32,600 research outputs found

  Educació postural: avaluació dels coneixements de la salut de l'esquena en activitats de la vida diària en estudiants d'Educació Secundària

  Get PDF
  Objectiu: Dissenyar i validar un qüestionari sobre coneixements de la salut i la cura de l’esquena en activitats de la vida diària en joves També analizar diferents models de puntuació de les respostes. Metodologia: Es va seguir un mètode general de prospectiva (Delphi), amb el consens d’un grup de sis experts. Estudi de consistencia interna i fiabilitat en una mostra de 89 xics i 80 xiques. Amb les dades obteses aplicació de cinc models de puntuació basats en donar un pes diferent a les respostes. Consistència interna del qüestionari calculada amb l'Alfa de Cronbach amb cadascú dels models. Estudi de la fiabilitat amb l'anàlisi de mesures repetides test-retest i l’estudi de l’error de mesura amb la representació gràfica dels valors descrita per Bland i Altman. Es calcularen les desviacions estàndard de les diferències, la prova t per a una mostra amb les diferències, els coeficients de correlació intraclasse i els seus intervals de confiança del 95%, l’error estàndard de mesura, el canvi mínim detectable i el coeficient de reproductibilitat. Efecte sòl/sostre calculat amb els percentatges de resposta més alts i més baixos en les puntuacions del primer passe. Per a l'anàlisi de la capacitat discriminatòria de les puntuacions obtingudes es van utilitzar les mitjanes totals del primer passe, es va reagrupar la variable en quatre grups per quartils i es va aplicar una ANOVA d'un factor entres el quartil 1 y el quartil 4. Resultats: Anàlisi de la validesa tots els valors obtesos sobre la consistència interna són iguals o majors a .6 Als diferents models, l'Alfa de Cronbach va oscil·lar entre .6 i .7. En la representació de les puntuacions mitjanes de totes dues passades i el càlcul del pendent de la seua funció lineal hi ha una relació positiva entre les mesures. El valor del pendent, en tots els models al voltant de .7 excepte en el model C que va ser de .56. L’índex de determinació va mostrar un nivell de coherència de les mesures reals amb les teòriques moderat Coeficient de correlació entre les puntuacions i el coeficient de correlació intraclasse igual o major a .75. Error de mesura i límits d'acord de les puntuacions calculats a partir de la desviació típica de la diferència de les mitjanes van indicar una probabilitat molt baixa de ser diferents entre ells. L'efecte sòl/sostre va indicar que aquest efecte no es va produir L'anàlisi de regressió de les mitjanes i diferències de les puntuacions totals de tots els models va indicar un augment significatiu de les diferències en les puntuacions a mesura que el valor mitjà d'aquestes va augmentar. Les diferències entre tots els models van ser significatives. Conclusions: Es presenta un qüestionari per a mesurar els coneixements sobre la postura corporal i la cura de l'esquena en activitats de la vida diària en adolescents validat. Es determina que les mateixes dades, es poden analitzar utilitzant diferents models, proporcionant cadascun d#aquests informació diferent

  Epigenetics : a catalyst of plant immunity against pathogens

  Get PDF
  The plant immune system protects against pests and diseases. The recognition of stress-related molecular patterns triggers localised immune responses, which are often followed by longer-lasting systemic priming and/or up-regulation of defences. In some cases, this induced resistance (IR) can be transmitted to following generations. Such transgenerational IR is gradually reversed in the absence of stress at a rate that is proportional to the severity of disease experienced in previous generations. This review outlines the mechanisms by which epigenetic responses to pathogen infection shape the plant immune system across expanding time scales. We review the cis- and trans-acting mechanisms by which stress-inducible epigenetic changes at transposable elements (TEs) regulate genome-wide defence gene expression and draw particular attention to one regulatory model that is supported by recent evidence about the function of AGO1 and H2A.Z in transcriptional control of defence genes. Additionally, we explore how stress-induced mobilisation of epigenetically controlled TEs acts as a catalyst of Darwinian evolution by generating (epi)genetic diversity at environmentally responsive genes. This raises questions about the long-term evolutionary consequences of stress-induced diversification of the plant immune system in relation to the long-held dichotomy between Darwinian and Lamarckian evolution

  Sexual violence as a form of social control : the role of hostile and benevolent sexism

  Get PDF
  This thesis examines the feminist hypothesis that rape functions as a tool of social control through which women are kept in subordinate social positions (Brownmiller, 1975). In examining this hypothesis, the current thesis explores the role of benevolent and hostile sexism in accounting for people's responses to different types of rape (i.e. stranger vs. acquaintance rape). An examination of the literature suggests that there are general societal beliefs in the distinction between "good" and "bad" rape victims (Pollard, 1992). Interestingly, researchers have observed that benevolent sexism (BS) is related to the idealisation of women in traditional gender roles (i.e. "good" women; Glick et aI., 2000). It is, therefore, argued that individuals who idealise women in traditional roles (i.e. high BS individuals) are more likely to negatively evaluate rape victims who can be perceived as violating these norms. Nine empirical studies are presented in this thesis. Study 1 examines the potential role of BS in accounting for previously observed differences in the amount of blame attributed to stranger and acquaintance rape victims (e.g. Pollard, 1992). Studies 2 and 3 examine the psychological mechanisms that underlie the relationship between BS and victim blame in acquaintance rape situations. Studies 2 and 4 also explore the psychological mechanisms that underlie the relationship between hostile sexism (HS) and self reported rape proclivity in acquaintance rape situations (c.f. Viki, 2000). In Study 5, the relationship between BS and paternalistic chivalry (attitudes that are simultaneously courteous and restrictive to women) is examined. Studies 6 and 7 examine the role of BS in accounting for participants' responses to stranger vs. acquaintance rape perpetrators. The last two studies (Studies 8 and 9) examine the potential role of legal verdicts in moderating the relationship between BS and victim blame in acquaintance rape cases. Taken together, the results support the argument that BS provides a psychological mechanism through which differences in the amount of blame attributed to stranger and acquaintance rape victims can be explained. In contrast, HS provides a mechanism for explaining differences in self-reported proclivity to commit stranger and acquaintance rape. The thesis concludes with a summary of the findings, a discussion of the methodological limitations of the studies and suggestions of directions for future research

  The interpretation of Islam and nationalism by the elite through the English language media in Pakistan.

  Get PDF
  The media is constructed and interpreted through what people 'know'. That knowledge is, forthe most part, created through day to day experiences. In Pakistan, Islam and nationalism aretwo components of this social knowledge which are intrinsically tied to the experiences of thePakistani people. Censorship and selection are means through which this knowledge isarticulated and interpreted.General conceptions of partially shared large scale bodies of knowledge and ideas reinforce,and are reinforced by, general medium of mass communication: the print and electronic media.Focusing on the govermnent, media institutions and Pakistani elites, I describe and analyse thedifferent, sometimes conflicting, interpretations of Islam and Pakistani nationalism manifest inand through media productions presented in Pakistan.The media means many things, not least of which is power. It is the media as a source ofpower that is so frequently controlled, directed and manipulated. The terminology may beslightly different according to the context within which one is talking - propaganda, selection,etc. - but ultimately it comes down to the same thing - censorship. Each of the three groups:government, media institutions and Pakistani elites - have the power to interpret and censormedia content and consideration must be taken of each of the other power holders consequentlyrestricting the power of each group in relation to the other two. The processes of thismanipulation and their consequences form the major themes of this thesis

  A new index of resilience applicable to external pulse-disturbances that considers the recovery of communities in the short term

  Get PDF
  .Resilience is a key concept in the study of the recovery of ecosystems affected by disturbances. Currently, there are numerous indices to measure resilience, but many of them do not show the accuracy of the resilience value or the behaviour of ecological parameters in the face of disturbances. New approaches and technologies enable large amounts of information to be obtained, facilitating the proposal of new resilience indices that work consistently and intuitively for a wide variety of ecological response variables under different scenarios after pulse-disturbances. In this study, we propose and verify a new resilience index, comparing its performance with others previously published. We validated the performance of the new index using real data based on field measurements of changes in soil bacterial OTUs diversity and abundance after a wildfire. The new resilience index provided an automatic and robust functional classification of the behaviour of ecosystems after disturbances, supported by a bootstrap analysis. We identified 5 scenarios of ecosystem resilience performance according to their behaviour after a pulse-disturbance: resilient, non-resilient, recovering, rebound, and continuing.S

  Exploring the effects of spinal cord stimulation for freezing of gait in parkinsonian patients

  Get PDF
  Dopaminergic replacement therapies (e.g. levodopa) provide limited to no response for axial motor symptoms including gait dysfunction and freezing of gait (FOG) in Parkinson’s disease (PD) and Richardson’s syndrome progressive supranuclear palsy (PSP-RS) patients. Dopaminergic-resistant FOG may be a sensorimotor processing issue that does not involve basal ganglia (nigrostriatal) impairment. Recent studies suggest that spinal cord stimulation (SCS) has positive yet variable effects for dopaminergic-resistant gait and FOG in parkinsonian patients. Further studies investigating the mechanism of SCS, optimal stimulation parameters, and longevity of effects for alleviating FOG are warranted. The hypothesis of the research described in this thesis is that mid-thoracic, dorsal SCS effectively reduces FOG by modulating the sensory processing system in gait and may have a dopaminergic effect in individuals with FOG. The primary objective was to understand the relationship between FOG reduction, improvements in upper limb visual-motor performance, modulation of cortical activity and striatal dopaminergic innervation in 7 PD participants. FOG reduction was associated with changes in upper limb reaction time, speed and accuracy measured using robotic target reaching choice tasks. Modulation of resting-state, sensorimotor cortical activity, recorded using electroencephalography, was significantly associated with FOG reduction while participants were OFF-levodopa. Thus, SCS may alleviate FOG by modulating cortical activity associated with motor planning and sensory perception. Changes to striatal dopaminergic innervation, measured using a dopamine transporter marker, were associated with visual-motor performance improvements. Axial and appendicular motor features may be mediated by non-dopaminergic and dopaminergic pathways, respectively. The secondary objective was to demonstrate the short- and long-term effects of SCS for alleviating dopaminergic-resistant FOG and gait dysfunction in 5 PD and 3 PSP-RS participants without back/leg pain. SCS programming was individualized based on which setting best improved gait and/or FOG responses per participant using objective gait analysis. Significant improvements in stride velocity, step length and reduced FOG frequency were observed in all PD participants with up to 3-years of SCS. Similar gait and FOG improvements were observed in all PSP-RS participants up to 6-months. SCS is a promising therapeutic option for parkinsonian patients with FOG by possibly influencing cortical and subcortical structures involved in locomotion physiology

  Suitability of Fruits and Vegetables for Provision of Daily Requirement of Dietary Fiber Targets

  Get PDF
  The risk factors associated with low dietary fiber intake and the synergy with its role in colon prebiotic activity has stimulated a re-awakening in the scientific research. Dietary fiber intake has reduced all over the world, and so it has been labelled as a major shortfall nutrient of important in public health. Changes in lifestyle and improved standard of living have affected the diet of consumers in so many ways. Observation of these facts have spurred a special interest in the search for functional foods that contains essential nutrients like dietary fiber whose nutritional value improves the health of the consumer, enhances their physical and mental state and prevent lifestyle diseases. Fruits and vegetables are a modest source of total dietary fiber with nutrients such as vitamins, minerals, and phytochemicals, including polyphenols, which provide support for their biological plausibility and enhance their health benefits. This chapter therefore reviews existing literature on the utilization of fruits and vegetables as rich sources of fiber; their fiber concentration, their appropriateness in meeting the adequate fiber intake for daily consumption and their overlapping roles as a fiber source and as nutraceuticals

  Wingtip Vortices of a Biomimetic Micro Air Vehicle

  Get PDF
  Wingtip vortices are generated behind a wing that produces lift. They exhibit a circular pattern of spinning air that generates an additional drag force, the induced drag, reducing the aerodynamic performance of an aircraft. Moreover, the wingtip vortices can pose a hazard to airplane maneuvers, mainly in take-off and landing operations. This chapter describes a review of the lifting-line vortex theory applied to a biomimetic Micro Aerial Vehicle (MAV) with Zimmerman planform. Therefore, the horseshoe vortex model is deeply explained and the estimations of vortex velocity distribution, lift, and induced drag are obtained with this simple model. These results are compared with experimental data obtained from wind tunnel testing by using Particle Image Velocimetry (PIV). Finally, the vorticity maps in the wake of this MAV are obtained from PIV measurements
  • …
  corecore