38,303 research outputs found

  Production of functional equipment for food processor using Fused Deposition Modeling

  Get PDF
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti pomocí metody Fused deposition modeling a ekonomickým porovnáním této výroby s jinými výrobními technologiemi. Danou součástí je příslušenství ručního kuchyňského robota, které je vinou špatného upínacího průměru nepoužitelné. V programu Autodesk Inventor byl vytvořen model, který je, s výjimkou pozměněných funkčních rozměrů, totožný s původní součástí. Finální příslušenství šlehače bylo vyrobeno metodou Fused Deposition Modeling na zařízení uPrint.This bachelor thesis deals with the production of component using the Fused Deposition Modeling method and economic comparison of this production to other manufacturing technologies. This component is accessory of manual food processor, which is due to poor clamping diameter unusable. In Autodesk Inventor model was created, that is, with the exception of altered functional dimensions, identical to the original parts. The final accessory of beater was made by using the Fused Deposition Modeling method with uPrint equipment.

  Application of FDM method for production of roof rack safety cover

  Get PDF
  Tato práce se zabývá výrobou funkčního dílu střešního nosiče pomocí metody Fused Deposition Modeling. Funkční díl střešního nosiče byl vymodelován v programu Autodesk Inventor a vytisknut na 3D tiskárně uPrint. Práce obsahuje uvedení do problematiky metody FDM a popis vlastního modelování.This thesis deals with the production of functional part of the roof rack using the Fused Deposition Modeling method. The functional part of the roof rack was modeled in Autodesk Inventor and printed on a 3D printer uPrint. The thesis includes an introduction to the topic of FDM and description of custom modeling.

  Viscoelastic Properties of Rapid Prototyped Magnetic Nanocomposite Scaffolds for Osteochondral Tissue Regeneration

  Get PDF
  Poly(ϵ-caprolactone) and poly(ethylene glycol) based magnetic nanocomposite scaffolds were fabricated using fused deposition modeling and stereolithography approaches, and a hybrid scaffold was obtained by combining these additive manufacturing technologies. Viscoelastic properties in compression were investigated at 37 °C, spanning a range frequency of four decades. Results suggest that poly(ϵ-caprolactone) and poly(ethylene glycol) based scaffolds adequately reproduce viscoelastic properties of subchondral bone and articular cartilage tissues, respectively. By combining fused deposition modeling and stereolithography it is possible to manufacture a hybrid scaffold suitable for osteochondral tissue regeneration. Poly(ϵ-caprolactone) and poly(ethylene glycol) based magnetic nanocomposite scaffolds were fabricated using fused deposition modeling and stereolithography approaches, and a hybrid scaffold was obtained by combining these additive manufacturing technologies. Viscoelastic properties in compression were investigated at 37 °C, spanning a range frequency of four decades. Results suggest that poly(ϵ-caprolactone) and poly(ethylene glycol) based scaffolds adequately reproduce viscoelastic properties of subchondral bone and articular cartilage tissues, respectively. By combining fused deposition modeling and stereolithography it is possible to manufacture a hybrid scaffold suitable for osteochondral tissue regeneration

  Recyclation of thermoplastics for FDM 3D printing

  Get PDF
  Práce se zabývá recyklací základních termoplastů určených pro 3D tisk metodou fused deposition modeling. Představení jejich základních vlastností a možnosti jak tyto materiály recyklovat. Dále představuji dostupná recyklační zařízení a jejich technicko-ekonomické zhodnocení při výrobě recyklovaného vlákna.The work deals with the recycling of thermoplastics designed for 3D printing method fused deposition modeling. Performance of their basic characteristics and ways to recycle these materials. Then I present the recycling machines and their technical-economic evaluation of the production of recycled filament.

  Construction of the Formula 1 model by rapid prototyping method

  Get PDF
  Cílem bakalářské práce je vyhotovení modelu monopostu Formule 1 pomocí grafického software SolidWorks. Konečnou verifikací bude výroba 3D modelu aditivní technologií rapid prototyping s využitím komerčně dostupné metody Fused Deposition Modeling.The aim of this work is original model of Formula 1 design using a graphical software SolidWorks. Final verification of the 3D model of additive manufacturing Rapid Prototyping technology using commercially available methods of Fused Deposition Modeling.

  Prototyping of Human Spare Parts with 3D Printing

  Get PDF
  3D printing technology is a leading technology for producing 3D virtual shape product. It is getting more popular by its accuracy and three dimensional objects. The objective of thesis work is to present a technology review on additive manufacturing processes and to produce prototypes of human spare parts such as organs by using 3D printer. Fused deposition modeling additive manufacturing process is used for prototyping of human organs. Human organs are designed by solid modeling software. Thermoplastic polymer materials like polylactic acid, acrylonitrile butadiene styrene and nylon are used in this process. The Author concludes that fused deposition modeling additive manufacturing process can be simplified by bio printer additive manufacturing process. Human living cell and biomaterial can be used as a material in this process. Organs can be designed by solid modeling software. The scheme is to explore 3D printing technology for producing human artificial organs for saving thousands lives. Further experiment is necessary for functional and clinical use of printed organs
  corecore