20 research outputs found

  Performance Assessment of the Thermodynamic Cycle in a Multi-Mode Gas Turbine Engine

  Get PDF
  This chapter discusses the direction of development of promising multimode aviation gas turbine engines (GTE). It is shown that the development of GTE is on the way to increase the parameters engine workflow: gas temperatures in front of the turbine (T*G) and the degree of pressure increase in the compressor (P*C). It is predicted that the next generation engines will operate with high parameters of the working process, T*GĀ =Ā 2000ā€“2200Ā K, Ļ€*CĀ =Ā 60ā€“80. At this temperature of gases in front of the turbine, the working mixture in the combustion chamber (CC) is stoichiometric, which sharply narrows the range of stable operation of the CC and its efficiency drops sharply in off-design gas turbine engine operation modes. To expand the range of effective and stable work, it is proposed to use an advanced aviation GTE: Adaptive Type Combustion Chamber (ATCC). A scheme of the ATCC and the principles of its regulation in the system of a multi-mode gas turbine engine are presented. The concept of an adaptive approach is given in this article. There are two main directions for improving the characteristics of a promising aviation gas turbine engine. One is a complication of the concepts of aircraft engines and the other one is an increase in the parameters of the working process, the temperature of the gases in front of the turbine (T*G) and the degree of increasing pressure behind the compressor (Ļ€*C). It is shown how the principles of adaptation are used in these areas. The application of the adaptation principle in resolving the contradiction of the possibility of obtaining optimal characteristics of a high-temperature combustion chamber (CC) of a gas turbine engine under design (optimal) operating conditions and the impossibility of their implementation when these conditions change in the range of acceptable (non-design) gas turbine operation modes is considered in detail. The use of an adaptive approach in the development of promising gas turbine engines will significantly improve their characteristics and take into account unknown challenges

  Turning with High Feeding

  No full text

  Štances formveidojoŔo detaļu izgatavoŔanas tehnoloģija, pielietojot CNC darbagaldus

  No full text
  MÅ«sdienās projektējot detaļu mehāniskas apstrādes tehnoloÄ£iskus procesus, mehānismu un maŔīnas salÄ«kÅ”anu liels akcents tiek likts uz galveno mērÄ·i- kvalitatÄ«vu izstrādājumu ražoÅ”ana, ņemot vērā ražoÅ”anas augsto tempu un optimālas paÅ”izmaksas. Lielsēriju un masveidā apstākļos dotie parametri tiek sasniegti izmantojot darbgaldus ar revolvergalvām un vairāku pozÄ«ciju, automātus ā€“ automātiskās lÄ«nijās tehnoloÄ£isko procesu mehanizācijas un automatizācijas dēļ, bet salikÅ”anai- izmantojot automatizēto un mehanizēto kompleksus vai lÄ«nijas. Bet automātu, pusautomātu un automātisko lÄ«niju izmantoÅ”ana nav pieļaujama, ņemot vērā paÅ”u aprÄ«kojumu augstas cenas, viņu tehnoloÄ£isko aprÄ«kojumu, un ilgstoÅ”as un lielas darba apjomÄ«gas operācijas, parejot no viena veida produkcijas ražoÅ”anas pie citas. Galu galā izstrādājumu paÅ”izmaksas mazserijā paliek nesalÄ«dzināmi augstas, jo visi patēriņi tiek iekļauti tajā. Sakarā ar to, nelielo partiju sagatavju apstrādes tehnoloÄ£iska procesa automatizācijas novirze ir cieÅ”i saistÄ«ta ar datorvadÄ«bu darbgaldu pielietoÅ”anu

  The Experimental Study of High Chrome Content Steel Processing

  No full text
  Stainless steels are generally difficult to machine due to their high tensile strength, high ductility, high work hardening rate, low thermal conductivity, and abrasive character. This combination of properties often results in cutting forces, temperatures, and tool wear rates, as well as a susceptibility to notch wear, chip-breaking difficulties, BUE for-mation, and poor machined surface finish. One more problem is the high chrome content which effect chip formation process and may seriously cause machining process. The aim of the experiment is to study the machining parameters and machined result

  Plāno slāņu gumijas-metāla amortizatoru paketes stabilitātes pētījumi

  No full text
  ja ir jāiegust lielas nbÄ«des deformācijas, izmanto plānu slāņu gumijas -metāla elementus, kuru augstums ir daudz lielāks par pamata izmēru. Šādam elementam darbojoties zem liela spiediena, notiek vidējo elementu slāņu izspieÅ”ana jeb gareņstabilitātes zaudējums, kas rada nekontrolējamu slāņu nobÄ«di

  Stainless Steel Machining with Nanocoated Duratomic Cutting Tools

  No full text
  Stainless steels are generally difficult to machine due to their high tensile strength, high ductility, high work hardening rate, low thermal conductivity, and abrasive character. This combination of properties often results in cutting forces, temperatures, and tool wear rates, as well as a susceptibility to notch wear, chip-breaking difficulties, BUE formation, and poor machined surface finish. The aim of the experiment is to study the machining parameters and machined result

  Roughness Parameters of Elastic Materials in Analysis of Measuring Errors

  No full text
  Recently, role of the rubber as a construction material has significantly increased in mechatronical systems. Rubber among the polymers is the oldest material in use. There is a deformation of elastic materials under the impact of measuring force described in this paper taking into consideration the surface roughness. Surface roughness is described by the normal random field which correlation function is monotonically decreasing. There are the main height parameters and spacings of 3D field examined in the paper. The set of 3D roughness parameters is chosen that is used to determine the errors of measurement

  Research on Bucket Bore Renewal Technologies

  No full text
  Novel mobile (in-situ) repair technologies are extensively used for specialized equipment and machinery repairs. The reason for this is the considerable cost reductions and increase in the technological lifespan of the industrial equipment. Such parts as frames, joints or buckets can be renewed to an excellent standard using innovative in-situ technologies. In-situ renovation technology is itself a non-standard operation, even though the techniques used of turning and installation are relatively well studied and developed. Conversely, build-up welding processes can be studied further and potentially substituted by more advanced and economically more attractive, modern surface renovation technologies

  Elastomēra amortizatora stinguma aprēķins, ņemot vērā tā starpslāņa deformāciju

  No full text
  Darbā apskatÄ«ta stinguma raksturojuma ā€žspēks - nosēdeā€ iegÅ«Å”anas metodika plāno slāņu elastomēra amortizatoriem, kas strādā uz stiepi-spiedi, ievērojot neelastomēra slāņu deformācijas. Ir paradÄ«ts, ka neelastomēru slāņu deformācijas neievēroÅ”ana var radÄ«t nozÄ«mÄ«gas kļūdas izstrādājumu nosēdes aprēķināŔanā. Pielietota lineārās stinguma teorijas variācijas metode vāji saspiežamiem materiāliem. Uzdevumu risinām ar variācijas metodi, pielietojot potenciālās enerÄ£ijas minimuma principu vāji saspiežamiem materiāliem. Å ajā darbā piedāvāts viens no aprēķina shēmas variantiem, kurÅ” ļauj novērtēt neelastomēra slāņa deformācijas ietekmi uz izstrādājumu stinguma raksturojumiem pie stiepes un spiedes mazo deformāciju apgabalā. IegÅ«tās analÄ«tiskās atkarÄ«bas rekomendē pielietot kompensējoÅ”o daudzslāņu izstrādājumu projektÄ“Å”anā
  corecore