15 research outputs found

  Development of the system of recreational use of Aukštadvaris regional park

  No full text
  The present article analyses the methods employed in development of systems for recreational use of Lithuanian state (national and regional) parks. The analysis is based on the example of Aukštadvaris Regional Park (ARP). The article also includes recommendations for optimisation of the methods available. The following issues are discussed: concept of the systems of recreational use, features of their development for state parks, composition and stages, evaluation of recreational use, determining the development trends of recreation, and organisation of recreation and touris

  Kraštovaizdžio pokyčiai Dovinės upės baseine atkūrus nepriklausomybę

  No full text
  Pagrindiniai veiksniai, lėmę kraštovaizdžio pokyčius Dovinės upės baseine, kaip ir kitose šalies kaimo vietovėse 1990–2003 m., buvo: (1) privačios žemėvaldos atkūrimas ir (2) bloga socialinė, demografinė ir ekonominė padėtis. Privačios žemėvaldos atkūrimas turėjo įtakos ženkliam žemės dangos mozaikiškumo ir kraštovaizdžio įvairovės padidėjimui. Vyraujantys smulkūs ūkiai, paramos stoka bei bloga socialinė, demografinė ir ekonominė padėtis lėmė žemės ūkio intensyvumo sumažėjimą bei tokius būdingus žemėnaudos pokyčius kaip: pievų ir ganyklų ploto didėjimas, dirbamos žemės ploto sumažėjimas, žemės ūkio naudmenų apleidimas ir užaugimas arba užsodinimas mišku. Nuo 2003 m., įstojus į Europos Sąjungą, ES parama ir vykdoma politika tapo viena svarbiausių kaimiškojo kraštovaizdžio kaitą lemiančių jėgų, kurių poveikis visų pirma pasireiškia žemės ūkio intensyvėjimu ir apleistų naudmenų ploto mažėjimu. Atlikto tyrimo rezultatai taip pat atkreipia dėmesį į nepakankamą Lietuvoje atliekamo Corine Land Cover žemės dangos pokyčių įvertinimo tikslumą bei ekologiniu ir kraštotvarkos požiūriu aktualias problemas, glaudžiai susijusias su kraštovaizdžio kaita: vertingų atvirų buveinių (natūralių pievų ir ganyklų, atvirų pelkių) užaugimą mišku, vandens telkinių eutrofikaciją, buvusių kolektyvinių fermų, technikos kiemų bei melioracijos stočių pritaikymą ir sutvarkymą. Būtina pabrėžti, kad Dovinės upės baseino teritorijoje nustatytos kraštovaizdžio kaitos tendencijos yra būdingos visoms periferinėms šalies kaimo vietovėmsLandscape changes in the Dovinė river basin after the restoration of Independence are analysed. The main factors that caused landscape changes in the Dovinė river basin as well as in other rural areas of Lithuania in 1990–2003 were the restitution of private land property and the poor social, demographic and economic situation. Restitution of private land property and liquidation of collective farms (“kolkhozes”) increased land cover fragmentation and landscape diversity. The domination of small farms, lack of support and the poor social, demographic and economic situation determined deintensification of agriculture and such typical land use changes as expansion of grasslands, decrease of cultivated land as well as abandonment and afforestation of agricultural land. After 2003; the EU agri-environmental schemes have become the most significant driving forces. Afforestation of valuable agricultural habitats, euthropication of water bodies, transformation of former collective farms and technical infrastructure are significant environmental and landscape management problems closely related with landscape changesGeologijos ir geografijos institutasVytauto Didžiojo universitetasŠvietimo akademij

  Landscape planning and management in protected areas of Lithuania: achievements and problems

  No full text
  Geologijos ir geografijos institutasVilniaus pedagoginis universitetasVytauto Didžiojo universitetasŠvietimo akademij

  Forest cover change in Aukštadvaris regional park area over the 1893 to 2015 period

  No full text
  Straipsnyje nagrinėjama miškingumo kaita Aukštadvario regioninio parko (ARP) teri- torijoje 1893–2015 m. Naudojant GIS programinę įrangą ir įvairių laikotarpių kartogra- finius šaltinius (1:21 000–1:25 000 mastelio topografinius žemėlapius, Lietuvos Respu- blikos miškų kadastro skaitmeninius duomenis) buvo nustatyti miškų plotai Aukšta- dvario regioninio parko teritorijoje 1893, 1934, 1949, 1984, 2000 ir 2015 m., išnagrinėti jų pokyčiai, teritorinis pasiskirstymas, miškingumo kaitos priežastys ir veiksniai, nusta- tytos dabartinės tendencijos. Gauti rezultatai palyginti su Lietuvos miškingumo kaitos duomenimisForest coverage is important geographical factor for every country, so it is very impor- tant to regulate, control and supervise it. The purpose of this paper – to analyze forest changes in Aukštadvaris Regional Park in the period from 1893 to 2015. In order to reach the goal, certain tasks were accomplished. Firstly, with the use of GIS and cartographic sources of different periods (1:21 000 – 1:25 000 scale topographic maps of the Republic of Lithuania forest cadastral digital data) to identify forest areas of Aukštadvaris Regi- onal Park in 1893, 1934, 1949, 1984, 2000, 2015, changes were identified and their spatial distribution were examined. During the study maps were made to reflect the mentioned years, changes that had occurred during period between the years, all of this informa- tion were analyzed, evaluated and described. Second, causes and factors of forest chan- ges in Aukštadvaris Regional Park area were examined. It showed that the main reason for this was government policies, wars, lack of natural-growth control. Finally, the re- sults, information and trends were compared with the Lithuanian forest situation and trends. In this way, problems, regional park is facing, were highlighted – too many fast- growing forest coverage, because in Lithuania forest coverage were both increasing and decreasing over the period of time, and right now it stands at 33,4 %, but in the regional park of Aukštadvaris, during analysed period has only been rising and right now stands at 54,8 %. If the situation will not change and appropriate measures will not be taken, forest coverage can reach 60 %Vytauto Didžiojo universitetasŠvietimo akademij

  Lietuvos šlapynės ir jų vandensauginė reikšmė = Lithuanian wetlands and their water protective importance : monografija

  No full text
  Kt. aut.: Julius Taminskas, Zenonas Gulbinas, Rita Linkevičienė, Marijus PileckasBibliogr.: p. 210-222Gamtos tyrimų centrasVytauto Didžiojo universitetasŠvietimo akademijaŽemės ūkio akademij
  corecore