671 research outputs found

  De la teoria a la pràctica : el portafoli docent

  Get PDF
  El portafoli docent (PD) és un document en què el professor presenta un resum de la seva trajectòria docent i dels resultats d'aprenentatge dels estudiants i té diferents utilitats: acredita el desenvolupament docent del professor en els processos de selecció de personal o bé en els concursos de mèrits docents i és una potent eina de reflexió per al professor, ja que l'obliga a trobar resposta a un seguit de preguntes essencials: -Quina és la meva concepció de docència? -S'ajusta la meva activitat docent a aquesta concepció? -Com puc demostrar-ho? -Què puc fer per millorar? És probable que el PD s'utilitzi com a eina acreditativa en el nostre país els propers anys, una pràctica que fa temps que s'aplica en països anglosaxons. No obstant això, el més interessant del procés d'elaboració d'un PD, i el que el converteix en molt més que un simple curriculum vitae, és probablement el seu potencial com a eina de reflexió. La redacció del PD ens obliga a reflexionar amb honestedat sobre la nostra activitat diària, ens força a descobrir la nostra filosofia docent, ens permet avaluar el nostre progrés com a professors i ens porta a cercar vies de millora que no només beneficiaran els nostres estudiants, sinó que ens faran millors docents i, per què no, millors persones. Hi ha moltes maneres d'encarar l'elaboració d'un PD i la tria d'un índex o un altre respon en gran mesura a consideracions pràctiques o de preferència personal. L'experiència compartida ens mostra que un cop encetada aquesta via, ja no hi ha marxa enrere. El PD es converteix en una eina viva, que anirà evolucionant amb nosaltres i que ens acompanyarà i ens ajudarà en el nostre procés de creixement com a docents

  Els estudis universitaris a les Illes Balears

  Get PDF
  Poques institucions o serveis públics han suscitat en els darrers trenta anys expectatives tan intenses com la universitat, i certament no n’hi ha cap que s’hagi vist tan profundament transformada. En totes les comunitats autònomes de l’Estat i a la resta d’Europa, la universitat es troba immersa en un procés complex de reordenació de les seves ofertes i de les relacions amb la societat. La nostra realitat no és aliena a aquests processos de reforma. Els grans eixos del debat, tractats en aquest capítol, són la reforma del marc normatiu de les universitats, la diversificació de les titulacions, la disminució de l’alumnat, la qualitat de la docència, les noves formes de docència semipresencial, la capacitat de recerca o la internacionalització. Altres temes com, entre altres, el model d’organització més adequat per gestionar la universitat, l’adequació a la reforma europea o les relacions amb el mercat de treball no s’han pogut desenvolupar, però en properes ocasions s’han de tractar a fons.Pocas instituciones o servicios públicos han suscitado en los últimos treinta años expectativas tan intensas como la universidad, y ciertamente no hay ninguno que se haya visto tan profundamente transformado. En todas las comunidades autónomas del Estado y en el resto de Europa, la universidad se encuentra inmersa en un proceso complejo de reordenación de sus ofertas y de las relaciones con la sociedad. Nuestra realidad no es ajena a estos procesos. Los grandes ejes del debate, tratados en este capítulo, son la reforma del marco normativo de las universidades, la diversificación de las titulaciones, la disminución de su alumnado, la calidad de la docencia, las nuevas formas de docencia semipresencial, la capacidad de investigación o la internacionalización. Otros temas como, entre otros, el modelo de organización más adecuado por gestionar la universidad, la adecuación a la reforma europea o las relaciones con el mercado de trabajo, no se han podido desarrollar, pero en próximas ocasiones se tienen que tratar a fondo

  Reflexions sobre l’educació i el professorat

  Get PDF
  La proximitat del quarantè aniversari de la fundació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona l’any 1969, ens va estimular a preparar la celebració d’aquesta fita amb l’edició d’aquesta obra. Cal agrair la coordinació d’aquest treball a l’equip directiu que ens va precedir. El Dr. Miquel Martínez com a director i el professor Iñaki Echebarria com a director adjunt, així com la pacient i persistent secretària Dra. Carme Buisán han fet una feina omnicomprensiva i calidoscòpica d’especial mèrit. També cal fer constar l’excel·lent i laboriosa revisió lingüística a càrrec de la Sra. Maria Antònia Espasa. Aquest reconeixement s’ha de fer extensiu a totes les persones que han participat en aquests quaranta anys d’aventura educativa. I com és lògic, en especial als autors que amb la seva aportació han entregat les seves idees, que es complementen entre elles i il·luminen la narració bàsica d’aquest llibre. Tampoc s’hagués pogut arribar fins aquí sense el suport institucional de la mateixa universitat i de les diverses administracions educatives, que han fet possible que la nostra organització s’hagi convertit en un referent nacional i internacional del desenvolupament professional de l’activitat docent. Confiem que en un futur es pugui mantenir i augmentar aquest actiu. Com es diu a continuació, aquesta obra no tracta tant de ser un recull històric sistemàtic com un seguit de reflexions i d’experiències sobre els temes d’actualitat de l’educació d’avui al voltant dels àmbits d’actuació de l’Institut. Al llarg del període commemorat, la naturalesa i les funcions de l’ICE han variat notablement i han incorporat successives iniciatives dels diferents equips directius. En qualsevol cas, és indubtable que el resultat és excepcionalment ric, i això facilita la connexió entre la universitat i el sistema educatiu, així com la conjunció de la formació, la innovació i la recerca de tot l’àmbit pedagògic..

  Marc competencial del professorat d'idiomes dels serveis lingüístics universitaris de Catalunya

  Get PDF
  L'obra ha rebut un ajut INTERLINGUA de la Generalitat de CatalunyaEl Marc competencial del professorat d'idiomes dels serveis lingüístics universitaris de Catalunya és un projecte INTERLINGUA de la Generalitat de Catalunya que ha estat dirigit pel Servei de Llengües de la UAB, amb la col·laboració del Servei de Llengües Modernes de la UdG i d'Idiomes UPF. El Marc és un document orientatiu que ajuda els professionals i els responsables de la formació a detectar necessitats formatives i a planificar la formació del professorat d'idiomes dels centres de llengües universitaris

  Editorials de la "Revista Médica de Barcelona"

  Get PDF
  Es fa un cop d’ull als editorials que publicava la “Revista Médica de Barcelona” (1924-1936)

  Memòria final d'actuacions de l'equip deganal (2012-2016)

  Get PDF
  La darrera Junta de Facultat d’aquest mandat deganal (març de 2012 a 2016) és el moment adequat per fer balanç i retre comptes de la gestió dels darrers quatre anys. Amb aquesta finalitat es presenta aquesta memòria final d’activitats, que pretén oferir una informació general de les actuacions dutes a terme en aquest període, i que continua la que ja es va presentar l’any 2012, que feia referència al mandat deganal 2008-2012

  Estudis de grau

  Get PDF
  Catàleg de graus de la Universitat de Vic del curs 2012-201

  Desenvolupament professional del professor universitari

  Get PDF
  La Universitat ha sofert una profunda evolució, especialment en el segle XX. I actualment, parafrasejant la metatora de Neurath (1991), viu un procés de construcció o reconstrucció de la seva identitat a partir de canvis interns i externs, i alhora cerca d'adaptar-se i transformar-se segons les necessitats de la societat de final del segle XX. Aquesta recerca d'identitat, de qualitat, de prestigi i consideració social és una constant present en les directrius de govern de les universitats que volen trobar el seu Iloc per adquirir un segell de personalitat i competencia, en una epoca de limitacions económiques creixents
  • …
  corecore