35,421 research outputs found

  Publicity for Lawyers

  Get PDF

  Publicity for Lawyers

  Get PDF
  Antalet förstainsatsaktörer i Sverige idag utanför de traditionella (räddningstjänst, polis och ambulans) är få, och lite forskning har förts på området. Det finns dock exempel där räddningstjänsten har anlitat väktarbolag eller utrustat hemtjänstpersonal med pulversläckare. Flertalet av dessa samarbeten är relativt nystartade och få utvärderingar har gjorts som visar de faktiska effekterna av dem. Syftet med denna rapport är att beskriva och kartlägga samhällekonomiska nyttor och kostnader av icke-traditionella förstainsatsaktörer som samarbetar med räddningstjänsten. Studien har genomförts genom fallstudier av två samarbeten; Söderköping räddningstjänst som har ett avtal med LA Jour & Säkerhet AB samt Södertörns brandförsvarsförbund (SBBF) som samarbetar med väktarbolag i Södertälje och Botkyrka. Sju semistrukturerade intervjuer har genomförts med representanter från väktarbolag, räddningstjänst och kommun. Den metod som används vid analysen är nationalekonomisk kostnadsnyttoanalys. De nyttor som har identifierats är att väktarna sparar tid, bidrar med lägesrapporter, stöttar insatserna genom att vara behjälpliga på plats, upptäcker incidenter eller bränder vid rondering. De har god lokalkännedom och kan hjälpa till att låsa upp brandbommar och dörrar, vilket indirekt sparar tid åt räddningstjänsten. Samarbetet bidrar också till att de arbetar preventivt; de pratar med ungdomar och andra grupper i samhället och skapar relationer som på sikt har möjlighet att gagna säkerheten och tryggheten i kommunen. Kostnaderna för att utbilda och utrusta väktarna är idag låga. Däremot har det framkommit att väktarna gärna skulle vilja ha mer utbildning så att de kan rycka ut vid fler typer av larm. Det har även framkommit att bättre kommunikationskanaler skulle kunna bidra till ökade möjligheter att åka på fler larm och att vara bättre förberedda på vad de kan bidra med vid olika typer av larm. Den kvantitativa analysen utförs för samarbetet i Söderköping och visar att detta har en hög utdelning. Varje investerad krona i Söderköping har gett en avkastning på åtta kronor, när värdet av den minskade insatstid som väktarna bidrar med beräknas. Nyttan är dock undervärderad då många nyttor (beskrivna ovan) inte kan värdesättas monetärt. Det som har begränsat den kvantitativa analysen är det faktum att väktarnas rapportering i Botkyrka och Södertälje inte särskiljer räddningstjänstsuppdrag från övriga uppdrag. Detta hade möjliggjort en kvantitativ analys även för samarbetet med Södertörn, vilket hade kunnat bidra till att resultaten blivit applicerbara på fler kommuner. Emellertid finns inget som indikerar att andra kommuner inte kommer att erfara samma effekter eller kostnader som de undersökta samarbetena har lett till. Däremot bör kommuner analysera behov och förutsättningar i sin kommun för samarbeten av det här slaget innan de inför dem med tanke på att det uppstår kostnader, om än låga

  Commodities and Transactions Exempt From Consumption Taxes

  Get PDF
  Value stream mapping is a tool that is frequently used by many different companies. It is a great tool used to achieve the work that follows the theories of lean production. The tool is used, however, only frequent on the factory floor and the method is also designed based on this type of use. An interest of applying the method on administrative parts of the company has occurred lately. Administrative parts of the company refers to the part that does all the planning such as purchasing, receiving orders, customer contact, contact with factory floor and other work that is made around the actual manufacturing. But the knowledge about applying value stream mapping on the planning part of the company is lacking because the method is relatively new. In this work, a comparison is made between the introduction of value stream analysis on production and planning. This has been done through a case study at ABB Robotics. On this case study a value stream analysis has been made on the planning part of ABB Robotics and the part of the factory floor manufacturing the control cabinets of the robots. The purpose of the performance was to create an understanding of the similarities and differences that exist in the application of value stream analysis on production and planning. The case study has been made based on the current literature available on the subject. The literature has then been reviewed critically, based on the differences and similarities shown by the performed case study. Based on an analysis of the results from the case study, several conclusions were drawn and reflected over taking into account the existing literature. Conclusions drawn from the study, questions the existing literature's critical attitude to the method. Critical review is important at this situation because it is a new method and much proof, that it is properly functioning, does not yet exist. The study mentions that value stream analysis of planning is not always relevant. The interest of the method depends on the type of business and its customers' needs. For a company where the lead time of the planning part of the company is not of great importance to the customer’s value stream mapping is not interesting to apply. The application of value stream analysis is much more complex and time-consuming according to the study and therefore it is not always worthwhile to use the method.Värdeflödesanalys är ett verktyg som används i stor utsträckning i dagsläget. Det är ett bra verktyg som används för att uppnå arbete som följer teorier kring lean produktion. Verktyget används däremot endast frekvent på producerande delar av en organisation och metoden är också framtagen begrundat på den typen av användning. På senare tid har ett intresse skapats för att applicera metoden även på administrativa delar av ett företag. Med administrativ del av företaget menas själva planerande delen av företaget som står för råvaruhemtagning, ordermottagning, kundkontakt, kontakt med produktion och andra steg som görs kring själva fabriksgolvet. Alltså det arbete som sker på företagets kontor. Eftersom att metoden att applicera värdeflödesanalys på planeringen är relativt ny är också kunskaperna kring området bristande. I detta arbete görs en jämförelse mellan att införa värdeflödesanalys på produktionen respektive planeringen. Det har gjorts genom en fallstudie på ABB Robotics. Under fallstudien har en värdeflödesanalys utförts på produktionen av styrskåp till robotar samt kontoret på ABB Robotics. Syftet med utförandet har varit att skapa en förståelse för de skillnader som finns vid appliceringen av värdeflödesanalys på produktion och planering. Fallstudien har utförts med hjälp av den litteratur som finns kring ämnet idag. Därefter har litteraturen granskats kritiskt utifrån de skillnader som visades genom den utförda fallstudien. Utifrån analys av fallstudiens resultat har flera slutsatser dragits och reflekterats över med hänsyn tagen till befintlig litteratur. Slutsatser som dragits utifrån det ifrågasätter den befintliga litteraturens kritiska förhållning till metoden. Kritisk granskning av metoden är viktig eftersom att den är ny och bevis på att den är väl fungerande ännu inte existerar i stor utsträckning. Studien nämner att införandet av värdeflödesanalys på planering inte alltid är relevant. Intresset för metoden beror på typ av företag och hur dess kunders behov ser ut. För ett företag där ledtiden på planeringen inte har någon större betydelse för kunden är värdeflödesanalys heller inte intressant att applicera. Appliceringen av värdeflödesanalys är mycket mer komplex och tidskrävande enligt studien och därför är det också inte alltid lönt att använda metoden

  The Open Door Laws: An Appraisal of Open Meeting Legislation in Indiana

  Get PDF

  Nonparty Remote Electronic Access to Plea Agreements in the Second Circuit

  Get PDF
  Widespread electronic access to case files gives rise to security concerns previously unrealized in the era of paper records. As the United States Department of Justice noted, the emergence of a cottage industry of websites that republish court filings online for the purposes of witness intimidation, retaliation, and harassment poses a grave risk of harm to cooperating witnesses and defendants. Accordingly, the benefits associated with remote electronic availability and dissemination of judicial documents may come at a considerable cost. This Note describes the options that district courts within the Second Circuit could implement to mitigate these concerns. Part I of this Note outlines how electronic access to court filings has altered the traditional balance between disclosure and privacy, and addresses the concerns associated with providing electronic access to plea agreements. Part I also outlines the qualified rights of access to judicial documents under the common law and the First Amendment. Part II examines these qualified rights\u27 constraint on the operation of proposals that would that would limit nonparty remote access to court documents. Part III argues that electronic access to court filings should be governed by the same standards which regulate access to paper filings, and that the proper inquiry is whether certain sensitive documents ought to be included in the public record at all. This Note concludes that Courts can best maintain the public\u27s qualified rights of access to court filings based on process-oriented concerns, and simultaneously provide security to cooperators, by not filing plea agreements

  Compulsory Liability Insurance for Commercial Motor Vehicles

  Get PDF

  Compulsory Liability Insurance for Commercial Motor Vehicles

  Get PDF
  With its core in adaptability and change responsiveness, the Agile methodology has become a popular application of the project process within the often volatile environment of today’s software development projects. The Agile methodology emphasizes interaction between project roles over documentation and formal processes. This higher interaction increases the need for functioning information dissemination throughout the entire project process. The study was carried out at a small sized Swedish IT consultancy firm. The company wished to acquire a project management and planning software tool to support the entire project process and all involved project roles. However, awareness of areas in the project process in need of support was not entirely clear. Therefore, the objective of the study was to investigate the company’s application of the Agile project process and identify potential challenges. Furthermore, the objective was to investigate how a project management and planning software tool can support the Agile project process within software development. The thesis was carried out as an abductive case study, where qualitative data collection methods and literature studies were combined. As a result from the study, two main conclusions have been drawn. Firstly: requirements engineering, the customer role, communication, and knowledge transfer were concluded as prominent challenges in the project process in need of increased support. Secondly, a project management and planning software tool can support the project process by: increasing the communication and collaboration abilities, providing holistic and historical project overview, providing a single storage location, and providing structure. Furthermore, the study has also shown that the project management and planning software tool needs to interact with the Agile project process in order to provide successful support. As final contribution, the Interaction model was created. The model visualizes the main areas in which a project management and planning software tool must interact with the Agile process, in order to support the entire project process successfully.Genom dess anpassningsförmåga och förändringsmottaglighet har den Agila metodiken blivit en populär tillämpning för projektprocessen inom mjukvaruutveckling, en miljö där snabba förändringar tillhör vardagen. Den Agila metodiken framhäver interaktion mellan projektroller  framför  dokumentation  och  formella  processer,  vilket  ökar  behovet  av fungerande informationsspridning genom hela projektprocessen. Studien  har  utförts  hos  ett  mindre  svenskt  IT-konsultföretag,  vilket  önskade  att införskaffa en programvara för ett projektlednings- och planeringsverktyg som kan stötta hela  projektprocessen  och  alla  involverade  projektroller.  Medvetenheten  kring  de områden i projektprocessen som är i behov av stöd var däremot inte helt tydlig. Målet med   studien   var   därför   att   undersöka   företagets   tillämpning   av   den   Agila projektprocessen  och  identifiera  eventuella  utmaningar.  Vidare  var  målet  också  att undersöka hur en programvara för ett projektlednings- och planeringsverktyg kan stödja den Agila projektprocessen inom mjukvaruutveckling. Examensarbetet utfördes som en abduktiv fallstudie där flera kvalitativa datainsamlingsmetoder användes tillsammans med litteraturstudier. Som resultat av studien har två huvudslutsatser dragits. För det första; kravhantering, kundrollen, kommunikation  och  kunskapsöverföring  identifierades som framträdande utmaningar i projektprocessen i behov av ökat stöd. För det andra, att en programvara för ett projektlednings- och planeringsverktyg kan stödja projektprocessen genom att; förbättra  kommunikations-  och  samarbetsmöjligheterna,  ge  en  övergripande  och historisk projektöverblick, fungera som en gemensam lagringsplats och tillhandahålla struktur.  Vidare  har  studien  visat  att  en  programvara  för  ett  projektlednings-  och planeringsverktyg  måste  interagera  med  den  Agila  projektprocessen  för  att  ge  ett effektivt  stöd.  Som  ett  slutligt  bidrag  skapades  "the  Interaction  model",  vilken visualiserar huvudområdena inom vilka en programvara för ett  projektlednings- och planeringsverktyg måste interagera med projektprocessen för att ge ett fullt stöd till processen
  • ‚Ķ
  corecore