26 research outputs found

  The farmhouses of la Garrotxa: Batet de la Serra and Santa Pau: photogrammetric survey of Mas Maçandell

  Get PDF
  El treball pretén realitzar un estudi previ de les masies de la Garrotxa i aprofundir en les que han quedat en ruïnes per a posteriorment analitzar, estudiar i representar mitjançant diverses tècniques gràfiques Mas Maçandell, per poder donar una eina útil per la seva posterior intervenció i no arribi a l'estat de ruïna.The work aims to do is to conduct a preliminary study of the farmhouses of the Garrotxa and delve into those that have been left in ruins and then analyze, study and represent through various graphic techniques the pathologies and intervention of more Mas Maçandell, so that it does not reach the state of ruin

  La lògica de l'espai construït al Sudest de la Península Ibèrica durant l'Argar (2200 - 1550 cal ANE) : una aproximació metodològica

  Get PDF
  L'estudi de l'arquitectura domèstica emprada per les societats del sud-est de la península Ibèrica durant l'Edat del Bronze requereix una sistematització de coneixements per esbrinar, en primer lloc, de quina manera construïen i sobretot quan temps invertien a construir els seus habitatges. És amb aquest objectiu que realitzem una proposta metodològica que conjuga disciplines com l'arquitectura, l'enginyeria i la mateixa restauració arqueològica sempre amb el propòsit de respondre aquestes qüestions fonamentals. Les respostes, al seu torn, ens proporcionen informació sobre el procés de producció i, per tant, ens aporten coneixement sobre les poblacions passades. Així doncs, proposem l'Anàlisi d'Elements Finits com una eina eficaç de resolució per a les nostres formulacions.The study of domestic architecture used by societies in the southeast of Iberia during Bronze Age requires a systematic and knowledges to determine firstly how to built and specially what time were invested to built their households. For this reason that we make a methodological approach which includes disciplines such as architecture, engineering or for example, archaeological restoration. Always the objective will be to answer these key issues wich also provide information about the process of production. Therefore provide information about lives of past populations. Thus, we propose the Finite Element Analysis (FEA) as an effective tool for solving our formulations

  Extractes

  Get PDF

  Agullana: setanta-cinc anys d'una escola modèlica

  Get PDF

  Aixecament fotogramètric del jaciment arqueològic Castellet de Banyoles situat a Tivissa (Tarragona)

  Get PDF
  The archaeological site of Castellet de Banyoles is located in the village of Tivissa, in the region of Tarragona. It is the large Iberian village of the southern Catalonia and it’s protected as a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). The study belongs to a collaboration between the EPSEB ( Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona) and the School of Geography and History of the University of Barcelona, specifically the department of Prehistory, Ancient History and Archaeology. This project aims to give continuity to the studies previously done on the Castellet de Banyoles site. The idea is to create a 3D model from the aerial pictures of all the area. The work is georeferenced by the ETRS89 reference system, in the UTM 31N projected coordinates, ortometric height. In order to carry it out we have placed two observation sights so that we can take all the control points that we need for the photogrammetric restitution of the images. The results of this 3D model will become different cartographic products; drawings, orthoimagery and perhaps it could be followed by other studies and projects.In the following pages we will explain in detail the techniques we have used in this project as well as all the extra information concerning the archaeological site and finally the results and the conclusions taken from this wor

  Model Tridimensional del llenç de la muralla de Barcelona de la Plaça Ramón Berenguer el Gran

  Get PDF
  Aquest projecte neix amb la voluntat de servir per a registre de patrimoni històric de la ciutat de Barcelona. Concretament es pretén registrar el llenç de la muralla romana situat a la Plaça Ramón Berenguer el Gran, al districte de Ciutat Vella. Des de la plaça Ramón Berenguer el Gran pot contemplar-se la part més interessant del que resta de la muralla romana de l'època del Baix Imperi. S'observen diverses torres rectangulars i un tram de mur fet amb carreus de pedra de Montjuïc. A la part més alta s'obren finestres de mig punt. Damunt la muralla es superposen construccions medievals, entre les quals destaca la capella de Santa Àgata. El projecte tracta d’obtenir un model tridimensional utilitzant la tècnica fotogramètrica, i completar el treball realitzant un aixecament topogràfic de la plaça on es troba situat el model. Al mateix temps es pretén obtenir un model 3D del cavall homenatge a Ramón Berenguer el Gran, situat al bell mig de la plaça. Per aconseguir el model de la muralla necessitarem presa de fotografies i punts de control majors generats a partir d’un itinerari prèviament establert , prenent com a partida bases topogràfiques permanents de l’Ajuntament de Barcelona. L’itinerari d’estacions servirà per a tot el treball fotogramètric i topogràfic de la zona. Del resultat del model tridimensional derivaran diferents productes cartogràfics; plànols en planta i alçat, seccions, corbes de nivell i ortoimatge. S’adjunta a la memòria Annexes i un CD amb els càlculs, plànols i fotografies que han sigut necessaris per desenvolupar el projecte final de grau
  corecore