1,078 research outputs found

  Design and performance analysis study of an ion thruster

  Get PDF
  Desenvolupar l'estudi preliminar d'un dispositiu propulsor elèctric de tipus iònic per a un vehicle espacial.1. Introducció.2. Anàlisi de missió, incloent càlcul de trajectòries i/o maniobres orbitals típiques, amb un cert grau de detall.3. Justificació del motor iònic com a sistema propulsor adequat per a la missió en particular, a partir d'una anàlisi comparativa de diferents tipus de propulsors per a vehicles espacials, tot assenyalant els avantatges i inconvenients de cadascun d'ells.4. Breu introducció a la física de plasmes magnetitzats.5. Anàlisi preliminar d'un propulsor iònic, mitjançant mètodes analítics simplificats.6. Anàlisi numèrica mitjançant un model quasi-unidimensional, fent ús de la teoria de Brophy.7. Validació dels resultats, per comparació amb altres models numèrics i/o resultats d'assaigs experimentals.8. Anàlisi d'actuacions per diferents condicions d'operació.9. Conclusions

  Robòtica i aprenentatge interactiu

  Get PDF
  Treball Final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària. Codi: MP1040. Curs acadèmic 2015-2016En aquesta investigació es dóna a conèixer el procés de disseny d’una proposta pedagògica i didàctica, expressada en una activitat tecnològica escolar, utilitzant la robòtica educativa per a l’aprenentatge dels operadors mecànics en estudiants de primària. Com a presentació es realitza una reflexió i anàlisi dels precedents relacionats amb la Robòtica aplicada a l’Educació, agafant com a elements d’anàlisis: teories d’aprenentatge, models pedagògics, aplicació del sistema educatiu Wedo 2.0, estructura de l’activitat tecnològica escolar, entre altres aspectes. El resultat d’aquest anàlisi permet presentar la proposta, la qual es troba fonamentada en els referents teòrics següents: robòtica educativa, metodologia amb Wedo 2.0 i activitat tecnològica escolar, són alguns d’ells. Aquesta proposició s’ha detallat, tenint cura de les necessitats i els interessos dels estudiants, igual que les intencions establertes per a l’àrea. Es plantegen uns estàndards a seguir per a la creació d’un robot/personatge que convida i acompanya als estudiants en el desenvolupament de les activitats. Es mostren tres models d’activitats i de construcció realitzats amb el material de LEGO; la primera correspon a la composició únicament del robot i les altres dues fases, li afegeixen un nou component a aquest. Una incorpora un sensor de moviment i l’altra, un sensor d’inclinació. Per a la seua construcció, es parteix de la teoria de l’aprenentatge significatiu posant atenció a la robòtica educativa, concentrada en l’elaboració d’un robot, a part de controlar la realització de l’activitat tecnològica escolar

  Circular o arribar? Velles tradicions i noves estratègies per a repensar la mobilitat quotidiana

  Get PDF
  La mobilitat quotidiana no ha estat mai un tema marginal de la ciutat, però sí que ha estat un tema marginat i fins i tot oblidat per les ciències socials, que en molts casos l'han confós amb els mitjans de transports i l'han reduït a un subjecte tecnològic. Però, ara més que mai, el tema és d'intensa actualitat. D'una banda, estem repensant la ciutat difusa, perquè ara és insostenible; de l'altra, estem analitzant l'exclusió i la desigualtat en una societat altament urbana iesenvolupada. Tant una línia com l'altra obliguen a replantejar-se la mobilitat com un dels drets dels ciutadans per a accedir a les propostes (activitats, serveis, etc.) de la ciutat. El dret a la mobilitat com una parcel·la del dret a la ciutat. Dret de tots els ciutadans, vinculats o no als mitjans de transport privats, de diferents edats, gènere o renda. Mobilitat, doncs, no vinculada necessàriament als mitjans de transports mecànics sinó a l'accessibilitat, com a dret a arribar als llocs de la forma més barata i més ecològica possible

  Integració curricular d'assignatures per al disseny del nou màster d'enginyeria aeronàutica

  Get PDF
  Aquest projecte ha implementat una prova pilot d’un pla transversal de coordinació de diferents assignatures (Projectes d’Enginyeria Aeronàutica (UPC-enginyeria aeronàutica), Direcció Estratègica (UPC-enginyeria industrial) i Creativitat en Comunicació (UAB-facultat de comunicació)) superposat a un pla de coordinació seqüencial d’assignatures (Projectes d’Enginyeria Aeronàutica (UPC-enginyeria aeronàutica), Disseny d’Avions (UPC-enginyeria aeronàutica)) que es vé desenvolupant des del 2009. Des del 2009 que s’ha estat treballant amb èxit en la seqüenciació coordinada d’assignatures dins l’àmbit de l’Enginyeria Aeronàutica i aquest projecte ha ampliat la coordinació d’assignatures de forma transversal dins el mateix Centre (ETSEIAT) i fora del Centre (UAB-Facultat de Comunicació). L’eix vertebrador dels treballs ha estat l’assignatura Projectes d’Enginyeria Aeronàutica que s’imparteix a l’ETSEIAT, amb l’objectiu d’assolir un esquema de coordinació de continguts globals que afavoreixi l’adequat desenvolupament de competències per part de l’estudiantat. Ha estat un objectiu molt ambiciós que entronca amb models de Màster que ja s’estan impartint a les escoles de referència en el camp de l’enginyeria Aeronàutica com són el Master Course in Aircraft Design, que s’imparteix a la University of Cranfield.Els resultats s’han presentat per part del PDI del projecte a tres Universitats estrangeres (Universitat de Lyon, University of Cranfield i Instituto Politecnico de Setubal) en el marc d’accions de mobilitat Erasmus i també a dos Congressos Internacionals a Brussel·les i Varsòvia, a més de servir d’element aglutinador d’un grup de treball d’estudiants que s’ha presentat el 2012 a la competició Fly Your Ideas, patrocinat per Airbus i que ha arribat a la penúltima ronda del concurs aquest 2013.Peer Reviewe

  L'estructura socioespacial de la regió metropolitana de Barcelona des d'una aproximació multimètode : una proposta metodològica per a l'estudi de la diferenciació socioresidencial

  Get PDF
  Durant les darreres dues dècades, l'estudi de la segregació socioresidencial ha estat objecte d'una diversificació teòrica i metodològica com a resultat de la participació de disciplines diferents per analitzar-la. En aquest article, s'hi presenta una nova proposta metodològica, basada en un disseny multimètode que integra informació social i espacial, a partir de la qual s'identifiquen, s'analitzen i es representen els diferents tipus d'àrees socioresidencials de la regió metropolitana de Barcelona. Es tracta d'un model de triangulació complementària de dades quantitatives que corregeix les restriccions que les dades presenten per si soles i que permet analitzar l'objecte d'estudi de manera més profunda. Els resultats obtinguts no estan exempts d'algunes limitacions que també són element de reflexió a l'article.Durante las dos últimas décadas, el estudio de la segregación socioresidencial ha sido objeto de una diversificación teórica y metodológica como resultado de la participación de distintas disciplinas en su análisis. En este artículo, se presenta una nueva propuesta metodológica, basada en un diseño multimétodo que integra información social y espacial, a partir de la que se identifican, se analizan y se representan los diferentes tipos de áreas socioresidenciales de la región metropolitana de Barcelona. Se trata de un modelo de triangulación complementaria de datos cuantitativos que corrige las restricciones que los datos presentan por sí solos y permite que haya una mayor profundidad en el análisis objeto de estudio. Los resultados obtenidos presentan algunas limitaciones que también son elemento de reflexión en el artículo.Au cours des deux dernières décennies, l'étude de la ségrégation sociale résidentielle a fait l'objet d'une diversification théorique et méthodologique à la suite de la participation de différentes disciplines dans son analyse. Cet article présente une nouvelle approche méthodologique, basée sur une conception multiméthode qui intègre l'information sociale et spatiale, à partir de laquelle différents types de zones socioresidenciales de la région métropolitaine de Barcelone ont eté identifiés, analysés et représentés. Il s'agit d'un modèle de triangulation des données quantitatives complémentaires qui corrige les données et permet une plus grande profondeur de l'analyse à l'étude. Les résultats obtenus présentent certaines limitationsqui sont également reflétés sur l'article.During the last two decades, the study of residential and social segregation has been renewed both theoretically and methodologically as a result of the participation of different disciplines. This paper presents a new methodological approach using a multimethod design that integrates social and spatial data. Through this approach, different types of socio-residential areas in the metropolitan area of Barcelona have been identified, analyzed and represented. This is a model of complementary triangulation of quantitative data that corrects some problems of these data and allows a more in-depth analysis. The results have some limitations, which are also discussed in the article

  Més de mig segle de l'home a l'espai

  Get PDF
  Aquest document proporciona una visió general de les activitats humanes a l�espai, que es van iniciar el 1957 amb el llançament del satèl·lit Sputnik per la Unió Soviètica. Des de llavors, hem vist grans canvis, que inclouen vols espacials humans a la Lluna o la col·laboració a l�Estació Espacial Internacional (ISS). Les activitats espacials, però, van molt més enllà de la cara més visible dels astronautes i afecten molt més les nostra vida quotidiana gràcies a la privilegiada posició global de fora de la Terra, des de la qual els satèl·lits poden proporcionar aplicacions i serveis molt sofisticats en els camps de les telecomunicacions, la navegació (GPS / Galileu), l� Observació de la Terra, incloent el canvi climàtic i el pronòstic del temps, i ciències de l�univers com l�astronomia. El document es basa en l�experiència de 20 anys de l�autor a l�Agència Espacial Europea (ESA), que té un historial provat d�èxits europeus, col·laboracions i integració.This papers provides an overview of the human activities in space, which were initiated in 1957 with the launch of the Sputnik satellite by the Soviet Union. Since then, we have seen great changes, that include human space flights to the Moon or the collaboration in the International Space Station (ISS). Space activities, however, go far beyond the very visible face of astronauts and very much affect our daily life thanks to the privileged global position outside the Earth from which satellites can provide very sophisticated applications and services in the fields of telecommunications, navigation (GPS/ Galileo), Earth Observation including climate change and weather forecast, and science of the universe like astronomy. The paper is based on the 20 years experience of the author in the European Space Agency (ESA), which has a proven record of European achievements, collaboration and integration.Este documento proporciona una visión general de las actividades humanas en el espacio, iniciadas el 1957 con el lanzamiento del satélite Sputnik por la Unión Soviètica. Desde entonces, hemos asistido a grandes cambios: vuelos espaciales humanos a la Luna o la colaboración en la Estación Espacial Internacional (ISS). Estas actividades van más allá de la cara más visible de los astronautas y afectan nuestra vida cotidiana gracias a la privilegiada posición global del exterior de la Tierra, desde donde los satélites pueden proporcionar aplicaciones y servicios sofisticados en los campos de las telecomunicaciones, la navegación (GPS/Galileo), La Observación de la Tierra, incluye el cambio climático y el pronóstico del tiempo, y ciencias del universo como la astronomia. El documento se basa en la experiencia de 20 años del autor en la Agencia Espacial Europea (ESA), que cuenta con un historial reconocido de éxitos europeos, colaboraciones e integración

  The socio-spatial structure of the metropolitan region of Barcelona from a multimethod approach: A methodological proposal for the study of residential and social differentiation

  Get PDF
  Durant les darreres dues dècades, l’estudi de la segregació socioresidencial ha estat objecte d’una diversificació teòrica i metodològica com a resultat de la participació de disciplines diferents per analitzar-la. En aquest article, s’hi presenta una nova proposta metodològica, basada en un disseny multimètode que integra informació social i espacial, a partir de la qual s’identifiquen, s’analitzen i es representen els diferents tipus d’àrees socioresidencials de la regió metropolitana de Barcelona. Es tracta d’un model de triangulació complementària de dades quantitatives que corregeix les restriccions que les dades presenten per si soles i que permet analitzar l’objecte d’estudi de manera més profunda. Els resultats obtinguts no estan exempts d’algunes limitacions que també són element de reflexió a l’article.Durante las dos últimas décadas, el estudio de la segregación socioresidencial ha sido objeto de una diversificación teórica y metodológica como resultado de la participación de distintas disciplinas en su análisis. En este artículo, se presenta una nueva propuesta metodológica, basada en un diseño multimétodo que integra información social y espacial, a partir de la que se identifican, se analizan y se representan los diferentes tipos de áreas socioresidenciales de la región metropolitana de Barcelona. Se trata de un modelo de triangulación complementaria de datos cuantitativos que corrige las restricciones que los datos presentan por sí solos y permite que haya una mayor profundidad en el análisis objeto de estudio. Los resultados obtenidos presentan algunas limitaciones que también son elemento de reflexión en el artículo.During the last two decades, the study of residential and social segregation has been renewed both theoretically and methodologically as a result of the participation of different disciplines. This paper presents a new methodological approach using a multimethod design that integrates social and spatial data. Through this approach, different types of socio-residential areas in the metropolitan area of Barcelona have been identified, analyzed and represented. This is a model of complementary triangulation of quantitative data that corrects some problems of these data and allows a more in-depth analysis. The results have some limitations, which are also discussed in the article

  Ciutats en la societat de la informació, una introducció

  Get PDF
  La suggerent lectura inaugural que William J. Mitchell presenta en aquest número és un possible futur urbà: el de la ciutat intel·ligent. En fer-ho, Mitchell se centra, entre altres coses, en dos aspectes de gran importància per a entendre la ciutat contemporània i el seu futur: d'una banda, pren una perspectiva històrico-evolutiva; de l'altra, ho exemplifica mitjançant un dels aspectes clau, no tan sols de l'organització de les ciutats actuals, sinó també de la societat global i de la informació: la mobilitat. Aquest dossier insisteix sobre aquests aspecte, la mobilitat i les ciutats, amb les contribucions següents: - Escalant la jerarquia urbana: noves formes de governança neoliberal a Europa, de Sara González - Ciutats, mobilitats i tecnologies: cap a la Barcelona mòbil, de Pep Vivas i Ramon Ribera-Fumaz - Esdeveniments culturals a les ciutats i les destinacions turístiques catalanes, de Francesc González - Mecanismes de videovigilància en la societat de la informació, de Jesús Rojas - Eines bibliogràfiques per a passejar per la ciberciutat actual, d'Óscar Lópe
  • …
  corecore