15,327 research outputs found

  Publicity for Lawyers

  Get PDF
  Antalet förstainsatsaktörer i Sverige idag utanför de traditionella (räddningstjänst, polis och ambulans) är få, och lite forskning har förts på området. Det finns dock exempel där räddningstjänsten har anlitat väktarbolag eller utrustat hemtjänstpersonal med pulversläckare. Flertalet av dessa samarbeten är relativt nystartade och få utvärderingar har gjorts som visar de faktiska effekterna av dem. Syftet med denna rapport är att beskriva och kartlägga samhällekonomiska nyttor och kostnader av icke-traditionella förstainsatsaktörer som samarbetar med räddningstjänsten. Studien har genomförts genom fallstudier av två samarbeten; Söderköping räddningstjänst som har ett avtal med LA Jour & Säkerhet AB samt Södertörns brandförsvarsförbund (SBBF) som samarbetar med väktarbolag i Södertälje och Botkyrka. Sju semistrukturerade intervjuer har genomförts med representanter från väktarbolag, räddningstjänst och kommun. Den metod som används vid analysen är nationalekonomisk kostnadsnyttoanalys. De nyttor som har identifierats är att väktarna sparar tid, bidrar med lägesrapporter, stöttar insatserna genom att vara behjälpliga på plats, upptäcker incidenter eller bränder vid rondering. De har god lokalkännedom och kan hjälpa till att låsa upp brandbommar och dörrar, vilket indirekt sparar tid åt räddningstjänsten. Samarbetet bidrar också till att de arbetar preventivt; de pratar med ungdomar och andra grupper i samhället och skapar relationer som på sikt har möjlighet att gagna säkerheten och tryggheten i kommunen. Kostnaderna för att utbilda och utrusta väktarna är idag låga. Däremot har det framkommit att väktarna gärna skulle vilja ha mer utbildning så att de kan rycka ut vid fler typer av larm. Det har även framkommit att bättre kommunikationskanaler skulle kunna bidra till ökade möjligheter att åka på fler larm och att vara bättre förberedda på vad de kan bidra med vid olika typer av larm. Den kvantitativa analysen utförs för samarbetet i Söderköping och visar att detta har en hög utdelning. Varje investerad krona i Söderköping har gett en avkastning på åtta kronor, när värdet av den minskade insatstid som väktarna bidrar med beräknas. Nyttan är dock undervärderad då många nyttor (beskrivna ovan) inte kan värdesättas monetärt. Det som har begränsat den kvantitativa analysen är det faktum att väktarnas rapportering i Botkyrka och Södertälje inte särskiljer räddningstjänstsuppdrag från övriga uppdrag. Detta hade möjliggjort en kvantitativ analys även för samarbetet med Södertörn, vilket hade kunnat bidra till att resultaten blivit applicerbara på fler kommuner. Emellertid finns inget som indikerar att andra kommuner inte kommer att erfara samma effekter eller kostnader som de undersökta samarbetena har lett till. Däremot bör kommuner analysera behov och förutsättningar i sin kommun för samarbeten av det här slaget innan de inför dem med tanke på att det uppstår kostnader, om än låga

  Publicity for Lawyers

  Get PDF

  The Open Door Laws: An Appraisal of Open Meeting Legislation in Indiana

  Get PDF

  The Black Towns

  Get PDF
  Norman L. Crockett (1934‚Äď2015) was professor emeritus of history at the University of Oklahoma, where he taught from 1969 until his retirement in 1998. He wrote, co-edited, and coauthored several books, including The Power Elite in America and The Woolen Industry of the Midwest.This Kansas Open Books title is funded by a grant from the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program.From Appomattox to World War I, Black Americans continued their quest for a secure position in the American system. The problem was how to be both black and American‚ÄĒhow to find acceptance, or even toleration, in a society in which the boundaries of normative behavior, the values, and the very definition of what it meant to be an American were determined and enforced by whites. A few black leaders proposed self-segregation inside the United States within the protective confines of an all-Black community as one possible solution. The Black-town idea reached its peak in the fifty years after the Civil War; at least sixty Black communities were settled between 1865 and 1915. Norman L. Crockett has focused on the formation, growth and failure of five such communities. The towns and the date of their settlement are: Nicodemus, Kansas (1879), established at the time of the Black exodus from the South; Mound Bayou, Mississippi (1897), perhaps the most prominent Black town because of its close ties to Booker T. Washington and Tuskegee Institute: Langston, Oklahoma (1891), visualized by one of its promoters as the nucleus for the creation of an all-Black state in the West; and Clearview (1903) and Boley (1904), in Oklahoma, twin communities in the Creek Nation which offer the opportunity observe certain aspects of Indian-Black relations in this area. The role of Blacks in town promotion and settlement has long been a neglected area in western and urban history, Crockett looks at patterns of settlement and leadership, government, politics, economics, and the problems of isolation versus interaction with the white communities. He also describes family life, social life, and class structure within the black towns. Crockett looks closely at the rhetoric and behavior of blacks inside the limits of their own community‚ÄĒisolated from the domination of whites and freed from the daily reinforcement of their subordinate rank in the larger society. He finds that, long before ‚ÄúBlack is beautiful‚ÄĚ entered the American vernacular, Black-town residents exhibited a strong sense of race price. The reader observes in microcosm Black attitudes about many aspects of American life as Crockett ties the Black-town experience to the larger question of race relations at the turn of the century. This volume also explains the failure of the Black-town dream. Crockett cites discrimination, lack of capital, and the many forces at work in the local, regional, and national economies. He shows how the racial and town-building experiment met its demise as the residents of all-Black communities became both economically and psychologically trapped. This study adds valuable new material to the literature on black history, and makes a significant contribution to American social and urban history, community studies, and the regional history of Kansas, Oklahoma, and Mississippi

  The Ku Klux Klan in the Southwest

  Get PDF
  This is a study of a disturbing phenomenon in American society‚ÄĒthe Ku Klux Klan‚ÄĒand that eruption of nativism, racism and moral authoritarianism during the 1920s in the four states of the Southwest‚ÄĒTexas, Louisiana, Oklahoma, and Arkansas‚ÄĒin which the Klan became especially powerful. The hooded order is viewed here as a move by frustrated Americans, through anonymous acts of terror and violence, and later through politics), to halt a changing social order and restore familiar orthodox traditions of morality. Entering the Southwest during the post-World War I period of discontent and disillusion, the Klan spread rapidly over the region and by 1922 its tens of thousands of members had made it a potent force in politics. Charles C. Alexander finds that the Klan in the Southwest, however, functioned more as vigilantes in meting extra-legal punishment to those it deemed moral offenders than as advocates of race and religious prejudice. But the vigilante hysteria vanished almost as suddenly as it had appeared; opposition to its terrorist excesses and its secret politics led to its decline after 1924, when the Klan failed abysmally in most of its political efforts. Especially significant here are the analysis of attitudes which led to this revival of the Klan and the close examination of its internal machinations. Charles Comer Alexander is assistant professor of history in the University of Houston.https://uknowledge.uky.edu/upk_united_states_history/1042/thumbnail.jp

  A Rationale for Reforming the Indiana Standard in Private Figure Defamation Suits

  Get PDF
  • ‚Ķ
  corecore