130,228 research outputs found

  Entrepreneurship in the Netherlands; New economy: new entrepreneurs!

  Get PDF
  Dit onderzoek beschrijft de belangrijkheid van bestaande en startende bedrijven voor de Nederlandse economie. In drie bijdragen wordt uit verschillende invalshoeken ingegaan op de relatie tussen ondernemerschap en de nieuwe economie. De effecten van ICT op het economische proces worden behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of de 21ste eeuw een nieuwe gouden eeuw zal zijn voor ondernemerschap. Tot slot komt de rol van kennisgerichte bedrijven in de nieuwe economie uit macro-economisch oogpunt aan de orde.

  Industry clusters and SMEs

  Get PDF
  Studie naar de rol van clusters van bedrijven in de economie. Clusters van bedrijven krijgen een groeiende aandacht op alle bestuurlijke niveaus. De achterliggende gedachte is dat samenwerking tussen bedrijven op technologisch gebied leidt tot de creatie van extra toegevoegde waarde, niet alleen voor de samenwerkingspartners zelf, maar ook voor de lokale, regionale en nationale economie. In de studie wordt een clusterdefinitie gepresenteerd en een raamwerk dat als basis kan dienen voor nader onderzoek naar de rol en positie van het MKB in clusters.

  Computer simulations, mathematics and economics

  Get PDF
  Economists lise different kinds of computer simulation. However, there is little attention on the theory of simulation, which is considered either a technology or an extension of mathematical theory or, else, a way of modelling that is alternative to verbal description and mathematical models. The paper suggests a systematisation of the relationship between simulations, mathematics and economics. In particular, it traces the evolution of simulation techniques, comments some of the contributions that deal with their nature, and, finally, illustrates with some examples their influence on economie theory. Keywords: Computer simulation, economie methodology, multi-agent programming techniques.

  Economics and Philosophy: more than having fun and making fun

  Get PDF
  Economie is leuk, beweren steeds meer populariserende boeken. Deze wetenschap geeft een tegendraadse kijk op de meest uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen. Het is de hoogste tijd dat filosofen economie niet langer meer als een armzalige wetenschap afschilderen, maar haar juist diepgaand analyseren. In het kielzog van de bestseller Freakonomics verschijnen regelmatig nieuwe populariserende boeken waarin de boodschap wordt verkondigd dat economie leuk is. Pop economics of cute-e-conomics worden de boeken ook wel geduid. "Economics is fun," zo wordt betoogd, vooral omdat het een verfrissende en verhelderende kijk biedt op soms onverdachte verschijnselen. Pop economics kan niet worden afgedaan als een onbeduidend randverschijnsel in de economische wetenschap. Een aanzienlijk deel van gerenommeerde economische vaktijdschriften wordt inmiddels ingenomen door artikelen over verschijnselen die wij traditioneel niet associëren met economie zoals criminaliteit en autisme. Hoe onderhoudend en vermakelijk de economische analyses ook gebracht worden, de serieuze ondertoon is dat diepere onderliggende verbanden in de maatschappelijke werkelijkheid erin worden bloot gelegd. Niet zelden scheppen economen er een duivels genoegen in om heilige huisjes omver te werpen. Het fenomeen pop economics kan worden opgevat als een teken van verzet dat economen aantekenen tegen het aloude verwijt dat economie een naargeestige en armzalige wetenschap (a dismal science) zou zijn. Filosofen hebben zich in het bekritiseren van de economische wetenschap niet onbetuigd gelaten. Veelvuldig hebben zij de draak gestoken met de economie als vakgebied. Het diepgewortelde superioriteitsgevoel dat filosofen koesteren jegens economie heeft een grondige kennisname van economie in de weg gestaan. Lange tijd werd het niet nodig gevonden om zich te verdiepen in wat economen echt doen en beweren. In plaats daarvan werd afgegaan op wat economen over hun eigen werk zeggen, of, erger nog, op wat andere filosofen over economen en economie zeggen. Gelukkig is dit aan het veranderen. Nauwgezette analyses van de feitelijke prakijk in economische theorievorming winnen aan terrein. Een beter begrip hiervan sluit een kritische stellingname geenszins uit. Maar kritiek heeft alleen zin als economie allereerst serieus genomen wordt

  Monitoring groene grondstoffen

  Get PDF
  Het Platform Groene Grondstoffen heeft een monitoringsmethodiek laten ontwikkelen waarmee het aandeel biomassa dat bijdraagt aan de economie kan worden vastgesteld. Dit rapport beschrijft hoe de monitor is ontwikkeld en waar nog hiaten in de kennis zitten

  Deadly Anchor: Gender Bias under Russian Colonization of Kazakhstan, 1898-1908

  Get PDF
  We study the impact of a large-scale economic crisis on gender equality, using historical data from Kazakhstan in the late 19th – early 20th century. We focus on sex ratios (number of women per man) in Kazakh nomadic population between 1898 and 1908, in the midst of large-scale Russian in-migration into Kazakhstan that caused a sharp exogenous increase in land pressure. The resulting severe economic crisis made the nomadic organization of the Kazakh economy unsustainable and forced most Kazakh households into sedentary agriculture. Using a large novel dataset constructed from Russian colonial expedition materials, we document a low and worsening sex ratio (in particular, among poor households) between 1898 and 1908. The theoretical hypothesis that garners most support is that of excess female mortality in poorer households (especially among adults), driven by gender discrimination within households under the increasing pressure for scarce food resources.
  corecore