714 research outputs found

  Creació i aplicació del programa HISTOFLASH a les classes pràctiques d'histologia de l'assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Programa interactiu com a eina d'aprenentatge

  Get PDF
  Els estudiants de Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de Farmàcia realitzen pràctiques de laboratori entre d'altres activitats complementàries. Una de les pràctiques es basa en l'observació i identificació de teixits humans sans i patològics de diferents sistemes orgànics. L'equip docent de l'assignatura ha creat un programa interactiu, l'Histoflash, que permet a l'alumne estudiar els teixits a l'ordinador a través de la simulació de l'observació al microscopi

  Vint anys de Societat de Biologia

  Get PDF

  Gerty Theresa Cori

  Get PDF

  AUGUST PI I SUNYER I EL PRIMER LABORATORI DE FISIOLOGIA. L’OBRA DEL DR. AUGUST PI I SUNYER

  Get PDF
  Presentació de l‘obra del professor August Pi-Sunyer com a iniciador del primer laboratori modern de Fisiologia a Catalunya. Creació d’escola de recerca. Projecció internacional. La Societat de Biologia. L’ Instituto de Fisiologia. Paper en la  Universitat Autònoma. Activitat investigadora. Exili.Presentación de la obra del profesor Augusto Pi Sunyer como iniciador del primer  laboratorio moderno de Fisiología en Cataluña. Creación de escuela. Proyección internacional. La Sociedad de Biologia. El Instituto de Fisiologia. Papel en la  Univesidad Auònoma. Actividad investigadora. Exilio

  Introducció in vitro de les espècies Dipladenia sanderi I Nerium oleander

  Get PDF
  El present treball s’emmarca en el context de la multiplicació in vitro dels gèneres Nerium i Dipladenia de la família Apocynaceae, concretament les espècies Nerium oleander i Dipladenia sanderi, dues plantes ornamentals de diferent lloc d’origen: la conca mediterrània i Brasil respectivament. L’estudi pretén la introducció in vitro d’aquestes dues espècies per aconseguir l’establiment d’un protocol que permeti micropropagar-les adequadament. Els medis utilitzats s’han elaborat a partir del medi base de Murashige i Skoog (1962), addicionat amb diferent composicions hormonals. En els assajos realitzats es va avaluar els efectes de les diverses concentracions desinfectants formulades i de les diferents composicions i concentracions hormonals utilitzades. La solució desinfectant més adient és la formulada amb 1,5% de clor actiu durant 45 minuts pels àpexs caulinar de les dues espècies. Per a la iniciació del cultiu, la composició del medi de cultiu que va resultar més eficaç va ser la que complementava el medi MS (Murashige-Skoog) amb una concentració hormonal de 5μM BAP

  El xenotrasplantament: el porc com a donant d'òrgans

  Get PDF
  Treball presentat a l'assignatura de Deontologia i Veterinària Legal (21223

  Conseqüències fisiològiques d'una activació del sistema immunitari sobre la reproducció i el creixement en peixos d'interès en aqüicultura

  Get PDF
  En peixos teleostis, una activació del sistema immunitari comporta la producció de factors immunitaris que ajuden a combatre una infecció i estableixen una comunicació entre la resposta immunitària innata i l'adaptativa. A part d'aquesta funció estrictament immunitària, els factors immunitaris poden afectar el funcionament d'altres cèl·lules i teixits no immunitaris. Dos processos particularment importants, tant per l'estat biològic d'una població de peixos, com per aspectes més relacionats amb la productivitat d'espècies en cultiu, són la reproducció i el creixement. En aquest treball es descriuen estudis encaminats a investigar els efectes d'una activació del sistema immunitari, i dels factors produïts, sobre la reproducció i el creixement en peixos teleostis.In teleost fish, an activation of the immune system entails the production of immune factors that are key to fighting an infeccion and establish a bridge between the innate and D’aquesthe adaptive immune responses. In addition to this strictly immune function, immune factors can also affect the function of other non-immune cells and tissues. Reproduction and growth are two processes that are particularly important for the biological condition of a population of fish as well as for aspects more related to productivity of cultured species. In this paper, we describe studies designed to investigate the effects of an activation of the immune system, as well as of the factors produced, on reproduction and growth in teleost fish

  Efectes fisiològics de la deshidratació. Per què els esportistes han d'ingerir líquids durant l'exercici en la calor?

  Get PDF
  Durant l'exercici prolongat fet en condicions de calor ambien-tal, els esportistes incorren en nivells de deshidratació bastant acusats degut principalment a les grans pèrdues d'aigua a través de la suor (1-2 l/h). Dades recents demostren que aquesta deshidratació progressiva causa alteracions significatives dels sistemes cardiovascular, metabòlic, termoregulador i endocrí, que a la vegada poden anticipar l'aparició de la fatiga, ocasionar un cop de calor o, fins i tot, causar la mort. Més concretament, la hipertèrmia, l'augment de la freqüència cardíaca i la disminució del cabal cardíac durant l'exercici prolongat en la calor es correlacionen directament amb la magnitud de la deshidratació. Aquests efectes negatius de la deshidratació es manifesten independentment de la modalitat i de la intensitat de l'exercici. Amb la ingestió d'un volum de líquid equivalent a les pèrdues d'aigua per la sudoració es prevé la deshidratació per tant, s'eviten aquestes alteracions funcionals. Així doncs, des d'un punt de vista estrictament fisiològic, no hi ha cap dubte que l'esquema més idoni de reposició hídrica durant l'exercici en la calor és aquell en el qual es reponen completament les pèrdues d'aigua provocades per la sudoració. Tanmateix, des d'un punt de vista competitiu, els atletes han de trobar el seu règim òptim de reposició hídrica. Els beneficis fisiològics d'una reposició hídrica completa possibiliten una major velocitat de carrera durant l'última part de la competició. Tanmateix, la ingesta de grans volums de fluids pot obligar a reduir la velocitat de carrera i provocar trastorns gas-trointestinals. Per assegurar el màxim benefici de la ingestió de grans volums de líquids durant l'exercici evitant els seus desavantatges, els esportistes han de beure durant els seus entrenaments

  HISTOFLASH: una eina per al reconeixement de teixits que millora l'aprenentatge

  Get PDF
  Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524Els estudiants de Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de Farmàcia realitzen pràctiques de laboratori entre d’altres activitats complementàries. El curs 2011-12, l’Equip Docent de l’assignatura va posar a punt una pràctica d'histologia que té com a objectiu que els estudiants, per mitjà de l'observació al microscopi òptic, identifiquin estructures en diferents sistemes orgànics. El temps dedicat a aquesta pràctica depenia, en gran mesura, de les habilitats de l’estudiant i de la presència del professor, que havia de confirmar o corregir la identificació que feia l'alumne i donar les pautes per a una correcte interpretació de les preparacions. En una enquesta realitzada durant el curs 2012-2013, un 84% dels estudiants van opinar que seria útil disposar de les imatges de les preparacions, tant per preparar la pràctica com per repassar els continguts posteriorment. En aquest context, l’Equip Docent de l’assignatura ha creat un programa interactiu, l’Histoflash, que permet a l’alumne estudiar els teixits a l’ordinador a través de la simulació de l’observació al microscopi. El desenvolupament i l’aplicació del programa pretén facilitar l’aprenentatge autònom dels estudiants per a millorar de forma no presencial les habilitats d’observació al microscopi, prèviament i posteriorment a les que adquireixen al laboratori de pràctiques. Durant el curs 2013-2014, per mitjà d’una enquesta, es va observar que els estudiants valoren molt positivament aquesta eina ja que poden dedicar a cada preparació el temps necessari segons les seves necessitats. A més a més, en les activitats d’avaluació del curs 2013-14, el nombre d’estudiants que supera aquesta pràctica ha augmentat significativament després de la implementació d’aquesta eina. Es pot concloure que l’Histoflash és un bon complement a l’activitat presencial i facilita el procés de ensenyament-aprenentatge
  • …
  corecore