34,014 research outputs found

  Anàlisi econòmica financera de les empreses gaseles de la Catalunya Central

  Get PDF
  Objecte: El present treball reflecteix l'anàlisi econòmica financera de les empreses gaseles de la Catalunya Central. S'han considerat les empreses gaseles per ser les empreses tractores de l'economia d'un territori i per tant ens interessa veure la seva salut empresarial en el període analitzat. L'estudi posiciona aquestes indústries i presenta els principals indicadors econòmics i financers per tal de diagnosticar la salut d'aquestes empreses en el període 2008-2012 mitjançant una anàlisi a curt i llarg termini, una anàlisi de resultats i una anàlisi dels canvis patrimonials i dels fluxos d'efectiu d'aquestes empreses gasela. Disseny/metodologia: Les dades utilitzades provenen dels estats comptables d'aquestes empreses de la base de dades SABI en el període 2008-2012, en concret, es recull una mostra d'empreses industrials de les comarques de la Catalunya Centralque tenen un mínim de 5 treballadors, que tenen un creixement de les vendes en els últims anys d'un 6% i que tenen una rendibilitat econòmica mínima d'un 5% sobre les que es porta a terme l'anàlisi econòmica financera mitjançant l'estadística descriptiva oportuna i una anàlisi de regressions arribant a uns resultats i conclusions. Aportacions i resultats: L'estudi permet assenyalar que les empreses gaseles en aquest període gaudeixen d'una bona salut econòmica i financera, amb un reduït nombre d'empreses que concentren gran part de les vendes. Són empreses amb un creixement equilibrat ja que tenen una gestió eficient dels actius, una gestió financeraprudent (excepte per les empreses de menys número dels treballadors) i una bona gestió de les despeses. Són empreses solvents, amb un endeutament acceptable, però de mala qualitat,i una rendibilitat dels actius amb tendència a l’alça i dels recursos propis més moderada. Limitacions: Seria convenient ampliar la mostra a altres comarques i arribar a dades actuals per confirmar els canvis de tendència en l'anàlisi econòmica i financera. Implicacions pràctiques: Permet valorar la projecció d'aquestes empreses en els últims anys a Catalunya, per prendre les oportunes decisions econòmiques al respecte. Implicacions socials: Els resultats permeten posar de manifest situacions a corregir per part de les empreses per poder seguir ben posicionades. Valor afegit: Per aquestes empreses dóna informacions econòmiques i financeres rellevants de la salut empresarial per assumir els reptes de futur i el manteniment de la seva posició

  Empreses responsables

  Get PDF
  Abstract not availabl

  Institucions, empreses, premis

  Get PDF

  Comportament lingüístic a les empreses de serveis de Catalunya 2004-2007

  Get PDF
  Aquest article es basa en una anàlisi específica de l'Enquesta d'usos lingüístics a les empreses 2004-2007 per tal de conèixer les estratègies i els comportaments lingüístics que hi ha a les empreses de serveis de Catalunya

  Empreses i pluralisme informatiu

  Get PDF
  Empreses i pluralisme informati

  iMathResearch, finalista al concurs internacional per emprenedors CODE_n14

  Get PDF
  L'empresa iMathResearch ha estat una de les dues empreses catalanes que ha aconseguit arribar a la final del concurs internacional CODE_n14 per a noves empreses. Les 50 idees finalistes han estat escollides d'entre més de 450 candidatures procedents de 60 països diferents

  Empresa i universitat. Innovació de productes i serveis. Grup DANONE - UPC

  Get PDF
  El baròmetre de la innovació de Catalunya del 2017 (ACCIÓ, 2017) contempla que el 55% de les empreses catalanes han innovat el 2017, que el 45% de les empreses catalanes incrementarà la facturació gràcies a la innovació, el 21,5% de les empreses catalanes preveu crear nous llocs de treball gràcies a la innovació i que el 53% de les empreses innovadores exporten els seus productes. I el fet és que cada cop més, moltes empreses es certifiquen en gestió de la innovació, creen departaments d’I+D i generen nous productes, serveis, mercats i negocis. Alhora, en molts estudis universitaris, el concepte d’innovació entra en joc en els plans docents de molts Graus i Màsters, on s’explica als estudiants que innovar és crear coses noves, i que això és el que fan les empreses innovadores en els seus departaments d’I+D. A la Universitat Politècnica de Catalunya es presenta l’oportunitat de col·laboració amb una empresa referent en innovació vinculat a un projecte acadèmic: El departament d’I+D del grup Danone Barcelona proposa reptes reals de disseny de productes i/o serveis als estudiants dels Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign). El segent articlee acadèmic:s i/o serveis als estudiants del departaments d'dinservei a l'es empreses actuals, com üent article pretén explicar l’experiència d’aquesta col·laboració i la vinculació entre els conceptes acadèmics explicats sobre innovació, i la pràctica de dur-los a terme en un repte real, per una empresa real i que alhora és proposat per la mateixa empresa. Totes aquestes experiències s’expliquen molt bé a través de les metodologies desenvolupades en les sessions de projectes que es detallen a continuació.Peer ReviewedPostprint (published version

  Dinamitzar sectors d'alt valor afegit evitarà crisis

  Get PDF
  Segons dades de Biocat, Catalunya té el 21% de les empreses del sector biotecnològic espanyol que mouen més de 15.000 milions d'euros i ocupen més de 22.000 persones. A final del 2011, en el sector hi constaven 1.156 empreses i entitats, incloent-hi centres de recerca. De les 481 empreses, un 84% són d'origen català. Una part important són d'R+D+I i d'àmbit en què les universitats i centres de recerca catalans estan més ben situats en els rànquings internacional

  Empresa i universitat. Innovació de productes i serveis. Grup Danone - UPC

  Get PDF
  El baròmetre de la innovació de Catalunya del 2017 (ACCIÓ, 2017) contempla que el 55% de les empreses catalanes han innovat el 2017, que el 45% de les empreses catalanes incrementarà la facturació gràcies a la innovació, el 21,5% de les empreses catalanes preveu crear nous llocs de treball gràcies a la innovació i que el 53% de les empreses innovadores exporten els seus productes. I el fet és que cada cop més, moltes empreses es certifiquen en gestió de la innovació, creen departaments d’I+D i generen nous productes, serveis, mercats i negocis. Alhora, en molts estudis universitaris, el concepte d’innovació entra en joc en els plans docents de molts Graus i Màsters, on s’explica als estudiants que innovar és crear coses noves, i que això és el que fan les empreses innovadores en els seus departaments d’I+D. A la Universitat Politècnica de Catalunya es presenta l’oportunitat de col·laboració amb una empresa referent en innovació vinculat a un projecte acadèmic: El departament d’I+D del grup Danone Barcelona proposa reptes reals de disseny de productes i/o serveis als estudiants dels Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign). El segent articlee acadèmic:s i/o serveis als estudiants del departaments d'dinservei a l'es empreses actuals, com üent article pretén explicar l’experiència d’aquesta col·laboració i la vinculació entre els conceptes acadèmics explicats sobre innovació, i la pràctica de dur-los a terme en un repte real, per una empresa real i que alhora és proposat per la mateixa empresa. Totes aquestes experiències s’expliquen molt bé a través de les metodologies desenvolupades en les sessions de projectes que es detallen a continuaci

  Les empreses innovadores a Catalunya

  Get PDF
  Com és sabut, l'esforç realitzat per Espanya en R+D dista encara de ser equiparable al que realitzen els principals països europeus i els més avançats del món, malgrat les millores experimentades en els darrers anys. Pel que fa a la component principal dels recursos destinats a aquest objectiu, és a dir la recerca i el desenvolupament, l'any 2008 últim per al qual es disposa de dades la despesa espanyola representava l'1,35% del PIB, valor que situava el país entre les posicions més baixes entre els principals estats europeus. De fet, si la comparació s'estableix amb la UE-15 i amb alguns dels països més avançats del vell continent i de la resta del món, tan sols Itàlia mantenia una posició pitjor en el darrer exercici de la sèrie considerada
  • …
  corecore