2 research outputs found

  Структурні та електрофізичні властивості термічно розширеного графіту, отриманого хімічними методами: порівняльний аналіз

  Get PDF
  The aim of this paper is the comparison of structural, morphological and electrical properties of thermally extended graphite synthesized by chemical oxidation of graphite with sulfur of nitric acids at all other same conditions. Thermal treatments of graphite intercalation compounds were performed at a temperature of 600°C on the air for 10 min but additional annealing in temperature range of 100-600oC for 1 hour was done. The obtained materials were characterized by XRD, Raman spectroscopy and impedance spectroscopy. The evolution of structural ordering of thermally extended graphite samples at increasing of annealing temperature was traced. It was determined that the additional annealing allows to control the electrical conductivity and structural disordering degree of extended graphite samples that is useful for preparation of efficient current collectors for electrochemical capacitors.Метою даної роботи є порівняння структурних, морфологічних та електричних властивостей термічно розширеного графіту, синтезованого хімічним окисленням графіту сірчаною та азотною кислотами. Термічну обробку графітових інтеркаляційних сполук проводили при температурі 600 °C на повітрі протягом 10 хв з наступним додатковим відпалом в діапазоні температур 100-600°C. Отримані матеріали досліджувалися за допомогою X - променевого аналізу, раманівської та імпеданскної спектроскопії. Відслідковано еволюцію структури термічно розширеного графіту при підвищенні температури відпалу. Встановлено, що додатковий відпал дозволяє контролювати електропровідність і ступінь структурного впорядкування термічно розширеного графіту та підвищити ефективність струмознімачів для електрохімічних конденсаторів

  Ультрадисперсні beta-FeOOH та Fe3O4, отримані методом осадження: порівняльний аналіз електричних та електрохімічних властивостей

  Get PDF
  In this work, ultrafine powders of b-FeOOH and Fe3O4 have been obtained by the precipitation method. The values of the specific surface area for materials b-FeOOH and Fe3O4 are 101 and 135 m2/h. Frequency dependences of specific electrical conductivity have been obtained in the temperature range of 20-150 oC. It has been found that the materials show a superlinear dependence (SPL). In addition, the crossover energies from dc to JPL and from JPL to SPL have been calculated: Edc = 0.55eV, Ep1 = 0.51eB, Ep2 = 0.16eB and Edc = 0.22 eV, Ep1 = 0.21eB, Ep2 = 0.1 eB. Potentiodynamic studies have been performed at a scan rate from 1 mV/s to 50 mV/s. The b-FeOOH electrode material showed a specific capacitance value of 80 F/g at a scan rate of 1 mV/s, while the specific capacitance of the Fe3O4 material reached 32 F/g. Galvanostatic measurements have been done for discharge currents of 0.05 A/g, 0.1 A/g -  0.25 A/g. b-FeOOH sample is characterized by the maximum specific energy value of 8 W h/kg at the value of specific power equal to 20 W/kg, and Fe3O4 material is characterized by the maximum specific energy of about 3.5 W h/kg. У цій роботі ультрадисперсні порошки b-FeOOH та Fe3O4 були отримані методом осадження. Значення питомої площі поверхні для матеріалів b-FeOOH та Fe3O4 становлять 101 та 135 м2/г. Частотні залежності питомої провідності отримувались в діапазоні температур 20-150 оС. Встановлено, що матеріали проявляють суперлінійну залежність SPL. Крім того були розраховані енергії переходу від dc до JPL та до SPL, як складають Edc=0.55 еВ, Ep1=0.51 eB, Ep2=0.16 eB та Edc=0.22 еВ, Ep1=0.21 eB, Ep2=0.1 eB. Потенціодинамічні дослідження були проведені при швидкості сканування від 1 мВ/с до 50 мВ/с. Електродний матеріал b-FeOOH демонструє питому ємність до 80 F/g при швидкості сканування розряду 1 мВ/с, в той час ємність матеріалу Fe3O4 сягає 32 F/g. Гальваностатичні вимірювання проводились для струмів розряду 0,05 А/г-0,25 А/г. Для матеріалу b-FeOOH досягається максимальна питома енергія 8 Вт/кг при значенні питомої по­туж­ності рівній 20 Вт/кг, а для матеріалу Fe3O4  3,5 Вт/кг.&nbsp
  corecore