47,384 research outputs found

  Materials compostos

  Get PDF
  El present article pretén mostrar al lector l'ampli ventall de possibilitats que ofereixen els materials compostos en el camp de l'enginyeria i el disseny. Es presenten els diferents tipus de fibres, orgàniques i inorgàniques, així com els diferents tipus de matrius, fent un èmfasi especial en les orgàniques, que són les que donen nom als denominats materials compostos de matriu orgànica. Un segon bloc descriu els comportament dels materials compostos davant de diveros agents externs com puguin ser: agents ambientals, agents químics, agents físics i agents mecànics. El treball finalitza mostrant alguns dels exemples més característics d'aplicacions d'aquests materials

  Disseny de materials compostos ceràmics mitjançant impressió 3D

  Get PDF
  La zircònia és un material que es troba en alça en diversos sectors industrials degut a les interessants propietats mecàniques així com la seva estabilitat química i biocompatibilitat. La dificultat a l’hora de fabricar peces de geometria complexa però, ha estat limitant la seva utilització i expansió. En les darreres dècades i degut al avenços tecnològics que incorpora la tecnologia d’impressió 3D s’obre un ampli camp d’estudi. Aquesta podria permetre l’obtenció d’aquests dissenys avançats a preus realment competitius respecte a tècniques convencionals. En el següent projecte de final de grau es duu a terme un exhaustiu procés de caracterització microestructural i mecànica d’aquest material com a base d’un producte capaç de ser utilitzat per a la tecnologia d’impressió 3D. Pel que fa al estudi microestructural de les mostres es realitzen diversos processos per a conèixer rugositat, densitat, porositat i mida de gra. D’altra banda, per dur a terme la caracterització mecànica s’estudia la duresa a diferents escales, tenacitat, resposta a assaigs de ratllada i fatiga

  The Flexible Wing Project: Advanced Tailoring Strategies for Laminated Composite Materials Final Report

  Get PDF
  Manufacturers are beginning to consider the possibilities of moving away from traditional composite material designs but need further evidence that aero-elastically tailored composite materials can: produce weight savings; introduce aerodynamic efficiency and reduce manufacturing time without incurring cost penalties. This research has developed advanced composite tailoring strategies using novel fibre reinforced architectures, with mechanical coupling properties that can be either maintained or tailored through a novel ply termination scheme to change the laminate thickness. Most importantly however, all designs possess immunity to thermal warping distortions; hence they can be manufactured to the desired shape using a high temperature curing system. The research results have been exploited by a leading Brazilian airframe manufacturer for preliminary design of a new aero-elastically tailored wing

  Síntesi de nous compostos tipus catecol amb aplicació en materials funcionals

  Get PDF
  En el nostre grup d'investigació i en col·laboració amb el grup d'investigació del doctor Daniel Ruiz-Molina del Centre d'investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2) d'aquest campus universitari, hem iniciat un projecte que es planteja aconseguir biomimetitzar certes proteïnes adhesives de mol·luscs, en que la seva adherència es deu a la presència de la funcionalitat catecol. Aprofitant aquesta propietat adhesiva dels catecols, l'objectiu és poder desenvolupar nous materials per a recobriments hidro- i oleofòbics, i nous materials adhesius sent necessari el desenvolupament de protocols sintètics per a l'obtenció de compostos tipus catecol convenientment substituïts. En el present treball de recerca s'ha aconseguit la síntesi del nou catecol 10, que presenta en la seva estructura una cadena alquílica parcialment fluorada amb la finalitat de fer-ne recobriments hidro- i oleofòbics, i l'optimització i escalat del catecol 2, que presenta una cadena alquílica, amb la finalitat de fer-ne recobriments hidrofòbics. També s'ha explorat en la síntesi de catecols amb una funcionalitat tiol amb la finalitat de poder desenvolupar superfícies o nanopartícules d'or adhesives. Partint del producte comercial 17, s'ha aconseguit obtenir 10 en tres etapes sintètiques i un rendiment global del 57% i 2 en dues etapes sintètiques i un rendiment global del 63% a escala multigram, millorant la metodologia sintètica existent que consistia en quatre etapes sintètiques i un 48% de rendiment global

  Declaració mediambiental

  Get PDF
  EMAS, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000Desenvolupament, producció i comercialització de compostos termoplàstics. Servei de reciclat per a subproductes de materials polimètric

  Teaching composite materials using technology

  Get PDF
  La tecnologia de materials compostos combina un conjunt de processos i materials complexos. S’ha dissenyat una pràctica amb l’objectiu de transmetre a l’alumne els conceptes de disseny i fabricació utilitzant les tècniques de la infusió i el pre-impregnat; una pràctica d’anàlisi i simulació computacional amb validació experimental a partir d’un assaig destructiu de flexió i un no-destructiu amb ultrasons i, finalment, s’ha proposat la presentació oral d’un treball davant un grup d’alumnes.Peer Reviewe

  Classificació automàtica amb KLASS de les dades de procés d'una EDAR

  Get PDF
  In this study an automatic cluster is done on data froma a Waster Water Treatment Plant to obtain specific knowledge of an ill-structured domain like biological wastewater treatment process. The whole process requires the supervision of the expert of the process. This clustering is done using KLASS, which allows to deal simultaneously with numerical and symbolic variables in the description of objects. From this automatic classification, we obtain a set of clusters that can be labelled as typical operational states. All the knowledge and information acquired will be constitute the initial library of a case base reasoning system that together with expert system constitute a decision support system for this WWTP.Postprint (published version

  Síntesi i caracterització de membranes electrolítiques d'oxo-vanadi-sulfats per aplicacions en la reducció d'emissions de SO2

  Get PDF
  La recerca de nous materials pel desenvolupament de membranes per a la reducció d'emissions de SO2 ha estat en el punt de mira de nombrosos estudis recents, degut al seu gran potencial per a dur a terme aquests processos i pel gran impacte mediambiental causat pel SO2. La temàtica d'aquest projecte consisteix en la síntesi i caracterització de nous materials basats en compostos d'Oxo-Vanadi-Sulfats de metalls alcalins per tal de preparar aquestes membranes supressores de SO2

  Estudi de viabilitat d'una empresa de reforços de formigó amb materials compostos

  Get PDF
  CATALÀ: El present projecte neix amb la idea del responsable del Laboratori per la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials (LITEM) de crear una empresa relacionada amb el reforç d’estructures de formigó amb materials compostos, específicament amb fibra de carboni. L’elaboració del estudi de viabilitat de l’empresa ha estat dut a terme com a projecte final de carrera d’enginyeria en organització industrial. La rehabilitació ha estat un dels subsectors del sector de la construcció que menys s’ha vist afectat per la crisis actual i un dels que es pretén fomentar per reactivar el sector. En l’anàlisi de mercat, es veurà en quin punt es troba el subsector, quines són les oportunitats d’aquest de cara al futur així com els factors de l’empresa, tan interns com externs, que permetran elaborar un anàlisi DAFO i veure la situació de l’empresa respecte el mercat. Fet l’anàlisi de mercat, s’avaluaran diferents propostes de serveis que l’empresa podria oferir i es determinarà quins d’aquests poden aportar el màxim d’avantatges als clients de l’empresa a l’hora que satisfan les necessitats actuals del mercat. Definits aquests serveis, es farà una descripció del negoci de l’empresa, s’explicarà com es gestionarà la qualitat i l’impacte mediambiental, es seleccionarà la forma jurídica i es seleccionarà un nom per l’empresa. Posteriorment, es definirà una estratègia de màrqueting que permetrà promocionar els serveis de l’empresa seguint unes directrius bàsiques i a partir de la qual es farà una previsió de vendes. Seguidament, es definirà l’estructura de recursos humans necessària per oferir els serveis seleccionats i cobrir les previsions calculades i es realitzarà un estudi econòmic i financer que permetrà veure la viabilitat econòmica del projecte i els beneficis que obtindrà derivats de la seva activitat. El pla de contingències especificarà els procediments a seguir en cas que es donés algun factor que alteres el previst i s’acabarà amb unes conclusions sobre la viabilitat de l’empresa proposada.CASTELLÀ: El presente proyecto nace con la idea del responsable del Laboratorio para la Innovación Tecnológica de Estructuras y Materiales (LITEM) de crear una empresa relacionada con el refuerzo de estructuras de hormigón con materiales compuestos, específicamente con fibra de carbono. La elaboración del estudio de viabilidad de la empresa ha sido llevada a cabo como proyecto final de carrera de ingeniería en organización industrial. La rehabilitación ha sido uno de los subsectores del sector de la construcción que menos se ha visto afectado por la crisis actual y uno de los que se pretende fomentar para reactivar el sector. En el análisis de mercado, se verá en qué punto se encuentra el subsector, cuáles son las oportunidades de este de cara al futuro así como los factores de la empresa, tanto internos como externos, que permitirán elaborar un análisis DAFO y ver la situación de la empresa respecto al mercado. Hecho el análisis de mercado, se evaluarán diferentes propuestas de servicios que la empresa podría ofrecer y se determinará cuáles de estos pueden aportar el máximo de ventajas a los clientes de la empresa a la vez que satisfacen las necesidades actuales del mercado. Definidos estos servicios, se hará una descripción del negocio de la empresa, se explicará cómo se gestionará la calidad y el impacto medioambiental, se seleccionará la forma jurídica y se seleccionará un nombre para la empresa. Posteriormente, se definirá una estrategia de marketing que permitirá dar a conocer los servicios de la empresa siguiendo unas directrices básicas y a partir de la cual se hará una previsión de ventas. Seguidamente, se definirá la estructura de recursos humanos necesaria para ofrecer los servicios seleccionados y cubrir las previsiones calculadas y se realizará un estudio económico y financiero que permitirá ver la viabilidad económica del proyecto y los beneficios que obtendrá derivados de su actividad. El plan de contingencias especificará los procedimientos a seguir en caso de que se diera algún factor que alterase lo previsto y se acabará con unas conclusiones sobre la viabilidad de la empresa propuesta.ANGLÈS: The present project was created above the idea of the responsible of the Laboratory for the Technological Innovation of Structures and Materials (LITEM) of creating a company related to the reinforcement of concrete structures with composite materials, specifically carbon fiber. The preparation of the feasibility study of the company has been carried out as the final degree project for Management Engineering. Rehabilitation has been one of the subsectors of the construction sector that has been less affected by the current crisis and the key one to revive the sector. In the market analysis, the subsector situation will be seen, it will show what are the market opportunities and it will also show the factors of the company, internal and external, which will help to create a SWOT analysis and see the situation of the company with respect to the market. Once the market analysis has been done, there will be an assessment of various services that the company could offer and it will be determined which of these may have the maximum benefits to enterprise customers while they meet the current needs of market. Defined these services, there will be a description of the business of the company, an explanation on how to manage the quality and environmental impact will be done, the legal form of the company will be decided and the selection of the name of the company will be arranged. Afterwards, a marketing strategy will be defined with the intention of promoting the company's services following some basic guidelines and from which there will be a sales forecast. Later on, the structure of human resources required to deliver the selected services and meet the expectations calculated will be defined and there will be an economic and financial viability study which will show the benefits of the project and the company activity. The contingency plan will specify the procedures to follow if there were given any factors that altered the schedule and it will finish with some conclusions about the feasibility of the proposed company

  Toxicidade dos materiais de construção. Até que ponto são seguros os limites definidos na legislação?

  Get PDF
  Contrariamente aquilo que é o senso comum os edifícios de habitação contém muitos materiais tóxicos, alguns deles mesmo em conformidade com normativos regulamentares. Este artigo discute vários casos de toxicidade de materiais de construção pela revisão da literatura nessa área. Abrange o caso dos materiais à base de amianto, a emissão de compostos orgânicos voláteis (COV´s) a partir de tintas e vernizes e as canalizações em chumboContrary to general believes current residential buildings frequently contain many building materials with some level of toxicity some of them even complying with legal regulations. This paper discusses some cases of toxic building materials by reviewing previously published work. It covers asbestos based materials, the emission of volatile organic compounds (VOC´s) from paints and varnishes and lead plumbin
  • …
  corecore