288 research outputs found

  Način reševanja konfliktov v mestnem središču

  Get PDF
  The paper describes the example of urban management activities as a result of the program for revitalisation of the town center. The problem occurs after the decision of trade company to built up a new shopping center on the edge of the town. The result of this decision could be the loss of attractiveness of the town center. The retailers and caterers together with state support and experts have prepared the program for better and more attractive offer in town centre.V letih 2005 – 2007 je bavarsko ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno tudi za urejanje prostora, oblikovalo program „življenje v mestnem središču“ katerega namen je bil omiliti posledice preselitve velikega števila trgovin iz mestnega središča na rob mesta. Mesto Freystadt je lokalno središče z 8.791 prebivalci. Mesto ima izoblikovano središče, kjer je skoncentrirana večina trgovskih lokalov, med njimi nekdanja veleblagovnica. Vodstvo te največje trgovine je sklenilo trgovsko dejavnost iz mestnega središča preseliti na rob mesta. To je med majhnimi trgovci povzročilo negotovost, saj je bilo realno pričakovati, da bo mestno središče poslej obiskovalo manj kupcev. V sklopu prej omenjenega programa so trgovci, gostinci, mestna uprava in strokovne organizacije pripravile program, s katerim bi povečali atraktivnost mestnega središča. Načrt je obsegal tri delovna srečanja, na katerih so partnerji oblikovali predloge za povečanje atraktivnosti mestnega središča. Pri tem so izhajali iz potencialov, kakršni so dobra dostopnost, tradicija, prostori identitete, socialna vloga središča, bližina cerkve. Gastronomska ponudba, kolesarske poti, bližina rekreacisjkih območij. V nadaljevanju so bili opredeljeni štirje tematski sklopi, znotraj katerih so udeleženci oblikovali konkretne ukrepe za povečanje atraktivnosti mestnega središča. Predlagani sklopi so naslednji: ponudba, dostopnost, podoba, doživetja. Konkretni ukrepi znotraj posameznega sklopa so naslednji: ureditev kolesarski poti do mestnega središča, organizacija prireditev, prenova objektov, ureditev dodatne kulinarične ponudbe, organizacija kulturnih prireditev, oblikovanje logotipa mestnega središča in podobni. V organizacijskem smislu je bil ustanovljen projektni svet, ki je vodil in usklajeval delo na posameznih projektih

  Piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze dotyczące Śląska za lata 1800-1922 : spis bibliograficzny. Cz. 2

  Get PDF
  Publikacja stanowi próbę monograficznego opracowania bibliografii piśmiennictwa krajoznawczego i podróżniczego dotyczącego Śląska. Zebrany materiał obejmuje zasięgiem lata 1800-1922 i odnosi się do terenów Śląska Dolnego, Górnego i Cieszyńskiego, leżących w obecnych granicach naszego państwa

  Zu den Funden aus dem vicus-Graben in Ladenburg (Grabung Baatz 1960)

  Get PDF

  Struktura dóbr szlacheckich w księstwie głogowskim i podstawy ich prawnego funkcjonowania w czasach habsburskich (1526–1740)

  Get PDF
  The article discusses the problem of land ownership in the hands of the nobility in the Habsburg period in the Duchy of Głogów, which remained a separate administrative part of the then Czech rule. The issues were mainly connected with the population potential of the principality and with its territory, on the basis of which the development of small, medium and large landed property was analyzed. The noble property of the Głogów principality was entrusted in possession on the basis of three legal orders. The main division was on the line of unconditional inheritance, feudal heredity and transitory form. At the root of such diversity was the complicated history of the Duchy of Głogów in the middle and late Middle Ages, and thus its belonging to the Czech Crown, the rule of the Głogów Piasts, and then entrusting it to the members of the Polish-Lithuanian Jagiellonian Dynasty (Jan Olbracht and Zygmunt Jagiellończyk, Władysław Jagiellończyk and Ludwik II). The discussed diversity in terms of the size of assets and their legal position vis-à-vis the King of the Czech Republic was associated with the occurrence of such forms as powers, fideicommissions, majorates and a free state. The owners of each of them had different land rights, and their estates – along with raising their rank – could even become separate administrative units whose owners could acquire princely rights (including, for example, a separate position in public life by obtaining a vote during the Silesian parliament).W artykule omówiono problem kształtowania się własności ziemskiej w rękach szlachty w okresie habsburskim na obszarze księstwa głogowskiego, pozostającego wydzieloną częścią administracyjną ówczesnego władztwa czeskiego. Poruszono głównie kwestie związane z potencjałem ludnościowym księstwa, z jego terytorium, na bazie czego dokonano analizy rozwoju drobnej, średniej i wielkiej własności ziemskiej. Majątki szlacheckie księstwa głogowskiego powierzane były w posiadanie na podstawie trzech porządków prawnych. Główny podział przebiegał na linii dziedziczności bezwarunkowej, dziedziczności lennej oraz formy przejściowej. U podstaw takiego zróżnicowania leżała skomplikowana historia księstwa głogowskiego tak w środkowym, jak i późnym średniowieczu, a więc jego przynależność do Korony Czech, władania nim przez Piastów głogowskich, a następnie powierzenie go w ręce członków polsko-litewskiej dynastii Jagiellonów (Jana Olbrachta i Zygmunta Jagiellończyka, Władysława Jagiellończyka i Ludwika II). Opisane zróżnicowanie pod względem wielkości majątków i ich pozycji prawnej względem króla Czech związane było z występowaniem tutaj takich form, jak tzw. władztwa, fideikomisy, majoraty i wolne państwo stanowe. Właściciele każdego z nich dysponowali odmiennymi prawami do ziemi, a ich majątki – wraz z podnoszeniem rangi – mogły stać się nawet odrębnymi jednostkami administracyjnymi, których właściciele mogli pozyskać dla siebie prawa równe książęcym (w tym np. osobną pozycję w życiu publicznym przez uzyskanie głosu indywidualnego podczas obrad sejmu śląskiego)

  Авторское «Я» в поэзии Андреаса Грифиуса

  Get PDF
  В статье рассматривается проблема соотношения универсального и индивидуального в лирике, проблема присутствия авторского «Я» как личности в лирическом стихотворении на примере лирики крупнейшего поэта немецкого барокко Андреаса Грифиуса (Andreas Gryphius, 1616–1664). Показывается, что именно Грифиус прокладывает в немецкой поэзии дорогу «лирике переживаний» (Erlebnislyrik), соединяя обобщенность образов с непосредственно пережитым опытом. Утверждается, что для подлинного понимания лирической поэзии необходимо знание специфики судьбы и личности ее создателя.In this paper, we consider the problem of the relationship between the universal and the individual in lyrics, the problem of the presence of the author's "I" as a person in a lyric poem on the example of the lyrics of the greatest poet of the German Baroque Andreas Gryphius (1616–1664). We show that it is Gryphius who paves the way for the “lyric of experiences” (Erlebnislyrik) in German poetry, connecting the generalization of images with directly experienced experience. We argue that for a true understanding of lyric poetry, knowledge of the specifics of the fate and personality of its creator is necessary
  corecore