255 research outputs found

  Forskningsbaserad utveckling av undervisning och lärande inom medicinska professionsutbildningar

  Get PDF

  Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

  Get PDF
  Bidragen i antologin har skrivits av forskare verksamma vid eller associerade med Lunds universitet och samlats under sex olika teman. Under temat "Lärande" finns fem kapitel som undersöker innehållet i lättlästa myndighetstexter, vad förståelse egentligen är och kunskapsinnehållets betydelse i lärande samt hur och varför digitala läromedel kan bidra till lärande. Bakom temat "Utbildning" finns fyra texter om den så kallade Bolognareformen inom europeisk högre utbildning, om teori i gymnasiets litteraturundervisning, om vad slags kunskapsutveckling historieämnets undervisning ger upphov till och om hur komplexitet i läranderesultat kan bedömas. Temat "Framgångsvägar" sammanfattar tre kapitel om hur vägledning i grundskolan påverkar elevers gymnasieval, om fritidslärande och medelklassvärden i föräldrars strategier när det gäller de egna barnens karriär och om hur personlighetsegenskaper och inlärningsstilar påverkar betyg. I temat "Utmanade normer" studeras den danska skolans roll i moderniseringen av Grönland, genus och matematikdidaktik, samhällskunskapsämnets legitimitetskris och normkritiska och icke-förtryckande sätt att tänka inom undervisning och lärande. De fyra kapitlen på temat "Förutsättningar" behandlar hur lärarutbildningen kan bidra till utvecklingen av blivande lärares professionella handlingsutrymme, den högre utbildningens internationalisering, naturveterstudenters skrivande och skrivträning samt utveckling av forskningsbaserad undervisning och lärande inom medicinska utbildningar vid Lunds universitet. Under temat "Inramningar", slutligen, analyseras hur visualisering av lärandes ögonrörelser kan understödja metakognition, starka mikrokulturer inom högre utbildning, olika yttre och inre inramningar av skolans verksamhet och didaktiska irritationer inom musiklärarutbildning. Antologin avslutas med att professor Berit Askling, tidigare huvudsekreterare för det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet inom Vetenskapsrådet, reflekterar kring bildandet av den nya utbildningsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet i relation till det nationella utbildningsvetenskapliga landskapet

  Rapport till NSHU

  Get PDF

  Styra, chefa, leda : begränsat och framhävt skolledarskap

  Get PDF
  Hur och under vilka omständigheter definieras och inramas skolledarskap? Frågan ställs i detta kapitel till två slags texter som vid sidan av sina respektive huvudfunktioner just definierar och inramar skolledares görande. Det är, för det första, texter som reglerar rektorers uppdrag generellt och på nationell nivå, närmare bestämt styrdokument för den sedan 2010 obligatoriska rektorsutbildningen för rektorer i verksamheter som omfattas av skollagen. För det andra, texter som har en intrycksstyrande karaktär: platsannonser där sökande till lediga rektorsjobb efterfrågas och som framställer rektorsuppdraget på ett mer specifikt sätt och tar färg av skeendet på lokal skolnivå. Samspelet och spänningarna mellan styrning och faktiskt görande av skolledarskap, vilka kommer till uttryck i nämnda texter och i mina analyser av dem, är viktiga att kritiskt begrunda, inte minst av skolledare. Det är också viktigt att vara medveten om den variation i fråga om både skolförhållanden och skolledarskap som texten synliggör och vad variationen betyder. Texten avslutas med några reflektioner över skolledarnas tänkbara roller: Kommer de alltmer professionaliserade rektorerna att utvecklas till skolornas kosmopoliter, experter i färd med att styra, chefa och leda med Skolverk och stat som referensgrupp? Eller kommer de att kunna fortsätta vara lokalister som hämtar kraft från referensgrupper inom lokala skolor? Kommer de lokala erfarenhetsbaserade inramningarna av skolledarskap, som vi ser skymta fram i platsannonserna, att kunna förenas med eller motstå de alltmer generaliserade, rationaliserande och förvetenskapligade ramfaktorerna

  Formación del profesorado, diversidad cultural, justicia social e igualdad: políticas, desafíos y posibilidades abandonadas en la educación de los maestros suecos

  Get PDF
  There is a history of policies from the late 1940s to 2000 for the introduction of research based knowledge in Sweden for supporting the intellectual preparation of future teachers for an integrated and inclusive school system. The development of these policies was initiated following the National School Commission Inquiry into the possibilities for a common unitary comprehensive school, which had identified the historical divisions (duality) in teacher education as an obstacle. Pulling these divisions together and educating teachers in a shared content developed from a common research base in the education field about the challenges faced in the realization of the comprehensive school vision was expressed as a possible solution. However, the project failed. The divisions have remained. Schools have not overcome social reproduction. And in recent decades challenges have intensified as hyper-diversity, globalization and a recent turn towards market governance have added new complications. Using the methods of explanatory criticism the aim with this article is to identify explanations as to why the planned reforms seem to have failed. Main findings: Reforms were ideologically grounded and have also been resisted from within universities but also from praxis fields, though for different reasons.Desde finales de la d√©cada de 1940 hasta 2000, en Suecia ha habido diferentes pol√≠ticas para introducir conocimientos de investigaci√≥n en la formaci√≥n de los futuros profesores para un sistema escolar integrado e inclusivo. El desarrollo de estas pol√≠ticas se inici√≥ tras la investigaci√≥n de la Comisi√≥n Escolar Nacional sobre las posibilidades de una √ļnica escuela com√ļn, que identific√≥ la divisi√≥n hist√≥rica (dualidad) en la educaci√≥n de los maestros como un obst√°culo. Aunar estas divisiones y formar maestros a partir de contenidos de educaci√≥n basados en investigaci√≥n fueron los desaf√≠os a los que se enfrent√≥ y las consideraciones se√Īaladas como una posible soluci√≥n para una escuela √ļnica com√ļn. Sin embargo, el proyecto fall√≥ y la divisi√≥n ha permanecido. As√≠, las escuelas no han superado la reproducci√≥n social. Y en las √ļltimas d√©cadas los desaf√≠os se han intensificado a medida que la hiperdiversidad, la globalizaci√≥n y el giro reciente hacia la gobernanza del mercado han a√Īadido nuevas complicaciones. Se ha utilizado una metodolog√≠a basada en la cr√≠tica explicativa, con el objetivo de identificar explicaciones de por qu√© las reformas planificadas parecen haber fallado. Entre los principales hallazgos cabe destacar que las reformas tuvieron una base ideol√≥gica y tambi√©n han sido frenadas tanto desde dentro de las universidades como desde los espacios de pr√°ctica, aunque por razones diferentes

  Nationella nätverket i pedagogik. Rapport till NSHU

  Get PDF
  The national network in the subject of Educational Science met for the first time in the spring 2006 at Lund University. The purpose of the national network is to discuss curricula and ex-pected learning outcomes in courses, programmes on the first and the second cycle and also entrance requirements to doctorial studies in educational science. In relation to the reform of higher education and the revised Higher Education Ordinance in Sweden the first of July 2007, the network had the opportunity to describe and discuss the local situation on many institutes of higher education both during the planning phase before the implementation date and the experience from the first enrolment to the new courses and programmes in the autumn semester 2007. The national network has a common website, where general information about development work is presented. The website also have an intranet, where the members of the network dis-cuss syllabus, obstacles to study due to different entrance requirements, time schedules etc. The network members have ambitions to join in the collaborative development of courses on the advanced level (second cycle). Many institutes can benefit from common courses, since the total numbers of students willing to attend on that level are small. Also, some institutes lack programmes for doctorial studies in the subject of educational science and hence are obliged to cooperate with the universities. Until October 2007 the network had in all four national meetings. Over twenty institutes of higher education are active members of the network, which during 2007 was sponsored by the Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education

  Litteracitet, små barn och ipad : en fallstudie av ett barnbiblioteks användande av ny teknik i en läsfrämjande kontext

  Get PDF
  Detta paper utgår från, och är en kortare bearbetning av, vår masteruppsats med samma namn, skriven våren 2013 inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds Universitet, masterprogrammet i ABM. Uppsatsen i sin helhet återfinns på http://www.lu.se/lup/publication/3809044
  • ‚Ķ
  corecore