1,380 research outputs found

  Algunes reflexions sobre la crisi econòmica a Catalunya i a Espanya

  Get PDF
  Antoni Castells i Oliveres (Barcelona, 1950) és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, doctor en Economia i catedràtic d'Hisenda Pública de la mateixa universitat. És especialista en temes de federalisme fiscal, hisenda autonòmica i local, economia regional i economia de l'Estat del benestar sobre els quals ha escrit nombrosos estudis i publicacions. Ha treballat en el servei d'estudis de Banca Catalana fins el 1983, ha estat membre de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984-1989), membre de la part catalana de la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat (1989-1996) i del Tribunal de Comptes Europeu (1994-2000). És secretari d'Economia de la Comissió Executiva del Partit Socialista de Catalunya, formació per la qual va ser diputat al Parlament de Catalunya (1992-1994). Va ser nomenat conseller d'Economia i Finances del Govern de Pasqual Maragall (2003-2006), càrrec que va repetir durant el Govern de José Montilla (2006-2010

  L'euro, un mal negoci

  Get PDF
  La consciència que l'euro no és un bon negoci per als ciutadans està guanyant terreny en pràcticament tots els països europeus, tant els que ara pertanyen a la Unió Econòmica i Monetària com els que no. De fet, les darreres dades oficials de què es disposa, les de l'Eurobaròmetre (Comissió Europea, 2013) que publica cada semestre la Unió Europea, ens diuen que a la tardor del 2013 només el 51% dels europeus era optimista en relació amb el futur de la Unió Europea mentre que el 43% n'era pessimista (el 48 i el 46% respectivament a l'Estat espanyol). Com a punt de referència, la primavera del 2007, el 69% dels europeus era optimista respecte d'aquest futur i només el 24% n'era pessimista. Si es consideren els que donen suport a l'euro i a la Unió Econòmica i Monetària, la tardor del 2013 el 52% dels europeus hi estava a favor i el 41% en contra (a l'Estat espanyol aquests percentatges eren del 56 i del 37% respectivament). En canvi, la primavera del 2007 i per al conjunt dels països de la unió monetària, el 59% hi estava a favor i el 34%, en contra

  Economia del treball. Guions de seguiment

  Get PDF
  Aquest material ha rebut l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València.Guions de seguiment de l'assignatura Economia del Treball, impartida al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans. Els temes abordats són els següents: 1. El mercat de treball des d'un punt de vista estructural: determinants de la demanda i oferta de treball, segmentació laboral. 2. L'anàlisi econòmica de les causes de l'atur i les polítiques d'ocupació: enfocament microeconòmic convencional sobre l'atur, enfocament macroeconòmic de l'atur, l'atur des d'un punt de vista estructural. 3. La determinació dels salaris. 4. Visió global del mercat laboral a Espanya: principals tendències i transformacions de l'activitat, l'ocupació i l'atur des de finals dels anys setanta fins l'actualitat. 5. Dinàmica econòmica i laboral i polítiques d'ocupació a Espanya: transició política i crisi econòmica (1975-1985), transformacions econòmiques i laborals des de mitjans dels anys vuitanta fins 2007, la crisi actual, la política econòmica i laboral en el marc europeu, reformes laborals i política d'ocupació

  La Unió Catalanista i les noves idees sobre la política econòmica per a Catalunya

  Get PDF

  25 propostes d'AmChamSpain per fer d'Espanya una economia més competitiva, productiva i internacionalitzada

  Get PDF
  A càrrec de Jaume Malet, president de la Cambra de Comerç dels Estats Units al nostre país (AmChamSpain) des del mes de juliol de l'any 2002. És consultor internacional, advocat i empresari, i es va formar a Barcelona i als Estats Units. És soci fundador de Malet & Asociados, firma especialitzada en transaccions internacionals i polítiques públiques en matèria d'energia, infraestructures, finances i sanitat. És membre del consell d'Administració de diverses empreses i organitzacions empresarials sense afany de lucre. AmChamSpain forma part de la US Chamber of Commerce i va ser fundada l'any 1917. Actualment, 400 empreses, aproximadament, hi estan associades. La facturació agregada de les empreses sòcies d'AmChamSpain representa, aproximadament, el 24% del PIB d'Espanya generant més d'un milió de llocs de trebal

  La Crisi econòmica dels anys trenta del segle XX

  Get PDF
  La Gran Depressió afectà Espanya i Catalunya menys que altres països que estaven més integrats en l'economia mundial, però dificultà la consolidació de la Segona República de 1931. La política econòmica s'aferrà a la paritat amb el franc francès, que no es devaluà fins el 1936, a diferència de la lliure esterlina i el dòlar. L'estabilitat del sistema financer fou notablement superior a la d'altres estats. Però la política econòmica republicana no fou deflacionista de manera efectiva, com ho indica la persistència del dèficit pressupostari, a més de la moderació comparativa de la baixa de l'índex de preus. La conjuntura econòmica negativa agreujà les dificultats derivades de problemes estructurals. La intransigència política i la manca d'un consens bàsic van ser tan importants com l'impacte de la crisi econòmica en el final tràgic de la Segona República i del primer règim autonòmic català contemporani. El seu destí no es pot descontextualitzar del marc de la denominada guerra civil europea de 1914 a 1945 i del qüestionament de la democràcia parlamentària davant el dilema feixisme o comunisme, encara que cal continuar donant la primacia als factors interiors sobre els exteriors, si bé sense un criteri determinista.The Great Depression affected Spain and Catalonia less than other countries that were more integrated within the world economy but it made it difficult to consolidate the Second Republic of 1931. Economic policy held on to parity with the French franc, which was not devalued until 1936 unlike the pound sterling and the dollar. The stability of the financial system was notably greater than in other countries. But the Republic’s economic policy was not effectively deflationary, as seen in the persistence of the budget deficit as well as the comparatively moderate fall in inflation. This negative economic situation aggravated the difficulties resulting from structural problems. Political intransigence and a lack of fundamental consensus were as important as the impact of the economic crisis in the tragic end to the Second Republic and the first autonomous regime for Catalonia of the modern era. Its fate cannot be analysed separately from the background of the so-called European civil war from 1914 to 1945 and from the questioning of parliamentary democracy given the dilemma of Fascism or Communism, although we must still prioritise internal factors over external ones, albeit without any determinist stance

  La Crisi econòmica dels anys trenta del segle XX

  Get PDF
  La Gran Depressió afectà Espanya i Catalunya menys que altres països que estaven més integrats en l'economia mundial, però dificultà la consolidació de la Segona República de 1931. La política econòmica s'aferrà a la paritat amb el franc francès, que no es devaluà fins el 1936, a diferència de la lliure esterlina i el dòlar. L'estabilitat del sistema financer fou notablement superior a la d'altres estats. Però la política econòmica republicana no fou deflacionista de manera efectiva, com ho indica la persistència del dèficit pressupostari, a més de la moderació comparativa de la baixa de l'índex de preus. La conjuntura econòmica negativa agreujà les dificultats derivades de problemes estructurals. La intransigència política i la manca d'un consens bàsic van ser tan importants com l'impacte de la crisi econòmica en el final tràgic de la Segona República i del primer règim autonòmic català contemporani. El seu destí no es pot descontextualitzar del marc de la denominada guerra civil europea de 1914 a 1945 i del qüestionament de la democràcia parlamentària davant el dilema feixisme o comunisme, encara que cal continuar donant la primacia als factors interiors sobre els exteriors, si bé sense un criteri determinista.The Great Depression affected Spain and Catalonia less than other countries that were more integrated within the world economy but it made it difficult to consolidate the Second Republic of 1931. Economic policy held on to parity with the French franc, which was not devalued until 1936 unlike the pound sterling and the dollar. The stability of the financial system was notably greater than in other countries. But the Republics economic policy was not effectively deflationary, as seen in the persistence of the budget deficit as well as the comparatively moderate fall in inflation. This negative economic situation aggravated the difficulties resulting from structural problems. Political intransigence and a lack of fundamental consensus were as important as the impact of the economic crisis in the tragic end to the Second Republic and the first autonomous regime for Catalonia of the modern era. Its fate cannot be analysed separately from the background of the so-called European civil war from 1914 to 1945 and from the questioning of parliamentary democracy given the dilemma of Fascism or Communism, although we must still prioritise internal factors over external ones, albeit without any determinist stance

  Les Polítiques Econòmiques en la UEM, un Poder de Decisió Dividit

  Get PDF
  Aquest treball de recerca pretén analitzar les conseqüències de tenir el poder de decisió separat entre la política fiscal i la política monetària en la UEM. Alguns autors han anomenat aquest fet com el pecat original de l'eurozona, considerant que aquesta àrea monetària ha patit un error de disseny des d'un bon principi1. El creixement econòmic d'alguns EM, ha amagat aquesta dialèctica constant, retardant la decisió entre les Institucions Europees i els EM eternament, fins a tal punt que la recessió econòmica actual ha evidenciat la necessitat de coordinació entre aquestes dues polítiques econòmiques i s'ha començat a instrumentalitzar nous mecanismes per millorar l'estructura actua
  • …
  corecore