386 research outputs found

  Estudi i introducció del Pensament Computacional al mòdul de Programació de CF d'informàtica

  Get PDF
  Aquest treball està motivat per la experiència docent a dos centres de Cicles Formatius de Grau Superior d'informàtica on vaig impartir el mòdul de programació (M03). Durant la classe de programació, mentre els alumnes resolien els seus problemes, vaig experimentar les seves dificultats per a solucionar-los. Vaig tenir la sensació que alguns d'ells estaven molt perduts i que els faltaven les eines. Vaig pensar que calia preguntar-se si les competències i estratègies associades a la programació dels Cicles Formatius estan prou desenvolupades al currículum i reben l'atenció necessària a les aules. El Pensament Computacional és un concepte aplicat a l'ensenyament obligatori de moltes escoles arreu del món amb l'objectiu d'ensenyar els conceptes computacionals, afins a la programació, per a alumnes que no necessàriament han d'acabar sent programadors. Aquest concepte posa l'accent en el tot el procés del pensament previ a la codificació, justament la part on vaig veure que els alumnes tenen més dificultats. Aquest treball vol comprovar si el Pensament Computacional pot ser una estratègia que ajudi a resoldre les problemàtiques esmentades, dissenyant una nova Unitat Formativa que incorpori els conceptes i pràctiques computacionals per tal d'ajudar als alumnes a ser millors programadors

  Desenvolupar el pensament computacional des de matèries diferents sense l'ús de l'ordinador

  Get PDF
  La Unió Europea va publicar l'any 2016 l'informe Computhink, que té l'objectiu de contribuir al debat internacional que ha posat de manifest la importància dels estudis de pensament computacional, no només pel que fa al contingut, sinó també al potencial que posseeix per desenvolupar habilitats de pensament general i de competències digitals. L'informe també analitza quines són actualment les metodologies que s'utilitzen per portar el pensament computacional a les aules. D'entre totes, volem destacar les activitats Computer Science Unplugged, que treballen el pensament computacional sense ordinador o dispositiu mòbil i sense estar connectat a la xarxa. A causa de la naturalesa d'aquest tipus d'activitats, vam pensar en la possibilitat d'aplicar-les tant al cicle inicial de l'educació secundària, on aquest tipus d'activitats poden ser de gran ajut per facilitar la introducció de conceptes computacionals abans que els alumnes comencin a programar, i en el cicle superior de la primària, on molts alumnes tenen un accés limitat als ordinadors i poden servir per garantir l'estructura de pensament que requereix aquesta disciplina. Per tot això, aquest treball intentarà demostrar que les activitats unplugged permeten desenvolupar i millorar el pensament computacional en els alumnes esmentats. Per fer-ho, s'escolliran activitats que treballin les habilitats del pensament computacional, es posaran en pràctica a l'aula i, finalment, s'analitzaran els resultats

  Aplicació de mètodes de projecció per a problemes en desigualtats variacionals al problema d'assignació asimètrica de trànsit

  Get PDF
  Els problemes de planificació del transport s aborden dividint el problema original en diversos submodels més simples que s analitzen per separat. Una d aquestes etapes és el problema d assignació de trànsit, que consisteix en distribuir els viatges d una matriu origen-destí entre les diferents rutes de la xarxa de transport per tal d estimar els volums i els temps de viatge a les carreteres. En aquest treball es defineixen els models de demanda del transport i la seva formulació en desigualtats variacionals. S utilitzen funcions de cost asimètriques per a la seva resolució, que tenen en compte els efectes de la congestió i de les interaccions entre els diversos arcs incidents. L objectiu d aquest PFC ha estat aplicar en xarxes reals diferents mètodes de projecció per a problemes formulats en desigualtats variacionals al problema d assignació asimètrica de trànsit per tal d avaluar-ne el funcionament i fer una comparativa detallada dels resultats obtinguts amb cadascun d ells

  Càlcul distribuït en BOINC per el trencament de l'algorisme RC5

  Get PDF
  Aquest projecte té com a objectiu participar en el desafiament d'RSA Laboratories corresponent a trencar el criptosistema RC5-32-12-9 proposat. Per realitzar-ho s'ha triat realitzar un atac per força bruta, mitjançant el càlcul distribuït i, més concretament, utilitzant la Public Resource Computing. La plataforma escollida és la Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC), coneguda per la seva utilització en grans projectes com ara SETI@home. En aquest projecte es posa en funcionament la infraestructura i es desenvolupen les aplicacions necessàries per iniciar els càlculs que haurien de permetre el trencament del criptosistema.Este proyecto tiene como objetivo participar en el desafío de RSA Laboratories correspondiente a romper el criptosistema RC5-32-12-9 propuesto. Para realizarlo se ha escogido realizar un ataque por fuerza bruta, usando el càlculo distribuido y, más concretamente, la Public Resource Computing. La plataforma escogida es la Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC), conocida por ser usada en grandes proyectos como SETI@home. El este proyecto se pone en funcionamiento la infraestructura y se desarrollan las aplicaciones necesarias para iniciar los cálculos que deberían permitir romper el criptosistema.The main objective of this project is to participate in the challenge of RSA Laboratories corresponding to break the cryptosystem RC5-32-12-9. The strategy used to achieve this goal is to use a brute force attack using distributed computing techniques and, more precisely, Public Resource Computing. The chosen platform is the Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC), a well known infrastructure since it has been used in large projects like SETI@home. In this project the BOINC infrastructure has been configured and it has been developed all necessary applications n order to start the computation that should allow breaking the proposed cryptosystem.Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia

  Simulació de models de físiques en OpenGL i shaders

  Get PDF
  En els darrers anys les capacitats gràfiques computacionals han augmentat considerablement, permetent l'ús d'objectes 3D en temps real i, fins i tot, efectes complexes tals com explosions o moviment de líquids. Aquests elements necessiten d'uns entorns gràfics específics per ser implementats i OpenGL ho permet. Amb la realització d'aquest projecte es busca indagar en aquests entorns, es busca aprendre a utilitzar OpenGL per programar elements complexes tals com els sistemes de partícules, recursos de gran potencial i flexibilitat capaços de simular tot tipus de comportaments a utilitzar en tot tipus d'àmbits (videojocs, cinema, simulacions científiques, etc.). En el projecte es desenvoluparan dos sistemes de partícules (una font d'aigua i un castell de focs) utilitzant diferents tipus d'algorismes i diferents tècniques per tal de realitzar anàlisis i extreure'n conclusions. Es buscarà, també, realitzar els desenvolupaments per permetre l'encapsulament i la seva importació en entorns 3D externs. Es tindrà en compte els diferents mètodes de test a utilitzar en el projecte, així com la parametrització dels diferents sistemes per permetre la modificació en els comportaments de forma simple i còmode.En los últimos años las capacidades gráficas computacionales han aumentado considerablemente, permitiendo el uso de objetos 3D en tiempo real e, incluso, efectos complejos tales como explosiones o movimiento de líquidos. Estos elementos necesitan de unos entornos gráficos específicos para ser implementados y OpenGL lo permite. Con la realización de este proyecto se busca indagar en estos entornos, se busca aprender a utilizar OpenGL para programar elementos complexos tales como los sistemas de partículas, recursos de gran potencial y flexibilidad capaces de simular todo tipo de comportamientos a utilizar en todo tipo de ámbitos (videojuegos, cine, simulaciones científicas, etc.). En el proyecto se desarrollaran dos sistemas de partículas (una fuente de agua y un castillo de fuegos artificiales) utilizando diferentes tipos de algoritmos y diferentes técnicas para poder realizar análisis y extraer conclusiones. Se buscará, también, realizar los desarrollos para permitir su encapsulamiento e importación en entornos 3D externos. Se tendrán en cuenta los distintos métodos de test a utilizar en el proyecto, así como la parametrización de los diferentes sistemas para permitir la modificación en los comportamientos de forma simple y cómoda.In recent years computational graphic skills have greatly incleased, allowing the use of 3D objects in real time, even complex effects such as explosions or movement of liquids. These elements need to be implemented in specific graphical environments and OpenGL allows it. With the realization of this project seeks to investigate these environments to learn how to use OpenGL to program complex elements such as particle systems, resources with high potential and flexibility capable of simulating all types of behaviours to be used in all kinds of areas (videogames, cinema, scientific simulations, etc.). In the project will develop two particle systems (a water fountain and a firework) using different algorithms and different techniques to perform analysis and draw conclusions. Will seek also make development to allow encapsulation and import in externs 3D environments. Also will take into account the different test methods used in the project, as well as the parameterization of the different systems to allow modifications in the behaviour so simple and comfortable

  Reducció d'escenaris per a l'optimització de l'oferta del mercat elèctric

  Get PDF
  El Projecte Fi de Carrera presentat tracta sobre la construcció d'arbres d'escenaris i la seva aplicació en problemes de Programació Estocastica. Un arbre d'escenaris constitueix una representació discreta del conjunt de possibles estats futurs d'un procés estocastic, per exemple, la carrega electrica, el preu de I'electricitat, el preu del fuel, etc. Nonnalment els arbres generats contenen un nombre d'escenaris massa gr~ fet que comporta una costosa i poc eficient resolució dels models d'optimització on són utilitzats. Per tal d'aconseguir una eficient resolució, duem a teone una aproximació de l'arbre original amb un arbre foonat per un nombre més reduit d'escenaris. Per tal de poder realitzar aquesta reducció s'han implementat dos tipus d'algorismes de reducció d'escenaris descrits en l'artic1e de Growe-Kuska, Heitsch i Romisch [10]: Simultaneous Backward Reduction Fast Forward Selection Es tracta de dos algorismes heuristics de reducció que determinen un subconjunt del conjunt d'escenaris inicials i assignen noves probabilitats als escenaris conservats. La metodologia de Simultaneous Backward Reduction es basa en l'eliminació d'escenaris fins a que resten el nombre desitjat d'escenaris conservats. Mentre que en el cas de Fast Forward Selection es fonamenta en la selecció d'escenaris fins a obtenir el nombre desitjat d'escenaris preservats. Aquests dos algorismes han estat implementats en el lIenguatge de modelització matematica AMP

  Eines computacionals per a la creació i explotació de corpus orals en català

  Get PDF
  Summary: The goal of this article is to review the inventory of computational tools currently available for the development of oral corpora in Catalan, from their design to their exploitation once they have been developed. Several tools for the design, transcription, annotation and exploitation are described and analysed, and an example of oral corpus in Catalan developed and exploited using this kind of tools is also presented. The final conclusion is that the existing tools may help to make easier the creation and exploitation tasks of oral corpora in Catalan, although more efforts are still necessary to improve the existing tools and to create new ones. Keywords: corpora, speech, orality, computational tools, Catala

  Procediments heurístics per l'estimació de matrius O/D a partir d'aforaments

  Get PDF
  XI Premi Abertis d’investigació en infraestructures (2014), atorgat "ex aequo" en la modalitat de tesines i treballs de final de carrera o màsterLa necessitat d’obtenir dades de qualitat per a resoldre qüestions de tipologia diversa és fonamental, ja que amb aquesta estratègia es redueix la possibilitat de triar una solució dolenta; el sector del transport no és cap excepció. Malauradament, pel cas de la demanda del transport, les matrius Origen - Destinació (matriu O/D), aquest requisit pot ésser molt difícil d’aconseguir degut a que és informació que no és observable. El present treball consisteix en l’estudi de com aconseguir les dades de demanda pels problemes de fluxos en xarxes viàries mitjançant les dades de la xarxa d’aforaments de trànsit; un repàs de les tècniques proposades per a resoldre aquest problema i la implementació d’una d’elles, l’algorisme de Lundgren i Peterson (2008), l’evolució i perfeccionament del conegut algorisme d’Spiess (1990), permeten aprofundir en aquest tema.Award-winnin

  Mètodes per a la resolució d'equacions no lineals amb l'operador diferències dividides

  Get PDF
  Construcció i estudi de mètodes iteratius d'un i dos passos per a la resolució d'equacions no lineals amb l'operador diferències dividides. Estudi d'ordres i radis de convergència, comparativa de llibreries de multiprecisió i resolució amb aritmètica fixa i adaptativa.Building and studying one and two step iterative methods to solve nonlinear equations using difference operator. Analize local orders and convergence radius, compare multiprecision libraries and solve nonlinear equations using fixed and adaptative arithmetic

  Aplicació de SVM a la predicció de resultats acadèmics

  Get PDF
  Aquest és un projecte de Educational Data Mining que té per objectiu predir el rendiment acadèmic en el tercer quadrimestre del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. Es parteix d’un data set de 139 494 entrades que corresponen a un període de 7 anys i s’utilitzen Support Vector Machines per a resoldre sis problemes de classificació: predir els casos de suspens en les sis assignatures d’aquest tercer quadrimestre. El llenguatge de programació és Python, els algorismes de modelatge són de la llibreria ScikitLearn i les eines per al preprocessament són de la llibreria Pandas
  • …
  corecore