1,117 research outputs found

  Ús didàctic de les tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement als centres educatius catalans

  Get PDF
  A partir del procés de transferències de les competències en matèria educativa el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, en col·laboració amb els serveis estadístics dels departaments d'Educació de les Comunitats Autònomes, recull dades sobre l'ús i l'equipament TAC als centres educatius mitjançant una operació estadística de caràcter censal i de periodicitat anual. Des del curs 2015-2016, l'únic encarregat de la realització del estudi és el Departament d'Ensenyament, la qual cosa ha permès dur a terme una recollida de dades diferent i focalitzada en les característiques concretes dels centres escolars catalans. En aquest projecte, aprofitarem la particularitat d'aquests dos últims anys, per analitzar les dades específiques aprofitant que són enquestes diferents. Establirem una comparativa entre aquests dos últims cursos i, a més a més, analitzarem dos cursos escolars comuns per avaluar la situació dels centres escolars catalans respecte les noves tecnologies. Amb aquest Treball final de Màster es facilita la informació que permet un coneixement suficient del sistema educatiu català respecte la resta de l'estat, conèixer l'equipament de TAC a les escoles catalanes, els diferents serveis de TAC que ofereixen els centres, i també els usos i coneixements del personal docent en aquesta matèria

  Reflexions teòrico-pràctiques al voltant del concepte "ritme" en l'esport

  Get PDF
  Tot i que no ho sembla, una de les qüestions més problemàtiques treballant en el món de les ciències aplicades a l'esport és la quantitat de mal entesos i suposicions que interfereixen la correcta comunicació entre científics, tècnics i esportistes. De fet això és un fenomen natural donat que tots ells treballen en el mateix àmbit però han desenvolupat un llenguatge ben diferent. Bé, de fet, exceptuant els termes exclusius d'una disciplina com ara "espondilosis" o "auto eficàcia", les diferències del llenguatge es troben més a nivell de significats que de sig-nificants. Aixà passa en especial, i no només, en tots aquells termes que es refereixen al moviment ja que precisament és un dels conceptes centrals de l'esport. L'alegria, si se’m permet, amb la que tots els qui treballem en aquest món fem servir al llarg del dia conceptes com "ritme", "intensitat", o el mateix "moviment", fa que sovint entenguem coses diferents d'allò que els que ens parlen volen realment dir. Així mateix potser hi ha vegades en què creiem que els que ens escolten agafen el sentit dels nostres missatges, i això no és exactament així. La reflexió teòrico-pràctica que em proposo, de fet és una reflexió teòrica que parteix de la pràctica, i més concreta-ment de les vivències sobre els problemes pràctics de co-municació que penso són inherents al llenguatge, més enllà de la poca o molta traça que un mateix tingui dient les coses. La reflexió agafa el concepte "ritme" com una d'aquestes fonts de mal entesos i pretén explorar una mica, no només els òbviament diferents significats de la paraula, sinó en quina mesura aquest significats poden trobar-se a partir del concepte de "finalitat dels esdeveniments". Precisament la finalitat dels esdeveniments és un aspecte que s'ha desenvolupat en una part de l’anomena’t model de camp (Roca,1992 —p. 30—) tot seguint la tradició aristotèlica de la "causa final". És allò que els més conductistes en diuen "adaptació al medi". Respondre a la pregunta, "a quin medi?", crec que ens ha de permetre entendre millor el significat de la conducta que ens és referida verbalment com "mantenir el ritme", "canviar el ritme", "tenir un bon ritme" i un inesgotable etcètera

  El valor de la recerca formativa per a la innovació docent i el desenvolupament competencial

  Get PDF
  2012PID-UB/117El projecte ha consistit en la introducció d’innovacions docents en dues assignatures del Grau de Pedagogia de la Facultat de Pedagogia ('Informàtica aplicada a la recerca educativa' i 'Orientació i Gènere') i una assignatura del Grau de Mestre en Educació Infantil de la Facultat de Formació del Professorat ('Observació i Innovació a l'aula) promovent la investigació formativa com a eina pedagògica. Conscients que la configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior planteja un gran repte per a l'aprofundiment de la investigació en el nou marc formatiu universitari, aquest projecte ha volgut validar mètodes d'ensenyament per al desenvolupament competencial (De Miguel, et al., 2006) que operativitzen la investigació formativa: l'Aprenentatge Basat en Problemes, l'Aprenentatge orientat a Projectes i l'ús de les narratives digitals (Rodríguez i Londoño, 2009) per fomentar l'autoaprenentatge i l'autogestió del coneixement. Els resultats obtinguts evidencien el valor d'aquestes estratègies pedagògiques instrumentalitzades per la investigació formativa per a l'assoliment de tres competències transversals comunes a la Universitat de Barcelona (Vicerrectorat de Política Docent, 2008): el compromís ètic, la capacitat d'aprenentatge i responsabilitat, i la capacitat comunicativa. A més també animen a avançar en el treball interdisciplinari per a l'avaluació de les mateixes, mitjançant l'elaboració de rúbriques específiques coherents amb les innovacions docents en les assignatures implicades.CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT A LA UB. 2012PID-UB/11

  Informe final del projecte: Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant (PID 2015)

  Get PDF
  Aquest projecte pretén definir estratègies degudament aplicades i contrastades que estimulin i permetin a l’alumnat desenvolupar el seu aprenentatge autònom i està a càrrec del grup Trans.edu que estudia i du a terme projectes d'innovació docent transversals, que estan relacionats amb diferents ensenyaments de la Universitat de Barcelona

  Avancem cap a escoles que siguin vàlides per a tots els alumnes

  Get PDF

  Robòtica i aprenentatge interactiu

  Get PDF
  Treball Final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària. Codi: MP1040. Curs acadèmic 2015-2016En aquesta investigació es dóna a conèixer el procés de disseny d’una proposta pedagògica i didàctica, expressada en una activitat tecnològica escolar, utilitzant la robòtica educativa per a l’aprenentatge dels operadors mecànics en estudiants de primària. Com a presentació es realitza una reflexió i anàlisi dels precedents relacionats amb la Robòtica aplicada a l’Educació, agafant com a elements d’anàlisis: teories d’aprenentatge, models pedagògics, aplicació del sistema educatiu Wedo 2.0, estructura de l’activitat tecnològica escolar, entre altres aspectes. El resultat d’aquest anàlisi permet presentar la proposta, la qual es troba fonamentada en els referents teòrics següents: robòtica educativa, metodologia amb Wedo 2.0 i activitat tecnològica escolar, són alguns d’ells. Aquesta proposició s’ha detallat, tenint cura de les necessitats i els interessos dels estudiants, igual que les intencions establertes per a l’àrea. Es plantegen uns estàndards a seguir per a la creació d’un robot/personatge que convida i acompanya als estudiants en el desenvolupament de les activitats. Es mostren tres models d’activitats i de construcció realitzats amb el material de LEGO; la primera correspon a la composició únicament del robot i les altres dues fases, li afegeixen un nou component a aquest. Una incorpora un sensor de moviment i l’altra, un sensor d’inclinació. Per a la seua construcció, es parteix de la teoria de l’aprenentatge significatiu posant atenció a la robòtica educativa, concentrada en l’elaboració d’un robot, a part de controlar la realització de l’activitat tecnològica escolar

  Laboratori 3.0: virtualització del laboratori amb una metodologia centrada en l'estudiant

  Get PDF
  This paper presents an improvement introduced to a laboratory subject by means of a student - centered blended - learning teaching strategy. The implemented virtual tools (videos and questionnaires) help to prepare the practical sessions and allow the sel f - assessment before and after each practical session. Students have shown a great satisfaction with the method. The analysis of the qualifications obtained has allowed an assessment of the degree of correlation between the different techniques used.Postprint (published version

  El codisseny com a nova perspectiva d’innovació docent universitària: Una aplicació centrada en la construcció de coneixement a partir d’experiències d’aprenentatge servei

  Get PDF
  El codisseny és una metodologia per la qual estudiants i professorat treballen conjuntament en la transformació dels processos educatius comuns. Aquesta comunicació presenta dues experiències de codisseny, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Girona, amb l'objectiu de millorar els instruments d'aprenentatge i reflexió a les assignatures que plantegen projectes d'aprenentatge servei als estudiants, i ajudar-los a traçar ponts entre situacions d'experiència i coneixements teòrics

  Estudi comparatiu del rendiment acadèmic dels estudiants amb els títols de grau i amb els de l’ordenació anterior

  Get PDF
  La Universitat de les Illes Balears (UIB), en el marc del procés d’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), ha aplicat una sèrie de canvis en els títols de grau i màster o!cials en relació amb els títols corresponents a l’anterior ordenació quant a la metodologia docent. Aquests canvis se centren fonamentalment a reforçar la planificació i coordinació docents, fomentar l’oferta d’activitats formatives que afavoreixin l’aprenentatge actiu i el treball autònom de l’estudiant i, finalment, aplicar tècniques d’avaluació alternatives a les tradicionals en un context d’avaluació contínua. El propòsit d’aquest treball és fer un estudi comparatiu, en termes estrictament quantitatius, del rendiment acadèmic entre els estudiants pertanyents a títols de grau i a títols de l’ordenació anterior. Per fer-ho, s’ha treballat amb les actes oficials de la població de 2.584 estudiants que varen començar una llicenciatura, diplomatura o enginyeria tècnica l’any acadèmic 2005-2006, així com les actes oficials de la població de 2.492 estudiants que varen començar un grau l’any acadèmic 2009-2010 a la UIB. Les dades analitzades fan referència al rendiment dels estudiants el segon curs de la titulació. Els resultats globals posen de manifest una millora dels resultats acadèmics dels estudiants amb la implantació dels títols adaptats a l’EEES. Així, si bé la taxa de rendiment (crèdits superats/matriculats) no varia, amb els títols de grau augmenta la taxa de crèdits avaluats (crèdits presentats/matriculats), en la d’èxit (crèdits superats/presentats), així com en la mitjana de les quali!cacions de les assignatures. Les línies d’investigació futures en la UIB s’encaminaran a analitzar en un nivell més qualitatiu el grau d’adquisició de les competències i els resultats d’aprenentatge dels estudiants una vegada que hagin conclòs el pla formatiu.La Universitat de les Illes Balears (UIB), en el marco del proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha desarrollado una serie de cambios en los títulos de grado y master oficiales, con respecto a los títulos correspondientes a la anterior ordenación, en relación a la metodología docente. Estos cambios se centran fundamentalmente a reforzar la planificación y la coordinación docente, fomentar la utilización de actividades formativas que favorezcan el aprendizaje activo y el trabajo autónomo del estudiante y, finalmente, utilizar técnicas de evaluación alternativas a las tradicionales en un contexto de evaluación continua. El propósito del presente trabajo es realizar un estudio comparativo, en términos estrictamente cuantitativos, del rendimiento académico entre los estudiantes pertenecientes a títulos de grado y los estudiantes pertenecientes a títulos de la anterior ordenación. Para ello, se ha trabajado con las actas oficiales de la población de 2.584 estudiantes que empezaron una licenciatura, diplomatura o ingeniería técnica el año académico 2005- 2006, así como las actas oficiales de la población de 2.492 estudiantes que empezaron un grado el año académico 2009-2010 en la UIB. Los datos analizados están referidas al rendimiento de los estudiantes en el segundo curso de su titulación. Los resultados globales ponen de manifiesto una mejora en los resultados académicos de los estudiantes con la implantación de los títulos adaptados al EEES. Así, si bien la tasa de rendimiento (créditos superados matriculados) no varía, con los títulos de grado se experimenta un aumento en la de créditos evaluados (créditos presentados/matriculados), en la de éxito (créditos superados/presentados), así como en la media de las calificaciones de las asignaturas. Las líneas de investigación futuras en la UIB se encaminarán a analizar a un nivel más cualitativo el grado de adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje de los estudiantes una vez que hayan concluido el plan formativo

  Pla estratègic de la Biblioteca : 2008-2012

  Get PDF
  La Biblioteca Virtual de la UOC ha d'arribar a ser un centre de recursos especialitzat, que englobi els continguts docents i de recerca generats a la Universitat i la millor selecció de documents digitals i físics de les matèries relacionades amb les línies de recerca definides per l'institut de recerca de la mateixa Universitat, esdevingui una eina imprescindible de les activitats de docència, recerca, gestió i formació contínua i s'hi integri.La Biblioteca Virtual de la UOC tiene que llegar a ser un centro de recursos especializado, que englobe los contenidos docentes y de investigación generados en la Universidad y la mejor selección de documentos digitales y físicos de las materias relacionadas con las líneas de investigación definidas por el instituto de investigación de la misma Universidad, se convierta en una herramienta imprescindible de las actividades de docencia, investigación, gestión y formación continua y se integre en ella.The UOC Virtual Library has to be a specialized resource center, including content generated in teaching and research at the University, and the best selection of digital and physical documents on the subjects related to the lines of research defined by the research institute of the University
  • …
  corecore