4 research outputs found

  Child protection social workers' experiences of work induction

  Get PDF
  Sosiaaliala on kärsinyt pitkään veto- ja pitovoiman haasteista ja erityisesti lastensuojelussa sosiaalityöntekijäpula on vakava ongelma. Lastensuojelua kuormittavat sosiaalityöntekijöiden tiheän vaihtuvuuden ja rekrytointihaasteiden lisäksi suuri työmäärä. Lastensuojelutyön houkuttelevuuden ja sosiaalityöntekijöiden pysyvyyden kohentamiseksi tulee lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työolosuhteita muuttaa useilla ulottuvuuksilla. Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli tuoda esille kunnallisen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksia perehdytyksestään lastensuojelutyöhön sekä perehdytykselle antamistaan merkityksistä. Lisäksi tavoitteena oli herättää keskustelua perehdytyksen nykytilasta ja sen kehittämistarpeista, koska kansallista tutkimustietoa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden perehdytyksestä on saatavilla niukasti. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostui tutkimukselle keskeisistä perehdytyksen ja asiantuntijuuden käsitteistä sekä aiheesta aiemmin tehdystä tutkimuksesta. Asiantuntijuuden kehittymistä tarkasteltiin David Berlinerin viisiportaisen mallin mukaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimuksen läpileikkaavana tutkimuksellisena lähestymistapana käytettiin kerronnallista tutkimusta, joka on vakiintunut suomenkieliseksi vastineeksi narratiiviselle tutkimusotteelle. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alle vuoden kunnallisessa lastensuojelussa työskennelleet laillistetut sosiaalityöntekijät tai sijaispätevät sosiaalityön opiskelijat. Tutkimuksen aineisto koostui kuudesta kirjoitetusta kertomuksesta. Aineisto analysoitiin käyttämällä sekä narratiivista juonianalyysia että dialogista temaattista analyysia. Juonianalyysissa neljä kertomuksista määriteltiin juonityypiltään tragedioiksi ja kaksi sankaritarinoiksi Fryen juonijaottelua mukaillen. Dialogisen temaattisen analyysin avulla muodostettiin neljä analyysiteemaa: perehdytysmenetelmät, puutteet perehdytyksessä, rakenteelliset haasteet sekä noviisisosiaalityöntekijän haasteet. Tutkimuksessa havaittiin, että sosiaalityöntekijöiden perehdytyksessä oli mittavia puutteita. Puolet vastaajista kertoivat, ettei heitä ollut perehdytetty lainkaan. Lisäksi havaittiin, että työntekijän henkilökohtainen resilienssi voi vaikuttaa uran alkuvaiheen haasteista selviämisessä. Johtopäätöksenä lastensuojeluorganisaatioiden tulee tarkastella kriittisesti lainsäädännöllisten velvoitteiden toteutumista sosiaalityöntekijöiden perehdytyksen osalta. Tutkimuksen tulosten perusteella suositellaan kansallisen standardisoidun perehdytysmallin luomista lastensuojelun sosiaalityöntekijöille

  Pk-yrityksen riskienhallinta elintarvikealalla : ET-RH -työkirja liiketoiminnan riskien hallintaan ja varautumissuunnitteluun

  Get PDF
  Yritystoiminta on aina mahdollisuuksien hy√∂dynt√§mist√§, riskinottoa ja riskienhallintaa. K√§yt√§nn√∂ss√§ kysymys on siit√§, ett√§ tunnistetaan yritystoiminnan t√§rkeimm√§t riskit, selvitet√§√§n riskienhallinnan keinot, toteutetaan toimenpiteit√§ riskien hallitsemiseksi ja seurataan riskien kehittymist√§. Riskienhallinta voidaan my√∂s n√§hd√§ varautumisen ty√∂v√§lineen√§. T√§m√§n ty√∂kirjan tarkoitus on avustaa ja tukea elintarvikealan pk-yritysten liiketoiminnan riskienhallintaa (RH) ja varautumissuunnittelua erilaisten johtamisv√§lineiden avulla. Ty√∂kirja sis√§lt√§√§ sarjan elintarvikealan pk-yritysten riskienhallintaa k√§sittelevi√§ tieto- ja ty√∂kortteja, joiden avulla elintarvikeyrityksiss√§ voidaan kehitt√§√§ ja seurata yrityksen riskienhallintaa ja varautumista erilaisten h√§iri√∂iden ja poikkeusolojen varalta. Ty√∂kirjan alussa oleva yrityskontekstin ja riskikent√§n kartoitus auttaa my√∂hempien tietokorttien ja ty√∂korttien ty√∂st√§mist√§ ja suunnittelua. Ty√∂kirjan tietokorteissa k√§sitell√§√§n riskienhallinnan kannalta t√§rkeit√§ tekij√∂it√§ ja ty√∂korttien teht√§vien avulla ohjeistetaan kartoittamaan asiakohtiin liittyvi√§ riskitekij√∂it√§. Tietokorttien yhteyteen on liitetty malliksi t√§ytettyj√§ esimerkkity√∂kortteja. Kunkin ty√∂kortin riskitekij√∂it√§ on esitelty yhdess√§ tai useammassa tietokortissa. Ty√∂kirja perustuu maa- ja mets√§talousministeri√∂n (MMM) rahoittamaan selvitysty√∂h√∂n ‚ÄĚRiskienhallinnan v√§lineit√§ elintarvikealan pk-yritysten varautumissuunnittelun tueksi ja liiketoimintariskien hallitsemiseksi (ET-RH -selvitysty√∂)‚ÄĚ. Selvitysty√∂ss√§ keskityttiin erityisesti alle 250 hengen elintarvikejalostusalan yritysten riskienhallinnan haasteisiin. T√§m√§ ei kuitenkaan tarkoita sit√§, etteik√∂ ty√∂kirja antaisi v√§lineit√§ my√∂s t√§t√§ isompien elintarvikeyritysten riskienhallintaan tai vinkkej√§ jonkin muun toimialan riskienhallintaan

  Mahdollisuudet helpottaa epäorgaanisten lannoitteiden tuontia

  Get PDF
  Selvityksessä tarkastellaan epäorgaanisten lannoitteiden markkinoita ja mahdollisuuksia helpottaa epäorgaanisten lannoitteiden tuontia EU-maista ja kolmansista maista. Käsiteltäviä asioita ovat kilpailu lannoitemarkkinoilla, lannoitekaupan rakenne Suomessa ja EU:ssa sekä kansallisen ja tulevan EU-lainsäädännön vaatimukset ja vaikutukset. Lisäksi arvioidaan lannoitekustannuksen merkitystä tilatason kannattavuuteen ja viljelijöiden mahdollisuuksia lisätä markkinavoimaansa epäorgaanisilla lannoitemarkkinoilla. Selvityksessä käydään läpi myös sitä, mitä ympäristö-, elintarviketurvallisuus- ja terveysriskejä sisältyy epäorgaanisten lannoitteiden tuonnin vapauttamiseen. Selvityksen keskeisiä havaintoja ovat, että lannoitteiden hinnat ovat lähes kaksinkertaistuneet Suomessa 2000-luvun alkuun verrattuna ja että indeksitarkastelun perusteella Suomen lannoitehintataso sijoittuu EU-maiden korkeimpien joukkoon. Onkin selvää, että epäorgaanisten lannoitteiden korkea hintataso vaikuttaa haitallisesti maatilojen kannattavuuteen. On kuitenkin huomattava, että suomalaisten maatilojen tuotantokustannuksesta lannoitteiden osuus oli keskimäärin vain noin 4 % vuonna 2016. Epäorgaanisten lannoitteiden tuonnin helpottaminen lainsäädännöllisiä esteitä lieventämällä todennäköisesti lisäisi kilpailua lannoitemarkkinoilla ja pudottaisi jonkin verran lannoitteiden hintoja. Tuonnin helpottamista ei kuitenkaan pitäisi toteuttaa luopumalla Suomen kadmiumpoikkeuksesta, sillä siitä aiheutuisi erityisesti pienten lasten terveydelle merkittäviä riskejä, koska heidän keskimääräinen kadmiumaltistuksensa on jo tällä hetkellä vaarallisen korkealla tasolla

  Riskhantering i små och medelstora företag i livsmedelsbranschen : Arbetsbok för hantering av affärsrisker och beredskapsplanering

  Get PDF
  F√∂retagsverksamhet inneb√§r alltid att utnyttja m√∂jligheter, ta risker och hantera risker. I praktiken handlar det om att identifiera de viktigaste riskerna i f√∂retagsverksamheten, utreda metoderna f√∂r riskhantering, vidta √•tg√§rder f√∂r att hantera riskerna och f√∂lja upp hur riskerna utvecklas. Riskhantering kan ocks√• ses som ett verktyg f√∂r beredskapsplanering. Syftet med denna arbetsbok √§r att med hj√§lp av olika ledningsverktyg st√∂dja riskhanteringen och beredskapsplaneringen i sm√• och medelstora livsmedelsf√∂retag. Arbetsboken inneh√•ller en serie informations- och arbetskort om livsmedelsf√∂retagens riskhantering som g√∂r det m√∂jligt f√∂r livsmedelsf√∂retagen att utveckla och f√∂lja upp f√∂retagets riskhantering och beredskap f√∂r olika typer av st√∂rningar och exceptionella f√∂rh√•llanden. Kartl√§ggningen av f√∂retagskontext och riskomr√•de i b√∂rjan av arbetsboken hj√§lper till att bearbeta och planera informationskort och arbetskort senare. I arbetsbokens informationskort behandlas faktorer som √§r viktiga f√∂r riskhanteringen. Med hj√§lp av uppgifterna i arbetskorten kan riskfaktorer i anslutning till olika delomr√•den kartl√§ggas. Exempelarbetskort som har ifyllts som mall har bifogats informationskorten. Riskfaktorerna f√∂r varje arbetskort visas p√• ett eller flera informationskort. Arbetsboken baserar sig p√• ett utredningsarbete som finansierats av jord- och skogsbruksministeriet (‚ÄĚVerktyg till st√∂d f√∂r beredskapsplaneringen och hanteringen av aff√§rsriskerna i sm√• och medelstora f√∂retag i livsmedelsbranschen"). Utredningen fokuserade s√§rskilt p√• de utmaningar som f√∂rknippas med riskhanteringen i f√∂retag inom livsmedelsf√∂r√§dling som har f√§rre √§n 250 anst√§llda. Det inneb√§r dock inte att arbetsboken inte skulle ge verktyg f√∂r riskhanteringen i st√∂rre livsmedelsf√∂retag eller tips f√∂r riskhantering i n√•gon annan bransch
  corecore