425 research outputs found

  Creació d'una eina multimèdia d'autoaprenentatge que proporciona indicadors de l'aprenentatge al professor

  Get PDF
  Les eines d’autoaprenentatge, en si mateixes no proporcionen informació al professor sobre l’evolució de l’aprenentatge dels alumnes. La innovació del projecte radica en el desenvolupament e inclusió d’indicadors que quantifiquen la evolució de l’aprenentatge de l’estudiant i que el professor rep. L’eina d’autoaprenentatge ha estat desenvolupada en un entorn web amb accés via internet e implementada en llenguatge PHP i fent servir bases de dades MySQL. L’eina d’autoaprenentatge consta de dos mòduls principals; el mòdul interacció amb l’estudiant i el mòdul de gestió de continguts. El mòdul interacció amb l’estudiant té un doble funcionament, per una banda l’alumne té a la seva disposició tota una sèrie de test que pot realitzar quant desitgi, i per l’altra es pot utilitzar per realitzar exàmens tipu test. Els indicadors de l’autoaprenentatge que rep el professor són: temps i durada de realització del test, tema seleccionat i resultat del mateix. Quant l’eina d’autoapranentatge s’utilitza per fer un exàmen tipu test la correcció es automàtica i en temps real. L’eina d’autoaprenentatge es va posar en funcionament en el primer quatrimestre del curs 03-04 en la assignatura òptica fisiològica I. En aquest quatrimestre no es feia servir per realitzar exàmens tipu test. Durant el segon quatrimestre del curs 03-04 es va adaptar l’eina per poder dur a terme exàmens tipu test. En el primer quatrimestre del curs 04-05 és va realitzar el primer examen tipu test. La utilització de l’eina ha evolucionat del 5% inicial fins el 53% dels alumnes. Actualment, l’eina d’autoaprenentatge es troba en la fase d’incorporació a les assignatures d’instruments optomètrics i òptica fisiològica II, així com, la generació automàtica dels indicadors, la creació de nous indicadors i de les accions de coordinació vertical derivades de l’implantació en altres assignatures

  aCTeX: Autoaprenentatge científico-tècnic en xarxa

  Get PDF
  aCTeX és una aplicació web que genera dinàmicament llistats de preguntes tipus test, amb la particularitat que admet expressions matemàtiques introduïdes en llenguatge LaTeX a la base de dades. L’aplicació executa la conversió de LaTeX a HTML i ho presenta de manera integrada en qualsevol navegador. aCTeX permet a l’usuari (alumne) de fixar certes característiques del test (dificultat, temes). Un cop generada la llista de preguntes, l’alumne pot resoldre-la on-line i obtenir resultats i explicacions sobre les seves respostes. També pot imprimir el document per solucionar-lo off-line, respondre’l en un altre moment i recuperar de nou les explicacions. En lloc de limitar-se a informar de la veracitat de la resposta, la base de dades d’aCTeX està dissenyada per associar a cada resposta errònia un suggeriment a l’estudiant que l’apropi a la resposta correcta. aCTeX també facilita estadístiques per al seguiment global de l’alumnat

  Renovació dels mètodes docents en biologia animal i vegetal : adequació a l'espai europeu d'educació superior

  Get PDF
  Des de les Unitats de Zoologia i Botànica s'imparteix l'assignatura Biologia Animal i Vegetal (BAV) en la llicenciatura de Veterinària, amb una metodologia docent basada majoritàriament en la classe magistral. La impartició de l'assignatura es veu dificultada per la massificació en les aules (nombre d'alumnes per grup de teoria entre 90 i 120). El present projecte té com a finalitat millorar les condicions d'aprenentatge i el rendiment de l'alumne mitjançant la renovació dels mètodes docents amb l'aplicació d'un nou model d'ensenyament en la docència de BAV, i el desenvolupament de nous materials docents i audiovisuals. Es pretén motivar a l'alumne vers la matèria i afavorir la seva autonomia a través del desenvolupament de les eines necessàries per millorar les condicions d'aprenentatge de la BAV. Durant aquest curs 2005/06 s'han realitzat les següents accions: utilització del campus virtual per posar a l'abast de l'estudiant els materials docents específics; planificació de seminaris teoricopràctics; elaboració d'una base de dades de preguntes d'elecció múltiple que permetin l'avaluació de cada tema o unitat independentment, a utilitzar com a eina d'autoaprenentatge i autoavaluació; elaboració de materials concrets que han potenciat el treball en equip tutoritzat en petits grups; valoració dels resultats que inclogui mesura dels rendiments, sistemes de comparació entre metodologies diferents i grau de satisfacció de l'estudiant.Els resultats obtinguts a la primera convocatòria indiquen un notable assoliment dels objectius, ja que el nombre d'alumnes tant presentats com que han superat l'assignatura s'ha incrementat considerablement

  e-Learning en Farmacologia. Resultats de l'aplicació d'una nova metodologia

  Get PDF
  L'objectiu d'aquest estudi és desenvolupar estratègies per realitzar una docència funcional a Farmacologia. S'ha implementat una nova activitat d'e-Learning basada en unitats temàtiques (UT) mitjançant les quals els estudiants assoleixen coneixements teòrics i desenvolupen habilitats, com el treball en grup i l'autoaprenentatge que s'incrementa si les UT es proporcionen abans de la classe presencial. La valoració d'aquesta metodologia e-Learning per part dels estudiants és molt positiva

  Autoaprenentatge i autoavaluació en el reconeixement de minerals i de jaciments (Geologia)

  Get PDF
  Hem emprat l'eina d'autoavaluació del Campus Virtual en dues assignatures de la llicenciatura de Geologia relacionades amb minerals, amb la idea de reforçar l'aprenentatge de la part més teòrica en una i la part més pràctica l'altra. En totes dues vam crear uns repositoris de preguntes multiresposta: a l'assignatura de Jaciments Minerals cobrien el temari teòric i, en canvi, a l'assignatura de Mineralogia, les preguntes complementaven el material de pràctiques de laboratori (identificació de minerals, en mostra de mà i al microscopi petrogràfic). En aquest darrer cas, es van construir a més, 8 tests d'avaluació automàtica, que s'obrien als alumnes durant uns dies per tal que poguessin contestar-los fora d'hores de classe, amb ajut d'apunts si volien, durant un temps limitat establert per nosaltres. En vista dels resultats i les opinions dels alumnes, creiem que val la pena fer l'esforç de crear repositoris de preguntes i utilitzar l'eina d'autoavaluació, i més encara per a l'avaluació de la part pràctica, on solen tenir més dificultats per a jutjar el propi aprenentatge al llarg del curs

  El portafoli electrònic del servei de llengües de la uab

  Get PDF
  El portfolio europeu de llengües és un projecte del Consell d'Europa que vol ajudar l'aprenent a reflexionar i autoavaluar-se sobre l'aprenentatge de llengües al llarg de la vida, a facilitar el registre de l'aprenentatge fet, a valorar-lo i fer-lo transparent, a apreciar la diversitat lingüística i a contribuir als valors de la ciutadania democràtica. El Servei de Llengües en desenvolupa una adaptació electrònica que respon a les exigències del context universitari, té en compte els seus diversos col·lectius i se situa dins el marc conceptual de l'EEES i la realitat de la Universitat com un ric entorn multilingüe. Així, el portfolio del Servei és un instrument que reforça competències bàsiques relacionades amb la llengua i la comunicació (com el domini de la llengua pròpia o l'adquisició d'altres llengües); l'autonomia de l'aprenent i la seva capacitat de reflexió; que l'ajuda a prendre consciència dels llenguatges d'especialitat academicocientífic o administratiu propis de l'àmbit universitari i a valorar les convencions i les característiques de les produccions verbals que es generen en l'ensenyament superior. I, alhora, que li permet apreciar els aspectes interculturals fruit del contacte entre llengües i cultures que es produeix a la Universitat. Aquest portfolio s'insereix en algunes línies clau que el Servei vol potenciar: el desenvolupament d'eines per a l'avaluació seguint estàndards europeus, el reforç de la virtualitat i l'autonomia en l'aprenentatge; la valoració de la competència plurilingüe o el treball transversal entre les diverses llengües del Servei i entre les seves unitats estructurals.The European language Portfolio is a project developed by the Language Policy Division of the Council of Europe that aims at helping learners to reflect on and selfevaluate their own language-learning throughout their lives, to facilitate a record of all learning that has been undertaken, to assess this and make it transparent, to appreciate linguistic diversity and to contribute to the values of democratic citizenship. The Servei de Llengües is developing an electronic adaptation of the Portfolio that responds to the demands and requirements of the university context, taking into account its various groups and bodies, and locates this within the conceptual framework of the EHEA (European Higher Education Area) and the reality of the University as a rich multilingual environment. In this sense, the Servei's portfolio is an instrument that reinforces basic competencies related to language and communication (such as the command of a speaker's first language or the acquisition of other languages), learner autonomy and the ability for self-reflection. It is a tool that will help learners gain an awareness of the specialised academicscientific or administrative languages pertaining to the university ambit and to evaluate the conventions and characteristics of verbal production generated within higher education. Additionally, it will allow for a fuller appreciation of those intercultural aspects deriving from the contact between languages and cultures that takes place within the University. This portfolio is articulated along certain key lines that the Servei aims at fostering and supporting: the development of evaluation tools following European standards, the reinforcing of virtuality and autonomy in teaching; and the assessment of plurilingual competence or transversal work amongst the various language services and amongst their structural units

  MINROCIND una eina d'aprenentatge presencial e interactiva dels jaciments de roques i minerals industrials a Catalunya. Eina d'aprenentatge presencial i/o interactiu en el àmbit dels ensenyaments de la mineralogia i petrologia aplicada

  Get PDF
  Es tracta d'un material i eina didàctica a la vegada. Té doncs una doble vesant: a) una part física constituïda per una mostra de roca polida i una làmina prima de la mateixa roca, per a ser utilitzada a l'hora de pràctiques a classe; i b) una part virtual formada per una base de dades interactiva on els estudiants trobaran fitxes amb les característiques bàsiques de la roca, i la descripció de les pedreres més importants on es troben i la seva importància com a recurs econòmic, com a roca ornamental i/o industrial
  • …
  corecore