1,663 research outputs found

  Eines i indicadors per a la mesura del grau de sostenibilitat en la planificaci贸 territorial i urban铆stica

  Get PDF
  En aquest article es presenten un seguit d鈥檈ines i indicadors ambientals emprats habitualment per l鈥檈quip de Taller d鈥橢nginyeria Ambiental, SL. en els estudis d鈥檃valuaci贸 ambiental del planejament territorial i urban铆stic. Els indicadors ambientals poden ser utilitzats per valorar alguns dels efectes derivats de la implementaci贸 d鈥檜n determinat pla sobre el territori, comparar els efectes ambientals probables generats per les diferents alternatives de zonificaci贸 i/o d鈥檕rdenaci贸 plantejades i, en darrera inst脿ncia, poden contribuir a justificar la selecci贸 de l鈥檃lternativa d鈥檕rdenaci贸 m茅s sostenible des del punt de vista ambiental. L鈥檃rticle presenta diferents exemples d鈥檈ines i d鈥檌ndicadors relacionats amb l鈥櫭簊 racional del s貌l (l鈥櫭璶dex d鈥檕cupaci贸 urbana del s貌l, l鈥櫭璶dex de dispersi贸 urbana, l鈥櫭璶dex de fragmentaci贸 del paisatge i l鈥櫭璶dex de conca visual lliure d鈥檌mpacte), l鈥櫭簊 dels recursos naturals (l鈥櫭璶dex d鈥櫭簊 d鈥檃ig眉es regenerades i la utilitat dels estudis d鈥檃ssolellament en l鈥櫭簊 eficient de l鈥檈nergia), i la prevenci贸 de certs riscos ambientals (mesura del percentatge de superf铆cies inundables i el nombre de persones o habitatges exposats a nivells sonors alts). Es comparen els resultats obtinguts d鈥檃lguns d鈥檃quests indicadors per a diferents models de desenvolupament urban铆stic, considerant models m茅s dispersos i altres de compactes. En darrer lloc, es valora la seva utilitat en el proc茅s de selecci贸 d鈥檃lternatives d鈥檕rdenaci贸 territorial i urban铆stica i la seva idone茂tat per valorar el grau de compliment d鈥檕bjectius ambientals, tenint en compte la interpretaci贸 dels resultats obtinguts.In this article there are presented a set of tools and environment indicators habitually used by the Taller d鈥橢nginyeria Ambiental, S.L in the environmental studies over the land and urban planning. These indicators may be used to value some of the effects of the implementation of some specific plan over the territory, to compare the environmental effects of different zoning or/and ordering alternatives, and finally, to justify the most environmentally sustainable alternative of ordering. The article presents some examples of these tools and indicators related with the rational use of the territory (index of the urban occupation of the land, index of urban dispersal, index of landscape fragmentation, index of visual basin free of impact), use of natural resources (index of the use of recycled water, and insolation鈥檚 studies usefulness) and the prevention of environmental risks (measurements of surfaces affected by water floods, and number of people and homes affected by high noise levels). The results of some of these indicators applied to different models of urban development are compared considering scattered and compact urban models. Finally, indicators鈥 utility in the process of alternatives selection of urban planning is valued, as well as its suitability to value the achievement of environmental objectives, according to the obtained results鈥 interpretation.Peer Reviewe

  Auditoria ambiental de l'edifici de l'脌rea de Territori, Medi Ambient, Paisatge i Espai Urb脿 de l'Ajuntament de Sitges

  Get PDF
  Aquest projecte realitza una auditoria ambiental de l'edifici de l'脌rea de Territori, Medi Ambient, Paisatge i Espai Urb脿 de l'Ajuntament de Sitges, com a primer pas per a la implantaci贸 d'un sistema de gesti贸 ambiental (SGA), en acord amb el Reglament (CE) n潞 761/2001, i la posterior obtenci贸 d'un certificat de gesti贸 i auditories ambientals (EMAS). L'auditoria s'inicia amb la identificaci贸 dels aspectes ambientals de l'edifici, mitjan莽ant la recopilaci贸 de dades sobre consums energ猫tics i h铆drics, la estimaci贸 de la generaci贸 de residus i enquestes de mobilitat als treballadors. Aquestes dades s贸n utilitzades per determinar els aspectes ambientals significatius i posteriorment, exposar una s猫rie de propostes de millora per tal de corregir-los o minimitzar-los, com ara sistemes d'estalvi d'aigua, d'enllumenat, de producci贸 d'electricitat i l'educaci贸 ambiental dels treballadors. Per a la implantaci贸 d'un SGA en la situaci贸 actual de l'edifici, es necess脿ria, entre altres coses, la implantaci贸 d'un sistema de registre que arxivi els consums d'aigua, energia i generaci贸 de residus, per tal de dur un control de les despeses de cadascun dels vectors. A m茅s, caldr脿 implementar un Programa de bones pr脿ctiques ambientals en l'oficina per tal de reduir el consum el猫ctric, d'aigua i generaci贸 de residus, i la seva classificaci贸 per part dels treballadors.Este proyecto realiza una auditor铆a ambiental del edificio del 脕rea de Territorio, Medio Ambiente, Paisaje y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Sitges, como primer paso para la implantaci贸n de un sistema de gesti贸n ambiental, en acuerdo con el Reglamento (CE) n潞 761/2001, y la posterior obtenci贸n de un certificado de gesti贸n y auditor铆as ambientales (EMAS). La auditoria se inicia con la identificaci贸n de los aspectos significativos del edificio, mediante la recopilaci贸n de datos sobre consumos energ茅ticos e h铆dricos, la estimaci贸n de la generaci贸n de residuos y encuestas de movilidad a los trabajadores. Estos datos son utilizados para determinar los aspectos ambientales significativos y posteriormente, exponer una serie de propuestas de mejora para corregirlos o minimizarlos, como por ejemplo, sistemas de ahorro de agua, de iluminaci贸n, de producci贸n de energ铆a el茅ctrica y educaci贸n ambiental de los trabajadores. Para la implantaci贸n de un SGA en la situaci贸n actual del edificio, es necesaria, entre otras cosas, la implantaci贸n de un sistema de registro que registre los consumos de agua, energ铆a, y la generaci贸n de residuos, con la finalidad de llevar un control de los gastos de cada uno de 茅stos vectores. Adem谩s, deber谩 implementarse un Programa de buenas pr谩cticas ambientales en la oficina con el fin de reducir el consumo el茅ctrico, de agua y la generaci贸n de residuos, y su clasificaci贸n a trav茅s de los trabajadores.This project focuses on an environmental audit of the building of the Department of Planning, Environment, Landscape and Urban Space, as a first step towards implementing an environmental management system in accordance with Regulation (EC) no. 761/2001, and subsequent acquisition of a certificate of environmental management and audit (EMAS). The audit begins with the identification of the relevant aspects of the building by collecting data on energy and water consumption, the estimation of waste generation and the analysis of worker's mobility patterns. These data are analyzed to identify significant environmental aspects and then, present a set of proposals to minimize the environmental impacts. Such as water saving systems, lighting, electric energy production and environmental education of workers. For the implementation of an EMS in the current building is necessary, the introduction of a registration system to record water consumption, energy and waste generation, in order to keep track of the cost of each of these vectors. It must also implement a program of good housekeeping practices in the office in order to reduce electricity consumption, water and waste generation, and their classification by the workers

  Avaluaci贸 ambiental estrat猫gica: estudi del cas POUM de Besal煤

  Get PDF
  Segons la legislaci贸 vigent a Catalunya, cal fer un proc茅s d鈥檃valuaci贸 ambiental de plans i programes p煤blics, com a eina de prevenci贸, que permeti integrar els aspectes ambientals en la presa de decisions. Els plans d鈥檕rdenaci贸 urban铆stica municipal queden inclosos com a plans p煤blics i han de tenir en compte l鈥檈xecuci贸 d鈥檃questa avaluaci贸 ambiental i, concretament, les actuacions i la documentaci贸 que exigeix la normativa vigent (article 7 de la Llei 9/2006, de 28 d鈥檃bril, sobre l鈥檃valuaci贸 dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient). El Pla d鈥檕rdenaci贸 urban铆stica municipal (en endavant, POUM) de Besal煤, 2007, ha tingut, com a instrument d鈥檃valuaci贸 ambiental, l鈥橧nforme de sostenibilitat ambiental (en endavant, ISA), el qual t茅 per objectiu oferir un seguit de criteris sostenibles que serveixin de base per al desenvolupament urban铆stic del municipi, basant-se en la integraci贸 dels principis de sostenibilitat establerts pel Decret 305/2006, la Llei estatal 9/2006, la Directiva 2001/42/CE i la nova Llei d鈥檃valuaci贸 ambiental de plans i programes (AAPP) de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 15 d鈥檃bril de 2009. La Llei d鈥檜rbanisme i el seu Reglament es pronuncien clarament a favor d鈥檜n desenvolupament urban铆stic sostenible, sobre la base de la utilitzaci贸 racional del territori, per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econ貌mic necessaris amb la cohesi贸 social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions actuals i futures. Segons la Directiva 2001/42/CE, els elements ambientals de sostenibilitat que ha d鈥檌ncorporar un Pla d鈥檕rdenaci贸 urban铆stica municipal s鈥檋an d鈥檌ntegrar des del primer moment en la presa de decisions que comporta la formulaci贸 del planejament. Per aquest motiu, 茅s necessari fixar uns objectius ambientals, que s贸n els seg眉ents: * Diagn貌stic ambiental del territori. * Fixaci贸 d鈥檕bjectius ambientals. * Determinaci贸 d鈥檌ndicadors del compliment dels objectius marcats. * Incorporaci贸 dels objectius ambientals en les determinacions del planejament: d鈥檕rdenaci贸, de normatives, de programaci贸 i de finan莽ament. * Validaci贸 del compliment dels objectius establerts. * Mesures de desplegament i de seguiment. Segons l鈥檃rt. 3.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d鈥檜rbanisme, s鈥檈nt茅n per principi de sostenibilitat relacionat amb el planejament urban铆stic: 鈥淓l desenvolupament urban铆stic sostenible es defineix com la utilitzaci贸 racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservaci贸 dels recursos naturals i dels valors paisatg铆stics, arqueol貌gics, hist貌rics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures鈥. Aquest estudi de cas vol destacar la import脿ncia que va tenir l鈥檃n脿lisi ambiental i l鈥檃valuaci贸 de les caracter铆stiques socioambientals m茅s significatives dels nous sectors de creixement proposats i de les 脿rees objecte de modificaci贸 i/o transformaci贸, aix铆 com les del seu context territorial immediat (mesura requerida al document de refer猫ncia, em猫s per l鈥櫭瞨gan ambiental competent: 鈥淥ficina territorial d鈥檃valuaci贸 ambiental estrat猫gica de Girona鈥), per tal de justificar l鈥檕rdenaci贸 urban铆stica d鈥檃cord amb uns criteris urban铆stics i socioambientals sostenibles.Strategic environmental evaluation: Case study, Urban Plan, POUM Besal煤 (Catalonia). According to the existing legislation in Catalonia it is necessary as a preventative method to carry out a process of environmental evaluation for planning and for public programmes which would allow for the integration of environment issues in the decision making processes. The urban town plans are considered to be public plans and therefore they must take into account this environmental evaluation. In particular they must consider the necessary actions as well as the specific documentation which the existing regulation requires (article 7 of the 9/2006 Regulation of 28 April relating to the effects of certain plans and programmes on the environment). As an instrument for environmental evaluation, the Urban Town Plan (POUM) Besal煤 2007, has done a report on environmental sustainability, (ISA). The objective of this report is to offer a series of sustainable criterion which serve as a basis for the town planning development, basing itself upon the integration of the sustainable principals established in: The 305/2006 Decree, the State Legislation 9/2006, the Directive 2001/42/CE and the blueprint of the Catalan Environmental Evaluation Legislation for Plans and Programmes (AAPP). The urbanistic Legislation and its Regulations indicate to be clearly in favour of a sustainable urban development based upon the rational use of land in order to create compatibility between growth and the necessary economic dynamism together with social cohesion, respect towards the environment and the quality of life of the present and future generations. According to the Directive 2001/42/CE, the sustainable environmental elements which ought to be incorporated into the Urban Town Plan need to be integrated from the beginning of the decision making process which is required in the establishing of the general layout plan. For this reason it is necessary to establish the following environmental objectives: * Environmental diagnosis of the site. * Establishment of environmental objectives. * Setting up of pointers for compliance of the established objectives. * Incorporation of environmental objectives in the setting up of town plans, regulations, programming and financing. * Verification of compliance with established objectives. * Deployment measures and follow up. According to the Town Planning article 3.1 of the Legislative Decree 1/2005 dated 26 July, the concept of sustainability related to urban layout is understood as the following: 鈥漇ustainable urban development is defined as the rational use of land and the environment and it involves the combination of the needs of expansion with the preservation of natural resources while taking into consideration landscape, arqueological, historic and cultural values with the intention of guaranteeing the quality of life of present and future generations.鈥 This case study wishes to highlight the importance of the environmental analysis and the evaluation of the most important social-environmental characteristics in the new sectors of proposed growth and in the areas subject to modification and/or transformation the same as those in the immediate territorial context(this measure is required in the reference Document emited by the appropriate environmental body 鈥淕irona Land strategic environmental evaluation Office鈥) in order to justify the urban plan in accordance with urbanistic and sustainable social-environmental criterion.Peer Reviewe

  Itinerari d'educaci贸 ambiental i sensorial de Sant Pere del Burgal

  Get PDF
  El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) va ser creat l'any 2003. Actualment, el parc est脿 desenvolupant una xarxa d'itineraris d'Educaci贸 Ambiental (EA). L'Ecomuseu de la Vall d'脌neu (EVA) ofereix rutes guiades al sender del Monestir de Sant Pere del Burgal, ja senyalitzat i equipat pel PNAP, en estar inscrit al seu 脿mbit territorial. Es tracta d'un sender de f脿cil acc茅s i recorregut, molt ample al primer tram tot oferint una gran varietat d'aspectes d'inter猫s. L'objectiu principal del present projecte 茅s plantejar un itinerari d'EA sensorial adaptat als col路lectius amb mobilitat redu茂da i persones invidents. Amb aquesta finalitat es desenvolupen continguts i materials did脿ctics i es determinen les accions que els articularan. En un primer moment s'ha analitzat la viabilitat de l'itinerari aplicant el protocol de valoraci贸 dissenyat pel grup Edukamb. La puntuaci贸 obtinguda 茅s de 74 punts sobre 100, corroborant la idone茂tat del seu recorregut pels visitants. En el disseny de l'itinerari, s'han determinat els elements i processos d'inter猫s a l'entorn, s'han proposat quatre parades sensorials i una pasarel路la de fusta al primer tram i quatre parades de component antropol貌gica i la instal路laci贸 d'una corda perimetral al segon tram. Finalment tamb茅, la instal路laci贸 de maquetes tridimensionals t脿ctils, una descriptiva dels aspectes i les parades de l'itinerari a l'inici del cam铆 i una arquitect貌nica de l'entorn del monestir en arrivar al mateix. S'han proposat millores en la senyalitzaci贸 present, alternatives i complements al material pedag貌gic considerat al projecte i el disseny de protocols de valoraci贸 per itineraris adaptats a tot tipus de col路lectius.El Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) fue creado en 2003. Actualmente, el parque est谩 desarrollando una red de itinerarios de Eduaci贸n Ambiental (EA). El Ecomuseu de la Vall d'脌neu (EVA) ofrece guias a grupos para recorrer el sendero del Monestir de Sant Pere del Burgal, ya se帽alizado y equipado por el PNAP. Se trata de un sendero de f谩cil acceso y recorrido, siendo amplio en su primer tramo. Ofrece una gran variedad de elementos de inter茅s para trabajar en EA. El objetivo principal del presente proyecto es plantear un itinerario sensorial adaptado a personas con movilidad reducida e invidentes. Con esta finalidad se han desarrollado contenidos y materiales did谩cticos y se han determinado las acciones que los articular谩n. En un primer momento se ha analizado la viabilidad del itinerario aplicando el protocolo de valoraci贸n dise帽ado por el grupo Edukamb. La puntuaci贸n obtenida 茅s de 74 punts sobre 100, corroborando la idoneidad de su recorrido para los visitantes. El dise帽o del itinerario comprende la determinaci贸n de los elementos y procesos de inter茅s y la proposici贸n de cuatro paradas sensoriales y una pasarela de madera en el primer tramo y cuatro paradas de componente antropol贸gica y la instalaci贸n de una cuerda perimetral en el segundo tramo. Incluye tambi茅n la instalaci贸n de maquetas tridimensionales t谩ctiles, una descriptiva de los aspectos y las parades del itinerario al comienzo del camino y una arquitect贸nica del entorno del monasterio ante el mismo. Se han propuesto mejoras en la se帽alizaci贸n existente, alternativas y complementos al material pedag贸gico considerado en el proyecto y el dise帽o de protocolos de valoraci贸n para itinerarios adaptados a todo tipo de colectivos.The Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) was founded in 2003. Currently, the parc developes a net of itineries for Enviromental Education (EE). In this context the Ecomuseu de la Vall d'脌neu (EVA) offers already guided tours at Monestir de Sant Pere del Burgal. They are signposted and equipped by the PNAP. The path is well conected and easy to absolve; especially the first part is mentionable wide. Diverse elements of interest for the work in EE can be found. The main intention of the present project is to establish a sensorial itinerary addapded for people with disadvantages in their abality either to walk or see. This has been realised by developing the didactic material and by concreting the respective activities. Initally the feasibility has been analised by applying the evaluation protocol designed by the group Edukamb. As a 74 over 100 score was obtained, the suitability of the route for visitors has been corroborated. The design of this itinerary includes determination of the environmental elements and processes to be treated and the proposal of four sensorial interpretation points and one wood footbridge in the first flat section and another four of anthropological aspect and the installation of a peripheral cord in the second section. It also includes the installation of tactile three-dimensional scale models, one showing the aspects and interpretation points of the itinerary at the beginning of the way and one of the monastery by the arrival. Finally, propositions are set out about improvements in the existing signaling, alternative complements to the considered pedagogical material, and the design of feasibility evaluation protocols for itineraries to be adapted for all type of collectives have been incentivated

  Propostes de rehabilitaci贸 energ猫tica: la unitat de man莽ana de l'eixample

  Get PDF
  Aquest projecte consisteix en analitzar l鈥橢ixample com a prototip constructiu i entorn urb脿 existent i proposar una metodologia d鈥檃n脿lisi per a potenciar i promoure la rehabilitaci贸 energ猫tica dels edificis des de la limitaci贸 de la demanda. S鈥檋a volgut proposar una metodologia d鈥檃n脿lisi per a la millora dels tancaments d鈥檜n model for莽a tipificat de manera que s鈥檈stalvi茂 energia aix铆 com es progressi en l鈥檈fici猫ncia energ猫tica. S鈥檋a decidit estudiar, dins de la pell de l鈥檈difici, les fa莽anes perqu猫 s贸n els elements de l鈥檈nvolvent que m茅s s鈥檃llunyen de les prestacions de la normativa vigent. Es poden apreciar dues l铆nies de treball: primerament s鈥檋a realitzat una introducci贸 en un 脿mbit cultural i arquitect貌nic la qual cosa permet una acci贸 d鈥檌dentificaci贸 i avaluaci贸 dels sistemes constructius que a actualment resideixen a l鈥橢ixample. Des de la nostra humil perspectiva i corrent el risc d鈥檌mprecisi贸 a l鈥檋ora de generalitzar, s鈥檋an definit uns tipus de seccions constructives de fa莽ana tipificant-los segons les 猫poques de construcci贸. La finalitat de definir una tipologia de secci贸 constructiva ha estat estudiar el comportament t猫rmic de les fa莽anes de l鈥橢ixample aix铆 com determinar les difer猫ncies entre l鈥檃rquitectura tradicional, de seccions molt similars, i l鈥檃rquitectura moderna, caracteritzada per la inclusi贸 de cambres d鈥檃ire, d鈥檃茂llaments i, en els darrers anys, per la pres猫ncia de par脿metres mediambientals. Amb el c脿lcul del comportament t猫rmic s鈥檋a volgut demostrar que aquestes solucions constructives no funcionen com deurien, sobretot les classificades com a solucions tradicionals,i per aquest motiu s鈥檋a fet m茅s incid猫ncia sobre aquestes. Cal comentar que aquest fet 茅s degut a que les exig猫ncies actuals no s贸n les que eren. Dins d鈥檃questa l铆nia tamb茅 s鈥檋a de fer menci贸 de la recopilaci贸 de cinquanta-set projectes proporcionats pel Departament d鈥橢xpressi贸 Gr脿fica Arquitect貌nica II amb els quals s鈥檋a pogut determinar l鈥檈stil constructiu predominant a l鈥橢ixample, el Premodernisme, i el percentatge d鈥檈dificis que estan constru茂ts amb mancan莽a d鈥檃茂llament t猫rmic1. Per fer un estudi m茅s acurat s鈥檋a escollit una illa, la que m茅s diversitat d鈥檈dificis en quant a 猫poques constructives disposava, per profunditzar en l鈥檈studi dels par脿metres que incideixen, ja sigui directa o indirectament, sobre el comportament t猫rmic. L鈥檃ltra l铆nia de treball est脿 basada en la recerca de materials a茂llants i en la proposta de sistemes de rehabilitaci贸 de fa莽anes mitjan莽ant a茂llament t猫rmic que puguin ser futures solucions d鈥檈stalvi energ猫tic. S鈥檋a realitzat un estudi del comportament t猫rmic dels a茂llaments i s鈥檋a fet una recerca d鈥檈mpreses que poguessin facilitar les dades t猫cniques. La finalitat ha estat crear una taula on es determina quins dels a茂llaments estudiats s贸n v脿lids per a les propostes definides. Finalment s鈥檋a realitzat una comparativa amb la finalitat de seleccionar l鈥檃茂llament m茅s viable per a cada soluci贸 en funci贸 de l鈥檈stalvi energ猫tic que s鈥檃porta amb les respectives solucions. Per 煤ltim s鈥檋a concl貌s amb un resum de la metodologia descrita paral路lelament al projecte . La proposta de metodologia defineix tots els aspectes que haurien d鈥檌ntervenir en el proc茅s, per貌 es circumscriu a la millora de les pells com a factor clau vinculat al fet patrimonial del que 茅s i significa l鈥橢ixample per a la ciutat de Barcelona
  corecore