käsitellään erityisesti yläkoulussa käytettyjä tuen muotoja. Tutkimuksen kohdejoukko koostuu 40:stä kahden eri Pohjois-Suomen koulun yhdeksäsluokkalaisesta, jotka erottuivat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia seulovassa testissä vähintään kahdella viidestä osa-alueesta. Tutkimuksen aineistona on kohdejoukolle tehdyt yksilöhaastattelut, jotka on kerätty osana Lukihanke Pohjoista. Tutkimusmenetelmä on laadullinen ja aineiston analyysissa on käytetty fenomenografista analysointimenetelmää, jonka tavoitteena on kuvailla ja ymmärtää oppilaiden käsityksiä ilmiöstä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaiden käsitysten mukaisesti hyvään tukeen vaikuttaa erilaiset tekijät. jotka jaottelemme tuloksissa koulussa annettavaan tukeen, kouluajan ulkopuoliseen tukeen sekä oppimisympäristön merkitykseen. Tuloksissa käy ilmi, että koulussa annettavasta tuesta vuorovaikutuksella on suuri merkitys hyvää koulunkäynnin tukea tarjottaessa, mikä korostui niin luokkakavereiden, kuin koulun henkilökunnan kohdalla. Koulun ulkopuolista tukea saadaan kavereilta, sisaruksilta ja vanhemmilta, joista vanhempien tuki koetaan tärkeimmäksi. Oppimisympäristön merkitykseen vaikuttavat fyysiset ja sosiaaliset tekijät ja niiden merkitys on oppilaalle tärkeä ja yksilöllinen. Oppilaiden käsitykset hyvästä tuesta koostuvat hyvin erilaisista asioista ja tutkimuksemme johtopäätöksinä toteamme vuorovaikutteisuuden, oppilaantuntemuksen, kaikilla osa-alueilla tapahtuvan vahvuuksia hyödyntävän eriyttämisen, sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön merkittävimmiksi tekijöiksi tukea toteutettaessa. Tutkimuksemme tärkein anti on lukioppilaiden äänen saaminen kuuluvaksi. Tutkimuksemme tulokset ovat merkityksellisiä myös opettajan ja muun koulun henkilökunnan koulutuksia kehitettäessä ja lisäkoulutuksia suunniteltaessa. Koulun henkilökunnalla täytyy olla tietoa lukivaikeudesta ja taitoa sen testaamisessa sekä siinä tukemisessa. Koska ei ole yhtä oikeaa tapaa tukea lukioppilasta, vuorovaikutukseen tulee panostaa, jotta saadaan selville jokaista oppilasta parhaiten tukevat keinot. Vuorovaikutusta on kehitettävä niin kodin ja koulun, kuin oppilaan ja koulun henkilökunnan välillä. Tulosten valossa sosiaalista kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta tulee tukea systemaattisesti.Tiivistelmä. The purpose of this study is to find out what ninth-graders with reading and writing difficulties consider good learning support. The theoretical framework of the study includes the definition of reading and writing difficulties ie a combination of dyslexia and dysgraphia and their impact on learning. In addition, this study considers the implementation of the three-step support in general as well as the different forms of support in upper classes in comprehensive school. The target group consists of 40 pupils on the 9th grade in two different schools in northern Finland. They were selected according to their performance in a test screening difficulties in reading and writing. If their result was deviant in at least two of the five areas, they were included in the study. The research material consists of personal interviews conducted among the target group. These interviews were carried out as part of (Lukihanke Pohjoinen) Literacy Project for Northern Finland. This is a qualitative study using phenomenographic analysis. The results of the study indicate that according to the pupils well functioning communication is very important in offering good support to learners with difficulties. The significance of interaction was highlighted both between the classmates and the school staff. The results of our study reveal that good and comprehensive support included also support from outside school. The pupils received this support from their friends, siblings and parents. Parental support was estimated as the most important of these modes of support. The concept of good support varied according to individual pupils regarding both learning environments and learning techniques. As a result of this study we draw the conclusion that the most important factors in the implementation of support for pupils with learning difficulties are good interaction between people, the teacher’s being familiar with the abilities of their student and the use of individualised teaching which utilises the learner’s strengths in all areas as well as the cooperation between school and home
  • ‚Ķ
  corecore