6 research outputs found

  Молочна продуктивність та обмінні процеси в організмі корів за використання в структурі раціону препарату «Biosprint»

  Get PDF
  In recent years, a significant part of milk has been produced in farms of various organizational forms, mainly using feeds of their own production. At the same time, there are a number of problems, the solution of which affects the yield, quality and value of products, as well as future prospects in this industry. Scientific research has shown that the intensification of such an industry as dairy farming first of all depends on a strong forage base of the farm. In addition, lactating cows do not need generic feed, but a diet balanced in compliance with detailed rules. Their use makes it possible to increase milk yield by 20 and more percent. Therefore, when organizing a comprehensive feeding, it is necessary to take into account the features of protein, carbohydrate, lipid, mineral and vitamin nutrition. However, even a fully balanced ration does not guarantee the desired effectiveness. In this regard, a variety of feed additives of a natural substance, which also include supplements with probiotic action, deserve a special attention in the system of nutrition. One of these is the Biosprint microbial additive, which contains living yeast cultures (Saccharomyces cerevisiae, MUCL strain, 39885) and belongs to the group of biotic additives. This research is based on the need for the optimization of the limited feeding of milk cows through the use of the Biosprint feed additive in addition to a semi-concentrated type of feeding. Based on the conducted test use (90 days), it is necessary to determine the additive’s effect on the rumen digestion processes, milk yield and qualitative indicators of milk and to determine its optimal content in the diet. It was established that feeding the Biosprint additive as part of the diet contributed to the improvement of the intensity of metabolic processes in cows, in particular, in the rumen. The assumed growth of the number of amylo- and cellulolytic and proteolytic bacteria was detected, which contributed to their enzyme activity and, in turn, led to an intensive hydrolysis of carbohydrate feeds, as a result of which an assumed growth of VFAs as milk fat precursors occurred. Positive results were obtained in terms of the value of milk yield of cows in study groups in comparison with the control group across average daily milk yield by 1.2–2 kg, which constitutes a growth of 5.5–9.2%.There was a stable tendency towards an increase of fat content in milk by 0.05–0.1% and protein by 0.02–0.03%, which indicates an improvement in milk quality. Summing up, conducted study focused on the evaluation of the productive effect of the Biosprint drug on the milk yield of cows and the qualitative indicators of milk make a case for the expediency of the use of the above in the diet structure when feeding milk cows.В останні роки значна частина молока виробляється в господарствах різних організаційних форм господарювання переважно на кормах власного виробництва. При цьому виникає ряд проблем від вирішення яких залежить кількість, якість і вартість виробленої продукції, а також подальша перспектива в цій галузі. Науковими розробками встановлено, що інтенсифікація такої галузі, як молочне тваринництво залежить насамперед від міцної кормової бази господарства. При чому лактуючим коровам потрібно не взагалі корми, а раціони збалансовані за деталізованими нормами. Їхнє застосування дозволяє збільшити молочну продуктивність на 20 і навіть більше відсотків. Тому при організації повноцінної годівлі необхідно враховувати особливості протеїнового, вуглеводного, ліпідного, мінерального та вітамінного живлення. Проте, навіть повністю збалансоване забезпечення не дає бажаної ефективності. У зв’язку з цим, особливої уваги у системі повноцінного живлення корів заслуговують різноманітні кормові добавки природної субстанції до яких слід віднести добавки з пробіотичною дією. До однієї із таких відноситься мікробіальна добавка «Biosprint», яка містить живі дріжджові культури (Saccharomyces cerevisiae, штам MUCL, 39885) та належить до групи біотичних добавок. В основу проведення досліджень покладено завдання оптимізації нормованої годівлі дійсних корів за рахунок використання в складі раціону кормової  добавки  «Biosprint» на фоні напівконцентратного соковито-силосно-сінажного типу годівлі. На основі проведення науково-господарського (90 діб) досліду встановити її вплив на процеси травлення в рубці, молочну продуктивність і якісних показників молока та зробити висновок щодо оптимальної її кількості у раціоні. Встановлено, що згодовування в складі раціону кормової добавки «Biosprint», сприяло покращенню інтенсивності обмінних процесів в організмі корів, зокрема у рубці. Виявлено вірогідне зростання аміло- і целюлозолітичних а також протеолітичних бактерій що сприяло їх ензимній активності, та обумовило інтенсивний гідроліз вуглеводів кормів, у результаті спостерігалося вірогідне зростання ЛЖК, як попередників молочного жиру. Отримано позитивний результат щодо рівня молочної продуктивності корів дослідних груп у порівнянні з контрольною групою за середньодобовими надоями на 1,2–2 кг, або 5,5–9,2% більше. Спостерігалася стабільна тенденція до зростання вмісту жиру у молоці на 0,05–0,1% та білку на 0,02–0,03%, що вказує на покращення його якості. Отже, проведені дослідження за оцінкою продуктивної дії препарату «Biosprint» на молочну продуктивність корів та якісні показники молока дають підставу стверджувати про доцільність його використання у структурі раціону при годівлі дійних корів

  Different directions of perfection of technical actions of fighters

  No full text
  Яцунський, О. С. Вдосконалення технічних дій борців / О. С. Яцунський, Д. А. Харько, С. Б. Бєлобаба // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – Вип. 4. – С. 29–30.Процес технічного вдосконалення в підготовці висококваліфікованих борців має свої закономірності і методичні прийомиThe process of technical perfection in preparation of highly skilled fighters has the conformities to the law and methodical receptions

  Benchmarking usability of patient portals in Estonia, Finland, Norway, and Sweden

  No full text
  INTRODUCTION: Poor usability is a barrier to widespread adoption of electronic health records (EHR). Providing good usability is especially challenging in the health care context, as there is a wide variety of patient users. Usability benchmarking is an approach for improving usability by evaluating and comparing the strength and weaknesses of systems. The main purpose of this study is to benchmark usability of patient portals across countries. METHODS: A mixed-methods survey approach was applied to benchmark the national patient portals offering patient access to EHR in Estonia, Finland, Norway, and Sweden. These Nordic countries have similar public healthcare systems, and they are pioneers in offering patients access to EHR for several years. In a survey of 29,334 patients, both patients' quantitative ratings of usability and their qualitative descriptions of very positive and very negative peak experiences of portal use were collected. RESULTS: The usability scores ranged from good to fair level of usability. The narratives of very positive and very negative experiences included the benefits of the patient portals and experienced usability issues. The regression analysis of results showed that very positive and negative experiences of patient portal use explain 19-35% of the variation of usability scores in the four countries. The percentage of patients who reported very positive or very negative experiences in each country was unrelated to the usability scores across countries. CONCLUSIONS: The survey approach could be used to evaluate usability with a wide variety of users and it supported learning from comparison across the countries. The combination of quantitative and qualitative data provided an approximation of the level of the perceived usability, and identified usability issues to be improved and useful features that patients appreciate. Further work is needed to improve the comparability of the varied samples across countries. CC BY 4.0 DEEDCopyright © 2023 The Authors. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.Corresponding author at: Department of Computer Science, Aalto University, Konemiehentie 2, Espoo FI-00076, Finland. E-mail address: [email protected] (S. Kujala).This work was supported by NordForsk through the funding to Nordic eHealth for Patients: Benchmarking and Developing for the Future, NORDeHEALTH, (Project #100477), the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE) through the funding to Beyond Implementation of eHealth (Project #2020-01229), the Strategic Research Council at the Academy of Finland (Project #352501 and #352503), and the Norwegian Centre for E-health Research.</p
  corecore