1,486 research outputs found

  The global crisis, the United Nations and global democratic governance

  Get PDF
  La crisi financera i econòmica mundial que viu el món globalitzat des de l’estiu de 2007 planteja la qüestió de si estem davant de la fi d’un cicle o de la fi d’un model, i posa en evidència la necessitat d’un profund debat d’idees. A banda de les causes immediates de la crisi, s’observen causes profundes que són, principalment, resultat d’un període de globalització econòmica neoliberal. Si l’efecte de la crisi als països del Nord és evident i palpable, el seu impacte als països menys desenvolupats és devastador, la revisió del Consens de Monterrey, encaminada a concretar el finançament per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, va quedar frustrada pel naixement del G20. L’abordatge polític de la crisi posa en qüestió els lideratges mundials. Si bé el G20 va voler monopolitzar el debat, finalment les Nacions Unides, de la mà del president de l’Assemblea General, el pare d’Escoto, va poder convocar la Conferència sobre la Crisi Financera i Econòmica i els seus Efectes Sobre el Desenvolupament (juny de 2009). Malgrat que els seus resultats són molt menors, i no s’hi van acordar moltes de les recomanacions del mateix president i de la Comissió Stiglitz, les conclusions de tot plegat apunten a una imprescindible reforma del sistema i de la governança de l’economia financera mundial. El “G192”, es va posar, doncs, sobre la taula un model de governança democràtica mundial per abordar un crisi global d’impacte sobre la ciutadania mundial. The financial and economic crisis that has been rocking the globalised world since the summer of 2007 raises the question of whether we are looking at the end of a cycle or the end of a model and highlights the need for a thorough debate of ideas. In addition to the immediate causes of the crisis (such as the bursting of the housing bubble and the toxicity of the financial markets), several deep-rooted causes can be found, most resulting from a period of neo-liberal economic globalisation. Whilst the crisis has had a clear and tangible impact on the countries of the North, it has been calamitous for less developed countries. The damage is compounded by the fact that the review of the Monterrey Consensus, intended to find the necessary financing to achieve the Millennium Development Goals, was thwarted by the emergence of the G20. The political hijacking of the crisis casts doubt on global leadership. Although the G20 monopolised the debate, in the end, the United Nations (UN), under the leadership of the president of the General Assembly, Father Miguel d’Escoto, managed to convene the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development (June 2009). Despite the conference’s modest results and the fact that no agreement was reached on many of the recommendations made by the president or the ‘Stiglitz Commission’, the conclusions as a whole point towards a crucial need to reform the system and governance bodies of the global financial economy. To this end, within the context of the UN, or ‘G192’, a model of global democratic governance was tabled to address a global crisis with an impact on global citizensPostprint (published version

  Economic and financial analysis sector catalan meat

  Get PDF
  Objetiu: Aquest treball pretén reflectir la situació econòmica i financera de les empreses càrnies catalanes en el període 2007-2011, mitjançant l'anàlisi de dades dels seus estats comptables, per tal de diagnosticar la salut empresarial del sector de càrnies catalanes. L'estudi també realitza una anàlisi descriptiva de les entitats que engloben les càrnies catalanes i la posició que ocupen dintre de les indústries agroalimentàries espanyoles, identificant les diferents variables d'anàlisi a curt termini, a llarg termini i d'anàlisi econòmica; afegint a l'anàlisi convencional informacions patrimonials i de tresoreria procedents l'Estat de canvis en el patrimoni net i l'Estat de fluxos d'efectiu. Disseny i metodologia: Fer una anàlisis financera a curt termini, a llarg termini, de resultats i dels dos estats nous: Estat de canvis en el patrimoni net i Estat de fluxos d'efectiu sobre una mostra de 130 empreses catalanes utilitzant l'estadística descriptiva oportuna. Aportacions i Resultats: La principal aportació ha estat el diagnòstic d' una bona salut empresarial d'aquestes empreses càrnies en el període analitzat tot i que a partir de l'any 2011 hi ha un canvi en els indicadors financers utilitzats. Limitacions: Seria convenient estendre la mostra i observar en els exercicis posteriors al 2011 si es verifica el canvi de tendència dels indicadors. Implicacions pràctiques: Permet valorar la projecció que ha fet aquest sector d'activitat a Catalunya en el període analitzat. Implicacions socials: Els resultats de l'estudi permet veure la projecció de futur que té aquest sector amb els canvis oportuns a fer. Valor afegit: Per les associacions d'indústries càrnies permet fer una valoració de la salut empresarial de les principals empreses associades i per emprendre els reptes de futur oportuns.Purpose: This work is intended to reflect the economic and financial situation of the Catalan meat companies during the period 2007-2011, by analyzing data from their financial statements, in order to diagnose the health of the corporate Catalan meat sector. The study also performed a descriptive analysis of the entities that make up the Catalan meat companies and their position within the Spanish food industry, identifying the different variables for short term analysis, long term and economic analysis; adding conventional analysis of treasury information from the statement of changes in equity and cash flow statement. Design/methodology/approach: Finanacera to analyze short-term to long-term results and the two new states: Statement of changes in equity and cash flow statement on a sample of 130 Catalan companies using appropriate descriptive statistics. Findings: The main contribution was the diagnosis of a healthy business these meat companies in the period analyzed but from 2011 there is a change in financial indicators used. Research limitations/implications: It would be desirable to extend the sample observed in subsequent years by 2011 if verified the turnaround indicators. Practical implications: Possible to assess the screening has made this sector in Catalonia in the period analyzed. Social implications: The results of the study can see the future projection of this sector to make the necessary changes.. Originality/value: For associations meat industries allow us to assess the health of major business partners and take appropriate future challenges.Peer Reviewe

  Transformacions de fons i noves oportunitats en un món postcrisi

  Get PDF
  La crisi actual ens aboca a un punt d’inflexió cap a un món que serà diferent, en el qual les regles del joc hauran canviat

  Finances i assegurances. La internacionalització del sector financer: un procés en revisió

  Get PDF
  La crisi financera: Lliçons per al procés d'internacionalització dels serveis financers. Antecedents i actualita

  Empresa i economia productiva versus inestabilitat i crisi financera

  Get PDF
  Quins són els objectius del sistema econòmic? No és senzill respondre aquesta pregunta. Depenent del prisma des d'on ens ho mirem, ens posicionarem entre els que prioritzen la generació de riquesa i els que entenen l'economia com una eina per assegurar el benestar de la ciutadania. Dues concepcions diferents del món econòmic,les quals, al cap i a la fi, acaben determinant les polítiques que impulsem per sortir de la crisi

  El col·lapse i la reforma del sistema financer mundial (2007-2011)

  Get PDF

  Quines empreses han aguantat millor la crisi, les empreses familiars o les no familiars?

  Get PDF
  En aquest estudi es porta a terme un anàlisi comparatiu sobre l’evolució de l’estructura econòmica i financera que presenten les empreses familiars i no familiars de Catalunya en un context d’intensa crisi econòmica. La seva finalitat és poder donar resposta a dos qüestions principals: identificar les característiques diferencials de l’EF respecte a l’EnF i comprovar si aquestes característiques diferencials han permès a les EF aguantar millor la crisi econòmica
  • …
  corecore