1,979 research outputs found

  Bedre kollektivtransport. Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak.

  Get PDF
  Samvalganalyse, eller Stated Choice kan brukes til √• bestemme trafikantenes preferanser og deres verdsetting av ulike kollektivtiltak. I Norge har vi n√• gjennomf√łrt slike unders√łkelser i syv forskjellige byer, Oslo, Drammen, Moss, Skien/Porsgrunn, Kristiansand, Troms√ł og √Ölesund. Unders√łkelsen har omtrent samme design. Dette gj√łr det mulig √• sammenlikne resultatene fra de ulike byene og studere forskjeller mellom ulike passasjergrupper. Resultatene fra unders√łkesene er presentert i fire rapporter (Norheim og Stangeby 1993, Kj√łrstad m fl 1994, Kj√łrstad 1995 og Norheim 1996). Dette paperet vil presentere noen av resultatene fra disse unders√łkelsene: ¬∑ Verdsetting av tid ¬∑ Vektet reisetid ¬∑ Variasjoner i verdsetting av tid avhengig av serviceniv√• ¬∑ Verdsetting av skinneg√•enede transport ¬∑ Verdsetting av regularitet ¬∑ Verdsetting av service forbedringer ¬∑ Variasjoner mellom ulike trafikantgruppe

  20 years of stated preference valuation of non-timber benefits from Fennoscandian forests: A meta-analysis

  Get PDF
  Stated preference (SP) surveys have been conducted to value non-timber benefits (NTBs) from forests in Norway, Sweden and Finland for about 20 years. The paper first reviews the literature and summarises methodological traditions in SP research in the three countries. Second, a meta-regression analysis is conducted explaining systematic variation in Willingness-to-Pay (WTP). Two important conclusions emerge, with relevance for future research: (1) WTP is found to be insensitive to the size of the forest, casting doubt on the use of simplified WTP/area measures for complex environmental goods; and (2) WTP tends to be higher if people are asked as individuals rather than on behalf of their household.Non-timber forest benefits; Meta-analysis; Stated preferences; Norway; Finland; Sweden

  IP-Valuation as a Tool to Sustain Innovation

  Get PDF
  In recent years, a variety of interests have argued that improved standards are needed for valuing intangible assets. Although there is agreement on this general point, there is persistent divergence among accountants, investors and analysts, economists and other proponents about what intangibles to measure, why to measure them, and how to measure them. This project attempts to lift the question above these divergent perspectives and argues that the larger concern involves how the valuation and capitalization of intangible assets can promote and sustain innovation processes in the economy. This report is based on a position paper presented at the UNECE High Level Task-Force on Valuation and Capitalization of Intellectual Assets, and is supplemented by a commentated presentation of the taskforce s first meeting

  Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter

  Get PDF
  Oppdragsgiver for dette notatet har v√¶rt Nasjonal Transportplans (NTP) prosjektgruppe for samfunns√łkonomiske metoder. Notatet dr√łfter behandling av usikkerhet og tidsaspektet i samfunns√łkonomiske investeringsanalyser av prosjekter med langsiktige konsekvenser. Spesielt vil st√łrrelsen p√• diskonteringsrenten ha stor betydning for l√łnnsomheten av langsiktige infrastrukturinvesteringer. Notatet dr√łfter alternative tiln√¶rminger til diskonteringsrentesp√łrsm√•let, og viser at dersom investeringens alternativ-avkastning eller nytte er mer usikker jo lengre ute i tid de ligger, vil en kunne f√• en fallende kurve for diskonteringsrenten over tid. I forhold til dagens praksis med en tidsinvariant diskonteringsrente best√•ende av den sikre renten pluss et risikotillegg, vil de alternative tiln√¶rmingene inneb√¶re at det blir lagt relativt st√łrre vekt p√• √łkonomiske konsekvenser som ligger langt ut i tid. For √łvrig m√• det pekes p√• at for langsikte prosjekter ogs√• vil kunne v√¶re betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig nytte og kostnader b√•de for det aktuelle prosjektet og for nullalternativet. Hensikten med dette notatet har imidlertid v√¶rt √• unders√łke hvordan usikkerhet om fremtidig avkastning og alternativkostnader p√•virker valg av diskonteringsrente. Det vil trenges ytterligere utredninger om modellgrunnlag for bestemmelse av optimale diskonteringsrenter for langsiktige prosjekter for √• kunne gi en endelig anbefaling om valg av teorimodell. Det kan i den sammenheng vises til at Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som har som del av sitt mandat √• vurdere det teoretiske rammeverket for fastsettelse av samfunns√łkonomisk optimal diskonteringsrente

  Utforming av anbudskonkurranser i samferdselssektoren

  Get PDF
  I stadig st√łrre grad bruker myndighetene markedsmekanismer for √• allokere eksklusive rettigheter til private akt√łrer. Samferdselssektoren er intet unntak. En viktig utfordring blir da √• utforme arenaen for konkurranse om slike rettigheter slik at verdiskapingen blir st√łrst mulig. Det er et sp√łrsm√•l om effektivitet i ressursallokeringen. Rapporten innleder med √• beskrive utformingen av anbudskonkurransen p√• tre hovedomr√•der; lokale bussruter, riksvegferjedrift og flyruter i kortbanenettet. Deretter dr√łftes det i hvilken grad det ligger til rette for konkurranse om rettigheter p√• disse omr√•dene og om ressursallokeringsproblemet er av en slik karakter at det er behov for mer avanserte allokeringsmekanismer enn tradisjonelt anbud. Hoveddelen av rapporten er viet nye auksjonsformer som s√¶rlig er egnet til √• h√•ndtere mer komplekse ressursallokeringsproblem

  FoU-prosjekter 2006: Utbyggingsavdelingen

  Get PDF

  Om prinsipper for prioritering av den forebyggende innsatsen knyttet til flom og skred på nasjonalt nivå

  Get PDF
  Menneskeliv og eiendom har til alle tider v√¶rt utsatt for tapsrisiko for√•rsaket av u√łnskede naturgitte hendelser. Eksempler p√• dette er flom og skred som f√łlge av ekstrem nedb√łr og materielle √łdeleggelser som f√łlge av voldsomt kraftig vind. N√•r det gjelder mulighetene for √• ta forholdsregler i forhold tap for√•rsaket av naturgitte hendelser, kompliseres det av det de normalt bare kan predikeres med en viss sannsynlighet. Det vil ofte heller ikke v√¶re noe m√łnster over tid med hensyn til forekomsten av slike hendelser. Sannsynlighetene for sv√¶rt store katastrofer er sm√• vurdert ut fra eksisterende erfaringsmateriale. Til gjengjeld kan konsekvensene v√¶re sv√¶rt store, og de kan f√łre til store f√łlgevirkninger. B√•de for enkeltindivider og samfunn vil beslutninger n√•r det gjelder tiltak for √• redusere de √łkonomiske og materielle f√łlgene av naturskade, v√¶re beslutninger under usikkerhet. Dette notatet tar opp en del prinsipielle sp√łrsm√•l knyttet til prioriteringer innenfor den forebyggende innsatsen knyttet til flom og skred. Mens det i enkelte tilfeller vil bli gitt relativt klare anbefalinger, reises det ogs√• sp√łrsm√•l som av ulike √•rsaker vil best√• mer eller mindre ubesvart

  Terminologia w edukacji i badaniach naukowych: Niemieckojńôzyczne pojńôcie Anerkennung z perspektywy jńôzyka norweskiego w por√≥wnaniu do jńôzyk√≥w duŇĄskiego, szwedzkiego i angielskiego

  Get PDF
  All articles available under Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).The purpose of this article is to discuss potential challenges related to the introduction (import or translation) and use of terminology from another language. This is exemplified by a discussion on a single term, Anerkennung, from Honneth’s (1992) recognition theory, which is either easily adopted because of an already existing linguistic heritage (Danish, Norwegian, and partly Swedish) or translated (English) with compromises and specifications of the suggested term. The need for such a discussion arises from the fact that the same/identical (morphological) form of the term cannot necessarily be used in Norwegian, since Norwegian has two official written varieties and certain standardization principles that may differ for each of the varieties. The article addresses metalinguistic reflection and the responsibility of translators, researchers, educators, curriculum developers and language authorities in connection with these issues. With reference to the Educational Role of Language network and perspectives like languagebeliefs, language-activity, language-affects, and language-thinking, the article attempts to show that reflection on and standardization of terminology in education may be even more important because of the possible implications for understanding and use, and the consequences it may have.publishedVersio

  Jordskiftelova § 3-23 "utlegging av grunn og bruksrett som kan endre verdi"

  Get PDF
  Denne masteroppgaven tar for seg ¬ęutlegging av grunn og bruksrett som kan endre verdi¬Ľ, etter ¬ß 3-23 i jordskiftelova av 2016. Rettspraksis etter lignende bestemmelse i gammel jordskiftelov, ¬ß 31 i jordskifteloven av 1979 vil v√¶re en viktig del av oppgaven for √• se hvordan bestemmelsen faktisk er anvendt ved jordskifte. Oppgaven er hovedsakelig basert p√• juridisk metode, ved analyse av ulike rettskilder har jeg fors√łkt √• beskrive hvordan bestemmelsen skal forst√•s og anvendes. Bestemmelsens sammenheng med vilk√•ret om ¬ęvern mot tap¬Ľ i ¬ß 3-18 vil v√¶re en viktig del av oppgaven. Oppgaven sl√•r fast at bestemmelsen i ¬ß 3-23 har en selvstendig egenverdi, men at den ogs√• i enkelte tilfeller er en viktig og n√łdvendig tilf√łying til bestemmelsen om ¬ęvern mot tap¬Ľ i ¬ß 318. Store deler av oppgaven er basert p√• analyse av lovtekst, forarbeider og juridisk litteratur, men mange av oppgavens interessante funn kommer som et resultat av analyse av rettspraksis etter gammel jordskiftelov. Lovgiver skriver at den s√¶rlige bestemmelsen i liten grad blir endret fra ny til gammel lov, jeg vil p√• tross av dette se p√• mulige endringer ved innf√łring av ny lov. Lovens virkeomr√•de er endret fra tidligere √• bare gjelde LNF-omr√•der til n√• √• gjelde landet i sin helhet, herunder ogs√• s√¶rlig urbane str√łk. Dette gir rom for √• anta at bestemmelsen aktualitet √łker, og at en i fremtiden muligens vil f√• flere tilfeller der bestemmelsen kommer til anvendelse.This master thesis examines "land and usage rights which can change value," according to ¬ß 3-23 in ‚ÄúJordskiftelova 2013‚ÄĚ. Case law for similar provision in old ‚Äújordskiftelov ¬ß 31‚ÄĚ will be an important part of the task, to see how the provision is actually applied in land consolidation. The thesis is based on legal method, by analysis of various legal sources. I have tried to describe how the provision should be interpreted and applied. The provision's relationship with the condition in ‚ÄúJordskiftelova‚ÄĚ regarding "protection against loss" in ¬ß 3-18, will be an important part of the thesis. The thesis states that the provision in ¬ß 3-23 has an independent intrinsic value, but that it also in some cases, is an important and necessary addition to the provision of "protection against loss" in ¬ß 3-18. Large parts of the thesis is based on analysis of legal text, legislative history and legal literature, but many of the thesis interesting findings come as a result of analysing case law. I will examine whether there are any changes in the provision by the introduction of the new law.M-EI
  • ‚Ķ
  corecore