722 research outputs found

  Управління фінансовою стійкістю банків

  Get PDF
  Глущенко, О. В. Управління фінансовою стійкістю банків = Banks financial strength management : магістерська робота ; спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування“ / О. В. Глущенко ; наук. кер. Г. К. Рогов. – Миколаїв : НУК, 2020. – 106 с.У кваліфікаційній роботі магістра розглянуто теоретичні засади управління фінансовою стійкістю банків, а саме: сутність поняття фінансової стійкості, методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банків, функції суб’єктів управління фінансовою стійкістю банків. Проаналізовано стан банківської системи, а також показників фінансового стану банківського сектору. Запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки фінансової стійкості банків на основі рейтингових показників та рекомендації щодо вдосконалення системи управління фінансовою стійкістю, окреслено сучасні здобутки України у реформуванні банківського нагляду, застереження та рекомендації розвитку цієї сфери.The master's qualification work explores the theoretical bases of management of financial stability of banks are considered, namely essence of concept of financial stability, methodical approaches to an estimation of financial stability of banks, functions of subjects of management of financial stability of banks. The state of the banking system, as well as indicators of the financial condition of the banking sector are analyzed

  Шлях до індустрії 5.0: еволюція зеленої економіки та енергетичні інновації для сталого розвитку

  Get PDF
  The article deals with the problem of the formation and development of the green economy in the context of sustainable development: insights from Industry 3.0, 4.0, and 5.0 technologies. This study focuses on the topic of the green economy, its evolution, legislative changes in European countries and the agenda of international organizations in relation to the European Green Deal. The authors emphasize the opportunities and challenges from a technological point of view for the countries of the European Union in transitioning to a green economy according to the European Green Deal. Comparison of the results with the trends identified in the literature review are given. The factors of innovative development in the modern green economy and sustainable development are described. The first priority tasks and new opportunities for innovation in the national economy under the influence of Industry 4.0 and the provisions of the European Green Deal are characterized. A study of papers devoted to the researched problem allowed for classification of historical periods of development, determination, and evaluation of the path of green growth. A comparative analysis of green growth indicators developed by the Organization for Economic Coopera tion and Development was conducted. It was established that leaders in terms of criteria for the most efficient and sustainable use of resources in 2019 are Sweden and Denmark; level of protection of natural capital – Slovakia and Croatia; impact on environmental state and ecological assets – Czech Republic and Germany; effectiveness of green growth state policy – Sweden, Netherlands, and Denmark. The article noted that Ukraine had rather low results in terms of the most efficient and sustainable use of resources, and the impact of the state of the environment and ecological assets. At the same time, our country demon strated high results in terms of the level of protection of natural capital and the effectiveness of the state green growth policy. The authors defined a system of effective tools for state regulation of innovative activity in the field of green economy, namely: tax incentives, increased state financing of technological and innovative activities, development of innovation-oriented culture. Also the role of energy innovations in relation to sustainable development and the green economy outlined by the authors in the concluding section of the article.У статті розглядається проблема становлення зеленої економіки в контексті сталого розвитку та технологій Індустрії 3.0, 4.0 та 5.0. Дослідження зосереджено на темі зеленої економіки, її еволюції, законодавчих змінах у європейських країнах та діяльності міжнародних організацій відносно Європейської зеленої угоди. Автори підкреслюють можливості та наявні проблеми технологічного характеру при переході до зеленої економіки країн Європейського Союзу із врахуванням умов Європейської зеленої угоди. Представлено порівняння результатів такого переходу із тенденціями, що були виявлені з огляду літератури. Описані чинники інноваційного та сталого розвитку в сучасній зеленій економіці. Охарактеризовано першочергові завдання та нові можливості для інновацій у національній економіці під впливом Індустрії 4.0 та положень Європейської зеленої угоди. Аналіз робіт, присвячених досліджуваній проблемі, дозволив провести класифікацію історичних періодів розвитку, визначити та оцінити шлях зеленого зростання. Проведено порівняльний аналіз індикаторів зеленого зростання, розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку. Встановлено, що лідерами: за критерієм найбільш ефективного та сталого використання ресурсів у 2019 році є Швеція та Данія; за рівнем захисту природного капіталу – Словаччина та Хорватія; за впливом на стан навколишнього середовища – Чехія та Німеччина; за рівнем ефективності державної політики зеленого зростання – Швеція, Нідерланди та Данія. У статті зазначається, що Україна має досить низькі результати щодо ефективного та сталого використання ресурсів, неефективно розпоряджається наявними екологічними активами та негативно впливає на стан навколишнього середовища. Водночас, за останні роки, Україна продемонструвала високі результати щодо рівня охорони природного капіталу та ефективності державної політики зеленого зростання. Визначено, систему ефективних інструментів державного регулювання інноваційної діяльності у сфері зеленої економіки, а саме: податкові пільги, збільшення державного фінансування технологічної та інноваційної діяльності, розвиток інноваційної культури. Також роль енергетичних інновацій для сталого розвитку та зеленої економіки, були окреслені авторами у статті

  The Conceptual Principles of Tax Planning of Enterprises in the Context of Fourth Industrial Revolution

  Get PDF
  The authors disclose the essence of tax planning for domestic enterprises in the conditions of development of the economy in the context of the Fourth Industrial Revolution. Foreign experience as to approaches to interpretation of the phenomenon of «tax planning» is studied. It is substantiated that the existing modern approaches to the definition of the term of «tax planning» should be divided by the characteristics of purpose and subordination. The work contains a further elaboration of conceptual-categorical apparatus of taxation theory by closer defining of «tax planning», where, contrary to existing developments, it is proposed to assess the impact of elements of the current tax system on the efficiency of financial-economic activities of enterprises. A theoretical analysis of modern trends of tax planning is carried out and it is determined that the existing conditions of operation of enterprises are such phenomena as: digitalization of economic processes, robotization of business processes, influence of other factors of the Fourth Industrial Revolution and growth of uncertainty and level of risks for economic entities. According to the results of the research, it is defined that all these phenomena will affect the process of taxation of enterprises at the micro level due to the acceleration of data processing processes and changes in tax planning objects. The article explains the directions of further research on this topic, namely, the development of an economic-mathematical model of the influence of elements of the tax system in the context of the trends of the Fourth Industrial Revolution, which becomes relevant in modern conditions of tax planning

  Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy

  Get PDF
  У збірнику розглядаються теоретичні та методичні основи розвитку професійно-технічної освіти; окреслено напрями модернізації змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників; висвітлено вітчизняні та зарубіжні аспекти розвитку професійної освіти і навчання. Проаналізовано сучасний стан створення і використання електронних підручників для системи ПТО, визначено перспективи розвитку професійної та інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно- технічних навчальних закладів. Для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ, ПТНЗ, структурних навчальних підрозділів підприємств, інститутів післядипломної педагогічної освіти, наукових, навчально-методичних центрів ПТО, аспірантів, докторантів.The collected articles research theoretical and methodological foundations of vocational education; outlines the content areas of modernization of training skilled workers; covers domestic and foreign aspects of vocational education and training. The present state of creation and use of e-books for the VET system, defined prospects of professional and information-analytical competence teaching staff of vocational schools. For scientists, scientific-pedagogical and pedagogical personnel of universities, VET institutions, educational structural subdivisions of enterprises, institutes of further pedagogical education, scientific and training-methodological VET centers, graduate student, doctoral candidate

  Корекція мікроелементних порушень у новонароджених дітей та у дітей різних вікових груп

  Get PDF
  Об’єкт дослідження. Здорові доношені новонароджені; діти із затримкою внутрішньоутробного розвитку, діти, хворі на інсулінзалежний цукровий діабет, пієлонефрит, гломерулонефрит. Мета роботи: встановити роль мікроелементного дисбалансу у виникненні захворювань у новонароджених та дітей старшого віку. Задачі дослідження: дослідити особливості мікроелементного статусу здорових доношених новонароджених та дітей зі ЗВУР. Встановити роль дисбалансу мікроелементів в патогенезі низки соматичних захворювань (інсулінзалежний цукровий діабет, пієлонефрит, гломерулонефрит) у дітей різних вікових груп. Методи дослідження. Клінічні, лабораторні, атомно-абсорбційної масспектрофотометрії, статистичні. Основні наукові результати на даному етапі роботи: вивчена забезпеченість мікроелементами здорових доношених новонароджених та новонароджених зі ЗВУР, дітей, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет, пієлонефрит, гломерулонефрит. Практичне значення одержаних результатів полягає у покращенні існуючих технологій діагностики та профілактики соматичних захворювань у новонароджених та дітей старшого віку. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/473

  Measurement of t(t)over-bar normalised multi-differential cross sections in pp collisions at root s=13 TeV, and simultaneous determination of the strong coupling strength, top quark pole mass, and parton distribution functions

  Get PDF
  Peer reviewe

  Measurement of the top quark forward-backward production asymmetry and the anomalous chromoelectric and chromomagnetic moments in pp collisions at √s = 13 TeV