3,131 research outputs found

  Wearable Communications in 5G: Challenges and Enabling Technologies

  Full text link
  As wearable devices become more ingrained in our daily lives, traditional communication networks primarily designed for human being-oriented applications are facing tremendous challenges. The upcoming 5G wireless system aims to support unprecedented high capacity, low latency, and massive connectivity. In this article, we evaluate key challenges in wearable communications. A cloud/edge communication architecture that integrates the cloud radio access network, software defined network, device to device communications, and cloud/edge technologies is presented. Computation offloading enabled by this multi-layer communications architecture can offload computation-excessive and latency-stringent applications to nearby devices through device to device communications or to nearby edge nodes through cellular or other wireless technologies. Critical issues faced by wearable communications such as short battery life, limited computing capability, and stringent latency can be greatly alleviated by this cloud/edge architecture. Together with the presented architecture, current transmission and networking technologies, including non-orthogonal multiple access, mobile edge computing, and energy harvesting, can greatly enhance the performance of wearable communication in terms of spectral efficiency, energy efficiency, latency, and connectivity.Comment: This work has been accepted by IEEE Vehicular Technology Magazin

  DTER: Schedule Optimal RF Energy Request and Harvest for Internet of Things

  Full text link
  We propose a new energy harvesting strategy that uses a dedicated energy source (ES) to optimally replenish energy for radio frequency (RF) energy harvesting powered Internet of Things. Specifically, we develop a two-step dual tunnel energy requesting (DTER) strategy that minimizes the energy consumption on both the energy harvesting device and the ES. Besides the causality and capacity constraints that are investigated in the existing approaches, DTER also takes into account the overhead issue and the nonlinear charge characteristics of an energy storage component to make the proposed strategy practical. Both offline and online scenarios are considered in the second step of DTER. To solve the nonlinear optimization problem of the offline scenario, we convert the design of offline optimal energy requesting problem into a classic shortest path problem and thus a global optimal solution can be obtained through dynamic programming (DP) algorithms. The online suboptimal transmission strategy is developed as well. Simulation study verifies that the online strategy can achieve almost the same energy efficiency as the global optimal solution in the long term

  Cognitive and Energy Harvesting-Based D2D Communication in Cellular Networks: Stochastic Geometry Modeling and Analysis

  Full text link
  While cognitive radio enables spectrum-efficient wireless communication, radio frequency (RF) energy harvesting from ambient interference is an enabler for energy-efficient wireless communication. In this paper, we model and analyze cognitive and energy harvesting-based D2D communication in cellular networks. The cognitive D2D transmitters harvest energy from ambient interference and use one of the channels allocated to cellular users (in uplink or downlink), which is referred to as the D2D channel, to communicate with the corresponding receivers. We investigate two spectrum access policies for cellular communication in the uplink or downlink, namely, random spectrum access (RSA) policy and prioritized spectrum access (PSA) policy. In RSA, any of the available channels including the channel used by the D2D transmitters can be selected randomly for cellular communication, while in PSA the D2D channel is used only when all of the other channels are occupied. A D2D transmitter can communicate successfully with its receiver only when it harvests enough energy to perform channel inversion toward the receiver, the D2D channel is free, and the SINR\mathsf{SINR} at the receiver is above the required threshold; otherwise, an outage occurs for the D2D communication. We use tools from stochastic geometry to evaluate the performance of the proposed communication system model with general path-loss exponent in terms of outage probability for D2D and cellular users. We show that energy harvesting can be a reliable alternative to power cognitive D2D transmitters while achieving acceptable performance. Under the same SINR\mathsf{SINR} outage requirements as for the non-cognitive case, cognitive channel access improves the outage probability for D2D users for both the spectrum access policies.Comment: IEEE Transactions on Communications, to appea

  Performance enhancement solutions in wireless communication networks

  Get PDF
  In this dissertation thesis, we study the new relaying protocols for different wireless network systems. We analyze and evaluate an efficiency of the transmission in terms of the outage probability over Rayleigh fading channels by mathematical analyses. The theoretical analyses are verified by performing Monte Carlo simulations. First, we study the cooperative relaying in the Two-Way Decode-and-Forward (DF) and multi-relay DF scheme for a secondary system to obtain spectrum access along with a primary system. In particular, we proposed the Two-Way DF scheme with Energy Harvesting, and the Two-Way DF Non-orthogonal Multiple Access (NOMA) scheme with digital network coding. Besides, we also investigate the wireless systems with multi-relay; the best relay selection is presented to optimize the effect of the proposed scheme. The transmission protocols of the proposed schemes EHAF (Energy Harvesting Amplify and Forward) and EHDF (Energy Harvesting Decode and Forward) are compared together in the same environment and in term of outage probability. Hence, with the obtained results, we conclude that the proposed schemes improve the performance of the wireless cooperative relaying systems, particularly their throughput. Second, we focus on investigating the NOMA technology and proposing the optimal solutions (protocols) to advance the data rate and to ensure the Quality of Service (QoS) for the users in the next generation of wireless communications. In this thesis, we propose a Two-Way DF NOMA scheme (called a TWNOMA protocol) in which an intermediate relay helps two source nodes to communicate with each other. Simulation and analysis results show that the proposed protocol TWNOMA is improving the data rate when comparing with a conventional Two-Way scheme using digital network coding (DNC) (called a TWDNC protocol), Two-Way scheme without using DNC (called a TWNDNC protocol) and Two-Way scheme in amplify-and-forward(AF) relay systems (called a TWANC protocol). Finally, we considered the combination of the NOMA and physical layer security (PLS) in the Underlay Cooperative Cognitive Network (UCCN). The best relay selection strategy is investigated, which uses the NOMA and considers the PLS to enhance the transmission efficiency and secrecy of the new generation wireless networks.V této dizertační práci je provedena studie nových přenosových protokolů pro různé bezdrátové síťové systémy. S využitím matematické analýzy jsme analyzovali a vyhodnotili efektivitu přenosu z hlediska pravděpodobnosti výpadku přes Rayleighův kanál. Teoretické analýzy jsou ověřeny provedenými simulacemi metodou Monte Carlo. Nejprve došlo ke studii kooperativního přenosu ve dvoucestném dekóduj-a-předej (Two-Way Decode-and-Forward–TWDF) a vícecestném DF schématu s větším počtem přenosových uzlů pro sekundární systém, kdy takto byl získán přístup ke spektru spolu s primárním systémem. Konkrétně jsme navrhli dvoucestné DF schéma se získáváním energie a dvoucestné DF neortogonální schéma s mnohonásobným přístupem (Non-orthogonal Multiple Access–NOMA) s digitálním síťovým kódováním. Kromě toho rovněž zkoumáme bezdrátové systémy s větším počtem přenosových uzlů, kde je přítomen výběr nejlepšího přenosového uzlu pro optimalizaci efektivnosti navrženého schématu. Přenosové protokoly navržených schémat EHAF (Energy Harvesting Amplify and Forward) a EHDF(Energy Harvesting Decode and Forward) jsou společně porovnány v identickém prostředí z pohledu pravděpodobnosti výpadku. Následně, na základě získaných výsledků, jsme dospěli k závěru, že navržená schémata vylepšují výkonnost bezdrátových kooperativních systémů, konkrétně jejich propustnost. Dále jsme se zaměřili na zkoumání NOMA technologie a navrhli optimální řešení (protokoly) pro urychlení datového přenosu a zajištění QoS v další generaci bezdrátových komunikací. V této práci jsme navrhli dvoucestné DF NOMA schéma (nazýváno jako TWNOMA protokol), ve kterém mezilehlý přenosový uzel napomáhá dvěma zdrojovým uzlům komunikovat mezi sebou. Výsledky simulace a analýzy ukazují, že navržený protokol TWNOMA vylepšuje dosaženou přenosovou rychlost v porovnání s konvenčním dvoucestným schématem používajícím DNC (TWDNC protokol), dvoucestným schématem bez použití DNC (TWNDNC protokol) a dvoucestným schématem v zesil-a-předej (amplify-and-forward) přenosových systémech (TWANC protokol). Nakonec jsme zvážili využití kombinace NOMA a zabezpečení fyzické vrstvy (Physical Layer Security–PLS) v podpůrné kooperativní kognitivní síti (Underlay Cooperative Cognitive Network–UCCN). Zde je zde zkoumán výběr nejlepšího přenosového uzlu, který užívá NOMA a bere v úvahu PLS pro efektivnější přenos a zabezpečení nové generace bezdrátových sítí.440 - Katedra telekomunikační technikyvyhově
  corecore