780 research outputs found

  La visita de Roc d'Olzinelles als monestirs benedictins del bisbat de Girona l'any 1827

  Get PDF
  El monjo Roc d’Olzinelles, arxiver de Ripoll i visitador de la Congregació Benedictina Tarraconense, visità els monestirs gironis el 1827. N’examinà els arxius i tragué còpia o regest d’alguns pergamins medievals, però les seves notes sobre la visita es perderen. No obstant això, gràcies a les cartes que envià al canonge Jaume Ripoll i als informes que trameté al pare José de La Canal coneixem 42 dels documents que veié, tres dels quals desconeguts fins ara

  L'arxiu patrimonial Fontcuberta (segles X-XXI)

  Get PDF
  Aquest article analitza la importància dels arxius patrimonials catalans, fixant l'atenció en un d'ells: l'arxiu Fontcuberta. Se n'estudien les característiques principals, la seva organització i la seva utilitat per a la recerca històrica. La documentació del mateix arxiu és la que proporciona informació per a conèixer-lo amb profunditat. Aquest arxiu, a més, és un complement per a altres arxius patrimonials, en posar de manifest la importància que té l'estudi exhaustiu de la documentació conservada en aquests arxius.This article analyses the importance of Catalan heritage archives, looking in more detail at one of them: the Fontcuberta Archive. We study its main characteristics, how it's organised and its relevance for historical research. The documents contained within this collection offer information that reveals more details about the archive itself. This archive also complements other heritagearchives, highlighting the importance of an exhaustive study of the documents kept in such archives

  Taula d'arxius, biblioteques i museus

  Get PDF

  Taula d'arxius, biblioteques i museus

  Get PDF

  Documents catalans a col·leccions particulars. Originals dels segles X i XI de Sant Llorenç del Munt i Sant Llorenç prop Bagà que posseí Joaquim Areny de Plandolit

  Get PDF
  Estudi d'un document original del segle X i tres del segle XI, procedents de monestirs catalans, trobats per l'autor a catàlegs de col·leccions privades i d'antiquaris consultables per internet. Edició crítica de tres d'aquests documents i rigorosa demostració diplomàtica de la seva procedència. Àmplia referència a l'abundosa documentació altmedieval de monestirs catalans i a les edicions i estudis de diplomàtica catalana.A study of one 10th century and three 11th century original documents from Catalan monasteries, found by the author in catalogues of private and antiquary collections accessible through the Internet. A critical edition of three of these documents is issued and accurate diplomatic demonstration of their origin is given. Broad reference to the rich early medieval documentation from Catalan monasteries and to Catalan diplomatic editions and studies

  El monestir de Sant Daniel. Reformes i ampliacions gòtiques

  Get PDF

  Intel·lectualitat i encàrrecs artístics al segle XVIII: els erudits de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes

  Get PDF
  El presente estudio intenta abrir una pequeña vía en el panorama historiográfico que vincula la historia, la cultura y el fenómeno artístico en la Catalunya de la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX . En concreto, analizamos el papel que jugaron los canónigos del monasterio de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes en determinados encargos artísticos, así como sus vinculaciones con artistas acadèmicos

  IV. Sobre arxius, biblioteques i museus

  Get PDF

  IV. Sobre arxius, biblioteques i museus

  Get PDF

  II. Estudis de referència geogràfica

  Get PDF
  • …
  corecore