2 research outputs found

    (Re)konstrukcje muzeum w kulturze wsp贸艂czesnej. Studium socjopedagogiczne

    Get PDF
    Wydzia艂 Studi贸w EdukacyjnychCelem pracy jest analiza potencjalnych i rzeczywistych funkcji muzeum w kontek艣cie edukacji muzealnej na tle szeroko rozumianych przemian spo艂eczno-kulturowych. Analiza ta przeprowadzona zosta艂a zar贸wno na p艂aszczy藕nie teoretycznej, jak i na podstawie bada艅 empirycznych. Historia zachodniego muzealnictwa pokazuje, jak kszta艂towa艂a si臋 instytucja muzeum: od renesansowych prywatnych kolekcji, po muzea wsp贸艂czesne - multiinstrumentalne instytucje kultury, nauki, edukacji, rozrywki i ekonomii. Praca skupia si臋 na zagadnieniach zwi膮zanych z edukacj膮 muzealn膮: muzeum jako miejsce edukacji (kszta艂towanie si臋 oraz etapy rozwoju edukacji muzealnej), typy edukacji muzealnej, najwa偶niejsze teorie i koncepcje edukacji muzealnej, praktyki edukacyjne w muzeach na 艣wiecie oraz w Polsce oraz pedagogiczne perspektywy rozwoju i roli edukacji muzealnej, w tym w konfrontacji z kultur膮 popularn膮. Celem pracy jest tak偶e analiza funkcjonowania tych instytucji w kontek艣cie wybranych teorii spo艂ecznych, m.in. koncepcji w艂adzy M. Foucaulta, koncepcji kapita艂u kulturowego P. Bourdieu, studi贸w postkolonialnych i feministycznych. Praca zwiera tak偶e studium przypadku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej G贸rze. Opisana to zosta艂a spo艂eczno-kulturowa dzia艂alno艣膰 oraz praktyka edukacyjna tej instytucji. Jednym z cel贸w pracy jest pr贸ba odpowiedzi na pytanie, w jaki spos贸b m艂odzi ludzie postrzegaj膮 spo艂eczne i kulturowe funkcje muzeum. Wnioski z przeprowadzonych bada艅 w艂asnych, skoncentrowanych na poszukiwaniu odpowiedzi na tak sformu艂owany problem badawczy przedstawione zosta艂y w ostatnim rozdziale pracy.The aim of the thesis is to analyze the potential and actual function of the museum in the context of museum education against the background of wider socio-cultural studies. This analysis was carried out on the basis of both the theoretical and empirical studies. The history of Western museology shows how the museum developed as an institution and what transformations it has undergone over the centuries, from the Renaissance private collections, to museums today, as multi-instrumental institution of culture, science, education, entertainment and economy. Thesis focuses on issues related to museum education: the formation process and the stages of development of museum education, the types of museum education, theories and concepts of museum education, educational practices in museums world-wide and in Poland, as well as educational prospects and the role of museum education. The thesis concentrated on describing both current developments of museum education, as well as on the role of museum education in confrontation with popular culture. The aim of the thesis is to analyze the functioning of these institutions in the context of selected social theories, including M. Foucault's concept of power, the concept of cultural capital P. Bourdieu, postcolonial and feminist studies. The thesis also contains a case study of Museum of Lubuska Land in Zielona G贸ra. One of the aims of the thesis was an attempt to answer the question: how young people perceive social and cultural functions of the museum. The conclusions of own research, focused on the above formulated research problem, have been presented in the last chapter of the work
    corecore