2 research outputs found

  Interventioner mot ångest och depression för vuxna med cancer : En litteraturstudie

  No full text
  Bakgrund: Cancer är en vanlig folksjukdom i Sverige som idag drabbar minst en av tre personer under deras livstid. Behandlingen medför många svåra biverkningar som ibland kan upplevas värre än sjukdomen, vilket påverkar individens psykiska, existentiella samt sociala välbefinnande. Interventioner för att motverka ångest och depression i samband med cancersjukdomen har testats inom detta område.    Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka interventioner som testats för att lindra ångest och/eller depression, vilka diagnosgrupper som studier har genomförts på samt vilken effekt de olika interventionerna gav.   Metod: Studien var en kvantitativ litteraturstudie där data insamlades via databasen Pubmed. Till studien användes totalt 11 artiklar med hög eller medelhög kvalitet som ansågs uppfylla kriterierna för att inkluderas i denna studie.    Resultat: I analysen framkom fem olika interventionstyper: fysisk aktivitet, musikterapi, information & undervisning, psykologiska metoder och kroppsterapi. Diagnosgrupperna var patienter med bröstcancer, Hodgkins lymfom, lungcancer, leukemi, ändtarmscancer, gynekologisk cancer, prostatacancer, hjärntumör och hudcancer. Flera av interventionerna gav god effekt på ångest/depression, däribland kognitiv beteendeterapi, yoga, livemusik, ljusterapi, ett psykologiskt interventionsprogram samt zonterapi.   Slutsats: Många vuxna patienter med en cancerdiagnos kan vara i stor risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Sjuksköterskan kan medverka i interventioner för att systematiskt lindra och förebygga psykisk ohälsa hos individen i förhållande till sjukdomen. Det finns goda interventioner som kan hjälpa patienten, med hänsyn till ålder och förmåga och bör kunna användas inom vården som praxis för att lindra ångest och/eller depression hos patienter med en cancerdiagnos. Mer forskning behövs inom området.

  Interventioner mot ångest och depression för vuxna med cancer : En litteraturstudie

  No full text
  Bakgrund: Cancer är en vanlig folksjukdom i Sverige som idag drabbar minst en av tre personer under deras livstid. Behandlingen medför många svåra biverkningar som ibland kan upplevas värre än sjukdomen, vilket påverkar individens psykiska, existentiella samt sociala välbefinnande. Interventioner för att motverka ångest och depression i samband med cancersjukdomen har testats inom detta område.    Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka interventioner som testats för att lindra ångest och/eller depression, vilka diagnosgrupper som studier har genomförts på samt vilken effekt de olika interventionerna gav.   Metod: Studien var en kvantitativ litteraturstudie där data insamlades via databasen Pubmed. Till studien användes totalt 11 artiklar med hög eller medelhög kvalitet som ansågs uppfylla kriterierna för att inkluderas i denna studie.    Resultat: I analysen framkom fem olika interventionstyper: fysisk aktivitet, musikterapi, information & undervisning, psykologiska metoder och kroppsterapi. Diagnosgrupperna var patienter med bröstcancer, Hodgkins lymfom, lungcancer, leukemi, ändtarmscancer, gynekologisk cancer, prostatacancer, hjärntumör och hudcancer. Flera av interventionerna gav god effekt på ångest/depression, däribland kognitiv beteendeterapi, yoga, livemusik, ljusterapi, ett psykologiskt interventionsprogram samt zonterapi.   Slutsats: Många vuxna patienter med en cancerdiagnos kan vara i stor risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Sjuksköterskan kan medverka i interventioner för att systematiskt lindra och förebygga psykisk ohälsa hos individen i förhållande till sjukdomen. Det finns goda interventioner som kan hjälpa patienten, med hänsyn till ålder och förmåga och bör kunna användas inom vården som praxis för att lindra ångest och/eller depression hos patienter med en cancerdiagnos. Mer forskning behövs inom området.
  corecore