166 research outputs found

  Analyse streekplan FryslĂąn 2007 : zelfsturing en Profit Noordelijke Friese Wouden

  Get PDF
  Deze notitie is het verslag van een quick-scan van het Streekplan FryslĂąn (2007), bezien vanuit ruimte voor zelfsturing en regionale ontwikkeling

  Process monitoring IAN Agroparks in India : Transforum report 2009

  Get PDF
  This is the first report of the TransForum project Process monitoring agroparks international, which focuses on India and specific on the development of the IFFCO Kisan SEZ Nellore in the south of India. It contains an overview of process design and the content of the proposition of IAN agroparks in India for 2009

  An improved discharge technique for excimer lasers

  Get PDF
  The further development of discharge excimer lasers depends upon a better degree of control over the discharge stability. A problem is the large difference between the breakdown and steady-state voltage which requires a time dependent impedance of the power circuit. Further the large attachment rates of halogens like HCl, causing electric field disturbances require a short rise time of the applied current pulse. A large effort has been expended towards this goal by researchers since the early development of discharge excimer lasers

  Monitoring functionele agrobiodiversiteit : achtergronddocument bij 'Kwalitatieve monitorsysteeminnovaties verduurzaming landbouw'

  Get PDF
  Dit onderzoek richt zich op de percepties over de ontwikkeling van de systeeminnovatie ’Functionele agrobiodiversiteit’ als Ă©Ă©n van de graadmeters voor de verduurzaming van de landbouw. Hiertoe zijn interviews gehouden met respondenten uit de primaire sector, beleid, onderzoek, maatschappelijke organisaties en de retail. Uit de interviews komt naar voren dat de ontwikkeling van functionele agrobiodiversiteit zich nog steeds in een experimenteel stadium bevindt. Het opvullen van kennislacunes en de financiering van functionele agrobiodiversiteit als ecosysteemdienst worden als de twee belangrijkste uitdagingen gezien van de komende tijd

  Zelfsturing en zelfregulering in de Noordelijke Friese Wouden : condities en ontwerpprincipes

  Get PDF
  In deze notitie wordt ingegaan op hoe zelfsturing en zelfregulering te bezien zijn als vormen van sturing, hoe in de bestuurskundige en juridische literatuur over voor- en nadelen gedacht wordt en wordt behandeld onder welke condities zelfsturing wel of niet kan functioneren en welke algemene principes er zijn om tot zelfsturing te komen. Deze informatie wordt gekoppeld aan wat er anno 2008 aan zelfsturingsarrangementen bestaat in het gebied Noordelijke Friese Wouden. Doel hiervan is om vanuit de bestuurskundige en juridische literatuur het denken over nieuwe sturingsarrangementen in de Noordelijke Friese Wouden te ondersteunen

  Zelfsturing en Profit Noordelijke Friese Wouden:analyse van zelfsturing in het gebied

  Get PDF
  In deze verkenning van de potenties voor zelfsturing in de Noordelijke Friese Wouden staan de volgende vragen centraal: Het gebied heeft al een lange geschiedenis wat zelfsturing betreft. Hoe zijn deze zelfsturing arrangementen tot stand gekomen en hoe worden ze door de betrokkenen beleefd. Wat betekent dit voor een vervolgtraject? Welke ambities staan betrokkenen voor ogen in hun streven naar verdergaande vormen van zelfsturing? Welke kansen zijn er voor de realisatie van deze zelfsturing ambities en welke hobbels moeten er genomen worden? Welke trajecten lijken kansrijk en hoe zien de contouren van een traject eruit om deze te realiseren

  Zelfsturing & Profit in de Noordelijke Friese Wouden : projectbeschrijving en overzicht van publicaties

  Get PDF
  De agrarische sector binnen het Nationaal Landschap De Noordelijke Friese Wouden bevindt zich in een transitieproces. De agrarische sector speelt in toenemende mate een leidende rol in het verbeteren van de milieukwaliteit en de natuur- en landschapswaarden in de Noordelijke Friese Wouden. Belangrijke aanjager van dit proces was en is de Vereniging Noardlike Fryske WĂąlden, de koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in het gebied. De aanwijzing van het gebied tot Nationaal Landschap bevestigt de prominente rol van de agrarische sector in dit proces. In de voorbereiding van dit project tekende zich de behoefte af bij de betrokken overheden en de Vereniging NFW om de tot dan toe overheersende agrarische invalshoek te verbreden

  Waterberging in stedelijke randzones; succes- en faalfactoren voor het in de praktijk realiseren van het planningsconcept "Blauwe contouren"

  Get PDF
  Onderwerp van het rapport zijn succes- en faalfactoren bij het proces en organisatie van het in de praktijk brengen van het planningsconcept ‘Blauwe Contouren’. Dit zijn stedelijke randzones waar ruimte voor water gerealiseerd wordt in combinatie met andere functies (zoals wonen, werken, natuur, recreatie). In deze studie is bestudeerd welke factoren op verschillende momenten in de beleidscyclus bijdragen aan slagen of falen van het implementeren van het planningsconcept. Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd naar het slagen en falen van Strategisch Groenprojecten, Rijksbufferzones en Groen In en Om de Stad (GIOS). Daarnaast zijn twee ten uitvoer gebrachte projecten (Woolderbinnenbeek en Bossche Broek) onderzocht. Hiervoor zijn gesprekken gehouden met sleutelpersonen. Het resultaat van de studie is een tabel met succesfactoren. Dit is bedoeld als leidraad voor andere projecten om ruimte voor water te realiseren in overgangsgebieden van stad naar land, maar ook als startpunt voor nadere kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op dit vla

  Breaking boundaries for biodiversity : expanding the policy agenda to halt biodiversity loss

  Get PDF
  Our assessment from the perspective of the Netherlands, a country in the temperate zone, showed a slightly positive picture, in line with the overall results for this zone. The loss of biodiversity in the Netherlands has been slowed down, but the European target – halting the loss of biodiversity – could not be met. The picture in the Netherlands is less positive if the average low quality of the remaining Dutch biodiversity is taken into account. If the impacts on biodiversity abroad of imports into the Netherlands are also included, we conclude that the Netherlands is not succeeding in slowing down the loss of biodiversity

  Water in stadsranden; een internationale zoektocht naar leerervaringen voor het implementeren van blauwe contouren

  Get PDF
  In de studie `Blauwe Contouren¿, in het kader van het onderzoeksprogramma `Meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland¿ is het planningsconcept blauwe contouren uitgewerkt. Een blauwe contour is een onderdeel van het landelijk gebied dat direct grenst aan een stad en, naast voor waterberging voor het stedelijk gebied, tevens gebruikt wordt voor andere functies (wonen, werken, recreatie, natuur, duurzame energie). Doelen van het waterbeleid en de ruimtelijke ordening worden gecombineerd in stadsranden. In de studie `Water in stadsranden¿ is, voornamelijk via een zoektocht op internet, onderzocht wat er met betrekking tot het denken over en de implementatie van blauwe contouren geleerd kan worden van ontwikkelingen in het buitenland. Hiervoor zijn de volgende landen geselecteerd: Verenigde Staten, Canada, Australië, Groot-Brittannië en Japan. Hoewel het voor een poldersysteem ontwikkelde concept niet precies teruggevonden is, zijn er wel veel voorbeelden gevonden van waterberging en waterzuivering in moerassen rond het stedelijk gebied. De beschreven voorbeelden van beleidscontext en concrete voorbeelden van waterrijke stadsranden dienen ter ondersteuning van het realiseren van blauwe contouren in Nederland
  • 

  corecore