1 research outputs found

    Familieterapeut i barnevernet – en balansekunst. Familieterapeuters opplevelser av sin rolle og familieterapeutisk tenkning i arbeide med ungdom og foreldre i barneverntjenesten

    Get PDF
    Studiens formål har vært å få innblikk i familieterapeutens opplevelser og forståelser av sitt virke innen barnevernskonteksten. Studiens problemstilling retter fokuset på ungdom og foreldres konfliktfulle relasjoner, hvordan familieterapeutene forstår, og på hvilken måte familieterapeutisk og system –tenkningen, kan ha betydning for arbeidet. Hovedtema for studien kommer frem som et resultat av undersøkelsen. Familieterapeut i barnevernet – en balansekunst. Tema som fremkommer i studien, omhandler opplevelser av ulike balanseganger. Å balansere mellom ulike forståelser, mellom roller og posisjoner. Det handler om balanseganger mellom ungdommen og foreldrene, seg selv, og en systemisk forståelse i en normativ kontekst. Funnene viser at forståelse av ungdom og foreldre – konflikter, omhandler relasjonelle aspekter. Tilknytning, tillit og trygghet vektlegges. Betydningen av foreldrerollen i ungdomstid, og ungdommens behov for å bli sett og forstått, understrekes. Det ses paralleller mellom hvilke forståelser informantene formidler som viktig i foreldrerollen i ungdomstid, og hva de formidler som viktige terapeutferdigheter. Videre viser funnene til betydningen av terapeutens kompetanse, engasjement og deres særegne egenskaper. Evner til fleksibilitet på ulike nivå, terapeutens verdier og holdning vektlegges
    corecore