27 research outputs found

  Govor vasi Topole

  Get PDF
  This article presents the subdialect of the village of Topole, located on the road from Mengeš to Brnik. It has the phonological and morphological characteristics of a typical Upper Carniolan dialect of Slovenian. According to Ramovš’ classification, the Topole subdialect belongs to central Upper Carniolan, spoken in the Ljubljana-Kamnik-Kranj triangle. In addition to a phonological description, the article also presents phrasemes in very widespread use locally, followed by a Topole dialect–standard Slovenian glossary.V prispevku je predstavljen govor vasi Topole, ki leži ob cesti Mengeš–Brnik. V njem se odražajo glasoslovne in oblikoslovne značilnosti tipičnega gorenjskega narečja. Po Ramovševi klasifikaciji spada topolska govorica v osrednji gorenjski govor, ki se govori v trikotniku Ljubljana–Kamnik–Kranj. Poleg glasovnega opisa so v razpravi predstavljeni tudi lokalno zelo razširjeni frazemi, temu pa sledi še topolsko-knjižnoslovenski slovarček

  Saša Babič: Beseda ni konj: estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev / Word is Not a Horse / It Doesn't Hurt to Ask: Aesthetic structure of Slovenian short folklore forms

  Get PDF

  Med politiko in stvarnostjo je jezik

  Get PDF

  Slovenska pravna terminologija

  Get PDF
  Znanstvena monografija predstavlja razvoj slovenske pravne terminologije od 19. stoletja do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Pravno izrazje se je ves čas močno oblikovalo pod vplivom drugih jezikov, sprva nemščine, potem srbohrvaščine in danes angleščine. Analiza glagolskih terminov, vključenih v terminološko zbirko Evroterm, opozarja na pomen glagola kot ene od terminoloških besednih vrst v humanističnih vedah, čeprav pod vplivom (pre)zvestega sledenja izvirniku prepogosto nastajajo nerazumljivi termini, ki otežujejo učinkovito (spo)razumevanje

  Slovenian Terminological Websites and Their Design

  Get PDF
  V razpravi so predstavljena in analizirana slovenska prostodostopna terminološka spletišča in spletne strani nekaterih terminoloških slovarskih projektov, ki se razlikujejo po številu virov oziroma strokovnih področij, zasnovi, številu avtorjev, obsežnosti itd. Glavni namen je bil ugotoviti možnosti predstavitve raznolikih terminoloških virov v novem terminološkem portalu, pri čemer je treba upoštevati, da imajo različni uporabniki terminologije različne potrebe.Već dugi niz godina u službenim dokumentima povezanim s jezičnom politikom u Sloveniji predviđa se postavljanje zajedničkoga terminološkog portala koji bi objedinio sve raspoložive terminološke izvore, pa smo stoga analizirali slobodno dostupne internetske stranice slovenske terminologije (Terminologišče, Termania, Evroterm) i pojedinih specijaliziranih rječnika (npr. Islovar, Rječnik EZS, Rječnik pojmova osiguranja). Analizirani izvori međusobno se razlikuju dizajnom, brojem autora, izvorima ili tematskim područjima, neki od njih sadržavaju definicije i ekvivalente, pa se postavlja pitanje kako ih sve opravdano navesti na jednom mjestu. Veoma je važno već u početnoj fazi planiranja izrade portala odrediti ciljnoga korisnika jer različiti korisnici (npr. različiti stručnjaci, prevoditelji, lektori i drugi) imaju različite potrebe. To podrazumijeva važnost razmatranja načina organizacije terminoloških izvora i postupke njihova ažuriranja. Upravo stoga smatramo da je rješenje Hrvatskoga terminološkog portala (http://nazivlje.hr), koje nudi zajedničku tražilicu za sve terminološke izvore, uvrštene u veće skupine i pregledno razvrstane u terminološke izvore, dovoljno transparentno i za tu svrhu prilagođeno korisniku.For many years, in language policy documents in Slovenia, the establishing of a terminology portal that would integrate all available terminological resources was planned. Therefore, we have analyzed freely accessible Slovenian terminological websites (Terminologišče, Termania, Evroterm) and individual specialized dictionary projects (Islovar, EZS glosar, Slovar zavarovalnih izrazov). These resources have different designs, one or more authors, various number of resources or subject fields, some of them contain definitions and equivalents, so the question arises on how to reasonably combine them in one place. It is very important to determine its primary addressee in the initial phase of planning of the portal since different terminology users (e.g. subject field experts, translators, proofreaders) have different needs. Therefore, it is very important to consider how to organize terminological resources and ensure their updating. We find the Croatian Terminology Portal (http://nazivlje.hr/), which offers a unique search engine for all terminological sources that are a part of larger groups, sufficiently transparent and user-friendly for that purpose

  Slovenian Legal Terminology and Its Presentation in the Dictionary of Legal Terminology

  Get PDF
  Prispevek obravnava slovensko pravno terminologijo – najprej s stališča njenega zgodovinskega razvoja, nato pa se posveti prikazu pojmovnega sveta slovenskega prava v Pravnem terminološkem slovarju (2018), ki obsega slovensko pravno terminologijo po letu 1991. Pojasnjena je zasnova slovarja, ki upošteva naslovnika slovarja in normativnost, prikazana pa je tudi zgradba slovarskega sestavka.The article discusses Slovenian legal terminology. It first describes it from the perspective of its historical development and then focuses on the presentation of the Slovenian legal concept system in Pravni terminološki slovar (Dictionary of Legal Terminology, 2018), which contains Slovenian legal terminology after 1991. The article presents the design of the dictionary, which takes into account the dictionary user and normativity, as well as the entry structure

  Korpus šolskih besedil slovenskega jezika: zasnova in gradnja

  Get PDF
  This article presents the Corpus of Slovenian School Texts, which is a specialized corpus of written Slovenian containing around 1.8 million tokens. It was designed within the scope of the project Franček, Language Advising Service for Teachers of Slovenian and the Slovenian School Dictionary, and it was intended to provide language material for compilation of Šolski slovar slovenskega jezika (Slovenian School Dictionary), the first research-based school dictionary of Slovenian. The article discusses the text type composition and size of the corpus, sheds light on technical procedures in text preprocessing and corpus annotation, and presents the set of corpus metadata. It also explains in which formats and under what licenses the Corpus of Slovenian School Texts has been made available, and also draws attention to legal aspects of obtaining texts.V prispevku je predstavljen Korpus šolskih besedil slovenskega jezika, specializirani pisni korpus slovenščine v obsegu približno 1,8 milijona pojavnic. Korpus je bil zasnovan v okviru projekta Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, in sicer kot gradivska osnova za oblikovanje Šolskega slovarja slovenskega jezika, prvega znanstveno utemeljenega pedagoškega slovarja za slovenski jezik. Prispevek obravnava besedilnotipsko sestavo in obseg korpusa, osvetljuje tehnične postopke predpriprave besedil in njihovega jezikoslovnega označevanja ter predstavlja nabor korpusnih metapodatkov, hkrati pa pojasnjuje, v katerih formatih in pod katerimi licencami je Korpus šolskih besedil slovenskega jezika na voljo. Članek opozarja tudi na pravne vidike pridobivanja besedil

  Životinje u frazeološkom ruhu

  Get PDF
  Životinje u frazeološkom ruhu zbornik je većega dijela radova izloženih na međunarodnom znanstvenom skupu Animalistički frazemi u slavenskim jezicima. Skup je održan 21. i 22. ožujka 2014. godine na zagrebačkom Filozofskom fakultetu u sklopu istoimenoga istraživanja kojem je Sveučilište u Zagrebu dodijelilo potporu u studenom 2013. godine. Na skupu je sudjelovalo 49 znanstvenika: 22 iz Hrvatske te 27 iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Makedonije, Poljske, Slovačke i Slovenije. Zbornik sadržava recenzirane znanstvene radove u kojima se propituje zastupljenost naziva životinja u različitim frazeološkim jedinicama slavenskih, ali i romanskih te germanskih jezika, ukazuje na njihovu pragmatičnu i kulturološku važnost te pruža uvid u suvremene frazeološke tendencije primijenjene i na odabranu skupinu frazema. (iz Predgovora / Ivana Vidović Bolt

  TERMINOLOGIŠČE IN FRAN – DVE MESTI ZA DVE VRSTI UPORABNIKOV

  Get PDF
  corecore