5 research outputs found

  Utilization Rate of Outsourcing in Selected Municipalities

  Get PDF
  Cílem bakalářské práce je míra využití outsourcingu v obcích Olomouckého kraje. Zvolený problém jsem vyřešila pomocí metodiky dotazníkového šetření a analýzy získaných dat. Podařilo se získat dostatečné množství vzorků a tím potvrdit, že obce outsourcing využívají. Hlavním přínosem této práce je zjištění, že obce outsourcing využívají ve velké míře. Většina obcí, které odpověděly na dotazník, své činnosti zajišťují externím dodavatelem. Z práce je taky zřejmé, že nejčastější outsourcované činnosti jsou informačních technologie, komunální odpad a právní služby. Obce k zavedení outsourcingu vedou různé důvody, nejčastějším důvodem je přístup k technologiím a lidským zdrojům externím dodavatele. U každého smluvního vztahu mohou vzniknout rizika. Dalším zjištěním je, že nejčastějším rizikem je kvalita poskytované služby a kvalifikace pracovníků dodavatelské firmy.The aim of this thesis is ulitization rate of outsourcing in the selected municipalities of the Olomouc region. The chosen problem I solved using the methodology of the questionnaire survey and the analysis of the obtained data. It was managed to get a sufficient number of samples and thus to confirm that the municipalities use outsourcing. The main contribution of this thesis is findig out that the level of outsourcing use in selected municipalities is very often. The major part of municipalities, which took part in questionnaire survey, make use of external suppliers for their activities. According to questionnaire survey results the most common outsourced activities are information technology, municipal waste and legal services. The municipalities use outsourcing because of a variety of reasons, the most common reason is access to the technology and human resources of external contractor. For each contractual relationship risks can arise. Another finding is that the most common risk is the quality of the provided services and the qualifications of the contractor's staff.153 - Katedra veřejné ekonomikyvýborn

  Significant plasma metabolites (mean ± SE) identified by t-test at 50 and 120 min after duodenal bolus infusions of glucose (DIG) as compared to saline (SAL) in dairy cows.

  No full text
  <p>Significant plasma metabolites (mean ± SE) identified by t-test at 50 and 120 min after duodenal bolus infusions of glucose (DIG) as compared to saline (SAL) in dairy cows.</p

  Plasma concentrations of Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tau, and Thr in response to single-dose duodenal infusions of glucose (DIG), leucine (DIL), or saline (SAL) in dairy cows.

  No full text
  <p>Plasma concentrations of Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tau, and Thr in response to single-dose duodenal infusions of glucose (DIG), leucine (DIL), or saline (SAL) in dairy cows.</p
  corecore