184 research outputs found

  Terenska nastava u Vukovaru ā€“ od planiranja do realizacije

  Get PDF
  Terenskom nastavom u Vukovaru za učenike osmih razreda znanja, spoznaje i vjeÅ”tine postaju dugoročni, a zorni doživljaji pridonose lakÅ”em i kvalitetnijem shvaćanju nastavnih sadržaja. Ovim tekstom objaÅ”njava se planiranje, priprema i realizacija terenske nastave te načini vrednovanja. Sve etape treba detaljno razraditi kako bi se terenskom nastavom ostvarili ishodi. U protivnom, učenici projekt posjeta Vukovaru i memorijalnim lokacijama doživljavaju kao rekreativni izlet

  Izolirana i nestala banijska naselja

  Get PDF
  IN CROATIAN: Ruralna naselja u kontinentalnoj Hrvatskoj obilježena su snažnom depopula[1]cijom, prometnom izoliranoŔću i velikim brojem napuÅ”tenih i praznih mjesta. Područje Banije desetljećima je posebno izloženo snažnoj depopulaciji. Od 195 nenaseljenih mjesta u Hrvatskoj 2021. godine, čak njih 13 je na području Ba[1]nije. Banijska napuÅ”tena naselja, u kojima nitko viÅ”e ne živi pored ruÅ”evina ili tragova kuća i okućnica, s devastiranom infrastrukturom, nepostojećim jav[1]nim prijevozom i, na kraju, u potpuno zapuÅ”tenim ruralnim krajolicima, svje[1]doče demografskom slomu, izumiranju i nestajanju. Raznoliki razlozi (migra[1]cije, ratovi i katastrofe, ekonomski i politički razlozi) doveli su do druÅ”tvene i kulturne izolacije. U ovome radu prikazat će se prazna i napuÅ”tena naselja (Baturi, BiŔćanovo, Brubno, Donja Trstenica, Donji Selkovac, Gornje Jame, Turčenica, Kobiljak, Ostojići, Zut, Bukovica i Mala Vranovina) pomoću doku[1]mentiranja devastiranih i danas jedva vidljivih ostataka materijalne kulture. Uz to analizirat će se ā€žsvakodnevica u proÅ”lostiā€œ koriÅ”tenjem arhivske građe o stanovnicima i životu u proÅ”losti te pomoću iskustava, doživljaja, sjećanja i privatne arhive (sačuvani predmeti, fotografije) njihovih bivÅ”ih stanovnika. --------------- IN ENGLISH: Rural settlements in Continental Croatia are characterized by severe depopulation, traffic isolation, and a large number of abandoned and empty settlements. The Banija Region has been particularly affected by severe depopulation for decades. Of the 195 uninhabited settlements in Croatia in 2021, as many as 13 are in the Banija Region. Uninhabited and abandoned settlements, where no one lives anymore next to the ruins or traces of houses and gardens, with devastated or destroyed infrastructure, non-existent public transport, and completely neglected rural landscapes testify to demographic collapse, extinction, and desertion. Various reasons (migrations, wars and disasters, economic and political reasons) have led to social and cultural isolation. In this paper, we will show empty and abandoned settlements (Baturi, BiŔćanovo, Brubno, Donja Trstenica, Donji Selkovac, Gornje Jame, Turčenica, Kobiljak, Ostojići, Zut, Bukovica, and Mala Vranovina) by documenting the devastated and barely visible remains of material culture. In addition, we will analyse ā€œeveryday life in the pastā€ using archival material about life in the past, and through the experiences, memories, stories, and private archives (preserved objects, photos) of their former residents

  Terenska nastava u Vukovaru ā€“ od planiranja do realizacije

  Get PDF
  Terenskom nastavom u Vukovaru za učenike osmih razreda znanja, spoznaje i vjeÅ”tine postaju dugoročni, a zorni doživljaji pridonose lakÅ”em i kvalitetnijem shvaćanju nastavnih sadržaja. Ovim tekstom objaÅ”njava se planiranje, priprema i realizacija terenske nastave te načini vrednovanja. Sve etape treba detaljno razraditi kako bi se terenskom nastavom ostvarili ishodi. U protivnom, učenici projekt posjeta Vukovaru i memorijalnim lokacijama doživljavaju kao rekreativni izlet

  70 Years of the Croatian Geodetic Society

  Get PDF
  Na godiÅ”njoj skupÅ”tini Geodetske sekcije DruÅ”tva inženjera i tehničara Hrvatske (GSDITH) u prosincu 1952. donijet je zaključak o osnivanju DruÅ”tva geodeta Hrvatske (DGH). No, iz objektivnih organizacijskih razloga druÅ”tvo se nije moglo učvrstiti i osnovati, pa je na godiÅ”njoj skupÅ”tini GSDITH 1953. osnovano DGH. DGH je prvi prethodnik u bivÅ”oj državi danaÅ”njega Hrvatskoga geodetskog druÅ”tva (HGD) Å”to znači da HGD danas obilježava 70 godina od svoga osnutka, iako su se geodeti na području Republike Hrvatske počeli udruživati u inženjerske saveze joÅ” davne 1878. Povijest udruživanja geodeta možemo podijeliti u tri glavna razdoblja: 1878. ā€“ 1952., 1952. ā€“ 1993. i 1993. ā€“ 2022. U ovome radu prikazuju se sva tri razdoblja s posebnim naglaskom na kraj prvoga i početak drugoga razdoblja te detaljno elaborirano treće razdoblje. Rad HGD-a prikazuje se kroz glavne aktivnosti druÅ”tva, a to su organizacija različitih znanstveno-stručnih i druÅ”tvenih skupova te izdavanje glasila druÅ”tva časopisa Geodetski list koji spada u deset najstarijih geodetskih časopisa u svijetu. Ističu se glavne aktivnosti, izazovi i zasluge druÅ”tva, bez kojih bi danas geodetska struka možda izgleda drugačije. Izlažu se i neke nove zanimljive činjenice, do sada ne objavljene niti u jednome radu koji se bavio tematikom povijesti osnivanja i glavnih aktivnosti HGD-a. Naglasak je stavljen na druÅ”tvo kao nacionalnu krovnu organizaciju koja djeluje s ciljem koordinacije strukovnih interesa svih geodeta te svih institucija i organizacija na području Republike Hrvatske.At the annual assembly of the Geodetic Section of the Society of Engineers and Technicians of Croatia (GSSETC) in December 1952, a conclusion was reached on the establishment of the Society of Geodesists of Croatia (SGC). However, due to objective organizational reasons, the society could not consolidate and be established, so SGC was founded at the GSSETC annual assembly in 1953. SGC is the first predecessor in the former state of today\u27s Croatian Geodetic Society (CGS), which means that CGS today marks 70 years since its foundation, although geodesists in the territory of the Republic of Croatia began to join in engineering associations as far back as 1878. The history of the association of geodesists can be divided into three main periods: 1878 ā€“ 1952, 1952 ā€“ 1993 and 1993 ā€“ 2022. All three periods are presented in this paper with special emphasis on the end of the first and the beginning of the second period, while the third period is elaborated in detail. The work of CGS is presented through the main activities of the society, which are the organization of various scientific-professional and social events and the publication of the society journal Geodetski list, which is one of the ten oldest geodetic journals in the world. The main activities, challenges and merits of the society are highlighted, without which the geodetic profession could look different today. Some interesting new facts are presented, which have not been published so far in any paper that dealt with the history of the establishment and main activities of CGS. Emphasis is placed on the society as a national umbrella organization that works with the aim of coordinating the professional interests of all surveyors and all institutions and organizations on the territory of the Republic of Croatia

  Kroz prostor i vrijeme: Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić

  Get PDF
  Zbornik Kroz prostor i vrijeme posvećen je prof. dr. sc. Miri Menac-Mihalić, dugogodiÅ”njoj profesorici Filozofskog fakulteta SveučiliÅ”ta u Zagreba te članici suradnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić iznimno je plodna znanstvenica koja se, uz veliki broj radova iz dijalektologije, smatra i začetnicom hrvatske dijalektne frazeologije. U zborniku posvećenom njezinu radu i djelovanju objavljeni su prilozi koji su grupirani u dvije glavne tematske cjeline (dijalektologija/povijest jezika "O govorima kroz vrijeme" i frazeologija "Živost frazema"). Radovi predstavljaju izniman znanstveni doprinos hrvatskoj filologiji. Velikim su dijelom rezultat terenskih istraživanja kojima se prikupljala građa za obradu. Donose precizne rezultate o fonoloÅ”kim/morfoloÅ”kim/leksičkim značajkama hrvatskih mjesnih govora, a istražuju se i frazemi potvrđeni u hrvatskoj nacionalnoj ili dijalektnoj frazeologiji. Dio građe koji se opisuje ekscerpiran je iz postojeće literature te pomno i iscrpno analiziran

  70 Years of the Croatian Geodetic Society

  Get PDF
  Na godiÅ”njoj skupÅ”tini Geodetske sekcije DruÅ”tva inženjera i tehničara Hrvatske (GSDITH) u prosincu 1952. donijet je zaključak o osnivanju DruÅ”tva geodeta Hrvatske (DGH). No, iz objektivnih organizacijskih razloga druÅ”tvo se nije moglo učvrstiti i osnovati, pa je na godiÅ”njoj skupÅ”tini GSDITH 1953. osnovano DGH. DGH je prvi prethodnik u bivÅ”oj državi danaÅ”njega Hrvatskoga geodetskog druÅ”tva (HGD) Å”to znači da HGD danas obilježava 70 godina od svoga osnutka, iako su se geodeti na području Republike Hrvatske počeli udruživati u inženjerske saveze joÅ” davne 1878. Povijest udruživanja geodeta možemo podijeliti u tri glavna razdoblja: 1878. ā€“ 1952., 1952. ā€“ 1993. i 1993. ā€“ 2022. U ovome radu prikazuju se sva tri razdoblja s posebnim naglaskom na kraj prvoga i početak drugoga razdoblja te detaljno elaborirano treće razdoblje. Rad HGD-a prikazuje se kroz glavne aktivnosti druÅ”tva, a to su organizacija različitih znanstveno-stručnih i druÅ”tvenih skupova te izdavanje glasila druÅ”tva časopisa Geodetski list koji spada u deset najstarijih geodetskih časopisa u svijetu. Ističu se glavne aktivnosti, izazovi i zasluge druÅ”tva, bez kojih bi danas geodetska struka možda izgleda drugačije. Izlažu se i neke nove zanimljive činjenice, do sada ne objavljene niti u jednome radu koji se bavio tematikom povijesti osnivanja i glavnih aktivnosti HGD-a. Naglasak je stavljen na druÅ”tvo kao nacionalnu krovnu organizaciju koja djeluje s ciljem koordinacije strukovnih interesa svih geodeta te svih institucija i organizacija na području Republike Hrvatske.At the annual assembly of the Geodetic Section of the Society of Engineers and Technicians of Croatia (GSSETC) in December 1952, a conclusion was reached on the establishment of the Society of Geodesists of Croatia (SGC). However, due to objective organizational reasons, the society could not consolidate and be established, so SGC was founded at the GSSETC annual assembly in 1953. SGC is the first predecessor in the former state of today\u27s Croatian Geodetic Society (CGS), which means that CGS today marks 70 years since its foundation, although geodesists in the territory of the Republic of Croatia began to join in engineering associations as far back as 1878. The history of the association of geodesists can be divided into three main periods: 1878 ā€“ 1952, 1952 ā€“ 1993 and 1993 ā€“ 2022. All three periods are presented in this paper with special emphasis on the end of the first and the beginning of the second period, while the third period is elaborated in detail. The work of CGS is presented through the main activities of the society, which are the organization of various scientific-professional and social events and the publication of the society journal Geodetski list, which is one of the ten oldest geodetic journals in the world. The main activities, challenges and merits of the society are highlighted, without which the geodetic profession could look different today. Some interesting new facts are presented, which have not been published so far in any paper that dealt with the history of the establishment and main activities of CGS. Emphasis is placed on the society as a national umbrella organization that works with the aim of coordinating the professional interests of all surveyors and all institutions and organizations on the territory of the Republic of Croatia

  Kroz prostor i vrijeme: Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić

  Get PDF
  Zbornik Kroz prostor i vrijeme posvećen je prof. dr. sc. Miri Menac-Mihalić, dugogodiÅ”njoj profesorici Filozofskog fakulteta SveučiliÅ”ta u Zagreba te članici suradnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić iznimno je plodna znanstvenica koja se, uz veliki broj radova iz dijalektologije, smatra i začetnicom hrvatske dijalektne frazeologije. U zborniku posvećenom njezinu radu i djelovanju objavljeni su prilozi koji su grupirani u dvije glavne tematske cjeline (dijalektologija/povijest jezika "O govorima kroz vrijeme" i frazeologija "Živost frazema"). Radovi predstavljaju izniman znanstveni doprinos hrvatskoj filologiji. Velikim su dijelom rezultat terenskih istraživanja kojima se prikupljala građa za obradu. Donose precizne rezultate o fonoloÅ”kim/morfoloÅ”kim/leksičkim značajkama hrvatskih mjesnih govora, a istražuju se i frazemi potvrđeni u hrvatskoj nacionalnoj ili dijalektnoj frazeologiji. Dio građe koji se opisuje ekscerpiran je iz postojeće literature te pomno i iscrpno analiziran

  "7. dani ICARUS Hrvatska - baŔtinske inicijative, edukacija i digitalno okruženje", Pleternica, 2022.

  Get PDF
  ICARUS HRVATSKA neprofitna je udruga čija je zadaća istraživanje povijesnog nasljeđa, promicanje dostupnosti arhivskih izvora putem suvremenih tehnologija i razvoj međuinstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulturne, znanstvene i stručne djelatnosti. Aktivnosti Udruge usmjerene su na projekte i javne programe vezane za promicanje povijesnih i kulturnih istraživanja, otvorenost arhiva i dostupnost pisane baÅ”tine, predstavljanje međunarodnih arhivskih i baÅ”tinskih projekata i inicijativa te na povezivanje s međunarodnom stručnom zajednicom. Članovi Udruge djelatnici su različitih kulturnih i baÅ”tinskih ustanova koji se bave prikupljanjem, obradom, zaÅ”titom, očuvanjem i prezentacijom kulturne baÅ”tine, tj. pripadnici su AKM zajednice u najÅ”irem shvaćanju tog pojma. Među njima prednjače arhivisti, potom knjižničari, ali ima i muzealaca, članova znanstvenih i akademskih zajednica, predstavnika turističkih zajednica i interpretacijskih centara te studenata. U 2022. godini održani su 7. Dani ICARUS Hrvatska ā€“ BaÅ”tinske inicijative, edukacija i digitalno okruženje, na kojima su tijekom dva dana, od 31. ožujka do 1. travnja 2022., održana 34 izlaganja hrvatskih i inozemnih predavača iz različitih baÅ”tinskih i znanstvenih ustanova. Skup je bio organiziran hibridno ā€“ u Interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici, ali se mogao pratiti i preko aplikacije Zoom. Suorganizatori skupa bili su Grad Pleternica i Javna ustanova Pleternica
  • ā€¦
  corecore