11 research outputs found

  Complete (Humoral and Cellular) Response to Vaccination against COVID-19 in a Group of Healthcare Workers-Assessment of Factors Affecting Immunogenicity

  No full text
  Vaccination is the best way to limit the extent of the COVID pandemic. Knowledge of the duration of the immune response will allow the planning of a vaccination protocol. This study aims to validate the complete (humoral and cellular) immune responses over time in large population groups following the full vaccination of healthcare professionals in real-life conditions and to assess the relationship between antibody levels and T-cell activity in relation to the characteristics of the study group. The samples for the study were obtained from volunteers (staff of two hospitals) on three occasions: before vaccination, T0, then 4–9 weeks after full vaccination (two doses BNT162b2), T1, and 7–9 months after vaccination, T2. The humoral response was investigated by the titre of anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies to S1 protein. Assays were performed three times at intervals. The cellular response was assessed in a subgroup of 189 subjects by QuanT-Cell SARS-CoV-2 (IGRA). The assay was performed once. A group of 344 subjects fully vaccinated with the BNT162b2 vaccine were included in the study. The humoral response was observed in 100% of subjects at both 4–7 weeks and 7–9 months, but antibody titres fell by almost 90% in this interval. The cellular response was observed in 94% (177/189) of subjects 7–9 months after the second dose of vaccine. In subjects with a negative cellular response, eight out of 12 smoked. A factor associated with greater immunogenicity of vaccination was past SARS-CoV-2 infection. The administration of full BNT162b2 vaccination (two doses) induces humoral and cellular responses detectable even more than six months after vaccination. Smoking may be a factor associated with impaired cellular response to vaccination

  Challenging the border doxa: selected examples of border <i>Artivism</i>

  No full text
  Odwołując się do tezy D. Roberta DeChaine’a zawartej w „Border Rhetorics: Citizenship and Identity on the US-Mexico Border”, w której autor postuluje zwrócenie uwagi na retoryczne funkcje granic artykuł analizuje polemikę z doksą granicy. W artykule omówione są wybrane przykłady artystycznego aktywizmu (artivism) z pogranicza meksykańsko-amerykańskiego oraz w obrębie Morza Śródziemnego od 2000 roku. Retoryczne znaczenie granicy, związane z wartościami, przekonaniami i postawami rozumiane jest jako doksa pogranicza, wpływająca na społeczne postrzeganie granic i migrantów. Omawiane w artykule prace artystów kwestionują związane z granicami narracje i podważają zasadność granic ze względu na ich szkodliwe skutki: tworzenie podziałów między ludźmi, społecznościami i środowiskiem naturalnym.Referring to D. Robert DeChaine’s argument in Border Rhetorics: Citizenship and Identity on the US-Mexico Border in which the author puts forward the need to analyze rhetorical functions of the border, the article examines the examples of challenging of the border doxa. Thereby the article discusses selected examples of border artivism taking place at the U.S.-Mexico border and the Mediterranean since the 2000s. The rhetorical meaning of the border related to values, beliefs and attitudes is understood as a border doxa that influences the social perception of borders and migrants. The works of the artists discussed in the article challenge border related narratives and question the legitimacy of borders, due to the detrimental effects they have, creating divisions between people, communities and the environment

  Spring 2021

  No full text

  Immigration and the Expanding U.S. Southern Border: Casa en tierra ajena (2016)

  Get PDF
  The question of the U.S.-Mexico border has been discussed extensively by various media in different contexts, particularly within the last few years and the focus of those publications has ranged from legislative issues, through militarization of the border and the resulting criminalization of migrants to the growing number of deportations and conditions in detention centers. Those exemplary cases of border stories related recently in the media signal the shift in immigration patterns from Central America and consequences of those changes for the whole region. They also demonstrate the trajectory of transformations at the U.S.-Mexico border, including the change of the concept of the border from la línea separating two nation-states into an ever-expanding zone that exceeds political lines and turns Mexico into the great south border. These issues are discussed in the documentary Casa en tierra ajena or Home in a Foreign Land (2016) directed by Ivannia Villalobos-Vindas and the purpose of the article is to examine how Villalobos-Vindas addresses the complexity of the process of forced migration from Central America and to analyze how the documentary illustrates the appearance of the expanding border or the transformation of the U.S.-Mexico political line into the great south border

  Borderlands Tales: Representations of the U.S.-Mexico Border in The Bridge (2013-2014)

  Get PDF
  Even though border scholars have for a long time reached a consensus regarding arbitrariness of borders as artificial human constructs, it seems that in the second decade of the twenty-first century “political borders separating peoples remain pervasive and problematic” (Ganster 2016, xv). Globalization and people’s flows at the beginning of the twenty-first century both opened some borders to international trade or services and at the same time turned other borders into almost completely impenetrable territories with its status reinforced by legislation and militarization, with the U.S.-Mexican border as the best example of the play between those antagonistic forces pulling together and pushing apart at the same time people and spaces on both sides of the border. As such the U.S.-Mexico border “provides a paradigmatic case of global border development” (2016, xvi) and hence the purpose of this paper is to analyze how the transformations of the concept of the border that took place at the turn of the 20th and 21st centuries are reflected in American popular media on the basis of the TV series, The Bridge (2013-2014). In addition, the article will also examine the way the region is presented in the series, thus creating specific borderlands tales and contributing to the scholarship on the border

  Пересечение границ традиции: "Our Lady" (1999) i "Our Lady of Controversy II" (2008) Almy López

  No full text
  Der Band enthält die Abstracts ausschließlich in englischer Sprache.The focus of my paper is Alma López who draws from indigenous traditions and archetypes in order to rewrite them from a feminist perspective and provide Latinas with alternative paradigms for the construction of the 21st century identities. The main goal of the article is to analyze how López takes advantage of the polyvalence of the Virgin of Guadalupe, as part of traditional Mexican iconography, and reinterprets the traditional archetype from a queer and feminist perspective (Calvo, 2004: 202).Le numéro contient uniquement les résumés en anglais.Том не содержит аннотаций на английском языке

  Reprezentacje granicy w Reyny Grande The Distance Between Us: A Memoir

  No full text
  Granica wraz z różnymi jej rolami oraz interpretacjami zawsze odgrywała znaczącą rolę w dyskursie latynoskim i autorek pochodzenia meksykańskiego w Stanach Zjednoczonych. Zmiany definicji paradygmatów przestrzennych, które pojawiały się od połowy wieku XX, zaowocowały różnorodnymi przedstawieniami granicy w literaturze, która zaczęła odzwierciedlać wielorakie role, jakie ta granica odgrywała. Jednym z rezultatów tychże zmian było przeniesienie uwagi w dyskursie przestrzennym z położenia/lokalizacji na mobilność, „z ziemi/terytorium na drogi/trasy” (Kaup 200). Ta zmiana z kolei doprowadziła do powstania alternatywnych koncepcji przestrzennych oraz przedefiniowania lokalizacji geograficznych, przyczyniając się między innymi do pojawienia się pojęcia przestrzeni istniejących pomiędzy innymi przestrzeniami (z ang. in-between spaces) oraz do zmiany w przedstawianiu granicy – od linii demarkacyjnej do strefy kontaktu. Biorąc pod uwagę współzależność między przestrzenią a konstruowaniem tożsamości, nowe pojęcia granicy miały wpływ na tożsamość Chicana. Współczesna literatura Chicana (autorek pochodzenia meksykańskiego w Stanach Zjednoczonych) często przedstawia drogi i trasy zamiast domów i mieszkań (Kaup 228) oraz zajmuje się kwestią budowania tożsamości w przestrzeniach pomiędzy innymi przestrzeniami (in-between spaces). Autorki meksykańskiego pochodzenia nierzadko analizują doświadczenia bohaterek/ów-nomadów podróżujących zarówno po Stanach Zjednoczonych i Meksyku, jak i pomiędzy tymi państwami, pokazując różnorakie przyczyny tych wypraw, oraz różne doświadczenia i rezultaty tych podróży. Celem tego artykułu jest analiza przedstawienia zmieniającego się pojęcia granicy w książce Reyny Grande, The Distance Between Us: A Memoir. Ponadto artykuł analizuje, w jaki sposób przekraczanie granic opisane przez autorkę przyczyniło się do poczucia wyobcowania odczuwanego przez główną bohaterkę i jej rodzinę, co z kolei wywołało u niej uczucie jednoczesnej przynależności do jakiegoś miejsca i braku takiego miejsca wraz z rosnącym odczuciem bycia „Innym”, które jest charakterystyczne dla procesu powstawania tożsamości ponadnarodowej.The border with its multiple roles and interpretations has always played an important role in Chicana and Latina discourse in the U.S. Redefinitions and redesigns of spatial paradigms that took place in the second half of the 20th century resulted in proliferation of border imagery in literature that presented complex roles of the border. The aforementioned transformations were reflected in the shift of focus in Chicana discourse on the spatial, from location to mobility, “from land to roads” (Kaup 200). This shift in turn, led to alterative constructions of space and remappings of geographic locations that included creation of in-between spaces and rewriting of the border from a demarcation line into a contact zone. Due to the interdependence between space and identity formation, the new concepts of the border predetermine a different approach towards Latina identity formation. Contemporary Chicana literature often focuses on roads rather than dwellings (Kaup 228) and discusses the issue of identity formation construed in in-between spaces. Chicana authors often examine the experience of nomadic subjects traveling both within the U.S. and/or Mexico or crossing the border, presenting multiple reasons behind such travels, as well as different experiences and outcomes resulting from these journeys. The purpose of this article is to analyze how the redefinitions of the border are reflected in Reyna Grande’s The Distance Between Us: A Memoir and how border crossings presented by the author contribute to the displacement of the main character and her family, triggering the notion of simultaneously belonging and unbelonging, or becoming “Othered,” which results in the construction of transnational identities

  Ana Ma Manzanas and Jesús Benito, Cities, Borders, and Spaces in Intercultural American Literature and Film.Ana Ma Manzanas and Jesús Benito, Occupying Space in American Literature and Culture: Static Heroes, Social Movements and Empowerment.

  Get PDF
  As the titles of the two books suggest, Cities, Borders, and Spaces in Intrercultural American Literature and Film and Occupying Space in American Literature and Culture: Static Heroes, Social Movements and Empowerment analyze the trajectories of the spatial turn taking place from mid-20th century onwards which has resulted in the appearance of new ways of assessing spatiality as well as new definitions of spatial concepts. Even though the two volumes are not a continuation per se, both books..

  Viviana Díaz Balsera and Rachel A. May, eds. La Florida: Five Hundred Years of Hispanic Presence.

  Get PDF
  As the title suggests, La Florida: Five Hundred Years of Hispanic Presence is an insightful study of transatlantic connections and exchanges between Spain, Africa and the Americas from the 16th until the 21st century. The book, the offshoot a 2012 conference, “Florida at the Crossroads: Five Hundred Years of Encounters, Conflicts, and Exchanges,” focuses on different aspects of Spanish influences in Florida in the past as well as on “Spain’s presence . . . felt into the modern, or ‘American,’..
  corecore