1 research outputs found

    Hab-qoraalka Sheekada gaaban

    No full text
    Buuggani wuxuu ka hadlayaa habka loo qoro sheeko gaaban. Wuxuuna tusaale ahhan u soo bandhgayaa sheeko gaaban.Il volume spiega come si scrive un racconto breve e ne riporta uno come esempio.The book explains how a short story should be written and shows a text by way of example.Dokumentigan waxaa dadka u soo bandhigay "The Digital Somali Library", ee jaamacadda "Indiana University".Documento messo a disposizione dalla Digital Somali Library, Indiana University.Document provided by the Indiana University's Digital Somali Library.Link: http://www.indiana.edu/~libsalc/african/Digital_Somali_Library/history.htm
    corecore