8 research outputs found

  Analiza pozitivnopravne Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma

  Get PDF
  Analiza pozitivnopravne Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizm

  Security and Tourism in Croatia

  Get PDF
  Ovaj se rad bavi do sad nedovoljno istraženom tematikom sigurnosti turizma s naglaskom na slučaj Hrvatske. Turistička industrija u suvremeno doba predstavlja jednu od najbrže rastućih gospodarskih grana, no ujedno je riječ o grani iznimno osjetljivoj na vanjske čimbenike kao što su netradicionalne sigurnosne prijetnje. Sigurnosni incidenti poput sve učestalijih terorističkih napada narušavaju uobičajeno funkcioniranje turističkog sektora jer njihovo izbijanje negativno utječe na imidž turističkih zemalja, što se zatim odražava i na njihovo cjelokupno gospodarstvo. Hrvatska prema udjelu prihoda od međunarodnog turizma u BDP-u zauzima prvo mjesto među državama članicama Europske unije te je zbog toga za nju iznimno važno da održi imidž veoma sigurne turističke države. Kao pozitivan nalaz istraživanja ističe se uspostava dobre suradnje između aktera unutar turističkog sektora s onima koji se bave sigurnošću što znači da Hrvatska u praksi ima razvijen krizni menadžment u području turizma, no analizom sigurnosnih dokumenata vidljivo je da donositelji političkih odluka ne pridaju dovoljno pažnje sigurnosti turizma, iako ona predstavlja jednu od ključnih gospodarskih grana.This paper deals with the safety of Croatian tourism by examining how security incidents affect the global image of Croatia as a tourist country. There has not been much research done on this topic, even though tourism is one of the fastest growing industries in modern times. However, the tourism industry is severely affected by external factors like non-traditional security threats. Security incidents such as the increasingly common terrorist attacks disturb the normal functioning of the tourism industry because they negatively affect the public image of tourist countries, which then impacts those countries’ economies. Croatia is number one in the European Union in terms of international tourism revenue to GDP ratio, which is why it is immensely important that it preserves the image of a very secure tourism country. Research shows that there is close cooperation established between different actors in the tourism industry and those in charge of security, which indicates that Croatia’s crisis management is developed in the context of tourism. However, an analysis of security documents shows that political decision makers do not pay enough attention to tourism security, even though tourism is one of the most vital industries

  SADRŽAJ

  Get PDF

  Sadržaj Policije i sigurnosti za 2016.

  Get PDF
  Sadržaj Policije i sigurnosti za 2016

  SADRŽAJ

  Get PDF

  The phenomenon of illegal migrations and terrorism : security challenge and paradigm in 21st century

  Get PDF
  Савремено друштво се на почетку новог миленијума суочава са растућим безбедносним изазовима и претњама транснационалног карактера. Последњих неколико година феномен групних и масовних илегалних миграција, најчешће са елементом организованости, представља посебан изазов. То је посебно изражено у случајевима илегалних миграција чији су узрок и непосредан повод оружани сукоби. Европски континент, у историјском смислу, представља традиционално имиграционо подручје за лица која долазе са других континената. Са безбедносног аспекта највећи изазов је на страни земаља Европске уније, као крајње дестинације имиграната. Поред држава крајње дестинације, државе транзита, међу којима је и Република Србија, могу бити на различите начине безбедносно угрожене поменутим феноменом. Прилив великог броја илегалних миграната из ратом захваћених земаља, као и северноафричких земаља и земаља Блиског истока са разним унутрашњим сукобима, повећава могућност инфилтрирања особа које су повезане са криминалним и другим недозвољеним активностима, нарочито са тероризмом и екстремизмом, што феномен илегалних миграција са аспекта безбедности у 21. веку чини веома комплексним. Сврха овог рада јесте да се скрене пажња на тај проблем, да се критички анализира стање у тој области и презентују мере за његово превазилажење

  Specifičnosti tretmana ratnih zločina u međunarodnom i nacionalnom krivičnom pravu

  Get PDF

  Тематски зборник радова. Том 2 : Научно-стручни скуп са међународним учешћем Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави, Тара, 23-25. мај 2017. године

  Get PDF
  Тематски зборник под насловом „Полиција и правосудни органи као га-ранти слободе и безбедности у правној држави“ представља резултат ис-тоименог научно-стручног скупа са међународним учешћем који се, у су-организацији Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу и Фондације Ханс Зајдел, а уз подрш-ку Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, одржава од 23. до 25. маја 2017. године на Тари
  corecore