5,006 research outputs found

  Cow, farm, and herd management factors in the dry period associated with raised somatic cell counts in early lactation

  Get PDF
  This study investigated cow characteristics, farm facilities, and herd management strategies during the dry period to examine their joint influence on somatic cell counts (SCC) in early lactation. Data from 52 commercial dairy farms throughout England and Wales were collected over a 2-yr period. For the purpose of analysis, cows were separated into those housed for the dry period (6,419 cow-dry periods) and those at pasture (7,425 cow-dry periods). Bayesian multilevel models were specified with 2 response variables: ln SCC (continuous) and SCC >199,000 cells/mL (binary), both within 30 d of calving. Cow factors associated with an increased SCC after calving were parity, an SCC >199,000 cells/mL in the 60 d before drying off, increasing milk yield 0 to 30 d before drying off, and reduced DIM after calving at the time of SCC estimation. Herd management factors associated with an increased SCC after calving included procedures at drying off, aspects of bedding management, stocking density, and method of pasture grazing. Posterior predictions were used for model assessment, and these indicated that model fit was generally good. The research demonstrated that specific dry-period management strategies have an important influence on SCC in early lactation

  Yukari dicle arkeolojik arastirma projesi (UTARP): kenan tepenin kulturel tarihinin on sentezi

  Get PDF
  Journal ArticleBu raporun amaci Guneydogu Tiirkiye'de, Ilisu Baraji bolgesinde onemli bir arkeolqjik yerle┬žme olan Kenan Tepe'nin kiiltiir tarihi hakkindaki bugiinkii bilgimizi ozetlemektir (┬žekil 1). Bu sentezin biiyiik boliimii Yukan Dicle Arkeolojik Ara┬žtirma Projesi (UTARP) iiyelerinin 2001 yazinda yiiriittiikleri ara┬žtirmaya dayanir, ancak 2000 kazi sezonunda kazilmis, olan veriler de kullanilmi┬žtir. Raporda, verilerin detayli tarifleri yer almaz. Bu bilgiler icin okuyuculanmizi diger UTARP raporlanna yonlendirmekteyiz (Parker et al. 2002a, 2002b, 2003a, 2003b). 2001 yazindaki ara┬žtirma 21 Haziran - 24 Agustos tarihleri arasinda yapildi. UTARP iiyeleri yerle┬žmenin yedi ayn bolgesinde operasyonlar yonettiler (┬žekil 2). A alaninda, gecen yil ba┬žlattigimiz 2 x 25 m'lik basamak acmada (acma A 2) kazilara devam ettik; bu arada Utah Universitesi'nden bir grup antropolog 2 x 10 m'lik bir seri acma a┬žarak Kenan Tepe'nin gee donem mezarligini (A 3 - A 7) ara┬žtirdilar. Biz B alaninda (B 4) 10 x 10 m'lik yeni bir acma actik. C alaninda iki tane yeni 10 x 10 m'lik a┬žma acjtik (C 3 ve C 4) ve gecen yil kazdigimiz 5 x 5 m'lik iki a┬žmada (C 1 ve C 2) kazilara devam ettik. D alaninda gegen yil ba┬žlatilan iki acma 5 x 10 m'ye geni┬žletildi (D 4 ve D 5).

  Yukari dicle arkeolojik arastirma ppojesi (UTARP) kenan tepe 2000 yiki calismalari raporu

  Get PDF
  Journal ArticleBu rapor, Giineydogu Anadolu'da Diyarbakir ili iginde yer alan Kenan Tepe'nin ilk kazi mevsimi olan 2000 yih gali┬žmalan hakkinda kisaca bilgi verme amacini ta┬žimaktadir. ilk kazi mevsiminin amaci yerle┬žmenin kronolojisini, Kenan Tepe'de bulunan degi┬žik donemlere ait yerle┬žmelerin niteligi ve dogasini belirlemekti. Amacimizi, sorunlan ortaya koyarak ve olu┬žturdugumuz varsayimlari sinayarak bu dogrultuda be┬ž ile yedi yil siirmesi planlanan kazinin stratejisini saptamak olarak agiklayabiliriz. Kenan Tepe, Bismil ilgesinin yakla┬žik 15 km dogusunda, Diyarbakir-Batman karayolunun hemen yakimnda, Dicle Nehri'ne dogru, Yukan Dicle Havzasi'mn geni┬ž vadisine bakan kiregtasi kayaliklann uzerinde yer almaktadir (┬žekil 1). Kenan Tepe'deki gah┬žmalar Temmuz 2000 yilinin ortalannda ba┬žlayip Agustos sonunda sona ermi┬žtir. Bu yilki gali┬žmalarda 2 x 25 m boyutlannda basamakli bir agma ile ba┬žlayarak 5 x 5 m'lik on tane agma agtik, iig tane derin sondaj kazdik ve yerle┬žmede alti alanda iki kesit temizledik (A-F alanlan, ┬žekil 2)

  Yukar─▒ Dicle Arkeolojik Ara┼čt─▒rma Projesi (UTARP) boztepe vuzey arastirmasi ve kazilari, talavas, tepe yontemli yuzey arastirmasi, 1999 on rapor

  Get PDF
  Journal ArticleBoztepe sit alani, Giineydogu Anadolu'da, Diyarbakir ili, Bismil ilce merkezinin 8 km dogusunda yeralir (┬žekil 1 ve 2). Bugiinkii haliyle Boztepe kiicuk ve goreceli olarak aleak bir hoyiiktiir. Bazi yerlerde kiiltiir tabakalan 4 m derinlige ula┬žmasina kar┬žin, hoyiigiin on goriinumiinii cevredeki tepelerden ve kivnmli araziden ayirmak 90k gucttir. Boztepe'de arkeolojik ara┬žtirmalar 1999 yih Temmuz ayi ba┬žinda, hoyiigiin iki farkh boliimiinde, dort adet 5x5 m'lik acma ile ba┬žlami┬žtir\ Sezon sonu itiban ile bu sayi onbir acmaya ve iki sondaja yiikselmi┬žtir (┬žekil 3). Aym zamanda, Boztepe'de ve hemen yakininda bulunan Talava┬ž Tepe'de geni┬ž caph yiizey ara┬žtirmasi yapilmi┬žtir (Bkz. ┬žekil 2 ve a┬žagisi). Burada, bu calis,malann sonuclannin bir on raporu sunulmaktadir

  The upper Tigris archaeological research project: a final report from the 1999 field season

  Get PDF
  pre-printDuring the summer of 1999 members of the Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP) conducted archaeological excavations and surveys at two sites in the upper Tigris river region of southeastern Turkey. This article presents the results of that research. At the site of Boztepe excavations yielded four Halaf period burials, all of which contained grave goods, and an Iron Age house dated by C14 to the Assyrian Imperial period. Intensive surveys at Talava^ Tepe and Boztepe have refined the chronology and size of both sites. Although the exposures of the Halaf period are very small, these data add important insights into Halaf mortuary practices, while evidence from both Boztepe and Talava? Tepe supplements our understanding of the upper Tigris river region during the Iron Age
  • ÔÇŽ
  corecore